Low-cost Internet

In today’s world, having access to broadband internet is a necessity. Unfortunately, many low-income households are not yet connected to high-speed internet at home. The Low-cost Internet module presents the advantages of home broadband, explains how it works and how it is priced, and outlines a handful of service plans designed to make high-speed internet more affordable for low-income households.

 

Publication List

Lifeline and the Affordable Connectivity Program

Lifeline and the Affordable Connectivity Program
Broadband (high-speed) internet service is essential for conducting the necessary tasks of daily life, including learning and doing homework, telecommuting, looking for a job, banking, and accessing remote health services. This guide introduces the two federal programs that offer discounts on home broadband and wireless data service for qualifying low- and moderate-income households.

PROGRAM UPDATE: Due to a lack of additional funding from Congress, the Affordable Connectivity Program has placed a freeze on new ACP applications and enrollment. Consumers must be approved and enrolled with an internet service provider by 11:59 p.m. ET on Feb. 7 to receive the ACP benefit. Consumers who are enrolled in the ACP will continue to receive their benefit through April 2024. (This is an estimate, and could change.) If Congress decides to provide more funding for the ACP, the FCC will provide further guidance and instructions on how the program will proceed, and Consumer Action will update this message. Learn more here.

Lifeline and the Affordable Connectivity Program (Spanish)

Lifeline and the Affordable Connectivity Program (Spanish)

El servicio de internet de banda ancha (de alta velocidad) es esencial para realizar las tareas necesarias de la vida diaria, tal como estudiar y hacer tarea, trabajar a distancia, buscar trabajo, conectarse a su banco y acceder a servicios médicos de forma remota. Esta guía describe los dos programas federales que ofrecen descuentos en internet residencial y servicio de datos inalámbrico para los hogares de bajos y moderados ingresos que califican.


NUEVA INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA: Por falta de fondos adicionales del congreso federal, se han dejado de procesar nuevas solicitudes e inscripciones para el Programa de Conectividad Asequible (ACP). Para recibir el beneficio ACP, cualquier solicitante debe estar aprobado e inscrito con un proveedor de servicio de internet a más tardar el 7 de febrero a las 11:59 p.m., hora del este. Los consumidores que ya estén inscritos en el programa ACP seguirán recibiendo el beneficio hasta el fin de abril de 2024. (Este plazo es aproximado, y podría cambiar.) Si el congreso decide asignar fondos adicionales para el ACP, la FCC proporcionará instrucciones adicionales sobre cómo continuará el programa, y Consumer Action actualizará este mensaje. Para más información, consulte esta página.

Getting Up to Speed

Getting Up to Speed

Today, high-speed home internet service (broadband) is virtually a necessity for everything from finding a job to doing homework. However, many low-income households are at a disadvantage because broadband has been unaffordable for them. This fact sheet explains more about broadband, including its importance, benefits, availability and pricing. It also presents special programs that offer low- and moderate-income households fast home internet service at a discount.

Low-income Broadband Plans

Low-income Broadband Plans

The flyers in this package describe programs that offer low- and moderate-income households more affordable access to the internet. A companion brochure, Getting up to speed: Broadband internet for low-income households, explains the benefits of broadband internet access.

Getting up to Speed (Spanish)

Getting up to Speed (Spanish)

En la actualidad el servicio de internet de alta velocidad en el hogar (banda ancha) es prácticamente una necesidad para todo, desde encontrar un empleo hasta hacer la tarea de la escuela. Sin embargo, muchas familias de bajos ingresos están en desventaja porque la banda ancha les ha sido inaccesible. Esta hoja informativa explica más sobre la banda ancha, incluso su importancia, beneficios, disponibilidad y precios. También presenta programas especiales que ofrecen servicio de internet rápido en el hogar con descuento a las familias de bajos ingresos.

Lifeline and the Affordable Connectivity Program (Korean)

Lifeline and the Affordable Connectivity Program (Korean)

광대역(고속) 인터넷 서비스는 학습 및 숙제, 재택 근무, 구직, 은행 업무, 원격 의료 서비스 이용 등 일상 생활에 필요한 업무를 수행하는 데 필수적입니다. 이 간행물은 자격이 되는 저소득 및 중간 소득 가구를 위해 가정용 광대역 및 무선 데이터 서비스에 대한 할인을 제공하는 두 가지 연방 프로그램을 소개합니다.


