Connect to California LifeLine and Save! (2023) (Vietnamese)

Hãy Kết Nối Vào California LifeLine để Tiết Kiệm Tiền! (2023)

Dịch vụ điện thoại trợ giá giúp quý vị vẫn liên lạc

Chương trình LifeLine của California giúp trợ giá dịch vụ điện thoại bàn (điện thoại ở nhà) hay điện thoại không dây hoặc dịch vụ mạng điện toán thông rộng cho những gia đình có lợi tức thấp. Người tiêu thụ đủ tiêu chuẩn vào chương trình này chỉ trả một phần tiền chi phí bình thường cho dịch vụ nối sóng điện thoại hay khởi động đường dây điện thoại và lệ phí hàng tháng.

California LifeLine provides discounts on basic residential wireline (home phone) or wireless telephone or broadband internet service to eligible low-income households. Consumers who qualify for California LifeLine pay a fraction of the regular cost for telephone connection or activation and monthly service. This brochure explains the features and benefits of Lifeline phone service, how to apply for the program and what you must do to continue participation.

Lời Giới Thiệu

Chương trình LifeLine của California giúp trợ giá dịch vụ điện thoại bàn (điện thoại ở nhà) hay điện thoại không dây hoặc dịch vụ mạng điện toán thông rộng cho những gia đình có lợi tức thấp. Người tiêu thụ đủ tiêu chuẩn vào chương trình này chỉ trả một phần tiền chi phí bình thường cho dịch vụ nối sóng điện thoại hay khởi động đường dây điện thoại và lệ phí hàng tháng.

Các lợi ích nào California LifeLine cung ứng?

California LifeLine trợ giá tiền dịch vụ điện thoại đáng kể. Lệ phí cuối cùng hàng tháng gởi đến cho quý vị sẽ tùy theo quý vị chọn dịch vụ điện thoại bàn (điện thoại ở nhà) hay điện thoại không dây (điện thoại di động) và gói cước nào quý vị chọn.

Dịch vụ điện thoại bàn

Tất cả các hãng điện thoại ở California đều cung cấp dịch vụ điện thoại bàn nối dây lối xưa cho tư gia và họ đều tham gia chương trình California LifeLine.

Người tiêu thụ có thể đủ tiêu chuẩn qua một trong hai cách:

 • Có nhận một trợ cấp xã hội được California LifeLine thừa nhận
 • Gia đình có mức lợi tức đạt tiêu chuẩn ấn định của California LifeLine

Chương trình trợ giá của LifeLine cho đường dây điện thoại bàn bao gồm:

 • Trợ giá dịch vụ nối đường dây: Khi được vào California LifeLine, quý vị sẽ được trợ giá lên đến $39 để trừ vô chi phí cho một dịch vụ mới.
 • Trợ giá chuyển dịch vụ: Khi vào chương trình, California LifeLine trợ giá dịch vụ điện thoại cho quý vị lên đến $39, trừ vô chi phí chuyển từ dịch vụ quý vị đang có sang California LifeLine.
 • Trợ giá lệ phí dịch vụ hàng tháng: California LifeLine trợ giá lệ phí dịch vụ hàng tháng lên đến $17.90 cho dịch vụ điện thoại địa phương trọn gói, là dịch vụ gọi điện thoại không giới hạn trong vùng địa phương. (Giá cả khác nhau giữa các hãng điện thoại, vì thế, quý vị nên so sánh giá nếu có nhiều lựa chọn.)
 • Trợ giá đường dây điện thoại thứ hai: Nếu quý vị hay ai trong gia đình cần máy đánh chữ trực tiếp (TTY hay TDD) khi dùng điện thoại, quý vị đủ tiêu chuẩn có thêm đường dây điện thoại thứ hai cũng được California LifeLine trợ giá.
 • Là khách hàng của California LifeLine, quý vị không bị tính các lệ phí trong dịch vụ điện thoại của quý vị: Lệ Phí Federal Universal Service, Dịch Vụ Điện Thoại California LifeLine, Lệ Phí California High Cost Fund-A, California High Cost Fund-B, California Advanced Services Fund, California Teleconnect Fund, California Relay Service và Communications Devices Fund, Lệ Phí cho Hệ Thống Gọi Khẩn cấp 911, Lệ Phí Kiểm Soát của Tiểu Bang, và các loại thuế của chính phủ tiểu bang/địa phương. Khách hàng của California LifeLine cũng không phải trả lệ phí Federal Subscriber Line hàng tháng.

Khi đang xin vào California LifeLine, quý vị sẽ trả lệ phí bình thường cho dịch vụ điện thoại cơ bản và nối đường dây cho đến khi đơn của quý vị được California LifeLine chấp thuận. (Quý vị hỏi hãng điện thoại có kế hoạch trả tiền không bị tính tiền lời để giúp trả cho bất kỳ dịch vụ nối đường dây và/hay tiền đặt cọc cho dịch vụ cơ bản.) Một khi được chấp thuận, quý vị sẽ nhận một hóa đơn tín dụng trợ giá của California LifeLine tính từ ngày quý vị bắt đầu có dịch vụ điện thoại hay ngày quý vị đã nộp đơn xin vào California LifeLine, dựa vào ngày nào trễ hơn. Thêm vào đó, bất kỳ tiền đặt cọc nào quý vị đã trả cho dịch vụ cơ bản sẽ được hoàn lại bằng tín dụng trong hóa đơn của quý vị. Nếu thấy trong hoá đơn tín dụng còn lại $10 hay hơn, quý vị có thể yêu cầu hãng điện thoại có nhận California LifeLine ký ngân phiếu trả lại cho quý vị số tiền này.

