Credit Freeze

A credit file “security freeze” is a preventive tool to help you avoid identity theft and to block impostors from using your personal information to establish credit. This module explains how to place, lift and remove a security freeze on your credit file. It includes a multilingual brochure and a backgrounder written in Q&A format.

 

Publication List

Freeze Your Credit File

Freeze Your Credit File

A credit file “security freeze” is a preventive tool to help you avoid identity theft and to block impostors from using your personal information to establish credit. This publication explains how to “freeze” your credit file, which prevents new credit from being established in your name until you temporarily or permanently lift the freeze.

Security Freeze Backgrounder

Security Freeze Backgrounder

This publication answers common questions about how a credit report security freeze can protect you from ID theft, the pros and cons of a security freeze, and how to place, lift and remove a freeze. (It has been updated to reflect changes implemented on Sept. 21, 2018, under new federal law.)

Freeze Your Credit File (Spanish)

Freeze Your Credit File (Spanish)

El “congelamiento de seguridad” es una herramienta para ayudarle a prevenir el robo de identidad y evitar que impostores utilicen su información personal para establecer crédito. Esta publicación explica cómo “congelar” su crédito, lo cual previene que se establezca crédito nuevo a nombre suyo hasta que usted suspenda provisionalmente el congelamiento o le retire de forma permanente.

Freeze Your Credit File (Chinese)

Freeze Your Credit File (Chinese)

“安全凍結”信用檔案是一種預防及避免身份被盜用的工具﹐它可以阻止詐騙者利用你的個人資料來建立信貸記錄。這本手冊內容詳述如何“凍結”個人信用檔案,而且除非你暫時或永久取消凍結﹐它就可以防止別人以你的名義申請信貸。

Freeze Your Credit File (Korean)

Freeze Your Credit File (Korean)

신용 문서 “보안 동결”은 여러분이 신분도용의 피해를 당하지 않도록 하고 사기꾼들이 여러분의 개인 정보를 이용해 신용을 설정하는 것을 방지하는 데 도움을 주는 예방 도구입니다. 보안 동결은 여러분이 일시적 혹은 영구적으로 동결을 해제시키지 않는 한 여러분의 이름으로 새로운 크레딧이 설정되는 것을 방지합니다. 이 소책자는 여러분의 신용 문서를 “동결”시키는 방법을 설명하고 있습니다.

Freeze Your Credit File (Vietnamese)

Freeze Your Credit File (Vietnamese)

“Khóa an toàn” hồ sơ tín dụng là một phương thức ngăn ngừa giúp quý vị tránh bị trộm tín dụng và chận kẻ mạo danh dùng chi tiết cá nhân của quý vị để lấy tín dụng. Ấn bản này giải thích cách “khóa” hồ sơ tín dụng của quý vị, để ngăn ngừa tín dụng mới được gây dựng trên danh tính của quý vị cho tới khi quý vị tạm mở, hay tháo hẳn khóa tín dụng.

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T