California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Hmong)

Lub Xeev Kalifonias tau tsim txoj kev pabcuam fajseeb rau tsheb uas pheejyig no los rau cov tibneeg uas tsav tsheb zoo thiab khwv tau nyiaj los tsawg. Cov kev fajseeb (policies) no yog muag los ntawm cov koomhaum uas muaj laixees muag fajseeb tsheb nyob rau hauv Kalifonias. Lub xeev Kalifonias txoj kevcai hais tias ib Qhov Fajseeb Rau Tsheb hauv Kalifonias Uas Pheejyig xwb los yeej siv tau raws li txoj kevcai lawm.

California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Hmong)

Publication Series

Download File

PDF files may contain outdated links.

California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Hmong)
File Name: FAQ-Hmong.pdf
File Size: 0.17MB

Languages Available

Table of Contents

Available as Download

Click here to download/view the 2018 Hmong rack card.

Raws li txoj kev cai California txhua leej txhua tus tsav tsheb yuav tsum muaj es sas las tsheb (insurance). Yog koj tsav tsheb tsis muaj fajseeb, koj yuav:

 • Raug txwv tsis pub mus toj laixees tsheb (registration)
 • Raug ywv laixees tsav tsheb
 • Raug luag muab koj lub tsheb cab mus
 • Raug nplua

Puas yog koj tsav tsheb tsis muaj es sas las (insurance) vim koj tsis muaj nyiaj them nqi?

Lub Xeev California tau tsim qauv pab neeg tsav tsheb zoo them pheej yig tau es sas las tsheb. Koj tau nqe pheej yig nyob ntawm koj tau nyiaj pes tsawg txhua xyoos. Them qes tshaj $556 ib xyoos tau-Yam Es Sas Las hu ua Liability xwb.

Cov ntaub ntawv tuav pov hwm (policies) yog muab los ntawm California cov tuam txhab muag es sas las uas muaj ntawv tso cai los muag. California Cov Ntaub Ntawv Tuav Pov Hwm Rau Cov Es Sas Las Tsheb Uas Them Pheej Yig muaj raws li xeev qhov es sas las liability uas yuav tsum tau muaj.

Tej zaum koj yuav mus yuav tau Qhov Fajseeb Rau Tsheb hauv Kalifonias Aus Pheejyig yog tias koj:

 • Yog ib tus tibneeg uas tsav tsheb zoo
 • Muaj hnub nyoog yam qis 19 xyoos
 • Muaj laixees tsav tsheb tsis tu-ncua li peb lub xyoos
 • Muaj ib lub tsheb uas raug nqi li $25,000 rov hauv
 • Cov nyiaj khwv tau los tsis siab tshaj luag tus ciam

There are 2 payment plans available:

 • Full annual premium
 • Or, 20% deposit with balance to be paid 7 bi-monthly installments (for each installment payment there will be a $4 transaction fee.)

Cov nqe lus nquag nug: https://www.mylowcostauto.com/faq/hmong

Qhov Kev Fajseeb Qis Tshaj uas luag kam muag rau koj yog:**

 • $10,000 rau kev raug mob lossis nqi taub-hau rau ib tus tibneeg
 • $20,000 rau kev raug mob lossis nqi taub-hau toj ib zaug tsheb sibtsoo
 • $3,000 rau kev tsoo tsheb lossis khoom puas toj ib zaug tsheb sibtsoo
* Yuav tau them $4.00 toj ib zaug ntxiv ua nqi faib them. Ob lub hlis twg ib zaug yog ob lub hlis them ib zaug.

** Koj yuav tau fajseeb siab tshaj no ntxiv tabsis yuav tau them nyiaj ntxiv.

Nyiaj Tau Uas Yuav Tsim Nyog (Rev 2018)

Pes Tsawg Leej Hauv Tsev Neeg Nyiaj tau kawg nkaus ib xyoos
1 Leej $30,350
2 Leej $41,150
3 Leej $51,950
4 Leej $62,750
5 Leej $73,550
6 Leej $84,350
7 Leej $95,150
8 Leej $105,950
 • Eligibility is based on the household’s gross annual income which must be 250% or less of the federal poverty level.
 • For Low Cost Automobile Insurance Program (LCA) income eligibility purposes, “Household” means, all the persons who occupy a housing unit (house or apartment) and who are related by blood, marriage, registered domestic partnership, adoption, or guardianship. If more than one family is living in the same housing unit, they constitute different families for eligibility purposes even though they reside at the same address.

