Digital Dollars

The Digital Dollars series provides information, advice and training materials to help consumers navigate the new online economy. The series contains three multilingual brochures: Banking Online Safely; Mobile Banking and Mobile Payments; and Safety and Privacy in Online and Mobile Transactions. The brochures are accompanied by a lesson plan and PowerPoint slides that you can download.

 

Publication List

Your Digital Dollars - Banking Online Safely

Your Digital Dollars - Banking Online Safely

Paying a bill, depositing a check or conducting any other financial transaction used to require a trip to the bank or post office. Now technology makes it possible to bank and pay bills without leaving your home or office.

Your Digital Dollars - Mobile Banking and Mobile Payments

Your Digital Dollars - Mobile Banking and Mobile Payments

Check your balance…transfer money…make a purchase—these are just a few of the things you can do on the go with a cellular telephone or other mobile device.

Your Digital Dollars - Safety and privacy in online and mobile transactions

Your Digital Dollars - Safety and privacy in online and mobile transactions

As more daily tasks, from shopping and banking to working and socializing, get done on a computer or mobile device, the opportunities to expose personal data increase.

Your Digital Dollars - Lesson Plan and Class Activities

Your Digital Dollars - Lesson Plan and Class Activities

This packet, only available as a PDF file, provides guidance for teachers and team leaders. The 24-page packet contains a detailed curriculum, classroom activities and take home worksheets.

Your Digital Dollars - PowerPoint Training Slides

Your Digital Dollars - PowerPoint Training Slides

Your Digital Dollars PowerPoint training file is available for download in the “Download File” section.

Your Digital Dollars - Banking online safely (Spanish)

Your Digital Dollars - Banking online safely (Spanish)

Anteriormente, para pagar una cuenta, depositar un cheque o efectuar alguna otra operación financiera se tenía que hacer un viaje al banco o al correo. La tecnología actual le posibilita hacer operaciones bancarias y pagar cuentas sin salir de su casa u oficina.

Your Digital Dollars - Mobile banking and mobile payments (Spanish)

Your Digital Dollars - Mobile banking and mobile payments (Spanish)

Revisar el saldo, transferir dinero, hacer compras… son sólo algunas de las cosas que se pueden hacer con un teléfono u otro dispositivo móvil.

Your Digital Dollars - Safety and privacy in online and mobile transactions (Spanish)

Your Digital Dollars - Safety and privacy in online and mobile transactions (Spanish)

A medida que más tareas diarias se hacen por computadora o dispositivo móvil, incluso compras, operaciones bancarias y actividades del trabajo y sociales, las oportunidades de revelar información personal aumentan.

Your Digital Dollars - Banking Online Safely (Korean)

Your Digital Dollars - Banking Online Safely (Korean)

예전에는 청구서 납부, 수표 입금 혹은 그 밖의 금전 거래를 하기 위해서는 은행이나 우체국을 방문해야 했습니다. 지금은 첨단 기술이 여러분의 집이나 사무실을 떠나지 않고 은행과의 거래와 청구서 납부를 가능하게 만들었습니다.

Your Digital Dollars - Safety and privacy in online and mobile transactions (Korean)

Your Digital Dollars - Safety and privacy in online and mobile transactions (Korean)

쇼핑과 뱅킹에서부터 업무와 사교에 이르기까지 더 많은 일상적인 일들이 컴퓨터나 모빌 장치에 의해 수행됨에 따라 개인 정보가 노출될 수 있는 기회가 증가하고 있습니다.

Your Digital Dollars - Mobile Banking and Mobile Payments (Korean)

Your Digital Dollars - Mobile Banking and Mobile Payments (Korean)

잔고 확인…송금…물품 구입 - 이들은 여러분이 이동 중 휴대폰이나 모바일 장치로 할 수 있는 단지 몇 가지의 예일 뿐입니다.

Your Digital Dollars - Banking Online Safely (Vietnamese)

Your Digital Dollars - Banking Online Safely (Vietnamese)

Khi trước, quý vị phải tới ngân hàng hay bưu điện để trả tiền hóa đơn, ký thác ngân phiếu hay làm bất kỳ các giao dịch tài chánh nào khác. Với kỹ thuật tân tiến hiện nay, quý vị có thể giao dịch với ngân hàng nhưng không phải ra khỏi nhà hay ra bưu điện.

Your Digital Dollars - Mobile Banking and Mobile Payments (Vietnamese)

Your Digital Dollars - Mobile Banking and Mobile Payments (Vietnamese)

Kiểm tra tiền còn lại trong công… chuyển tiền…mua sắm – đây chỉ là một vài việc quý vị có thể làm trên điện thoại hay máy di động khác khi đi bất cứ đâu.

Your Digital Dollars - Safety and privacy in online and mobile transactions (Vietnamese)

Your Digital Dollars - Safety and privacy in online and mobile transactions (Vietnamese)

Các công việc hàng ngày từ mua sắm, vào ngân hàng cho đến làm việc và chuyện trò càng ngày càng được thực hiện nhiều trên máy điện toán hay máy di động, nhưng nguy cơ trữ liệu cá nhân bị lộ cũng gia tăng.

Your Digital Dollars - Banking Online Safely (Chinese)

Your Digital Dollars - Banking Online Safely (Chinese)

以前消費者如果想付帳單、存入支票、或是處理任何金融轉帳事務,都需要去一趟銀行或郵局。但是當今的科技文明卻讓客戶不必出門就能在家中或辦公室處理銀行事務或支付帳單。

Your Digital Dollars - Safety and privacy in online and mobile transactions (Chinese)

Your Digital Dollars - Safety and privacy in online and mobile transactions (Chinese)

當今人們的生活日漸繁忙,不論是購物、理財、工作或社交,都需依賴電腦或行動通訊器材,因此造成個人資料曝光的機會大增。

Your Digital Dollars - Mobile Banking and Mobile Payments (Chinese)

Your Digital Dollars - Mobile Banking and Mobile Payments (Chinese)

查核帳戶結餘⋯轉帳⋯消費—這些不過是諸多理財事務中幾項可用手機或其它行動通訊器材所處理的事務

 

Search

Quick Menu

Facebook FTwitter T
 

Consumer Help Desk

Advocacy