Improving your financial health with FinTech

Financial technology (FinTech) offers powerful tools to tackle virtually any financial task, from creating a budget, paying bills and implementing a savings plan to improving your credit score, applying for a loan and achieving your financial goals. FinTech also can make doing all these things more efficient and convenient. The resources here will introduce you to the types of FinTech tools available, help you vet your options and make wise choices, and explain how to protect your privacy when using FinTech.

 

Publication List

Improving your financial health with FinTech

Improving your financial health with FinTech

Financial technology (FinTech) is the use of modern technology, such as the internet and apps (downloadable mobile software), to develop powerful financial services tools for consumers and businesses. For those who are motivated to improve their finances and dedicated to working toward their goals, FinTech can make the process more convenient, efficient and even rewarding. This guide will introduce you to the types of FinTech tools available and how they can help you. It will also tell you what to consider when choosing an app and how to stay safe when using FinTech.

Improving your financial health with FinTech (Spanish)

Improving your financial health with FinTech (Spanish)

La tecnología financiera (“fintech”) se refiere al uso de tecnología moderna, tal como internet y aplicaciones móviles (software móvil descargable), para desarrollar potentes herramientas de servicios financieros para consumidores y empresas. A quienes están motivados para mejorar sus finanzas y dedicados a lograr sus objetivos, fintech les ofrece la posibilidad de un proceso más conveniente, eficiente e incluso gratificante. Esta guía le presenta los tipos de herramientas fintech disponibles y cómo pueden ayudarle. También explica lo que debe tener en cuenta al elegir una aplicación y cómo utilizarla de forma segura.

Improving your financial health with FinTech (Chinese)

Improving your financial health with FinTech (Chinese)

金融科技(FinTech)是專門使用互聯網及各種apps (應用程式, 是可供下載的行動軟件)的現代科技,專為消費者和企業而開發出功能強大的金融理財服務工具。對於那些希望改善他們的財務狀況並致力於實現目標的人,金融科技可以使相關過程更加便捷,成效高,甚至有回報。這本指南將詳盡介紹目前可供使用的金融科技(FinTech)種類以及它們如何為你提供幫助。本指南也將解釋選擇這些應用程序時應考慮的事項以及當你使用FinTech金融科技時應如何確保安全。

Improving your financial health with FinTech (Korean)

Improving your financial health with FinTech (Korean)

금융 기술 (Financial technology [FinTech])은 소비자와 기업을 위한 강력한 금융 서비스 도구 개발을 위해 인터넷 및 앱 (다운로드 가능한 모바일 소프트웨어)과 같은 최신 기술을 이용하는 것입니다. 핀테크는 재정 개선에 동기를 부여하고 목표를 향해 노력하는 사람들을 위해 이 과정을 보다 편리하고 효율적이며 보람있게 만들 수 있습니다. 이 안내서는 사용 가능한 핀테크 도구들의 유형과 그 도구들이 어떤 도움을 줄 수 있는지를 소개합니다. 또한 앱을 선택할 때 고려해야할 사항과 핀테크를 안전하게 이용하는 방법을 알려줍니다.

Improving your financial health with FinTech (Vietnamese)

Improving your financial health with FinTech (Vietnamese)

Financial Technology (FinTech) là từ ngữ diễn tả các phương tiện dùng kỹ thuật hiện đại, tân tiến như mạng điện toán và các ứng dụng gọi là “apps” (chương trình có thể tải xuống máy di động) để phát triển mạnh các công cụ về dịch vụ tài chánh cho người tiêu thụ và thương nghiệp. Đối với người muốn cải thiện tài chánh và quyết tâm đạt đến mục tiêu, FinTech có thể giúp tiến trình được thuận tiện, hữu hiệu và ngay cả thành công hơn. Bản hướng dẫn này sẽ giới thiệu quý vị tới các công cụ FinTech có sẵn và cách nó giúp ra sao. Quý vị cũng sẽ biết nên cân nhắc điều gì khi chọn một ứng dụng (app) và cách bảo vệ quý vị khi dùng FinTech.

Improving your financial health with FinTech - Video

Improving your financial health with FinTech - Video
This video will introduce you to the types of FinTech tools available and how they can help you. It will also tell you what to consider when choosing an app and how to stay safe when using FinTech.

Improving your financial health with FinTech - Video (Spanish)

Improving your financial health with FinTech - Video (Spanish)

Esta vídeo le presenta los tipos de herramientas fintech disponibles y cómo pueden ayudarle. También explica lo que debe tener en cuenta al elegir una aplicación y cómo utilizarla de forma segura.

Improving your financial health with FinTech - Video (Chinese)

Improving your financial health with FinTech - Video (Chinese)

金融科技(FinTech)是專門使用互聯網及各種apps (應用程式, 是可供下載的行動軟件)的現代科技,專為消費者和企業而開發出功能強大的金融理財服務工具。對於那些希望改善他們的財務狀況並致力於實現目標的人,金融科技可以使相關過程更加便捷,成效高,甚至有回報。這本指南將詳盡介紹目前可供使用的金融科技(FinTech)種類以及它們如何為你提供幫助。本指南也將解釋選擇這些應用程序時應考慮的事項以及當你使用FinTech金融科技時應如何確保安全。

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T