California LifeLine

Universal LifeLine Telephone Service (ULTS), also known as California LifeLine, provides discounts on basic residential and wireless telephone service to eligible low-income households. Consumers who qualify for California LifeLine pay a fraction of the regular cost for telephone connection and monthly telephone service. This brochure explains the features and benefits of Lifeline phone service, how to apply for the program, and what you must do to continue participation.

 

Publication List

Connect to California LifeLine and Save! (2023)

Connect to California LifeLine and Save! (2023)

California LifeLine provides discounts on basic residential wireline (home phone) or wireless telephone or broadband internet service to eligible low-income households. Consumers who qualify for California LifeLine pay a fraction of the regular cost for telephone connection or activation and monthly service. This brochure explains the features and benefits of Lifeline phone service, how to apply for the program and what you must do to continue participation.

California LifeLine Public Assistance Programs

California LifeLine Public Assistance Programs

Detailed description of various federal and state assistance programs.

Connect to California LifeLine and Save! (Spanish) (2023)

Connect to California LifeLine and Save! (Spanish) (2023)

California LifeLine ofrece descuentos en el servicio telefónico residencial básico (teléfono de casa) o teléfono móvil, o en el servicio de internet de banda ancha a los hogares con bajos ingresos que cumplen los requisitos. Los consumidores que califican para California LifeLine pagan una fracción del costo regular de la conexión telefónica o la activación y del servicio mensual.

Connect to California LifeLine and Save! (Chinese) (2023)

Connect to California LifeLine and Save! (Chinese) (2023)

加州普濟電話 LifeLine 為符合條件的低收入家庭提供基本之住宅有線(家庭電話)或行動電話,以及寬頻互聯網服務折扣優惠。符合加州普濟電話 LifeLine 條件的消費者只需支付常規電話連接或啟動服務費,以及每月通訊服務之一小部份費用。這本手冊詳述了普濟電話服務的各項功能和優惠,以及如何申請此項計劃,還有用戶若想繼續參與計劃之必備條件。

Connect to California LifeLine and Save! (2023) (Korean)

Connect to California LifeLine and Save! (2023) (Korean)

캘리포니아 라이프라인은 적격 저소득 가정에 기본 가정용 유선(집 전화), 무선 전화 또는 광대역 인터넷 서비스 할인을 제공합니다. 캘리포니아 라이프라인에 자격이 있는 소비자는 전화 연결 또는 활성화 및 월간 서비스에 대해 일반 비용의 일부만 지불하면 됩니다. 이 간행물은 라이프라인 전화 서비스의 기능과 이점, 신청 방법 및 계속 참여하기위해 해야 할 일들은 설명합니다.

Connect to California LifeLine and Save! (2023) (Vietnamese)

Connect to California LifeLine and Save! (2023) (Vietnamese)

Chương trình LifeLine của California giúp trợ giá dịch vụ điện thoại bàn (điện thoại ở nhà) hay điện thoại không dây hoặc dịch vụ mạng điện toán thông rộng cho những gia đình có lợi tức thấp. Người tiêu thụ đủ tiêu chuẩn vào chương trình này chỉ trả một phần tiền chi phí bình thường cho dịch vụ nối sóng điện thoại hay khởi động đường dây điện thoại và lệ phí hàng tháng.

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T