Phone Services

This module is designed to help the participants choose the phone equipment and services that best meet their needs. It comes with five multi-lingual brochures, leader’s guide, training guide and powerpoint slides.

 

Publication List

You Make the Call

You Make the Call

There are a variety of phones, communications methods, calling plans and carriers. This publication is designed to help you choose the equipment and services that best meet your needs.

Phone Services Leader’s Guide

Phone Services Leader’s Guide

This Leader’s Guide can help answer some questions about how to choose the best phone service for each individual and household.

You Make the Call —Training Guide

You Make the Call —Training Guide

This training guide is designed to help trainers and teachers present a seminar on how to choose the best phone service for each individual and household. It covers phone service options such as landline, VoIP and wireless. It is available as a PDF download only. Companion brochure, leader’s guide and PowerPoint training slides are available.

You Make the Call — PowerPoint Training Slides

You Make the Call — PowerPoint Training Slides

This PowerPoint training file outlines various residential phone services. It is available for download in the “Download File” section. Companion brochure, leader’s guide and lesson plan are available.

You Make the Call (Spanish)

You Make the Call (Spanish)

Existen una variedad de teléfonos, métodos de comunicación, planes de llamada y proveedores de servicios telefónicos. Esta publicación está diseñada para ayudarle a elegir el equipo y los servicios que más le convengan.

You Make the Call (Chinese)

You Make the Call (Chinese)

目前不論是電話種纇、通訊方法、通話計劃以及電訊公司均有許多選擇。這本教育手冊就是專門設計來協助大家選擇最適合自己所需要的電話器材和服務。

You Make the Call (Korean)

You Make the Call (Korean)

다양한 서비스 업체들이 여러 종류의 전화기와 통신 방법과 통화 플랜을 제공합니다. 이 책자는 여러분에게 적당한 장비와 서비스를 선택할 수 있도록 도움을 줍니다.

You Make the Call (Vietnamese)

You Make the Call (Vietnamese)

Hiện có một số điện thoại, phương sách liên lạc, chương trình và công ty cung cấp dịch vụ. Ấn bản này giúp cho quý vị chọn các dụng cụ và dịch vụ thích hợp nhất theo nhu cầu của quý vị.

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T