Disaster Coverage

This module alerts consumers to the risk of losing their home and possessions in a disaster and stresses the importance of purchasing adequate homeowners or renters insurance and, in some cases, flood and/or other types of coverage. It also presents the various FEMA disaster assistance programs, and explains what steps to take to recover your losses after disaster strikes.

Publications are available online, with most also available as a PDF download. Government agencies, nonprofits and other community-based organizations who wish to distribute our publications for educational purposes can use the PDF file to instantly produce a professional-looking brochure using an office printer.

 

Publication List

Homeowners and renters insurance

Homeowners and renters insurance

With the majority of U.S. residents living in areas at risk of a natural disaster, most households need to seriously consider how they would recover from the loss of their home and possessions. This publication explains which disaster losses are—and are not—covered under a standard homeowners or renters insurance policy, how to make sure you are adequately insured, what steps to take to recover your losses after disaster strikes, and what your options are if your insurance falls short.

FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters

FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters

The Federal Emergency Management Agency (FEMA) offers a variety of programs to help victims of disasters repair, rebuild or replace their homes and possessions. This publication describes the types of FEMA assistance available to homeowners and renters and provides details about program eligibility and the application process. It also highlights the limitations of FEMA assistance and stresses the importance of purchasing adequate personal insurance coverage.

Disaster insurance and FEMA assistance (Q&A)

Disaster insurance and FEMA assistance (Q&A)

This backgrounder, written in Q&A format, answers many questions about renters and homeowners disaster insurance coverage and FEMA programs that help victims recover from disaster-related losses.

Disaster Insurance and FEMA Assistance - Seminar Lesson Plan and Class Activities

Disaster Insurance and FEMA Assistance - Seminar Lesson Plan and Class Activities

This downloadable packet guides community educators through a two-hour presentation on insuring your home and belongings against disaster and the ways FEMA helps homeowners and renters recover. In addition to the lesson plan (to be used in conjunction with the downloadable PowerPoint presentation), the packet includes exercises, resources and a class evaluation form.

Disaster Insurance and FEMA Assistance - PowerPoint Training Slides

Disaster Insurance and FEMA Assistance - PowerPoint Training Slides

This downloadable PowerPoint presentation is designed to be used in conjunction with the “Disaster insurance and FEMA assistance’” lesson plan. The slides provide a visual component to the training that helps to engage learners and improve retention.

Homeowners and renters insurance (Spanish)

Homeowners and renters insurance (Spanish)

La mayoría de habitantes de Estados Unidos viven en zonas donde existe el riesgo de que ocurra una catástrofe natural y, por lo tanto, la mayoría de familias deben considerar seriamente cómo recuperarse si llegaran a perder su vivienda o sus pertenencias. Esta publicación explica cuáles daños cubre, y cuáles no cubre, una póliza estándar de seguro de propietarios o de inquilinos; cómo cerciorarse que la cobertura que tiene es suficiente; los pasos que debe tomar para recuperar lo que perdió en un desastre; y sus opciones cuando su cobertura resulta insuficiente.

FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters (Spanish)

FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters (Spanish)

La agencia federal encargada del manejo de emergencias, Federal Emergency Management Agency (FEMA), ofrece una variedad de programas para ayudar a víctimas de catástrofes a reparar, reconstruir, o reemplazar sus viviendas y pertenencias. Esta publicación describe los tipos de assistencia que FEMA ofrece a propietarios e inquilinos y proporciona detalles sobre cómo calificar para los programas y sobre el proceso para solicitar ayuda. También explica la manera en que se limita la ayuda de FEMA y recalca la importancia de comprar una póliza de seguro personal adecuada.

Homeowners and renters insurance (Korean)

Homeowners and renters insurance (Korean)

다수의 미국 주민들이 자연 재해의 위험이 있는 지역에 살고 있으며 대부분의 가정들은 그들의 주택 및 소지품의 손실을 어떻게 회복할 것인지를 심각하게 생각해 보아야 합니다. 이 안내서는 기본 주택소유자 또는 세입자 보험으로 보상 받을 수 있는 재해 손실과 보상 받을 수 없는 재해 손실, 충분한 보험 가입을 위한 정보, 재해 발생 후 피해 복구 절차, 그리고 충분한 보험이 없을 경우 선택할 수 있는 옵션 등에 대해 설명하고 있습니다.

FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters (Korean)

FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters (Korean)

연방 재난관리청(the Federal Emergency Management Agency [FEMA])은 재해 피해자들의 주택 및 소지품에 대한 수리, 재건 또는 교체를 돕기위해 다양한 프로그램을 제공합니다. 이 안내서는 주택소유자들과 세입자들이 받을 수 있는 FEMA 지원의 유형들에 대해 설명하고 있으며 프로그램 자격 및 신청서 처리 과정에 대한 상세한 정보를 제공합니다. 이 안내서는 또한 FEMA지원의 한계에 대해 강조하고 있으며 충분한 개인 보험 가입의 중요성에 중점을 두고 있습니다.

Homeowners and renters insurance (Vietnamese)

Homeowners and renters insurance (Vietnamese)

Đại đa số cư dân ở Hoa Kỳ sống trong nguy cơ gặp thiên tai, hầu như các gia đình cần nên chú trọng đến cách họ sẽ khôi phục lại các mất mát về nhà ở và tài sản của họ. Ấn bản này giải thích các mất mát nào do thiên tai được và không được hãng bảo hiểm bồi thường, dựa theo hợp đồng bảo hiểm thông thường của chủ nhà và người thuê nhà đã mua, để có bảo hiểm đúng mức, các bước cần làm để khôi phục lại các mất mát sau thiên tai, và các lựa chọn khác nếu hãng bảo hiểm không bồi thường hết cho quý vị.

FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters (Vietnamese)

FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters (Vietnamese)

FEMA (the Federal Emergency Management Agency) cung cấp nhiều chương trình giúp nạn nhân thiên tai sửa chữa, xây lại hay tìm nhà khác và các tài sản khác của họ. Ấn bản này diễn tả các loại trợ giúp của FEMA cho chủ nhà và người thuê nhà cũng như cho biết chi tiết tiến trình chọn lọc của FEMA dựa theo tiêu chuẩn và đơn xin. Ấn bản cũng nhấn mạnh đến các giới hạn của FEMA trong trợ giúp và quan trọng là biết mua bảo hiểu đúng cách.

Homeowners and renters insurance (Chinese)

Homeowners and renters insurance (Chinese)

由於大多數的美國居民都住在會發生自然災害的風險地帶,所以幾乎每個家庭都應慎重考慮,在未來一旦失去家園或財產時將如何復原。本刊物詳盡說明哪些損失可以(或是不可以)得到房屋業主或租客的保險理賠; 如何確保購買足夠的保險; 當災難發生後你應該及時採取的求償步驟;以及在保險不足時你仍有哪些可求助的渠道。

FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters (Chinese)

FEMA spells federal disaster relief for homeowners and renters (Chinese)

聯邦緊急災難處理局(FEMA)在災難發生後提供各類救援計劃,協助受災者整修、重建,或更換他們的住屋及財產。這本刊物詳盡說明聯邦緊急災難處理局(FEMA)各項對於房屋業主及租客所提供的援助,也列舉了各項援助之合格指標及申請程序。刊物同時也特別指明FEMA的救援範圍始終有限,個人還是應該購買適當保險來加強保障。

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T