Health Insurance

This module covers all types of health insurance—individual coverage purchased on or off the Health Insurance Marketplace or provided by government programs such as Medicaid, employer-sponsored health plans, and Medicare—as well as options for those who do not have access to coverage due to eligibility or affordability constraints.

 

Publication List

Get Covered: Navigating private and government health insurance

Get Covered: Navigating private and government health insurance
If you don’t have employer-sponsored health insurance or Medicare, figuring out your coverage options can be daunting. This publication explains the various sources of individual (not “group”) health insurance (including detailed information about the ACA Health Insurance Marketplace), how to purchase coverage, and what your options for health care are if you have very low income or are ineligible for certain programs.

Get Covered: Understanding your employer-sponsored health plan

Get Covered: Understanding your employer-sponsored health plan

Choosing the wrong health insurance plan can result in inadequate coverage and higher out-of-pocket costs, so it’s important to understand how to make the best choice. This publication explains how employer-sponsored health insurance works, how to approach the selection process, and what to know about enrolling and maintaining coverage.

Get Covered: Choosing and using Medicare

Get Covered: Choosing and using Medicare
Medicare is not a one-size-fits-all program—the choices you make affect your coverage and costs. This publication explains when and how to enroll in Medicare, what each of the “Parts” of the program cover, what to consider when making your coverage choices and where to find more information.

Questions and answers about individual, group and government health insurance options

Questions and answers about individual, group and government health insurance options
This backgrounder, written in Q&A format, helps answer many questions consumers may have about their health insurance options that are not covered in the three fact sheets (on individual health plans and government programs, employer-sponsored health plans, and Medicare).

Individual health insurance - PowerPoint training slides

Individual health insurance - PowerPoint training slides
This downloadable PowerPoint presentation, for use by consumer educators, provides a visual component to the "Get Covered: Navigating private and government health insurance" fact sheet that helps to engage learners and improve retention.

Employer-sponsored health plans - PowerPoint training slides

Employer-sponsored health plans - PowerPoint training slides
This downloadable PowerPoint presentation, for use by consumer educators, provides a visual component to the "Get Covered: Understanding your employer-sponsored health plan" fact sheet that helps to engage learners and improve retention.

Medicare - PowerPoint training slides

Medicare - PowerPoint training slides
This downloadable PowerPoint presentation, for use by consumer educators, provides a visual component to the "Get Covered: Choosing and using Medicare" fact sheet that helps to engage learners and improve retention.

Test Your Knowledge

Test Your Knowledge
Class exercise for “Get Covered: Navigating private and government health insurance.”

What Would You Advise?

What Would You Advise?
Class exercise for “Get Covered: Understanding your employer-sponsored health plan."

Medicare True-or-False

Medicare True-or-False
Class exercise for “Get Covered: Choosing and using Medicare.”

Health Insurance Evaluation

Health Insurance Evaluation
Use this form to get feedback from participants after your health insurance presentation.

Get Covered: Understanding your employer-sponsored health plan (Chinese)

Get Covered: Understanding your employer-sponsored health plan (Chinese)

選錯保險計劃可能會因而無法獲得合適的受保範圍,也會大幅增加自費額,所以能夠瞭解如何做出最佳選擇是非常重要的。這本刊物將詳盡解説由僱主贊助的健康保險如何起到作用,如何進行選擇過程,同時瞭解如何加入健保及怎樣維持保險項目等要點。

Get Covered: Understanding your employer-sponsored health plan (Korean)

Get Covered: Understanding your employer-sponsored health plan (Korean)

부적합한 건강 보험 플랜을 선택하면 보험 혜택이 충분하지 않고 본인 부담 비용이 높아질 수 있으므로 최선의 선택을 하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 이 안내서는 고용주 후원 건강 보험의 운영 방식, 선택 과정을 처리하는 방법 및 보험 가입과 유지 관리에 대해 알아야 할 사항을 설명합니다.

Get Covered: Navigating private and government health insurance (Chinese)

Get Covered: Navigating private and government health insurance (Chinese)

如果你沒有僱主贊助的健康保險或是Medicare聯邦醫療保險,你需要考慮選購其他醫保,如何選擇醫保將會是你面對的一大難題。 這本刊物專門介紹各種個人(而非“團體”)的健康保險資源(包括ACA可負擔健保銷售市場的各種資訊詳情),以及如何購買健康保險。而如果你是低收入者或不符合條件申請某些特定的健保計劃時,你還能獲得何種健保選項。

Get Covered: Navigating private and government health insurance (Korean)

Get Covered: Navigating private and government health insurance (Korean)

고용주가 후원하는 건강 보험이나 메디케어가 없는 경우 보험 옵션을 찾는 것이 어려울 수 있습니다. 이 안내서는 개별 ( “그룹”이 아닌) 건강 보험의 다양한 출처 (ACA 건강보험시장에 대한 자세한 정보 포함), 보험 가입 방법 및 소득이 매우 적거나 특정 프로그램 수혜 자격이 없을 경우의 건강 보험 옵션에 대해 설명하고 있습니다.

