California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Tagalog)

Isinulong ng Estado ng California ang programang ito upang mabigyan ang mga karapat-dapat sa kita, mahuhusay na tagapagmaneho ng daan para sa makakayang pananagutang seguro ng awto. Ang mga polisa ay iniisyu ng mga lisensiyadong seguro ng kompanya sa California. Ipinagkakaloob ng batas ng estado ng California na ang polisa ng Mababang Halagang Seguro ng Awto sa California ay natutugunan ang mga batas ukol sa pampinansiyal na responsibilidad.

California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Tagalog)

Publication Series

Download File

PDF files may contain outdated links.

California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Tagalog)
File Name: FAQ-Tagalog.pdf
File Size: 0.2MB

Languages Available

Table of Contents

Available as Download

Click here to download/view the 2018 Tagalog rack card.

Ayon sa batas ng California kinakailangan na ang lahat ng mga drayber ay may insyurans pangsasakyan. Kung ikaw ay magmamaneho na walang seguro, maaaring:

 • Masuspinde ang rehistrasyon ng iyong sasakyan
 • Masuspinde ang iyong lisensiya
 • Masamsam ang iyong kotse
 • Magbayad ng multa

Kayo ba ay nagmamaneho ng walang insyurans dahil hindi ninyo kayang bayaran ang presyo nito?

Ang Estado ng California ay gumawa ng programa upang tulungan ang mga nararapat ang kita at matitinong drayber na makakuha ng mababang insyurans pangsasakyan sa halagang mura pa sa $556 sa bawat taon. (Pang liability lamang)

Ang mga policy ay ipinagkakaloob ng mga kompanya ng insyurans na lisensyado sa California. Ang mga policy ng Low Cost na Insyurans PangSasakyan ng California ay alinsunod sa tuntunin ng estado ukol sa liability insyurans.

Ikaw ay maaaring maging karapat-dapat sa Programang Mababang Halagang Seguro ng Awto sa California kung ikaw ay:

 • May magandang rekord sa pagmamaneho
 • Ay hindi kukulang sa 19 taong gulang
 • Tuloy-tuloy ang pagiging lisensiyadong magmaneho sa tatlong taon
 • May-ari ng sasakyan na nagkakahalaga ng $25,000 o mas mababa
 • Natutugunan ang mga pangangailangan ng pagiging karapat-dapat sa kita

There are 2 payment plans available:

 • Full annual premium
 • Or, 20% deposit with balance to be paid 7 bi-monthly installments (for each installment payment there will be a $4 transaction fee.)

Ang mga Payak na mga limitasyon ng Pananagutan ng Polisa ay:**

 • $10,000 sa pinsala ng katawan o pagkamatay ng tao
 • $20,000 sa pinsala ng katawan o pagkamatay kada aksidente
 • $3,000 na pananagutan sa kapinsalaan ng ari-arian kada aksidente
* Magkakaroon ng $4.00 na kabayaran kada hulog para sa mga opsiyong ito. Ang kada dalawang buwan ay nangangahulugang kada ibang buwan ang bayad.

** Karagdagang direktang benepisyo ng pagkasakop ay maaaring makukuha sa dagdag na bayad.

Pagiging Karapat-Dapat Batay Sa Kita (Rev 2018)

BILANG NG MGA TAO SA PAMILYA PINAKAMATAAS NA KITA
1 TAO $30,350
2 TAO $41,150
3 TAO $51,950
4 TAO $62,750
5 TAO $73,550
6 TAO $84,350
7 TAO $95,150
8 TAO $105,950
 • Eligibility is based on the household’s gross annual income which must be 250% or less of the federal poverty level.
 • For Low Cost Automobile Insurance Program (LCA) income eligibility purposes, “Household” means, all the persons who occupy a housing unit (house or apartment) and who are related by blood, marriage, registered domestic partnership, adoption, or guardianship. If more than one family is living in the same housing unit, they constitute different families for eligibility purposes even though they reside at the same address.

Presyo ng Insyurans sa mga County

Effective 2018, the annual premium for the California counties are shown in the chart below.

Base Rate is for most drivers with 3 years of good driving history.
25% Surcharge if the driver is a single male 19-24 years old.
30% Surcharge if the driver has less than 3 years of verifiable driving history.

The maximum surcharge on any CLCA policy is 30%.

County of Residence Base Rate 30% surcharge 40% surcharge 100% surcharge
Alameda $321 $417 $449 $642
Alpine $267 $347 $374 $534
Amador $267 $347 $374 $534
Butte $267 $347 $374 $534
Calaveras $267 $347 $374 $534
Colusa $267 $347 $374 $534
Contra Costa $321 $417 $449 $642
Del Norte $267 $347 $374 $534
El Dorado $267 $347 $374 $534
Fresno $247 $321 $346 $494
Glenn $267 $347 $374 $534
Humboldt $267 $347 $374 $534
Imperial $267 $347 $374 $534
Inyo $267 $347 $374 $534
Kern $267 $347 $374 $534
Kings $247 $321 $346 $494
Lake $267 $347 $374 $534
Lassen $267 $347 $374 $534
Los Angeles $490 $637 $686 $980
Madera $247 $321 $346 $494
Marin $321 $417 $449 $642
Mariposa $267 $347 $374 $534
Mendocino $267 $347 $374 $534
Merced $247 $321 $346 $494
Modoc $267 $347 $374 $534
Mono $267 $347 $374 $534
Monterey $247 $321 $346 $494
Napa $267 $347 $374 $534
Nevada $267 $347 $374 $534
Orange $490 $637 $686 $980
Placer $267 $347 $374 $534
Plumas $267 $347 $374 $534
Riverside $267 $347 $374 $534
Sacramento $321 $417 $449 $642
San Benito $247 $321 $346 $494
San Bernardino $267 $347 $374 $534
San Diego $267 $347 $374 $534
San Francisco $321 $417 $449 $642
San Joaquin $321 $417 $449 $642
San Luis Obispo $247 $321 $346 $494
San Mateo $321 $417 $449 $642
Santa Barbara $247 $321 $346 $494
Santa Clara $321 $417 $449 $642
Santa Cruz $247 $321 $346 $494
Shasta $267 $347 $374 $534
Sierra $267 $347 $374 $534
Siskiyou $267 $347 $374 $534
Solano $267 $347 $374 $534
Sonoma $267 $347 $374 $534
Stanislaus $321 $417 $449 $642
Sutter $321 $417 $449 $642
Tehama $267 $347 $374 $534
Trinity $267 $347 $374 $534
Tulare $247 $321 $346 $494
Tuolumne $267 $347 $374 $534
Ventura $267 $347 $374 $534
Yolo $267 $347 $374 $534
Yuba $267 $347 $374 $534
Tawagan Ngayon!
1-866-602-8861
mylowcostauto.com

Ang Programa sa Low Cost na Insyurans PangSasakyan sa Estado ng California ay handog sa inyo ng Kagawaran ng Paseguruhan ng California at pinamamahalaan ng California Assigned Risk Plan.

Published / Reviewed Date

Reviewed: August 21, 2018

Download File

California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Tagalog)
File Name: FAQ-Tagalog.pdf
File Size: 0.2MB

Sponsors

Filed Under

Auto Lending/Insurance   ♦   Insurance   ♦  

Copyright

© 2008 –2019 California Department of Insurance. Rights Reserved.

 
 
 

Search

Quick Menu

Facebook FTwitter T
 

Consumer Help Desk

Advocacy