Dịch vụ điện thoại di động.

Dịch vụ điện thoại không dây cũng được chương trình California LifeLine trợ giá.

California LifeLine trợ giá cho dịch vụ điện thoại không dây bao gồm:

 • Trợ giá khởi động điện thoại: Khách hàng của California LifeLine đặt dịch vụ điện thoại lần đầu tiên hay đổi sang từ hãng điện thoại khác sẽ được LifeLine trợ giá bằng tín dụng lên đến $39 để trừ vào chi phí khởi động dịch vụ di động.
 • Trợ giá lệ phí dịch vụ hàng tháng: California LifeLine trợ giá lệ phí dịch vụ hàng tháng lên đến $17.90. (Nhiều gói cước bao gồm không giới hạn số phút nói và nhắn tin chữ, cùng với một số dung lượng gigabyte, tuy nhiên, giá cả, tốc độ dung lượng và các tính năng trong gói cước khác nhau giữa các hãng điện thoại, vì thế, quý vị nên so sánh các gói cước trước khi chọn.)

Những gia đình đủ tiêu chuẩn vào chương trình có thể được trợ giá hay được hoàn tiền cho các lệ phí nối sóng/khởi động dịch vụ điện thoại không dây không quá hai lần mỗi năm. Đối với bất kỳ các lệ phí phụ trội để nối sóng/khởi động điện thoại không dây thường xảy ra khi quý vị đổi hãng điện thoại, quý vị có thể được hãng điện thoại không dây cho miễn trả hay họ tính nguyên giá cho dịch vụ nối sóng/khởi động.

California Lifeline không trợ giá tiền mua điện thoại không dây, tuy nhiên, một số hãng điện thoại cho miễn phí một máy di động nếu quý vị khởi động dịch vụ hay ký gia hạn hợp đồng. (Các hãng điện thoại trong chương trình LifeLine không được bắt khách hàng phải có một hợp đồng lâu hơn hai năm.) Quý vị không bị tính lệ phí trả lại máy nếu quý vị trong chương trình LifeLine và trả lại máy trong ba ngày làm việc sau khi máy đã khởi động.

Quý vị hoàn toàn được dùng dịch vụ tiếp khách không giới hạn và miễn phí của hãng điện thoại có nhận LifeLine và hãng phải cung cấp ngôn ngữ mà hãng sử dụng ban đầu để bán hàng hay quảng cáo.

Dịch vụ mạng điện toán thông rộng

Kể từ năm 2020, LifeLine cho khách hàng dùng chương trình trợ giá của LifeLine cho dịch vụ mạng điện toán thông rộng thay vì cho dịch vụ điện thoại. Tuy nhiên, đối với nhiều khách hàng, gần như hầu hết, dùng trợ giá này cho dịch vụ điện thoại có lý hơn và họ xin vào một trong các chương trình mạng điện toán thông rộng giá rẻ do một vài hãng điện thoại cung cấp cho các gia đình đủ tiêu chuẩn. Để biết thêm chi tiết, quý vị đọc ấn bản “Tăng Tốc Độ: Mạng Điện Toán thông rộng cho những gia đình lợi tức thấp” cùng với ấn bản “Các Gói Cước Mạng Thông Rộng cho Lợi Tức Thấp”, để biết chi tiết về mỗi gói cước nhằm giúp quý vị chọn và làm đơn.

Lưu Ý: Hầu hết những người nhận LifeLine cũng như những gia đình khác có mức lợi tức từ thấp đến trung bình đủ tiêu chuẩn được trợ giá dịch vụ mạng điện toán lên đến $30 mỗi tháng (lên đến $75 cho những cư dân trong các lãnh thổ Bộ Lạc) chiếu theo Chương Trình ACP (Affordable Connectivity Program). ACP thay thế cho chương trình EBB tạm thời trợ giá để giúp người tiêu thụ vẫn có dịch vụ điện thoại trong lúc đại dịch ngày 31 tháng 12, 2021. Tuy ACP trợ giá $30, thấp hơn so với EBB trợ giá $50, nhưng chương trình ACP kéo dài lâu hơn và cũng có sẵn cho nhiều gia đình hơn.

Những gia đình đủ tiêu chuẩn cũng có thể được trợ giá chỉ một lần một số tiền có thể lên đến $100 để mua máy vi tính xách tay, máy vi tính lớn hay máy tính bảng từ các công ty có nhận chương trình trợ giá của chính phủ, nếu gia đình đóng hơn $10 nhưng dưới $50 vào giá mua. Gia đình đủ tiêu chuẩn nếu ít nhất có một thành viên đạt tối thiểu một trong các điều kiện này: đủ tiêu chuẩn nhận chương trình LifeLine; nhận trợ cấp xã hội từ một trong các chương trình trợ cấp của chính phủ; hay lợi tức tổng cộng của gia đình ở mức hay dưới 200% mức ấn định diện nghèo của chính phủ liên bang. Để biết thêm chi tiết, quý vị vào trang mạng của ACP (Do I Qualify?).

Quý vị có thể nhận được cả hai chương trình trợ giá LifeLine và ACP cùng một lúc. Nếu đang có Lifeline, quý vị đương nhiên đủ tiêu chuẩn nhận ACP, nhưng tên quý vị không tự động cho vào – Liên lạc với hãng điện thoại của quý vị có nhận ACP để ghi danh. Quý vị có thể dùng trợ giá của ACP và trợ giá của LifeLine cho cùng một dịch vụ hay riêng biệt. Nếu chưa có hãng điện thoại, hay nếu hãng của quý vị không tham gia vào chương trình LifeLine, quý vị tìm một hãng khác bằng cách dùng dụng cụ dò tìm trên mạng điện toán (Companies Near Me).

