Multi-Lingual Library

Library of Various Non-English Publications, Sorted by Date

Some of the following Consumer Action publications are available in bulk for non-profit or government agencies to distribute for educational purposes. Further info can be found on the How To Order Publications page.

Limit View by Language
Russian | Japanese | Tagalog | Armenian | Cambodian | Hmong | Laotian

 

Viewing ERROR: PHPStringFun can't have fun with the '' function. Language Publications

California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Hmong)

Library: MultiLanguages | California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Hmong). Lub Xeev Kalifonias tau tsim txoj kev pabcuam fajseeb rau tsheb uas pheejyig no los rau cov tibneeg uas tsav tsheb zoo thiab khwv tau nyiaj los tsawg. Cov kev fajseeb (policies) no yog muag los ntawm cov koomhaum uas muaj laixees muag fajseeb tsheb nyob rau hauv Kalifonias. Lub xeev Kalifonias txoj kevcai hais tias ib Qhov Fajseeb Rau Tsheb hauv Kalifonias Uas Pheejyig xwb los yeej siv tau raws li txoj kevcai lawm. Filed Under: Automobiles Insurance on May 21, 2013

 
Saving to Build Wealth - Make Money Work For You (Hmong)

Library: MultiLanguages | Saving to Build Wealth - Make Money Work For You (Hmong). Daim ntawv no yog los qhia vim li cas tseem ceeb heev rau yus khaws nyiaj, npaj homphiaj me thiab homphiaj loj los pab yus khaws nyiaj, qhib ib lub txhab nyiaj tau paj me thiab tej kev uas yuav pab tau koj cov nyiaj ntau ntxiv thiab ceev dua, nrog qhia txog rau cov txhab ciaj nyiaj tau paj, nyiaj laus rau yus tus kheej, nyiaj qiv ntawm nomtswv thiab nyiaj khaws rau menyuam mus kawm ntawv qib siab.

This brochure provides information about the importance of saving, setting short- and long-term goals to promote saving, opening a savings account and ways to make your money grow faster, including certificates of deposit (CDs), individual retirement accounts (IRAs), U.S. Savings Bonds and college savings accounts. Filed Under: Banking Investment Money Management on Oct 22, 2012

 
You can buy a home - The keys to homeownership (Hmong)

Library: MultiLanguages | You can buy a home - The keys to homeownership (Hmong). Kev yuav tsev yog ib qho uas tseem ceeb tshaj ua koj yuav tau tshwm nyiaj yuav nyob hauv koj lub neej. Daim ntawv no yuav qhia txog tej yam tseemceeb uas tej tus yuav tsev yuavtsum paub, xwsli yuav npaj dabtsi ua ntej, seb cov nqi yuav muaj li cas, xyuas seb lub tsev twg yuav zoo rau yus, nrhiav chaw txais nyiaj thiab yuav muab tus nqi (offer) li cas.
Buying a home is one of the most important purchases you'll ever make. In this brochure, we cover key topics for potential homeowners, including preparing to buy a home, predicting homeownership costs, finding the right home, shopping for a mortgage and making an offer. Filed Under: Housing Buying a Home Home Financing Mortgages on Sep 06, 2012

 
Good Credit - Build it and keep it (Hmong)

Library: MultiLanguages | Good Credit - Build it and keep it (Hmong). Daim no qhia tias keebkwm nuj nqi yog dabtsi, daim ntawv tshabxo nuj nqi (credit report) yog dabtsi, koj yuav thov tau koj daim ntawv tshabxo nuj nqi li cas, koj yuav ua li cas koj cov nuj nqi thiaj li zoo thiab yog koj daim ntawv tshabxo nuj nqi hais tsis yog lawm yuav ko li cas.

A fact sheet that explains what credit history is, what a credit report is, how to get your credit report, how to establish good credit and where to complain if you have a problem. Filed Under: Credit Credit Fraud Credit Reports Credit Scores on Nov 30, 2009

 
Freeze Your Credit File - Powerpoint Slides (Hmong)

Library: MultiLanguages | Freeze Your Credit File - Powerpoint Slides (Hmong). The Freeze Your Credit File Powerpoint File (in pdf format) is available for download in the "Download File" section. Filed Under: Credit Credit Reports Fraud/Scams Privacy Rights on Nov 10, 2009

 
Manage Your Money Wisely - Tracking your money (Hmong)

Library: MultiLanguages | Manage Your Money Wisely - Tracking your money (Hmong). Thawj kauj ruam uas yuav xyuas koj cov nyiaj zoo mas yog koj yuavtsum ua ib daim budget uas pab qhia tias koj siv nyiaj rau dabtsi. Kev kaw nyiaj tseg rau ib daim ntawv (budget)yuav pab koj xyuas tias kev siv nyiaj yuav muaj li cas thiab pab koj tswj tau koj kev siv nyiaj. Koj yuav tsum paub seb txhua hli koj siv nyiaj npaum li cas thiab muab coj los piv nrog cov nyiaj uas koj ua tau txhua hli ua ntej koj mam ua tau ib daim ntawv kaw nyiaj (budget).

Knowing what you spend now is the first step in creating a budget. A budget is a spending plan to help you forecast and control your expenses. To create a budget you need to know how much you spend each month - and compare that figure to your take home pay. Filed Under: Money Management on Nov 30, 2007

 
Banking Basics - You can bank on it  (Hmong)

Library: MultiLanguages | Banking Basics - You can bank on it (Hmong). Daim ntawv no qhia txog tej yam loj uas sawvdaws yuavtsum paub txog cov tsev txhab nyiaj (bank) thiab tsev koom nyiaj (credit unions), xwsli cov txhab nyiaj sau nyiaj tawm (checking accounts), tseg nyiaj (savings accounts), cov txhab nyiaj tau paj loj thiab daim nyiaj yas (certificates of deposit and debit cards). Tsis tag li, daim ntawv no yuav qhia tias yuav qhib tau tej lub txhab nyiaj (account) li cas thiab yog muaj teebmeem no yuav ua li cas.

A brochure that provides a simple introduction to the main services offered by banks and credit unions, including checking accounts, savings accounts, certificates of deposit and debit cards. It also covers opening an account and resolving problems. Filed Under: Banking on Nov 30, 2002

 

Quick Menu

Support Consumer Action

Support Consumer
Facebook FTwitter T

Consumer Help Desk

Advocacy