Some of the following Consumer Action publications are available in bulk for non-profit or government agencies to distribute for educational purposes. Further info can be found on the How To Order Publications page.

Saving to Build Wealth - Make Money Work For You (Hmong)

Library: MultiLanguages | Saving to Build Wealth - Make Money Work For You (Hmong) . Daim ntawv no yog los qhia vim li cas tseem ceeb heev rau yus khaws nyiaj, npaj homphiaj me thiab homphiaj loj los pab yus khaws nyiaj, qhib ib lub txhab nyiaj tau paj me thiab tej kev uas yuav pab tau koj cov nyiaj ntau ntxiv thiab ceev dua, nrog qhia txog rau cov txhab ciaj nyiaj tau paj, nyiaj laus rau yus tus kheej, nyiaj qiv ntawm nomtswv thiab nyiaj khaws rau menyuam mus kawm ntawv qib siab.

This brochure provides information about the importance of saving, setting short- and long-term goals to promote saving, opening a savings account and ways to make your money grow faster, including certificates of deposit (CDs), individual retirement accounts (IRAs), U.S. Savings Bonds and college savings accounts. Filed Under: Banking Investment Money Management on Oct 22, 2012

 
Saving to Build Wealth - Make Money Work For You (Laotian)

Library: MultiLanguages | Saving to Build Wealth - Make Money Work For You (Laotian) . This brochure provides information about the importance of saving, setting short- and long-term goals to promote saving, opening a savings account and ways to make your money grow faster, including certificates of deposit (CDs), individual retirement accounts (IRAs), U.S. Savings Bonds and college savings accounts. Filed Under: Banking Investment Money Management on Nov 27, 2009

 
Saving to Build Wealth - Make Money Work For You (Cambodian)

Library: MultiLanguages | Saving to Build Wealth - Make Money Work For You (Cambodian) . This brochure provides information about the importance of saving, setting short- and long-term goals to promote saving, opening a savings account and ways to make your money grow faster, including certificates of deposit (CDs), individual retirement accounts (IRAs), U.S. Savings Bonds and college savings accounts. Filed Under: Banking Investment Money Management on Nov 27, 2009

 
Manage Your Money Wisely - Tracking your money (Hmong)

Library: MultiLanguages | Manage Your Money Wisely - Tracking your money (Hmong) . Thawj kauj ruam uas yuav xyuas koj cov nyiaj zoo mas yog koj yuavtsum ua ib daim budget uas pab qhia tias koj siv nyiaj rau dabtsi. Kev kaw nyiaj tseg rau ib daim ntawv (budget)yuav pab koj xyuas tias kev siv nyiaj yuav muaj li cas thiab pab koj tswj tau koj kev siv nyiaj. Koj yuav tsum paub seb txhua hli koj siv nyiaj npaum li cas thiab muab coj los piv nrog cov nyiaj uas koj ua tau txhua hli ua ntej koj mam ua tau ib daim ntawv kaw nyiaj (budget).

Knowing what you spend now is the first step in creating a budget. A budget is a spending plan to help you forecast and control your expenses. To create a budget you need to know how much you spend each month - and compare that figure to your take home pay. Filed Under: Money Management on Nov 30, 2007

 
Manage Your Money Wisely - Tracking your money (Cambodian)

Library: MultiLanguages | Manage Your Money Wisely - Tracking your money (Cambodian) . Knowing what you spend now is the first step in creating a budget. A budget is a spending plan to help you forecast and control your expenses. To create a budget you need to know how much you spend each month - and compare that figure to your take home pay. Filed Under: Money Management on Nov 30, 2007

 
Manage Your Money Wisely - Tracking your money (Laotian)

Library: MultiLanguages | Manage Your Money Wisely - Tracking your money (Laotian) . Knowing what you spend now is the first step in creating a budget. A budget is a spending plan to help you forecast and control your expenses. To create a budget you need to know how much you spend each month - and compare that figure to your take home pay. Filed Under: Money Management on Nov 30, 2007

 
Surviving and Controlling Debt (Russian)

Library: MultiLanguages | Surviving and Controlling Debt (Russian) Know What You Want. An illustrated fact sheet that discusses the importance of managing debt so that it does not become a problem. Explains debt danger signals and how to reduce debt. Also explains collection agencies, debt counseling, and bankruptcy. Filed Under: Banking Money Management on Apr 02, 1993

 
Banking Basics (Russian)

Library: MultiLanguages | Banking Basics (Russian) Checking Account Check List. An illustrated fact sheet that explains how to open a checking account. Explains different kinds of accounts and their fees, check processing, automatic deposit and bill paying, and ATM/debit cards. Filed Under: Banking Money Management on Apr 02, 1993

 
 

Quick Menu

Support Consumer Action

Support Consumer
Facebook FTwitter T

Consumer Help Desk

Advocacy