Hưởng dịch vụ miễn phí chặn số điện thoại

Dịch vụ chặn số điện thoại ngăn không cho quý vị hay bất kỳ người nào khác gọi số viễn liên hay các cuộc gọi địa phương có tính tiền từ điện thoại bàn của quý vị. Các cuộc gọi đến từ số điện thoại viễn liên quý vị vẫn nhận được và quý vị có thể gọi các số miễn phí. Quý vị gọi số viễn liên bằng cách dùng thẻ điện thoại trả tiền trước.

Miễn đặt cọc cho các dịch vụ cơ bản

Là khách hàng của California LifeLine, quý vị không phải đặt cọc cho dịch vụ cơ bản. Nếu buộc phải đặt cọc trước khi dịch vụ bắt đầu khi quý vị đang xin vào California LifeLine, tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại bằng tín dụng cho quý vị, một khi quý vị được nhận vào chương trình.

California Lifeline cung cấp những gì cho người bị khiếm thính?

Nếu gia đình quý vị đủ tiêu chuẩn vào chương trình California LifeLine và có ai trong nhà bị điếc hay lãng tai cần máy điện thoại đánh chữ (TTY/TDD) để dùng cho điện thoại, quý vị đủ tiêu chuẩn có hai đường dây điện thoại được California LifeLine trợ giá cho cả hai. Với hai đường dây, người bị khiếm thính có thể liên lạc qua dịch vụ truyền tin đặc biệt.

Để có hai đường dây điện thoại được trợ giá, quý vị phải đạt đủ các tiêu chuẩn sau:

 • Gia đình quý vị đủ tiêu chuẩn có đường dây điện thoại trợ giá đầu tiên của California Lifeline
 • Người bị khuyết tật trong gia đình quý vị có và dùng máy điện thoại đánh chữ trong nhà.

Nếu máy TTY/TDD không được cấp bởi Chương Trình Truyền Tin Trực Tiếp cho Người Điếc và Khuyết Tật (Deaf and Disabled Telecommunications Program,) như vậy, quý vị phải nộp giấy chứng y tế cho biết quý vị hay người nào đó trong gia đình cần máy TTY/TDD để dùng cho điện thoại. (Gởi bản sao cùng với đơn xin. Đừng gởi bản chính của quý vị.)

Quý vị cũng có thể dùng điện thoại không dây tương xứng với TTY có các thiết bị không dây. Ngoài việc máy phải là kỹ thuật số, máy cũng phải có âm thanh 2.5mm hay thiết bị không cầm tay và có nút điều khiển/chọn TTY trong thư mục. Không phải điện thoại di động nào cũng tương xứng với TTY. Quý vị hỏi tiệm bán hay hãng điện thoại về loại điện thoại tương xứng với TTY, hay tìm dấu hiệu TTY trên hộp điện thoại hoặc trong tập sách chỉ dẫn.

Để xin vào dịch vụ LifeLine, tôi phải bắt đầu cách nào?

Nếu chưa có dịch vụ điện thoại nhưng quý vị tin rằng quý vị đủ tiêu chuẩn được vào chương trình California Lifeline, liên lạc với hãng điện thoại cung cấp dịch vụ cho cư dân địa phương trong vùng quý vị ở, nếu quý vị muốn đặt đường dây điện thoại bàn hay dịch vụ điện thoại không dây có nhận California Lifeline, nếu quý vị muốn điện thoại di động.

Trang mạng của Cơ Quan CPUC cung cấp công cụ (www.californialifeline.com/vi/provider_search) giúp người tiêu thụ tìm các hãng điện thoại có nhận California LifeLine trong khu vực của họ dựa theo số khu bưu chính (Zip Code) (cho điện thoại bàn và không dây). Đối với dịch vụ điện thoại không dây, trang mạng liệt kê mỗi gói cước của hãng điện thoại, số phút, tin nhắn chữ, dung lượng cung cấp và giá cả, cũng như giúp quý vị so sánh song song các gói cước với nhau trên một màn hình. Nhấn vào biểu tượng hiện lên kế bên tên của hãng điện thoại ở cửa sổ màn hình, có số điện thoại của hãng và trang mạng để nếu quý vị có các câu hỏi hay sẵn sàng ghi danh.

Dịch vụ điện thoại bàn

Những khách hàng mới muốn đặt đường dây điện thoại bàn và nộp đơn xin vào California LifeLine sẽ phải trả lệ phí dịch vụ bình thường cho đến khi đơn được chấp thuận. Quý vị sẽ phải trả lệ phí bình thường cho dịch vụ nối đường dây và bất kỳ tiền đặt cọc nào cho dịch vụ điện thoại cơ bản, tuy nhiên, hãng điện thoại có kế hoạch cho trả tiền không tính tiền lời để giúp quý vị trả trước các chi phí. Một khi được vào chương trình, quý vị sẽ nhận một hóa đơn tín dụng của California LifeLine trợ giá kể từ ngày dịch vụ bắt đầu hay ngày quý vị đã nộp đơn xin vào California LifeLine, dựa vào ngày nào trễ hơn. Quý vị cũng sẽ được trả bằng tín dụng lên đến $39 trừ vô lệ phí nối đường dây điện thoại bình thường của hãng điện thoại. Quý vị cũng sẽ được trợ giá cho bất kỳ các tiền đặt cọc nào quý vị đã trả cho dịch vụ cơ bản.

