Consumer Reports and Specialty Reports (Vietnamese)

Bản Báo Cáo Về Người Tiêu Thụ Và Báo Cáo Đặc Biệt

Rất giống như bản báo cáo tín dụng, các công ty dùng báo cáo về người tiêu thụ và báo cáo đặc biệt để nhận định các sự việc như quý vị có chiều hướng là một nhân viên giỏi ra sao, trở bệnh hay điền đơn đòi bảo hiểm bồi thường. Quý vị có quyền xem các chi tiết thâu thập về quý vị và đối chất các tin tức không chính xác.

Companies use consumer and specialty reports, much like credit reports, to determine such things as how likely you are to be a good employee, become ill or file an insurance claim. You have the right to see what is collected about you and to dispute inaccurate information.

Consumer Reports and Specialty Reports (Vietnamese)

Publication Series

Download File

PDF files may contain outdated links.

Consumer Reports and Specialty Reports (Vietnamese)
File Name: specialty_report_vi.pdf
File Size: 0.54MB

Languages Available

Table of Contents

Quý vị chắc hẳn đã biết cách sử dụng tín dụng và trả tiền hoá đơn của quý vị phản ánh trong bản báo cáo tín dụng mà đã được các công ty mang tên cơ quan báo cáo tín dụng thâu thập. Các công ty cho vay và các cơ sở thương mại dùng bản cáo cáo tín dụng của quý vị để duyệt xét đơn mượn tiền và ấn định tiền lời quý vị phải trả là bao nhiêu.

Tuy nhiên, nhiều người không ý thức rằng có các loại tin tức về họ có thể bị thâu thập – bao gồm các bản khai bảo hiểm bồi thường trong quá khứ, ngân phiếu không tiền bảo chứng, tình trạng bệnh lý và các toa thuốc sử dụng. Các chi tiết này có thể có trong bản báo cáo đặc biệt mà chủ sở làm, chủ nhà, hãng bảo hiểm và các cơ sở khác mua và dùng để có quyết định cho thương nghiệp của họ.

Các “bản báo cáo đặc biệt về người tiêu thụ” (specialty consumer report) có thể chứa các tin tức hạn chế khả năng đạt tới mục tiêu tài chánh của quý vị, như được mướn hay mua bảo hiểm. Vì các tin tức trong bản báo cáo đặc biệt về người tiêu thụ có thể ảnh hưởng đến đời sống của quý vị nên quý vị có quyền xem những gì đã thâu thập về quý vị để đối chất các tin tức sai lầm.

Các Loại Báo Cáo Tín Dụng Đặc Biệt

Các công ty dùng bản báo cáo tín dụng đặc biệt để dự đoán các điều như quý vị là một nhân viên giỏi ra sao, trở bệnh hay khai bảo hiểm bồi thường. Để đáp ứng nhu cầu của người sử dụng khác nhau (thí dụ công ty, hãng bảo hiểm, và chủ thuê nhà), các công ty báo cáo phải khai triển một số các báo cáo cụ thể.

Các bản báo cáo đặc biệt thường được thâu thập rộng rãi về quý vị là:

 • quá khứ thuê nhà—địa chỉ, hồ sơ trả tiền, bị đuổi ra, và các tin tức khác lấy từ các chủ thuê nhà và hồ sơ toà án trong quá khứ
 • khai bảo hiểm bồi thường—khai bảo hiểm bồi thường xe và nhà trong ba đến bảy năm
 • dùng trương mục ngân phiếu—ngân phiếu không tiền bảo chứng trong năm năm (ChexSystem) tới bảy năm (TeleChex); ChexSystem cũng bao gồm các tin tức về gian lận và các trương mục bị đóng vì không đủ tiền
 • toa thuốc—các thứ thuốc đã dùng trong năm năm qua, liều lượng, thuốc lấy thêm và các cuộc hẹn với bác sĩ
 • quá khứ bệnh lý—tình trạng sức khỏe quý vị đã báo cáo trong đơn mua bảo hiểm cá nhân (không phải nhóm), kết quả thử nghiệm y tế chính thức, sự tham gia nào mang tầm vóc nguy hiểm như nhảy dù và đôi khi hồ sơ hạnh kiểm lái xe
 • quá khứ làm việc—khảo sát tin tức trong hồ sơ công cộng và cá nhân từ tình trạng hôn nhân đến hạnh kiểm lái xe

Ai Cần Yêu Cầu có Bản Báo Cáo?