Get Covered: Understanding your employer-sponsored health plan (Vietnamese)

Get Covered: Understanding your employer-sponsored health plan (Vietnamese)

Chọn lầm bảo hiểm sức khỏe có thể đưa đến hậu quả không được bảo hiểm đầy đủ và tiền tự trả cao, vì thế điều quan trọng quý vị cần biết cách chọn bảo hiểm nào tốt nhất, tiến trình gia nhập, và thủ tục ghi danh cũng như duy trì việc có bảo hiểm ra sao.

Get Covered: Choosing and using Medicare (Korean)

Get Covered: Choosing and using Medicare (Korean)

메디케어는 모두에게 적용될 수 있는 프로그램이 아닙니다. 가입자가 선택하는 사항은 보험 혜택과 비용에 영향을 미칩니다. 이 안내서는 메디케어에 가입하는 시기와 방법, 프로그램의 각“파트”가 제공하는 혜택, 보험을 선택할 때 고려해야 할 사항 및 추가 정보를 찾을 수 있는 곳을 설명합니다.

Get Covered: Navigating private and government health insurance (Vietnamese)

Get Covered: Navigating private and government health insurance (Vietnamese)

Nếu không có bảo hiểm do sở trả hay Medicare, việc chọn bảo hiểm sức khỏe có thể gây khó khăn cho quý vị. Ấn bản này giải thích các nguồn mua bảo hiểm cá nhân khác nhau (không phải bảo hiểm cho “nhóm”) (bao gồm các chi tiết về Thị Trưởng Bảo Hiểm Sức Khỏe theo Sắc Luật ACA), cách mua bảo hiểm, và các loại bảo hiểm cho người có lợi tức thấp hay không đủ tiểu chuẩn vào các chương trình bảo hiểm sức khỏe nào đó.

Get Covered: Navigating private and government health insurance (Spanish)

Get Covered: Navigating private and government health insurance (Spanish)

Si no tiene seguro médico a través de su empleo o Medicare, puede ser problemático averiguar sus opciones de cobertura. Esta publicación explica las diversas fuentes de seguro de salud individual (no de “grupo”) (incluyendo información detallada sobre el Mercado de Seguros Médicos bajo la ley de cuidado de salud asequible), cómo comprar cobertura y cuáles son sus opciones de atención médica si tiene ingresos muy bajos o no califica para ciertos programas.

Get Covered: Understanding your employer-sponsored health plan (Spanish)

Get Covered: Understanding your employer-sponsored health plan (Spanish)

Elegir el plan de seguro médico equivocado puede resultar en cobertura inadecuada y costos de bolsillo más altos, por lo que es importante saber tomar la mejor decisión. Esta publicación explica cómo funciona el seguro de salud patrocinado por el empleador, cómo abordar el proceso de selección y qué debe saber acerca de la inscripción y el mantenimiento de la cobertura.

Get Covered: Choosing and using Medicare (Spanish)

Get Covered: Choosing and using Medicare (Spanish)

Medicare no es un programa de “talla única”: las decisiones que tome afectarán la cobertura y los costos. Esta publicación explica cuándo y cómo inscribirse en Medicare, qué cubre cada una de las “partes” del programa, qué tendrá que considerar al tomar decisiones sobre cobertura y dónde encontrar más información.

Get Covered: Choosing and using Medicare (Vietnamese)

Get Covered: Choosing and using Medicare (Vietnamese)

Chương trình bảo hiểm Medicare không đáp ứng nhu cầu giống nhau—cách lựa chọn của quý vị ảnh hưởng đến giá tiền bảo hiểm. Ấn bản này giải thích khi nào và cách quý vị ghi tên vào chương trình Medicare, mỗi “Phần” trong chương trình sẽ trả cho cái gì, các điều quý vị cần suy xét khi chọn bảo hiểm và biết tìm nguồn giúp đỡ ở đâu.

Get Covered: Choosing and using Medicare (Chinese)

Get Covered: Choosing and using Medicare (Chinese)

聯邦醫療保險(Medicare)並不是一種全方位的計劃———你個人所做的選擇,將會影響你的受保範圍和所需支付的費用。這本刊物詳細說明個人應在何時以及如何註冊參加Medicare(聯邦醫療保險)、聯邦健保計劃的每個“Parts”(部份 )究竟涵蓋哪些範圍,還有關於個人在選擇受保範圍時應考慮的要點,以及何處可以查詢更多詳情。

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T