Nếu đã có dịch vụ điện thoại bàn bình thường, quý vị gọi cho hãng điện thoại ở số điện thoại có in trên hóa đơn điện thoại hàng tháng và yêu cầu hãng xin cho quý vị vào California LifeLine. Một khi được chấp thuận, quý vị trả một lệ phí chỉ một lần để đổi trương mục của quý vị từ dịch vụ bình thường sang California LifeLine. Chương trình trợ giá sẽ áp dụng vào trương mục của quý vị kể từ ngày quý vị nộp đơn xin vào California LifeLine.

Dịch vụ điện thoại không dây

Những khách hàng mới muốn đặt dịch vụ điện thoại không dây và đang xin vào California LifeLine có thể chọn chờ LifeLine chấp thuận trước khi đặt dịch vụ. Quý vị hỏi hãng điện thoại không dây có nhận LifeLine rằng quý vị có cần phải đặt trước dịch vụ điện thoại bình thường hay không, hoặc phải chờ được nhận vào chương trình rồi mới đặt, vì thủ tục khác nhau giữa các hãng.

Nếu quý vị đã có dịch vụ điện thoại bình thường và đã trả lệ phí bình thường, khi được vào LifeLine, trương mục của quý vị sẽ được trợ giá tính từ ngày dịch vụ bắt đầu hay ngày quý vị xin vào California Lifeline, dựa vào ngày nào trễ hơn. Nếu được vào California LifeLine trước khi có dịch vụ điện thoại, quý vị sau đó được trợ giá ngay lập tức cho dịch vụ điện thoại quý vị có.

Nếu đã có dịch vụ điện thoại không dây của hãng điện thoại có nhận California LifeLine, quý vị liên lạc với hãng để biết các gói cước nào đủ tiêu chuẩn cho California Lifeline. Quý vị phải chọn gói cước đủ tiêu chuẩn để được California Lifeline trợ giá. Khi được California LifeLine chấp thuận, tiền trợ giá sẽ trả cho hãng điện thoại tính từ ngày quý vị được nhận vào LifeLine.

Có thời hạn 30 ngày đóng băng đối với người nộp đơn muốn ghi danh vào dịch vụ điện thoại không dây Khách hàng xin vào California LifeLine qua một hãng điện thoại không dây không thể ghi danh với một hãng khác trong 30 ngày, vì văn phòng điều hành của chương trình cần thời gian tiến hành thủ tục xét đơn và có quyết định cuối cùng dựa theo tiêu chuẩn. Hãng điện thoại phải thông báo cho khách hàng biết các quy định về thời hạn đóng băng ghi danh.

Mỗi gia đình chỉ có một trương mục LifeLine

Gia đình phải chọn LifeLine trợ giá cho điện thoại bàn ở nhà hay điện thoại di động, không được có cả hai. Chỉ có gia đình nào đang nhận California Lifeline và có người trong gia đình cần máy điện thoại đánh chữ (TTY/TDD) để dùng điện thoại, mới đủ tiêu chuẩn được hai đường dây điện thoại do LifeLine trợ giá. LifeLine chỉ trợ giá cho chỗ ở chính. Gia đình không được trợ giá cho các dịch vụ từ nhiều hãng điện thoại khác nhau. Trợ giá không được sang tên từ người này qua người kia.

Những gia đình không tuân theo điều lệ của California LifeLine “mỗi gia đình chỉ được một trợ giá” sẽ bị mất chương trình trợ giá và có thể bị truy tố. Người đưa thông tin sai để được trợ giá cũng bị phạt.

Thủ Tục Cứu Xét Đơn Xin Vào California LifeLine

Hãng điện thoại có nhận California Lifeline sẽ thông báo đến văn phòng điều hành của California LifeLine cho cơ quan CPUC. Văn phòng điều hành sẽ chấp thuận hay từ chối đơn của quý vị dựa trên các giấy chứng minh tiêu chuẩn quý vị nộp. Văn phòng sẽ gởi cho quý vị đơn của California LifeLine trong bao thơ màu hồng. Quý vị một là điền đơn đầy đủ trên mạng điện toán bằng cách dùng mã số cá nhân (PIN) có ghi trong đơn hay gởi qua bưu điện đơn đã hoàn tất đến địa chỉ đã cho, để đơn đến kịp trước ngày hạn chót có in trên đơn (khoảng 44 ngày). Quý vị đừng gởi đơn này đến hãng điện thoại.

Để được California LifeLine chấp nhận, quý vị có thể chọn phương cách đủ tiêu chuẩn “dựa trên chương trình” nếu quý vị có nhận trợ cấp xã hội, hay “dựa trên lợi tức” tổng cộng của gia đình quý vị. Chỉ dùng một trong hai phương cách này để khẳng định quý vị đủ tiêu chuẩn–không cần dùng cả hai. (Xem các ấn định ở phần kế.)

Quý vị sẽ nhận một thơ gởi từ Văn phòng Điều Hành của California LifeLine thông báo đơn của quý vị được chấp thuận hay từ chối. Nếu đơn bị từ chối, quý vị sẽ vẫn phải trả lệ phí dịch vụ điện thoại với giá bình thường (nếu quý vị đã có dịch vụ trước khi nộp đơn xin vào chương trình).