County Premiums

Effective 2018, the annual premium for the California counties are shown in the chart below.

Base Rate is for most drivers with 3 years of good driving history.
25% Surcharge if the driver is a single male 19-24 years old.
30% Surcharge if the driver has less than 3 years of verifiable driving history.

The maximum surcharge on any CLCA policy is 30%.

County of Residence Base Rate 30% surcharge 40% surcharge 100% surcharge
Alameda $321 $417 $449 $642
Alpine $267 $347 $374 $534
Amador $267 $347 $374 $534
Butte $267 $347 $374 $534
Calaveras $267 $347 $374 $534
Colusa $267 $347 $374 $534
Contra Costa $321 $417 $449 $642
Del Norte $267 $347 $374 $534
El Dorado $267 $347 $374 $534
Fresno $247 $321 $346 $494
Glenn $267 $347 $374 $534
Humboldt $267 $347 $374 $534
Imperial $267 $347 $374 $534
Inyo $267 $347 $374 $534
Kern $267 $347 $374 $534
Kings $247 $321 $346 $494
Lake $267 $347 $374 $534
Lassen $267 $347 $374 $534
Los Angeles $490 $637 $686 $980
Madera $247 $321 $346 $494
Marin $321 $417 $449 $642
Mariposa $267 $347 $374 $534
Mendocino $267 $347 $374 $534
Merced $247 $321 $346 $494
Modoc $267 $347 $374 $534
Mono $267 $347 $374 $534
Monterey $247 $321 $346 $494
Napa $267 $347 $374 $534
Nevada $267 $347 $374 $534
Orange $490 $637 $686 $980
Placer $267 $347 $374 $534
Plumas $267 $347 $374 $534
Riverside $267 $347 $374 $534
Sacramento $321 $417 $449 $642
San Benito $247 $321 $346 $494
San Bernardino $267 $347 $374 $534
San Diego $267 $347 $374 $534
San Francisco $321 $417 $449 $642
San Joaquin $321 $417 $449 $642
San Luis Obispo $247 $321 $346 $494
San Mateo $321 $417 $449 $642
Santa Barbara $247 $321 $346 $494
Santa Clara $321 $417 $449 $642
Santa Cruz $247 $321 $346 $494
Shasta $267 $347 $374 $534
Sierra $267 $347 $374 $534
Siskiyou $267 $347 $374 $534
Solano $267 $347 $374 $534
Sonoma $267 $347 $374 $534
Stanislaus $321 $417 $449 $642
Sutter $321 $417 $449 $642
Tehama $267 $347 $374 $534
Trinity $267 $347 $374 $534
Tulare $247 $321 $346 $494
Tuolumne $267 $347 $374 $534
Ventura $267 $347 $374 $534
Yolo $267 $347 $374 $534
Yuba $267 $347 $374 $534
Hu Tuaj Rau Peb Nawb Mog!
1-866-602-8861
mylowcostauto.com

Xeev California Cov Es Sas Las Tsheb Uas Them Pheej Yig yog muab rau koj los ntawm California Cag Saib Xyuas Txog Es Sas Las (California Department of Insurance) thiab tswj los ntawm California Lub Hom Phiaj Txog Kev Phom Sij Rau Tsheb (California Automobile Assigned Risk Plan).

Published / Reviewed Date

Reviewed: August 21, 2018

Download File

California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Hmong)
File Name: FAQ-Hmong.pdf
File Size: 0.17MB

Sponsors

Filed Under

Auto Lending/Insurance   ♦   Insurance   ♦  

Copyright

© 2008 –2019 California Department of Insurance. Rights Reserved.

 
 
 

Search

Quick Menu

Facebook FTwitter T
 

Consumer Help Desk

Advocacy