Không phải ai cũng có bản báo cáo đặc biệt, nhưng đa số đều có ít nhất một bản báo cáo về họ. Tại Sao – và khi nào – quý nên biết nếu như đã có một bản báo cáo đặc biệt về quý vị?

Quý vị có thể coi qua các bản báo cáo đặc biệt bất kỳ lúc nào để biết chắc các chi tiết đều chính xác.Tuy nhiên, vì các tin tức quý vị cung cấp trong giấy yêu cầu sẽ nằm trong trữ kiện của cơ quan, và vì thủ tục yêu cầu bản báo cáo về quý vị có thể bất tiện, quý vị chỉ nên yêu cầu một bản báo cáo đặc biệt khi quý vị biết nó sẽ được dùng cho việc gì. Thí dụ, trước khi quý vị nộp đơn xin việc hay tìm một căn nhà hoặc một căn chung cư để mướn.

Nên nhớ bỏ giờ ra để biết nếu có một bản báo cáo như vậy về quý vị và để sửa chữa các sai lầm hay có lời giải thích nếu cần. Cơ quan bảo vệ trữ liệu cá nhân (Privacy Rights Clearinghouse (www.privacyrights.org) cung cấp các hướng dẫn cho quý vị về việc yêu cầu có các bản báo cáo:

 • Xin các bản báo cáo CLUE (Comprehensive Loss Underwriting Exchange) hay A-PLUS nếu quý vị kiếm các chủ nhà mới hay bảo hiểm xe cộ. Nên biết rõ sự chính xác của các chi tiết trong hồ sơ bảo hiểm bồi thường trong quá khứ, vì nó có thể ảnh hưởng đến tiền bảo hiểm hàng tháng hay mua được bảo hiểm. Các hãng bảo hiểm cũng chú ý đến các hồ sơ bồi thường bất động sản trong quá khứ (ngay cả trước khi quý vị làm chủ) khi họ định giá tiền bảo hiểm hàng tháng cho căn nhà đó.
 • Xin bản báo cáo của ChexSystem nếu quý vị đã đóng hay đã thiếu tiền trong các trương mục tiết kiệm hay ngân phiếu và hiện thời quý vị muốn mở một trương mục mới, hay nếu các trương mục là đối tượng của sự gian lận hay sử dụng trái phép.
 • Khi một công ty quý vị đang xin việc hay đang làm muốn kiểm tra quá khứ của quý vị (luật buộc phải có sự đồng ý của quý vị), nên biết tên và tin tức liên lạc của công ty khảo sát đó, cũng như nên yêu cầu có một bản sao báo cáo này.
 • Xin một bản báo cáo quá khứ thuê nhà nếu quý vị định mướn nhà, nhất là trong một cao ốc nhiều căn.
 • Nếu quý vị nộp đơn mua bảo hiểm tư nhân, nhân thọ, chăm sóc dài hạn, bệnh trầm trọng hay khuyết tật, nên xin bản báo cáo MIB – các chi tiết có thể ảnh hưởng đến tiền bảo hiểm hàng tháng hay mua được bảo hiểm. (Luật pháp buộc phải có sự đồng ý của quý vị để lấy các tin tức về hồ sơ sức khoẻ của quý vị).
 • Nếu quý vị là nạn nhân của gian lận danh tính cá nhân, xin tất cả các bản báo cáo có sẵn, bao gồm các báo cáo tín dụng bình thường của quý vị.