Tôi có đủ tiêu chuẩn vào Chương Trình California LifeLine không?

Chiếu theo điều kiện của California LifeLine, khách hàng phải đủ tiêu chuẩn một là dựa trên chương trình hay dựa trên lợi tức sau đây:

Lựa Chọn 1: Dựa trên chương trình được chấp thuận

Điền hết các phần có tựa đề “Program-based” (dựa trên chương trình) trong đơn nếu quý vị đủ tiêu chuẩn vào California LifeLine, dựa theo loại trợ cấp xã hội quý vị nhận có liệt kê trong danh sách của LifeLine. Quý vị chỉ cần tô tròn ô kế bên chương trình trợ cấp xã hội nào đúng cho gia đình của quý vị. Quý vị cần kèm theo chứng từ có nhận trợ cấp cùng với đơn xin. Các chứng từ chấp nhận được bao gồm một bản sao văn thơ cho biết quý vị hiện đang nhận trợ cấp hay của năm ngoái, thơ thông báo cho biết được nhận trợ cấp, thẻ cá nhân do chương trình cấp, hay các chứng minh thư chính thức khác cho thấy quý vị hay gia đình quý vị có tên trong chương trình trợ cấp xã hội.

Lựa chọn 2: Chứng minh dựa theo lợi tức

Nếu không nhận bất kỳ các chương trình trợ cấp xã hội nào có trong danh sách liệt kê của California LifeLine, quý vị phải nộp đơn xin theo phương cách dựa trên lợi tức gia đình. Quý vị điền hết các phần có tiêu đề “Income-based” (dựa trên lợi tức.) Quý vị phải nộp các chứng minh lợi tức tổng cộng của gia đình ở mức hay dưới mức ấn định tối đa của California LifeLine. Các hình thức chứng minh bao gồm một bản sao mặt trước giấy khai thuế năm ngoái, giấy chứng thực lợi tức hay các cùi ngân phiếu lương của 3 tháng liên tiếp trong năm ngoái, giấy chứng thực nhận tiền từ các chương trình như An Sinh Xã Hội, Hưu Bổng Cựu Quân Nhân, tiền thất nghiệp, bồi thường lao động v.v. hay các chứng minh thư về lợi tức hàng năm của gia đình quý vị.

Gởi tất cả các chứng minh bằng bản sao; đừng gởi bản chính.

Quý vị cũng phải cung cấp tình trạng nhà ở của quý vị (ở tạm hay vĩnh viễn), ngày sinh tháng đẻ của quý vị và bốn số cuối của thẻ An Sinh Xã Hội hoặc số thẻ căn cước Bộ Lạc. Chỗ ở của gia đình quý vị khi được vào California LifeLine phải là chỗ cư ngụ chính và quý vị hiện chưa được nhận trợ giá của LifeLine. Quý vị không phải là người lệ thuộc trong đơn khai thuế của ai.

Những người đã được nhận vào California LifeLine nếu có thành viên trong gia đình dùng máy TTY, họ đủ tiêu chuẩn có hai đường dây điện thoại do California LifeLine trợ giá.

Dựa trên chương trình trợ cấp (Program-based)

Quý vị hay ai khác trong gia đình sẽ đủ tiêu chuẩn nhận California LifeLine nếu quý vị hay người đó đang nhận bất kỳ các chương trình trợ cấp xã hội sau đây:

 • Medicaid/Medi-Cal
 • Lợi Tức Khuyết Tật SSI
 • CalFresh, Phiếu Thực Phẩm hay Chương Trình Bổ Sung Dinh Dưỡng SNAP
 • TANF của Bộ Lạc
 • Chương Trình Bông Sữa cho Phụ Nữ & Trẻ Em WIC
 • Chương Trình Trợ Cấp Năng Lượng cho Nhà có Lợi Tức Thấp LIHEAP
 • Chương Trình Section 8 Chính Phủ Liên Bang Cấp Nhà Ở
 • Chương Trình Ăn Trưa Trong Trường NSLP (ăn trưa miễn phí, không phải trợ giá)
 • Văn Phòng Sự Vụ Trợ Giúp Thổ Dân Da Đỏ
 • Lợi Tức Đủ Tiêu Chuẩn Cho Head Start (Chỉ cho Bộ Lạc)
 • Chương Trình Cấp Phát Thực Phẩm trong Các Khu Vực Dành Riêng cho Thổ Dân Da Đỏ FDPIR
 • Chương Trình Hưu Bổng của Chính Phủ Liên Bang Cho Cựu Quân Nhân và Người Sống Sót
 • Chương Trình Trợ Cấp Cho Gia Đình Nghèo TANF:
  • California Work Opportunity and Responsibility to Kids (CalWORKS)
  • Stanislaus Work Opportunity and Responsibility to Kids (StanWORKS)
  • Welfare-to-Work (WTW)
  • Greater Avenues for Independence (GAIN)
Các Ấn Định cho phương cách dựa trên lợi tức

Quý vị đủ tiêu chuẩn được California LifeLine nhận nếu lợi tức tổng cộng của gia đình không vượt quá các giới hạn này:

Số Người Trong Gia Đình Lợi Tức Mỗi Năm*
1-2 người $32,500
3 người $37,700
4 người $45,900
Cộng thêm một người (quá 4) Cộng $8,200 cho mỗi người đến khi lên đến $45,900

* Có hiệu lực từ tháng 6/1/23 cho đến tháng 5/31/24. Mức giới hạn lợi tức được điều chỉnh hàng năm.

