Credit Reports, Credit Scores and Specialty Reports

This module contains information on what goes into the credit report and score, interpreting the credit score, improving credit rating, types of specialty reports, who should request their report, how to get your reports, your rights under the federal Fair Credit Reporting Act (FCRA) and the Fair and Accurate Credit Transaction Act (FACTA).

 

Publication List

Consumer Reports and Specialty Reports

Consumer Reports and Specialty Reports

Companies use consumer and specialty reports, much like credit reports, to determine such things as how likely you are to be a good employee, become ill or file an insurance claim. You have the right to see what is collected about you and to dispute inaccurate information.

Credit Reports and Credit Scores

Credit Reports and Credit Scores

Your credit history has a significant impact on your ability to achieve important financial goals. Learn what information is collected about you, how to interpret and improve it, and what your rights are.

Credit & Specialty Reports and Credit Scores - PowerPoint Slides

Credit & Specialty Reports and Credit Scores - PowerPoint Slides

The Credit & Specialty Reports and Credit Scores PowerPoint training file is available for download in the “Download File” section. The slides are suitable to show for train-the-trainer sessions or client presentations. Each slide contains teaching notes.

Credit & Specialty Reports and Credit Scores - Lesson Plan and Class Activities

Credit & Specialty Reports and Credit Scores - Lesson Plan and Class Activities

This packet, only available as a PDF file, provides guidance for teachers and team leaders involved in financial literacy. The 50-page packet contains a detailed curriculum, classroom activities and worksheets.

Consumer Reports and Specialty Reports (Spanish)

Consumer Reports and Specialty Reports (Spanish)

Varias empresas usan los informes especializados para pronosticar la posibilidad de que usted sea un buen empleado, se enferme o presente una reclamación de seguro. Usted tiene el derecho de ver lo que se recolecta sobre usted y disputar la información errónea.

Credit Reports and Credit Scores (Spanish)

Credit Reports and Credit Scores (Spanish)

Su informe de crédito tiene un importante impacto sobre su capacidad de lograr objetivos importantes. Aprenda sobre la información que se recolecta acerca de usted, cómo interpretarla y mejorarla, y cuáles son sus derechos.

Consumer Reports and Specialty Reports (Chinese)

Consumer Reports and Specialty Reports (Chinese)

很多公司利用與信用相關的報告來推測你成為一位好員工,患病或申請保險理賠的機率有多高。你有權利知道其中到底收集了些甚麼資料,和針對不正確的內容提出爭議。

Credit Reports and Credit Scores (Chinese)

Credit Reports and Credit Scores (Chinese)

你的信用記錄在促成你的重要信貸目標中具有很深的影響力。你應該知道自己有哪些相關資料曾被人搜集,你應如何解說和加以改善,以及你應有的權益。

Consumer Reports and Specialty reports (Korean)

Consumer Reports and Specialty reports (Korean)

기업들은 여러분이 좋은 직원이 될 가능성, 병에 걸릴 가능성, 보험 클레임을 할 가능성 등을 판단하기 위해 특별 리포트를 크레딧 리포트처럼 사용합니다 여러분에게는 자신에 대한 어떤 정보가 수집되는지를 볼 권리와 부정확한 정보에 대해 이의를 제기할 수 있는 권리가 있습니다.

Credit Reports and Credit Scores (Korean)

Credit Reports and Credit Scores (Korean)

크레딧 히스토리는 여러분의 재정적인 목표 달성을 위한 능력에 중대한 영향을 줍니다. 수집되는 정보의 내용, 분석하고 향상시키는 요령, 여러분의 권리 등에 대해 알고 계십시오.

Consumer Reports and Specialty Reports (Vietnamese)

Consumer Reports and Specialty Reports (Vietnamese)

Rất giống như bản báo cáo tín dụng, các công ty dùng báo cáo về người tiêu thụ và báo cáo đặc biệt để nhận định các sự việc như quý vị có chiều hướng là một nhân viên giỏi ra sao, trở bệnh hay điền đơn đòi bảo hiểm bồi thường. Quý vị có quyền xem các chi tiết thâu thập về quý vị và đối chất các tin tức không chính xác.

Credit Reports and Credit Scores (Vietnamese)

Credit Reports and Credit Scores (Vietnamese)

Quá khứ tín dụng của quý vị ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đạt được các mục tiêu tài chánh quan trọng. Nên hiểu biết về các tin tức được thâu thập về quý vị, cách diễn nghĩa và cải thiện tín dụng, cũng như quyền hạn của quý vị là gì.

 

Search

Quick Menu

Facebook FTwitter T
 

Consumer Help Desk

Advocacy