Cách Để Có Bản Báo Cáo Của Quý Vị

Nhiều loại báo cáo khác nhau do nhiều cơ quan riêng biệt thâu thập liệt kê dưới đây. (Để có bản báo cáo miễn phí hàng năm từ ba cơ quan báo cáo tín dụng chính, viếng mạng www.annualcreditreport.com hay gọi 877-322-8228.)

Quá khứ mướn nhà

LexisNexis Personal Reports: 877-448-5732

SafeRent: 888-333-2413

RentBureau: 877-704-4519

Tenant Data: 800-228-1837

Chỉ dẫn: Vì không chỉ có các cơ quan trên là nguồn cung cấp duy nhất về quá khứ thuê nhà của người mướn, do đó, quý vị nên hỏi người quản lý hay chủ thuê về công ty báo cáo nào họ sẽ dùng.

Quá khứ trương mục ngân phiếu

ChexSystems: 800-428-9623

TeleCheck: 800-366-2425

Quá khứ khai bảo hiểm bồi thường

LexisNexis Personal Reports (CLUE báo cáo tài sản và xe cộ cá nhân): 866-312-8076

Insurance Services Office (ISO A-PLUS báo cáo mất mát trong quá khứ): 800-627-3487

Quá khứ toa thuốc

Ingenix (MedPoint report): 888-206-0335

Milliman (IntelliScript report): 877-211-4816

Quá khứ bệnh lý

Medical Information Group (MIB report): 866-692-6901

Chỉ dẫn: Nếu quý vị chưa bao giờ nộp đơn mua bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe cá nhân, chăm sóc lâu dài, bệnh trầm trọng hay khuyết tật trong bảy năm qua, quý vị sẽ không có bản báo cáo MIB.

Quá khứ làm việc

LexisNexis Personal Reports: 866-312-8075

Chỉ dẫn: Vì có nhiều cơ quan bán các báo cáo quá khứ của quý vị, Cơ Quan Bảo Vệ Trữ Liệu Cá Nhân (The Privacy Rights Clearinghouse) khuyên nên hỏi công ty mướn người tên của cơ quan khảo sát khi quý vị biết quá khứ của quý vị sẽ được kiểm tra. (Một số tiểu bang buộc các công ty mướn phải tiết lộ họ lấy các bản báo cáo quá khứ từ đâu; nhưng luật liên bang không có.) Yêu cầu có bản báo cáo miễn phí ngay, vì một số cơ quan chỉ giữ các bản báo cáo này trong một thời gian ngắn.)

Quyền Hạn của Quý Vị

Sắc Luật Công Bằng trong Bản Báo Cáo Tín Dụng của chính quyền liên bang (Fair Credit Report Act – FCRA) và Sắc Luật Bảo Vệ Sự Chính Xác Chuyển Dịch Tín Dụng (Accurate Credit Transaction Act – FACTA) điều hành các công ty báo cáo tín dụng và các báo cáo đặc biệt cũng như cho người tiêu thụ một số quyền hạn.

Mỗi 12 tháng quý vị được quyền yêu cầu có một bản báo cáo tín dụng miễn phí từ bất kỳ cơ quan báo cáo tín dụng nào (credit report agency - CRA), bao gồm ba cơ quan báo cáo tín dụng chính toàn quốc. (Nếu một công ty làm các bản báo cáo đặc biệt theo đúng với sự định nghĩa của CRA, chiếu theo Sắc Luật FCRA và FACTA, họ phải tuân theo các luật lệ trên.)