Những người xin vào LifeLine theo phương cách dựa trên lợi tức phải nộp các giấy tờ chứng minh như giấy khai thuế và/hay cùi ngân phiếu lương để được xét đủ tiêu chuẩn. Quý vị gởi bản sao các giấy tờ chứng minh, đừng gởi bản chánh.

Lợi tức của gia đình bao gồm tất cả các lợi tức bị tính thuế và lợi tức không bị tính thuế của mỗi người trong gia đình quý vị. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn trong:

 • Lương giờ và lương tháng
 • Tiền sinh lợi và tiền lời được chia
 • Cấp dưỡng sau ly dị và cấp dưỡng con cái
 • Tài trợ, quà, tiền cấp phát và thù lao
 • An Sinh Xã Hội và hưu trí
 • Tiền Trợ Cấp Xã Hội
 • Lợi Tức Cho Thuê
 • Tất cả lợi tức làm việc nhận tiền mặt và không phải tiền mặt (bao gồm nghề tự do)

“Gia đình” là bất kỳ người hay nhóm gồm các cá nhân sống chung với nhau trong cùng một địa chỉ như là một đơn vị kinh tế. Gia đình có thể bao gồm những người thân thuộc hay không thân thuộc. Một “đơn vị kinh tế” gồm có tất cả những người lớn (18 tuổi trở lên) cùng đóng góp và chia sẻ lợi tức và chi tiêu trong một gia đình. Nếu một người lớn có hay không có lợi tức tối thiểu sống với một người chu cấp tài chánh cho người này, cả hai sẽ được coi là phần tử của cùng một gia đình. Trẻ em dưới 18 tuổi sống với cha mẹ hay người giám hộ được coi là phần tử của cùng một gia đình giống như cha mẹ hay người giám hộ của các em.

Chứng minh lợi tức

Các giấy chứng minh lợi tức được chấp thuận bao gồm một hay hơn như sau:

 • Trang đầu đơn khai thuế tiểu bang, liên bang hay bộ lạc
 • Thơ chứng nhận lợi tức hiện tại của công ty hay các cùi ngân phiếu lương trong ba tháng liên tiếp trong vòng 12 tháng qua
 • Giấy chứng cấp dưỡng con cái
 • Giấy chứng lãnh tiền của sở An Sinh Xã Hội, Văn Phòng Hành Chánh Cựu Quân Nhân, lương hưu/hưu bổng, tiền thất nghiệp hay bồi thường lao động
 • Giấy chứng nhận ly dị
 • Các giấy tờ chính thức chứng minh lợi tức của quý vị

Các cư dân trong lãnh thổ Bộ Lạc

Nếu sống trong các lãnh thổ Bộ Lạc được chính phủ liên bang thừa nhận, quý vị được trợ giá nhiều hơn cho các gói cước điện thoại, và lệ phí dịch vụ có thể xuống đến $0 mỗi tháng. Quý vị liên lạc với hãng điện thoại bàn hay dịch vụ di động có nhận LifeLine để biết rõ giá cả.

Quý vị hỏi hãng điện thoại có nhận LifeLine về dịch vụ Enhanced LifeLine hay LifeLine cho Lãnh Thổ Bộ Lạc khi quý vị nộp đơn xin vào California LifeLine. Hãng điện thoại có thể yêu cầu có thêm các tin tức về quý vị như tên của lãnh thổ Bộ Lạc quý vị cư ngụ. Thủ tục ghi tên vào Enhanced LifeLine hay LifeLine cho Lãnh Thổ Bộ Lạc khác nhau giữa các hãng điện thoại. Một số hãng có thủ tục một bước, quý vị nộp đơn xin vào Enhanced LifeLine với Văn Phòng Điều Hành của California LifeLine. Hãng khác yêu cầu phải làm hai bước thủ tục, quý vị phải được California LifeLine chấp thuận trước. Khi đã được nhận, hãng điện thoại có trong LifeLine sẽ yêu cầu quý vị điền đầy đủ đơn yêu cầu được dịch vụ điện thoại theo diện Lãnh Thổ Bộ Lạc và quý vị gởi lại đơn để được trợ giá khiến lệ phí điện thoại giảm rất nhiều.

Làm cách nào tôi vẫn đủ tiêu chuẩn được California LifeLine nhận?

Mỗi năm, tất cả những ai được vào California LifeLine đều phải xác minh lại họ vẫn đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, quý vị không cần phải gởi giấy tờ chứng minh lợi tức hay còn nhận trợ cấp xã hội được LifeLine thừa nhận khi xác minh lại diện tiêu chuẩn.

Văn Phòng Điều Hành Chương Trình California LifeLine sẽ gởi đến quý vị đơn xin tái gia hạn hàng năm trong 105 ngày trước ngày quý vị hết còn trong chương trình. Đơn xin tái gia hạn sẽ được gởi trong một bao thơ màu hồng. Để vẫn còn trong chương trình, quý vị điền đầy đủ chi tiết một là trong phần “Program-based” (dựa trên chương trình) hay phần “Income-based” (dựa trên lợi tức) trong đơn xin tái gia hạn cứ cách 12 tháng. Quý vị có thể điền đơn trên trang mạng điện toán hay gởi đơn đã điền qua đường bưu điện, nhưng đơn phải nhận được bởi Văn Phòng Điều Hành California LifeLine trước hay ngay ngày hạn chót có in trong đơn.

Nếu quý vị hiện đang nhận bất kỳ các chương trình trợ cấp xã hội nào được LifeLine thừa nhận, quý vị cần phải điền hết phần dựa trên chương trình trong đơn xin gia hạn.

