Fair Housing

Everyone has the right to fair housing opportunities. This module explains what actions are discriminatory under the federal Fair Housing Act, how to file a housing discrimination complaint, and what the complaint resolution process looks like. It includes two brochures: “Filing a Housing Discrimination Complaint” and “Know the Signs of Housing Discrimination”; a lesson plan and class activities; and a PowerPoint presentation.

 

Publication List

Know the Signs of Housing Discrimination

Know the Signs of Housing Discrimination

The denial of housing opportunities because of race, color, religion, sex, nationality, familial status or disability is housing discrimination, and it’s illegal. You can recognize if you are a victim of housing discrimination—and protect your rights—if you know what actions by landlords, sellers, lenders and others are against the law.

Filing a Housing Discrimination Complaint

Filing a Housing Discrimination Complaint

Fair housing laws protect renters and buyers from discrimination. If you believe you were a victim of housing discrimination, you have the right to file a housing discrimination complaint with HUD. Understanding the complaint and resolution process will help you weigh your options and take action.

Recognizing & Fighting Housing Discrimination - Lesson Plan and Class Activities

Recognizing & Fighting Housing Discrimination - Lesson Plan and Class Activities

This 24-page packet, available only as a PDF download, contains a detailed curriculum for teaching consumers what their fair housing rights are and how to file a housing discrimination complaint. It is designed to be used in conjunction with the “Recognizing & Fighting Housing Discrimination PowerPoint Slides.”

Recognizing & Fighting Housing Discrimination -  PowerPoint Slides

Recognizing & Fighting Housing Discrimination -  PowerPoint Slides

This 23-slide presentation, available for download in the “Download File” section of this page, is designed to be used in conjunction with the “Recognizing & Fighting Housing Discrimination Lesson Plan and Class Activities.”

Know the Signs of Housing Discrimination (Spanish)

Know the Signs of Housing Discrimination (Spanish)

La negación de oportunidades de vivienda por motivos de raza, color de piel, religión, sexo, país de origen, condición familiar o incapacidad es discriminación en la vivienda y es ilegal. Usted podrá reconocer si ha sido víctima de discriminación en la vivienda, y podrá proteger sus derechos, si sabe cuáles son las prácticas ilegales por parte de dueños de viviendas en alquiler, vendedores de casas y prestamistas entre otros.

Filing a Housing Discrimination Complaint (Spanish)

Filing a Housing Discrimination Complaint (Spanish)

Las leyes de justicia en la vivienda protegen a inquilinos y compradores contra la discriminación. Si cree que ha sido víctima de discriminación en la vivienda, tiene el derecho de presentar ante HUD una queja sobre discriminación en la vivienda. Conocer el proceso para la presentación y resolución de quejas le ayudará a considerar sus opciones y tomar acción.

Know the Signs of Housing Discrimination (Chinese)

Know the Signs of Housing Discrimination (Chinese)

藉由種族、膚色、宗教、性別、祖籍、家庭狀況,或是殘障等原因而拒絕提供機會,就是住屋歧視,而這是違法的。如果你的房東、售屋者、貸款公司及其他人有以上情形,那是觸犯法律的,身為一位住屋歧視受害者,你可以保護自己的權益。

Know the Signs of Housing Discrimination (Korean)

Know the Signs of Housing Discrimination (Korean)

인종, 피부색, 종교, 성별, 국적, 가족 상황 혹은 장애 들을 이유로 주거 기회를 거부하는 것은 주거 차별이며 불법입니다. 만약 여러분이 임대주, 주택 판매인, 임대업자 등의 어떤 관행이 불법적인 것인지 알고 있을 경우 여러분은 자신이 주고 차별의 희생자가 아닌지 알 수 있고 자신의 권리를 보호할 수 있습니다.

Know the Signs of Housing Discrimination (Vietnamese)

Know the Signs of Housing Discrimination (Vietnamese)

Từ chối không cho ai có cơ hội được nhà ở vì chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, quốc gia sinh trưởng, gia cảnh hay khuyết tật sẽ bị xem là kỳ thị gia cư, và nó trái luật. Quý vị có thể nhận chân ra điều này nếu quý vị là nạn nhân của kỳ thị gia cư – và bảo vệ quyền hạn của quý vị - nếu quý vị biết các xử sự trái luật nào của chủ thuê, người bán, người cho vay cũng như của những người khác .

Filing a Housing Discrimination Complaint (Chinese)

Filing a Housing Discrimination Complaint (Chinese)

公平住屋法保障租客及房屋買主不受歧視。如果你自認是住屋歧視受害者,你有權利向HUD提出投訴。如果能瞭解投訴及解決之道,將有助於你衡量抉擇及採取行動。

Filing a Housing Discrimination Complaint (Korean)

Filing a Housing Discrimination Complaint (Korean)

공정주거법은 주택 세입자와 구입자를 차별로부터 보호합니다. 만약 여러분이 주거 차별의 희생자라고 생각될 경우 여러분에게는 주거 차별 불만을 신고할 권리가 있습니다. 불만 신고와 문제 해결 과정의 이해는 여러분의 선택과 결정에 도움을 줄 것입니다.

Filing a Housing Discrimination Complaint (Vietnamese)

Filing a Housing Discrimination Complaint (Vietnamese)

Luật Công Bằng Gia Cư bảo vệ người mướn và người mua không bị kỳ thị. Nếu quý vị nghĩ mình là nạn nhân của nạn kỳ thị gia cư, quý vị có quyền điền đơn khiếu nại bị kỳ thị gia cư đến HUD. Hiểu về tiến trình khiếu nại và giải pháp sẽ giúp quý vị cân nhắc sự lựa chọn của mình và chủ động.

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T