Families and Credit Cards

This module is designed to help parents and trainers talk to youth about credit cards. Topics include adding cardholders to your account, secondary cardholder policies, payment options for kids while they’re traveling and helping young people understands the importance of good credit. The series includes a multilingual brochure (English, Spanish, Chinese, Korean and Vietnamese), training guide and PowerPoint slides.

 

Publication List

Families and Credit Cards Manual

Families and Credit Cards Manual

This backgrounder manual provides information about credit options for youth and helping young people understand the importance of good credit. Topics include credit cards, prepaid cards, adding cardholders to your credit card account, secondary cardholder policies, and payment options for kids while they’re traveling.

Families and Credit Cards

Families and Credit Cards

This educational brochure is designed for parents who are weighing the merits of giving their children credit cards. The topics covered include youth and credit cards, adding cardholders to your account, secondary cardholder policies, payment options for kids while they’re traveling and helping young people understand the importance of good credit.

Families and Credit Cards - PowerPoint Presentation

Families and Credit Cards - PowerPoint Presentation

This 22 slide presentation will help trainers with access to PowerPoint projectors when they hold a training on the Families and Credit Cards project. You can download the Power Point slides from the Download field below.

Families and Credit Cards - Training Guide

Families and Credit Cards - Training Guide

This Training Guide is designed to help you help parents provide their children with a better understanding of how to use credit wisely and steer clear of credit trouble.

Families and Credit Cards (Spanish)

Families and Credit Cards (Spanish)

Este folleto educativo está diseñado para padres que están evaluando si darle a sus hijos tarjetas de crédito. Los temas que se tratan incluyen los jóvenes y las tarjetas de crédito, cómo agregar a otra persona a su cuenta, normas para titulares secundarios, opciones de pagos para los niños cuando están de viaje y cómo ayudar a la gente joven a entender la importancia del buen crédito.

Families and Credit Cards (Chinese)

Families and Credit Cards (Chinese)

這本社區教育手冊是專門為正在衡量給兒女信用卡是否有益的家長而編印的。各項主題範圍包括﹕青少年與信用卡﹑在帳戶上增加副卡持有人﹑附屬卡持有者規定﹑子女外出旅遊時的付款選擇以及瞭解良好信用的重要性。

Families and Credit Cards (Korean)

Families and Credit Cards (Korean)

이 소책자는 자녀들에게 신용 카드를 발급해 주는 것을 고려중인 부모들에게 도움을 주기위해 제작되었습니다. 주요 내용은 청소년과 신용카드, 자신의 계좌에 카드 보유자 추가하기, 추가 카드 소지자 관련 규정, 여행중인 자녀들을 위한 카드 결제 그리고 청소년들을 위한 좋은 크레딧의 중요성과 올바른 이해 등 입니다.

Families and Credit Cards (Vietnamese)

Families and Credit Cards (Vietnamese)

Cẩm nang này giúp đỡ phụ huynh đang nghĩ đến việc có nên cho con cái mình một thẻ tín dụng. Các đề mục bàn đến bao gồm trẻ em vị thành niên và thẻ tín dụng, cho thêm người sử dụng thẻ tín dụng vào trương mục tín dụng của quý vị, quy lệ cho người có thẻ phụ, cách thức trả tiền cho trẻ khi chúng đi xa nhà và giúp trẻ em vị thành niên hiểu sự quan trọng của việc tín dụng tốt.

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T