Nếu quý vị không nhận bất kỳ các chương trình trợ cấp xã hội được LifeLine thừa nhận, quý vị phải điền hết phần dựa trên lợi tức trong đơn xin gia hạn.

Nếu quý vị hay ai khác trong gia đình bị khiếm khuyết thính giác và quý vị có hai đường dây điện thoại được LifeLine trợ giá, quý vị cũng điền hết phần phù hợp trong đơn để vẫn có hai đường dây điện thoại được trợ giá.

Điều quan trọng là Văn Phòng Điều Hành California LifeLine phải nhận được đơn đã hoàn tất của quý vị trước hay đúng ngày hạn chót có in trong đơn. (Điền đơn đầy đủ trên mạng điện toán trước thời hạn để đơn nhận được vào ngày hạn chót.) Các đơn đến sau ngày hạn chót sẽ không được xúc tiến.

Đến ngày hạn chót, nếu không xác minh được quý vị vẫn đủ tiêu chuẩn, hãng điện thoại của quý vị sẽ:

 • bỏ tên quý vị ra khỏi chương trình California LifeLine;
 • đổi lệ phí dịch vụ thành giá bình thường; và
 • có thể yêu cầu quý vị trả tiền đặt cọc.

Thông báo cho hãng điện thoại biết quý vị không còn đủ tiêu chuẩn nhận trợ giá của California LifeLine hay đường dây điện thoại thứ hai của California LifeLine, hoặc quý vị có thể phải trả lại số tiền khác biệt giữa dịch vụ được trợ giá quý vị đã nhận và dịch vụ giá bình thường.

Điếc hay khiếm thính

Nếu quý vị yêu cầu California LifeLine trợ giá cho đường dây điện thoại thứ hai cho người trong gia đình bị điếc hay khiếm thính, quý vị phải hoàn tất phần phù hợp trong đơn và khẳng định, theo các chỉ dẫn, quý vị sẽ cần đính kèm giấy chứng bác sĩ xác nhận người đó có cần máy đánh chữ trực tiếp, hoặc TTY hay không.

Các giấy tờ quý vị gởi đi sẽ không được trả lại, vì thế nên gởi bản sao, đừng gởi bản chính.

Tôi nên chọn gói cước nào?

Khi chọn dịch vụ điện thoại bàn, quý vị nên nghĩ đến giá cả cho các cuộc gọi viễn liên và địa phương phải trả tiền nếu quý vị định gọi. Quý vị cũng nên so sánh chi phí cho các tính năng tùy chọn như caller ID (hiện danh tính người gọi), nhận cuộc gọi khác khi đang trên điện thoại (call waiting) và lời nhắn, nếu quý vị muốn có các dịch vụ này.

Khi chọn dịch vụ điện thoại di động, quý vị nên dùng công cụ trong mạng điện toán của Cơ quan CPUC để so sánh giá cả song song các gói cước có sẵn cho quý vị trên màn hình (www.californialifeline.com/vi/provider_search). Công cụ giúp quý vị so sánh nhiều tính năng của các gói cước, bao gồm số phút, tin nhắn chữ, số lượng và tốc độ của dung lượng, chi phí mua thêm dung lượng, và giá cả. Để dùng các công cụ này, quý vị đánh số khu bưu chính (ZIP code) vào trong ô đề “Cell Phone Service” và bấm nút “Compare” (So sánh) phía bên phải trang cho mỗi gói cước quý vị muốn so sánh (so sánh đến ba gói cước cùng một lúc).

Xin Tái gia hạn LifeLine hàng năm

Mỗi năm, quý vị sẽ nhận được đơn xin tái gia hạn và phải điền đơn đầy đủ để xác minh quý vị vẫn đủ tiêu chuẩn nhận California LifeLine. Quý vị phải “tự chứng thực” quý vị vẫn đủ tiêu chuẩn bằng cách hoàn tất đơn ngắn (in ra hay điền trên mạng điện toán) và gởi đi để đơn đến kịp ngày hạn chót. Cơ Quan CPUC không buộc quý vị nộp giấy chứng minh lợi tức và có nhận trợ cấp xã hội khi quý vị nộp đơn xin tái gia hạn.

Các dịch vụ nào không được California LifeLine Trợ Giá?

Dịch vụ điện thoại bàn

Đối với dịch vụ điện thoại bàn trong nhà cho cư dân, các cú gọi viễn liên không được California LifeLine trợ giá. Lệ phí cho các cuộc gọi số viễn liên đắt hơn các cuộc gọi số địa phương và tiền dồn lên nhanh. Là khách hàng của California LifeLine, quý vị có thể gọi số viễn liên nhưng quý vị sẽ không được trợ giá cho dịch vụ này.

Nếu đủ tiêu chuẩn vào California LifeLine, quý vị được dịch vụ miễn phí “chặn số điện thoại,” nhằm ngăn quý vị hay người nào đó dùng điện thoại bàn trong nhà của quý vị để gọi số viễn liên hay số địa phương có tính tiền. Quý vị vẫn nhận được các cuộc gọi viễn liên và quý vị có thể gọi số điện thoại miễn phí. Quý vị gọi các số viễn liên bằng cách dùng thẻ điện thoại trả trước.

Các tính năng tiện lợi không được California LifeLine trợ giá. Là khách hàng của California LifeLine, quý vị có thể đặt các dịch vụ tùy chọn như “call waiting” hay “caller ID,” nhưng quý vị không được trợ giá cho các dịch vụ này. Trước khi đặt các dịch vụ tùy chọn, nên suy nghĩ quý vị sẽ dùng các dịch vụ này nhiều ra sao để xứng đáng với số tiền trả.

