Establishing Wireless Service

This training module helps the participant to understand the issues involved in shopping for and using cell phone service. Topics covered include wireless service plans and coverage, wireless phones, keeping your phone number when you change providers, reading a wireless phone bill, cell phones and driving, courtesy when using cell phones, preventing theft and fraud, privacy concerns and resources for information and assistance.

 

Publication List

Choosing a Wireless Service Provider

Choosing a Wireless Service Provider

The wireless world offers broad choices among service providers, calling plans, and phones. Low-priced equipment and rates make wireless calling affordable for many individuals and families. Plus, today’s cell phone is not just for talking - it can be used to snap photos, surf the Internet, send email, play games, and more. With so much to choose from, it can be a challenge to figure out what’s best for you.

Choosing a Wireless Service Provider - Backgrounder Guide

Choosing a Wireless Service Provider - Backgrounder Guide

This question-and-answer format booklet is designed to help you understand the issues involved in shopping for and using cell phone service. Topics covered include wireless service plans and coverage, wireless phones, keeping your phone number when you change providers, reading a wireless phone bill, cell phones and driving, courtesy when using cell phones, preventing theft and fraud, privacy concerns and resources for information and assistance.

Choosing a Wireless Plan - Training Curriculum

Choosing a Wireless Plan - Training Curriculum

This PDF packet provides guidance for teachers and team leaders about consumers’ cell phone choices—service providers, calling plans, and phones to name a few. The packet contains a detailed curriculum, and classroom activities designed to teach adults.

Choosing a Wireless Service Provider - PowerPoint Slides

Choosing a Wireless Service Provider - PowerPoint Slides

These PowerPoint slides cover many of the issues involved in shopping for and using cell phone service.

Choosing a Wireless Service Provider (Spanish)

Choosing a Wireless Service Provider (Spanish)

El mundo del teléfono móvil ofrece una gran variedad de opciones de proveedores de servicio, planes de llamada y teléfonos. Los precios bajos de los equipos y las tarifas los ponen al alcance de muchos individuos y familias. Además, el teléfono móvil de la actualidad no es para hablar únicamente; se puede usar para tomar fotografías, explorar el Internet, enviar un correo electrónico, jugar, y mucho más. Con tantas opciones, decidir lo que más le conviene podría resultarle problemático.

Choosing a Wireless Service Provider (Chinese)

Choosing a Wireless Service Provider (Chinese)

無線通訊公司提供各樣的服務項目、通話計劃及各種手提電話。無線通訊廉價的設備及費使得許多個人及家庭都可以負擔得起。再加上當今的手機不僅可以用來通話, 還可以照相、瀏覽網頁、發電郵、玩電子遊戲等等。有這麼多的選擇, 你得小心謹慎地找出最適合自己的一款。

Choosing a Wireless Service Provider (Korean)

Choosing a Wireless Service Provider (Korean)

무선 통신을 이용하려 할 때는 서비스 제공업자, 전화 플랜, 그리고 전화기 등 선택해야 할 사항들이 많이 있습니다. 저렴한 가격의 장비 및 사용료 때문에 많은 가족과 개인들이 무선전화를 사용할 수 있게 되었습니다. 게다가 요즘의 무선전화는 단순히 통화를 위한 것만이 아닙니다—사진을 찍거나, 인터넷을 검색하거나 게임을 하거나 기타 다른 용도로 사용할 수 있습니다. 선택 사항들이 아주 많기 때문에 자신에게 가장 적합한 상품을 선택하는 일이 그다지 쉬운 일은 아니라고 할 수 있습니다.

Choosing a Wireless Service Provider (Vietnamese)

Choosing a Wireless Service Provider (Vietnamese)

Thế giới điện thoại di động cung cấp các sự lựa chọn giữa các công ty cung ứng dịch vụ, kế hoạch gọi, và máy điện thoại. Các thiết bị giá hạ và lệ phí rẻ của điện thoại di động nằm trong vòng khả năng tiêu thụ của nhiều cá nhân và gia đình. Thêm vào đó, điện thoại di động ngày nay không chỉ để nói chuyện – nó có thể dùng để chụp hình, dò mạng điện toán, gởi e-mail, trò chơi điện tử và nhiều thứ khác. Vì có nhiều thứ để lựa chọn, tìm cái nào tốt nhất cho quý vị có thể là cả một vấn đề.

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T