Insurance in the Sharing Economy

The personal nature of peer-to-peer transactions might make it easy to forget about the business side of buying, selling or renting, but participants in the new “sharing economy” would be wise to make sure they have the right insurance coverage to protect themselves and their assets. This module is designed to help participants understand what coverage they have, what they need and what their options are. (A companion publication provides tax tips for sharing economy earners.)

Publications are available online, with most also available as a PDF download. Government agencies, nonprofits and other community-based organizations who wish to distribute our publications for educational purposes can use the PDF file to instantly produce a professional-looking brochure using an office printer.

 

Publication List

Tax Basics for Earners in the ‘Sharing Economy’

Tax Basics for Earners in the ‘Sharing Economy’

The sharing economy might enable you to put a little extra cash in your pockets in your spare time, or it could be your primary source of income. Either way, earning money will have an impact on your tax situation. This publication, while not tax advice, will help you understand how to report your income and expenses accurately, why you should take advantage of all the deductions you’re entitled to, how to avoid an unpleasant surprise when you file your tax return, and where to get more information and assistance.

Insuring Yourself in the ‘Sharing Economy’

Insuring Yourself in the ‘Sharing Economy’

The “sharing economy” can offer you new ways to earn, but, as with any business or self-employment venture, there are insurance issues to consider. This publication explains the potential risks associated with each type of “sharing,” what protection is typically available from the “platforms” that connect users, how your personal insurance may fall short, what your options are for full protection, and where to get more information.

Questions and Answers about Insurance in the ‘Sharing Economy’

Questions and Answers about Insurance in the ‘Sharing Economy’

Written in Q&A format, this eight-page backgrounder expounds on the topics covered in the “Insuring Yourself in the ‘Sharing Economy‘” guide.

Insuring Yourself in the ‘Sharing Economy’ - Seminar Lesson Plan and Class Activities

Insuring Yourself in the ‘Sharing Economy’ - Seminar Lesson Plan and Class Activities

This downloadable packet guides community educators through a two-hour presentation on the insurance needs of consumers who participate in the sharing economy. In addition to the lesson plan (to be used in conjunction with the downloadable PowerPoint presentation), the packet includes exercises, resources and a class evaluation form.

Insurance in the ‘Sharing Economy’ - PowerPoint Slides

Insurance in the ‘Sharing Economy’ - PowerPoint Slides

This downloadable PowerPoint presentation is designed to be used in conjunction with the “Insuring yourself in the ’sharing economy’” lesson plan. The slides provide a visual component to the training that helps to engage learners and improve retention.

Insuring Yourself in the ‘Sharing Economy’ (Spanish)

Insuring Yourself in the ‘Sharing Economy’ (Spanish)

La “economía colaborativa” puede ofrecer nuevas formas de ganar dinero, pero, como con cualquier negocio o trabajo por cuenta propia, se deben tomar en cuenta algunas cuestiones relacionadas con el seguro. Esta publicación explica los riesgos potenciales asociados con cada tipo de actividad “colaborativa”, el tipo de protección que ofrecen las “plataformas” que conectan a los usuarios, cómo el seguro personal puede resultar insuficiente, cuáles son las opciones para obtener protección completa y dónde conseguir más información.

Tax Basics for Earners in the ‘Sharing Economy’ (Spanish)

Tax Basics for Earners in the ‘Sharing Economy’ (Spanish)

La economía colaborativa podría permitirle poner un poco de dinero extra en su bolsillo en su tiempo libre, o podría ser su ingreso principal. De cualquier manera, el ganar dinero adicional tendrá un impacto en su situación fiscal. Esta publicación, aunque no representa asesoría fiscal, le ayudará a entender cómo reportar sus ingresos y gastos, por qué debe aprovechar todas las deducciones a las que tiene derecho, cómo evitar una desagradable sorpresa cuando presente su declaración de impuestos, y dónde conseguir más información y ayuda.