Cài đặt ổ cắm dây điện thoại mới (ổ điện thoại) không được California LifeLine trợ giá. California LifeLine trợ giá cho các chi phí nối đường dây để quý vị bắt đầu có dịch vụ điện thoại. Tuy nhiên, nếu không có sẵn ổ cắm dây điện thoại trong nhà, quý vị sẽ phải trả riêng khoản tiền này cho hãng cài đặt ổ cắm dây điện thoại.

Lưu ý: Chiếu theo luật lệ của California, các chủ thuê phải cung cấp một ổ cắm dây điện thoại trong mỗi căn cho mướn.

Dịch vụ điện thoại di động

Dịch vụ điện thoại di động thường cung cấp các cuộc gọi toàn quốc, nhắn tin chữ nội địa, caller ID, và lời nhắn. Quý vị nên hỏi hãng điện thoại di động để biết rõ mỗi gói cước của hãng bao gồm những gì trong đó, hay dùng công cụ trên mạng điện toán của cơ quan CPUC để so sánh (có sẵn sau khi quý vị đánh vào số khu bưu chính (ZIP code); chọn các gói cước từ các kết quả dò tìm để so sánh. California LifeLine không trợ giá cho các máy điện thoại cầm tay.

Để biết thêm chi tiết

Nha Thanh Tra Tiện Ích Công Cộng California CPUC, cơ quan chính phủ tiểu bang kiểm soát tiện ích, cai quản chương trình LifeLine. Nếu muốn khiếu nại vì quý vị không thể giải quyết vấn đề với hãng điện thoại hay Văn Phòng Điều Hành của California LifeLine, liên lạc với Chi Nhánh Người Tiêu Thụ Sự Vụ của Cơ Quan CPUC, 505 Van Ness Ave., San Francisco, CA 94102. Số điện thoại: 800-649-7570 hay 415-703-1170. Fax: 415-703-1158. E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Trang mạng của Văn Phòng Điều Hành California LifeLine cung cấp tin tức tổng quát về chương trình California LifeLine, mẫu đơn và chỉ dẫn, trả lời các câu hỏi phổ thông, liệt kê số điện thoại của các hãng điện thoại và liên kết đến trang mạng của cơ quan CPUC để biết thêm hướng dẫn. Đối với dịch vụ mới, quý vị gọi cho trung tâm California LifeLine số 866-272-0349 (Tiếng Anh) 866-272-0350 (Tây Ban Nha) hay 866-272-0356 (Trung Hoa). Để biết tình trạng đơn đã nộp, quý vị gọi cho Ban Điều Hành California LifeLine số 877-858-7463 (Tiếng Anh/Tây Ban Nha), 888-765-1566 (Trung Hoa) hay 888-858-7889 (TTY). Để xin tái gia hạn, nộp đơn của quý vị qua trang mạng của Ban Điều Hành hay gọi số 866-272-0357 Thứ hai-Thứ sáu, 7h sáng to 7h chiều.

Chương Trình California Access cấp phát thiết bị liên lạc trực tiếp và các dịch vụ cho những người bị khiếm khuyết thính giác, thị giác, cử động hay phát âm. Tiếng Anh: 800-806-1191 (Giọng nói) và 800-806-4474 (TTY). Tiếng Tây Ban Nha: 800-949-5650 (giọng nói) and 844-867-1135 (TTY).

Consumer Action (Cơ Quan Tác Động Giới Tiêu Thụ) cố vấn cho người tiêu thụ, chỉ dẫn người tiêu thụ đến các cơ quan giúp khiếu nại và phát hành các ấn bản miễn phí hướng dẫn người tiêu thụ. Có nhân viên nói tiếng Trung Hoa, Anh và Tây Ban Nha. Quý vị gởi khiếu nại qua đường điện thoại (415-777-9635) hay webmail.

Gọi cho hãng dịch vụ địa phương của quý vị để biết thêm chi tiết hay nộp đơn xin vào California LifeLine trợ giá cho dịch vụ điện thoại bàn (ở nhà.) Nếu quý vị đã có dịch vụ này, số điện thoại của hãng phải có trong hóa đơn điện thoại của quý vị. Đối với dịch vụ mới, dùng công cụ Tìm Hãng Điện Thoại trên trang mạng của cơ quan CPUC để tìm các hãng điện thoại trong khu vực quý vị ở, đánh vào số khu bưu chính (ZIP code) trong phần “Home Phone Service” hay “Cell Phone Service.” (Viếng www.californialifeline.com/es/provider_search tiếng Tây Ban Nha và www.californialifeline.com/ch/provider_search tiếng Trung Hoa). Nếu không có mạng điện toán, quý vị gọi Trung Tâm California LifeLine số: 866-272-0349 (Tiếng Anh), 866-272-0350 (Tây Ban Nha) hay 866-272-0356 (Trung Hoa).

Published / Reviewed Date

Reviewed: June 27, 2023

Download File

Connect to California LifeLine and Save! (2023) (Vietnamese)
File Name: Lifeline_2023_VN.pdf
File Size: 0.22MB

Sponsors

AT&T

Notes

Consumer Action biên soạn ấn bản này với sự hợp tác của AT&T California.

Filed Under

Internet   ♦   Telecom   ♦   Wireless   ♦  

Copyright

© 2002 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T