프로그램 업데이트: 의회의 추가 자금 부족으로 인해 저렴한 연결 프로그램(Affordable Connectivity Program)은 새로운 ACP 신청 및 등록을 동결했습니다. ACP 혜택을 받으려면 소비자는 2월 7일(동부 표준시) 저녁 11시 59분이전에 인터넷 서비스 제공 업체의 승인을 받고 등록해야 합니다. ACP에 등록된 소비자는 2024년 4월까지 지속적으로 혜택을 받을 것입니다 (이는 추정치이며 변경될 수 있습니다). 의회가 ACP에 더 많은 자금을 제공하기로 결정하면 FCC는 다음 방법에 대한 추가 지침과 어떻게 프로그램이 진행될 것인지에 대한 정보를 제공할 것입니다. 소비자 행동(Consumer Action)은 이 메시지를 알려드리겠습니다. 자세한 내용은 여기에서 참조하십시오.

Lifeline and the Affordable Connectivity Program (Chinese)

Lifeline and the Affordable Connectivity Program (Chinese)

寬頻(高速)互聯網服務對於完成日常生活中的各種必要任務至關重要,其中包括學習和做功課、遠程辦公、求職、處理銀行業務,以及參與各項遠程醫療服務。這本指南詳盡介紹了為符合條件的中低收入家庭提供家庭寬頻互聯網服務和手機數據服務這兩項聯邦折扣計劃。


計劃更新:由於缺乏國會的額外資金,可負擔互聯網通訊優惠計劃(ACP)已凍結並暫停新的 ACP 申請和註冊服務。如需獲得可負擔互聯網通訊優惠計劃(ACP)相關福利,消費者必需在美東時間二月七日晚上 11點59 分之前獲得各網路服務供應商的申請核准並且註冊。而已經加入 ACP 的消費者在 2024 年 4 月之前則可以繼續享受該計劃之福利。(這僅是一項估計,以後有可能會改變。)日後國會若是決定為 ACP 計劃提供更多撥款,FCC (聯邦通訊委員會)將會對於推動ACP計劃提供更進一步的指引和輔導。如果計劃將會延續,消費者行動(consumer Action)也會立即更新相關訊息。查詢詳情請至。

Lifeline and the Affordable Connectivity Program (Vietnamese)

Lifeline and the Affordable Connectivity Program (Vietnamese)

Dịch vụ mạng điện toán (tốc độ cao) cần thiết để làm các công việc hàng ngày, bao gồm học hành và làm bài tập, liên lạc, tìm việc, giao dịch ngân hàng và sử dụng dịch vụ y tế tại nhà. Hướng dẫn này giới thiệu đến quý vị hai chương trình giảm giá tiền mạng điện toán tốc độ cao và trữ liệu cho thiết bị di động của chính phủ dành cho các gia đình có lợi tức từ thấp đến trung bình đủ tiêu chuẩn.


CẬP NHẬT CHƯƠNG TRÌNH: Vì Quốc Hội Hoa Kỳ không tài trợ thêm, vì thế chương trình Affordable Connectivity ngưng thâu nhận đơn ACP mới. Những người tiêu thụ phải được thông qua và được nhận vào chương trình qua mạng điện toán hạn chót là ngày 7 tháng hai lúc 11:59 khuya giờ Miền Đông (ET) để nhận được trợ cấp của ACP. Người tiêu thụ nào đã được nhận vào ACP sẽ tiếp tục nhận trợ cấp cho đến tháng tư 2024. (đây là ước tính và thời hạn có thể thay đổi.) Nếu Quốc Hội quyết định tài trợ thêm cho ACP, Cơ quan FCC sẽ cho biết và chỉ dẫn thêm cách chương trình sẽ xúc tiến ra sao, và Cơ Quan Consumer Action sẽ cập nhật tin nhắn ngày. Quý vị xem thêm chi tiết tại đây.

Affordable Connectivity Program (Tribal Lands)

Affordable Connectivity Program (Tribal Lands)
This publication provides details about the FCC's Affordable Connectivity Program (ACP) for Tribal lands residents, which provides a monthly benefit of $75 that is applied to the cost of your internet service, resulting in a lower bill.

PROGRAM UPDATE: Due to a lack of additional funding from Congress, the Affordable Connectivity Program has placed a freeze on new ACP applications and enrollment. Consumers must be approved and enrolled with an internet service provider by 11:59 p.m. ET on Feb. 7 to receive the ACP benefit. Consumers who are enrolled in the ACP will continue to receive their benefit through April 2024. (This is an estimate, and could change.) If Congress decides to provide more funding for the ACP, the FCC will provide further guidance and instructions on how the program will proceed, and Consumer Action will update this message. Learn more here.

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T