Banking Basics (Vietnamese)

Những Điều Cần Biết Về Ngân Hàng

Những Điều Nên Biết Về Trương Mục Vãng Lai

Một bản hướng dẫn giải thích cách mở trương mục ngân hàng. Bài viết giải thích sự khác biệt giữa các loại trương mục và lệ phí, quá trình sử dụng chi phiếu, ký thác và chi trả tự động, và các thẻ ATM/ghi nợ.

An illustrated fact sheet that explains how to open a checking account. Explains different kinds of accounts and their fees, check processing, automatic deposit and bill paying, and ATM/debit cards.

Banking Basics (Vietnamese)

Publication Series

  • This publication is not currently associated with any training series.

Download File

PDF files may contain outdated links.

Banking Basics (Vietnamese)
File Name: 1993_BankingBasics_vn.pdf
File Size: 1.97MB

Languages Available

Table of Contents

Available as Download

Published / Reviewed Date

Published: April 02, 1993

Download File

Banking Basics (Vietnamese)
File Name: 1993_BankingBasics_vn.pdf
File Size: 1.97MB

Sponsors

BACEF

Filed Under

Banking   ♦   Money Management   ♦  

Copyright

© 1993 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T