Low-cost Internet

In today’s world, having access to broadband internet is a necessity. Unfortunately, many low-income households are not yet connected to high-speed internet at home. The Low-cost Internet module presents the advantages of home broadband, explains how it works and how it is priced, and outlines a handful of service plans designed to make high-speed internet more affordable for low-income households.

 

Publication List

Getting up to speed

Getting up to speed

Today, high-speed home internet service (broadband) is virtually a necessity for everything from finding a job to doing homework. However, many low-income households are at a disadvantage because broadband has been unaffordable for them. This fact sheet explains more about broadband, including its importance, benefits, availability and pricing. It also presents special programs that offer low-income households fast home internet service at a discount.

Low-income Broadband Plans

Low-income Broadband Plans

The flyers in this package describe programs that offer low-income households more affordable access to the internet. A companion brochure, Getting up to speed: Broadband internet for low-income households, explains the benefits of internet access.

Getting up to Speed (Spanish)

Getting up to Speed (Spanish)

En la actualidad el servicio de internet de alta velocidad en el hogar (banda ancha) es prácticamente una necesidad para todo, desde encontrar un empleo hasta hacer la tarea de la escuela. Sin embargo, muchas familias de bajos ingresos están en desventaja porque la banda ancha les ha sido inaccesible. Esta hoja informativa explica más sobre la banda ancha, incluso su importancia, beneficios, disponibilidad y precios. También presenta programas especiales que ofrecen servicio de internet rápido en el hogar con descuento a las familias de bajos ingresos.

Getting up to speed (Chinese)

Getting up to speed (Chinese)

如今在實質上,家用高速互聯網服務(“broadband”寬頻網絡),已經由個人求職到上網做家庭作業等等,每件事都需靠它來達成了!不過目前還有許多低收入家庭尚未能充分利用寬頻網絡服務,因為對他們而言,其費用是無法負擔的。這份教育手冊對於寬頻網絡服務有詳盡說明,包括它的重要性,好處,可用性和定價。本文還會介紹幾項幫助低收入家庭獲得高速互聯網服務,有優惠收費的特別計劃。

Getting up to speed (Korean)

Getting up to speed (Korean)

오늘날 가정용 고속 인터넷 서비스(광대역)는 구직부터 학교 과제물 완성까지 모든 것을 위한 필수적인 것으로 간주됩니다. 그러나 광대역의 고비용 때문에 많은 저소득층 가정들이 분리한 위치에 놓여 있습니다. 이 자료는 중요성, 혜택, 가용성 및 가격을 포함한 광대역에 대한 자세한 설명을 포함하고 있습니다. 이것은 또한 할인 요금으로 가정용 고속 인터넷을 저소득층 가정들에게 제공하는 특별 프로그램들에 대해 안내하고 있습니다.

Getting up to speed (Vietnamese)

Getting up to speed (Vietnamese)

Thời nay, mạng điện toán tốc độ cao (broadband) là nhu cầu cần thiết trong nhà để người ta làm đủ mọi thứ từ kiếm việc đến làm bài tập. Tuy nhiên, nhiều gia đình có mức lương thấp bị thiệt thòi vì họ không kham nổi mạng điện toán tốc độ cao. Bản tin xác thật này giải thích thêm về lợi ích và giá cả của mạng điện toán tốc độ cao. Bản tin cũng giới thiệu các chương trình đặc biệt cung cấp dịch vụ mạng điện toán tốc độ cao với giá bình dân cho các gia đình có mức lương thấp.

 

Search

Quick Menu

Facebook FTwitter T
 

Consumer Help Desk

Advocacy