Ngoài việc có một bản báo cáo tín dụng miễn phí hàng năm, quý vị được quyền có thêm một bản sao báo cáo tín dụng miễn phí khi có người dùng các tin tức trong bản báo cáo để phản bác đơn xin của quý vị, hay nói cách khác, họ từ chối không cho quý vị tín dụng, mua bảo hiểm, mướn nhà, mở trương mục tiết kiệm hay ngân phiếu, hoặc được mướn. Công ty hay tư nhân phải đưa cho quý vị một “notice of adverse action” (thông báo phản bác) cùng với nguồn cung cấp bản báo cáo. Nên yêu cầu có một bản báo cáo miễn phí trong vòng 60 ngày, tính từ ngày quý vị nhận được thông báo.

Cách 12 tháng, quý vị cũng có thể xin được một bản báo cáo miễn phí nếu bị thất nghiệp và định đi tìm việc trong vòng 60 ngày, hay đang nhận tiền trợ cấp chính phủ (welfare). Nếu không xin được một bản báo cáo miễn phí, quý vị có thể đóng một lệ phí nhỏ, thường khoảng 10 mỹ kim.

Quý vị có quyền đối chất các tin tức không chính xác. Cơ quan báo cáo phải hoàn tất cuộc điều tra về sự đối chất của quý vị trong một thời hạn thích đáng (thường là trong 30 ngày). Nếu tin tức không đúng hay cũ, nó phải được sửa hay xoá đi, và cơ quan báo cáo phải gởi cho quý vị kết quả đối chất. (Các báo cáo về trương mục ngân phiếu trong quá khứ phải bao gồm chi tiết tiền quý vị nợ đã được trả hay chưa.)

Nếu nguồn cung cấp các tin tức kết luận mọi chi tiết đều chính xác như đã ghi và cơ quan báo cáo được thông báo phải giữ y như vậy, quý vị có thể cần đính kèm một thơ giải thích ngắn, để những ai yêu cầu xem bản báo cáo của quý vị đọc được. Quý vị có quyền liên lạc trực tiếp với nguồn cung cấp tin tức mà quý vị muốn đối chất (thí dụ, một công ty cho vay hay chủ thuê), nếu quý vị tin rằng nó sẽ giúp giải quyết sự mâu thuẫn. Nếu một tin tức được xoá hay thơ giải thích của quý vi được đính kèm, quý vị có thể yêu cầu nguời mới nhận bản báo cáo về quý vị để ý đến các sự thay đổi đó.

Bảo Vệ Người Tiêu Thụ

Quý vị được quyền kiện một cơ quan báo cáo tin tức không chính xác và không chịu sửa lại. Để tìm một luật sư tư trong vùng quý vị ở, xin vào mạng National Association of Consumer Advocates.

Luật tiểu bang có thể cho quý vị thêm các quyền hạn khác. Liên lạc với cơ quan bảo vệ người tiêu thụ địa ở phương hay ở tiểu bang hoặc văn phòng biện lý tiểu bang để biết thêm chi tiết. (Quý vị có thể liên lạc văn phòng biện lý tiểu bang tại www.naag.org, hay ở phần chính quyền tiểu bang trong cuốn niên giám điện thoại của quý vị.)

Nha Thanh Tra Mậu Dịch Liên Bang (FTC) thi hành các quyền hạn của người tiêu thụ chiếu theo sắc luật FCRA và FACTA. Để điền đơn khiếu nại hay để biết thêm các luật về bản báo cáo, cách cải thiện tín dụng và tránh đừng bị gian lận, quý vị viếng mạng www.FTC.gov (nhấn vô phần Consumer Protection) hay gọi số 877-282-4357 (877-FTC-HELP).

Published / Reviewed Date

Published: April 08, 2011

Download File

Consumer Reports and Specialty Reports (Vietnamese)
File Name: specialty_report_vi.pdf
File Size: 0.54MB

Sponsors

Experian

Notes

Ấn bản này do Consumer Action biên soạn với sự hợp tác của Experian.

Filed Under

Credit   ♦   Credit Reports/Scores   ♦   Credit Scores   ♦  

Copyright

© 2011 –2020 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Search

Quick Menu

Facebook FTwitter T
 

Consumer Help Desk

Advocacy