California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Tagalog)

Isinulong ng Estado ng California ang programang ito upang mabigyan ang mga karapat-dapat sa kita, mahuhusay na tagapagmaneho ng daan para sa makakayang pananagutang seguro ng awto. Ang mga polisa ay iniisyu ng mga lisensiyadong seguro ng kompanya sa California. Ipinagkakaloob ng batas ng estado ng California na ang polisa ng Mababang Halagang Seguro ng Awto sa California ay natutugunan ang mga batas ukol sa pampinansiyal na responsibilidad.

California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Tagalog)

Publication Series

Download PDF

No Download Available

Availability

 • Web Version Only

Languages Available

Click here to download/view the 2016 Tagalog rack card.

Ayon sa batas ng California kinakailangan na ang lahat ng mga drayber ay may insyurans pangsasakyan. Kung ikaw ay magmamaneho na walang seguro, maaaring:

 • Masuspinde ang rehistrasyon ng iyong sasakyan
 • Masuspinde ang iyong lisensiya
 • Masamsam ang iyong kotse
 • Magbayad ng multa

Kayo ba ay nagmamaneho ng walang insyurans dahil hindi ninyo kayang bayaran ang presyo nito?

Ang Estado ng California ay gumawa ng programa upang tulungan ang mga nararapat ang kita at matitinong drayber na makakuha ng mababang insyurans pangsasakyan sa halagang mura pa sa $556 sa bawat taon. (Pang liability lamang)

Ang mga policy ay ipinagkakaloob ng mga kompanya ng insyurans na lisensyado sa California. Ang mga policy ng Low Cost na Insyurans PangSasakyan ng California ay alinsunod sa tuntunin ng estado ukol sa liability insyurans.

Ikaw ay maaaring maging karapat-dapat sa Programang Mababang Halagang Seguro ng Awto sa California kung ikaw ay:

 • May magandang rekord sa pagmamaneho
 • Ay hindi kukulang sa 19 taong gulang
 • Tuloy-tuloy ang pagiging lisensiyadong magmaneho sa tatlong taon
 • May-ari ng sasakyan na nagkakahalaga ng $25,000 o mas mababa
 • Natutugunan ang mga pangangailangan ng pagiging karapat-dapat sa kita

There are 2 payment plans available:

 • Full annual premium
 • Or, 20% deposit with balance to be paid 7 bi-monthly installments (for each installment payment there will be a $4 transaction fee.)

Ang mga Payak na mga limitasyon ng Pananagutan ng Polisa ay:**

 • $10,000 sa pinsala ng katawan o pagkamatay ng tao
 • $20,000 sa pinsala ng katawan o pagkamatay kada aksidente
 • $3,000 na pananagutan sa kapinsalaan ng ari-arian kada aksidente
* Magkakaroon ng $4.00 na kabayaran kada hulog para sa mga opsiyong ito. Ang kada dalawang buwan ay nangangahulugang kada ibang buwan ang bayad.

** Karagdagang direktang benepisyo ng pagkasakop ay maaaring makukuha sa dagdag na bayad.

Pagiging Karapat-Dapat Batay Sa Kita (Rev Mar 2016)

BILANG NG MGA TAO SA PAMILYA PINAKAMATAAS NA KITA
1 TAO $29,700
2 TAO $40,050
3 TAO $50,400
4 TAO $60,750
5 TAO $71,100
6 TAO $81,450
7 TAO $91,825
8 TAO $102,225
 • Eligibility is based on the household’s gross annual income which must be 250% or less of the federal poverty level.
 • For Low Cost Automobile Insurance Program (LCA) income eligibility purposes, “Household” means, all the persons who occupy a housing unit (house or apartment) and who are related by blood, marriage, registered domestic partnership, adoption, or guardianship. If more than one family is living in the same housing unit, they constitute different families for eligibility purposes even though they reside at the same address.

Presyo ng Insyurans sa mga County*

Effective March 2016, the annual premium for the California counties are shown in the chart below.

Base Rate is for most drivers with 3 years of good driving history.
25% Surcharge if the driver is a single male 19-24 years old.
30% Surcharge if the driver has less than 3 years of verifiable driving history.

The maximum surcharge on any CLCA policy is 30%.

County of Residence Base Rate 25% surcharge 30% surcharge
Alameda $301 $376 $391
Alpine $253 $316 $329
Amador $253 $316 $329
Butte $270 $338 $351
Calaveras $253 $316 $329
Colusa $270 $338 $351
Contra Costa $301 $376 $391
Del Norte $270 $338 $351
El Dorado $253 $316 $329
Fresno $241 $301 $313
Glenn $270 $338 $351
Humboldt $270 $338 $351
Imperial $253 $316 $329
Inyo $253 $316 $329
Kern $253 $316 $329
Kings $241 $301 $313
Lake $270 $338 $351
Lassen $270 $338 $351
Los Angeles $428 $535 $556
Madera $241 $301 $313
Marin $301 $376 $391
Mariposa $253 $316 $329
Mendocino $270 $338 $351
Merced $241 $301 $313
Modoc $270 $338 $351
Mono $253 $316 $329
Monterey $241 $301 $313
Napa $270 $338 $351
Nevada $253 $316 $329
Orange $428 $535 $556
Placer $253 $316 $329
Plumas $270 $338 $351
Riverside $253 $316 $329
Sacramento $301 $376 $391
San Benito $241 $301 $313
San Bernardino $253 $316 $329
San Diego $253 $316 $329
San Francisco $301 $376 $391
San Joaquin $301 $376 $391
San Luis Obispo $241 $301 $313
San Mateo $301 $376 $391
Santa Barbara $241 $301 $313
Santa Clara $301 $376 $391
Santa Cruz $241 $301 $313
Shasta $270 $338 $351
Sierra $253 $316 $329
Siskiyou $270 $338 $351
Solano $270 $338 $351
Sonoma $270 $338 $351
Stanislaus $301 $376 $391
Sutter $301 $376 $391
Tehama $270 $338 $351
Trinity $270 $338 $351
Tulare $241 $301 $313
Tuolumne $253 $316 $329
Ventura $253 $316 $329
Yolo $270 $338 $351
Yuba $253 $316 $329

*Ang mga binata na nasa pagitan ng 19 at 24 taong gulang ay may karagdagang singil na 25%.

Tawagan Ngayon!
1-866-602-8861
mylowcostauto.com

Ang Programa sa Low Cost na Insyurans PangSasakyan sa Estado ng California ay handog sa inyo ng Kagawaran ng Paseguruhan ng California at pinamamahalaan ng California Assigned Risk Plan.

Published / Reviewed Date

Reviewed: May 03, 2016

Download PDF

No Download Available

Sponsors

Filed Under

Automobiles   ♦   Insurance   ♦  

Copyright

© 2008 –2017 California Department of Insurance. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

insurance, cars, autos, low income, tagalog


 
 
 

Quick Menu

Support Consumer Action

Support Consumer
Facebook FTwitter T

Consumer Help Desk

Advocacy