Insuring yourself in the ‘sharing economy’ (Korean)

Insuring yourself in the ‘sharing economy’ (Korean)

“공유 경제”는 수입을 벌어들이는 새로운 방법을 제공하지만 모든 사업 또는 자영업과 같이 고려해야할 보험 문제가 있습니다. 이 안내서는 각각의 “공유 경제” 유형과 관련된 잠재적인 위험들, 사용자들을 연결시켜 주는 “플랫폼들”이 일반적으로 제공하는 보험들, 개인 보험이 충분하지 않을 수 있는 이유 그리고 추가 정보를 얻을 수 있는 곳 등에 대해 설명하고 았습니다.

Tax basics for earners in the ‘sharing economy’ (Korean)

Tax basics for earners in the ‘sharing economy’ (Korean)

공유 경제는 여가 시간을 이용해 부수입을 올리는 것을 가능하게 할 수도 있고 주 수입원이 될 수도 있습니다. 어떤 쪽이든 돈을 버는 것은 세무 상황에 영향을 줄 것입니다. 이 안내서는 세무 조언을 위한 것은 아니지만 수입과 비용을 정확하게 보고하는 방법, 자격이 있는 모든 공제를 활용하는 것이 좋은 이유, 예상치 못한 문제를 피하는 방법, 그리고 추가 정보와 도움을 얻을 수 있는 곳 등에 대해 설명하고 있습니다.

Insuring yourself in the ‘sharing economy’ (Vietnamese)

Insuring yourself in the ‘sharing economy’ (Vietnamese)

Nền “kinh tế trao đổi” có thể giúp cho quý vị có nhiều cách kiếm tiền mới, nhưng cũng giống như bất kỳ các nghề buôn bán hay nghề tự do nào khác, nó có các vấn đề về bảo hiểm quý vị nên để ý tới. Ấn bản này giải thích các rủi ro tiềm ẩn liên hệ đến từng loại “trao đổi,” các bảo hiểm nào thường được cung cấp bởi “mặt bằng” liên đới tới người tiêu dùng, bảo hiểm cá nhân của quý vị có thể không đủ bảo vệ ra sao, các lựa chọn nào khác để bảo vệ quý vị hoàn toàn, và tìm thêm nguồn hướng dẫn và trợ giúp ở đâu. 

Tax basics for earners in the ‘sharing economy’ (Vietnamese)

Tax basics for earners in the ‘sharing economy’ (Vietnamese)

Kinh tế trao đổi có thể giúp quý vị tăng thêm thâu nhập khi rảnh rỗi, hay nó có thể là nguồn thâu nhập chính của quý vị. Kiểu gì đi chăng nữa, mức thâu nhập sẽ ảnh hưởng đến vụ thuế của quý vị. Ấn bản này không cố vấn về thuế, nó chỉ giúp quý vị hiểu cách báo cáo thâu nhập và chi phí của quý vị cho chính xác, vì sao quý vị cần tận dụng tất cả các chi phí được khấu trừ thuế quý vị được quyền hưởng, cách tránh bị thất vọng bất ngờ khi khai thuế, và tìm nguồn hướng dẫn và trợ giúp ở đâu.

Insuring yourself in the ‘sharing economy’ (Chinese)

Insuring yourself in the ‘sharing economy’ (Chinese)

“經濟共榮”可以提供你新的賺錢方式,但如同任何商業公司或自雇工作一樣,你還是需要考慮保險問題。這本刊物對於各種型式的經濟“共榮”所可能產生的風險有詳盡說明,列舉了各營業平台通常提供參與者哪些保障,你的個人保險是否缺乏某方面的保障,以及有哪些保險選項可幫你獲得全面保障,最後文內還詳列有其它相關資訊。

Tax basics for earners in the ‘sharing economy’ (Chinese)

Tax basics for earners in the ‘sharing economy’ (Chinese)

“經濟共榮”可以讓你利用業餘時間來賺一點外快,它甚至也可能會成為你的主要收入來源。不過這兩類收入都可能對你的納稅情況造成影響。這本刊物與稅務建議無關,但可以協助你瞭解如何正確申報收入及開支、如何善加利用你應得的減稅優惠、如何避免在申報退稅時有任何意外驚訝發生,以及如何獲得更多相關資訊及協助。

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T