Investing Basics

If you want to outpace inflation and build wealth, you must invest! Even if you have never invested before, it’s fairly easy to learn the key principles of investing and the steps for getting started. The publications in this module will give you the knowledge you need to make wise investment choices and avoid unnecessary risks or scams.

 

Publication List

Investing Basics: Get started putting your money to work for you

Investing Basics: Get started putting your money to work for you
Investing is a crucial element of any long-term financial plan. This guide introduces the fundamentals of sound investing, presents key considerations when choosing investments, explains how to open an account, and provides resources to help you learn more.

Investing for Women: Take control of your financial future

Investing for Women: Take control of your financial future
Women have some additional challenges to overcome when planning for the future and getting started investing. This publication identifies some of the barriers to investing that women face, explains why women must invest, and offers tips and resources for getting started and managing an investment portfolio wisely.

Investing Basics: Get started putting your money to work for you (Spanish)

Investing Basics: Get started putting your money to work for you (Spanish)

Un elemento crucial de cualquier plan financiero a largo plazo es la inversión. Esta guía presenta los fundamentos de una inversión sólida, expone lo que debe considerar al elegir una inversión, explica cómo abrir una cuenta y ofrece recursos que le ayudarán a obtener más información.

Investing Basics: Get started putting your money to work for you (Chinese)

Investing Basics: Get started putting your money to work for you (Chinese)

投資是一項對於任何長期財務計劃的關鍵要素。這本指南詳述有關穩健投資的基本原理,同時提供消費者在選擇投資時的一些主要考慮因素,並說明開戶方法,以及協助你獲得更多學習資源。

Investing for Women: Take control of your financial future (Spanish)

Investing for Women: Take control of your financial future (Spanish)

La mujer tiene que superar algunas barreras adicionales al planificar su futuro y al comenzar a invertir. Esta publicación describe algunos de los obstáculos que enfrentan las mujeres al invertir; explica por qué deben invertir; y ofrece consejos y recursos para comenzar a establecer, y manejar con prudencia, una cartera de inversiones.

Investing Basics: Get started putting your money to work for you (Korean)

Investing Basics: Get started putting your money to work for you (Korean)

투자는 모든 장기 재무 계획의 중요한 요소입니다. 이 간행물은 건전한 투자의 기초를 소개하고, 투자를 선택할 때 주요 고려 사항을 제시하며, 계좌를 개설하는 방법을 설명하고, 더 많은 정보를 얻는 데 도움이 되는 리소스를 제공합니다.

Investing for Communities of Color: Build generational wealth

Investing for Communities of Color: Build generational wealth
For a number of reasons, communities of color invest at lower rates than white people do. But investing is a key component of achieving long-term financial security and building generational wealth. This publication explains the barriers to investing for communities of color, as well as why it’s crucial to start investing now, how to get started (even if you don’t have much to invest) and stay on track, and where to find more information about investing and personal finance.

Investing Basics: Get started putting your money to work for you (Vietnamese)

Investing Basics: Get started putting your money to work for you (Vietnamese)

Đầu tư là yếu tố vô cùng quan trọng cho kế hoạch tài chánh lâu dài. Ấn bản này giới thiệu nền tảng của một đầu tư vững chắc, trình bày các quan tâm chính khi chọn các loại đầu tư, giải thích cách mở một trương mục và cung cấp các nguồn tài liệu để giúp quý vị tìm hiểu thêm.

Investing for Women: Take control of your financial future (Chinese)

Investing for Women: Take control of your financial future (Chinese)
Women have some additional challenges to overcome when planning for the future and getting started investing. This publication identifies some of the barriers to investing that women face, explains why women must invest, and offers tips and resources for getting started and managing an investment portfolio wisely.

Investing for Women: Take control of your financial future (Korean)

Investing for Women: Take control of your financial future (Korean)

미래를 계획하고 투자를 시작함에 있어 여성이 극복해야 할 몇 가지 과제가 있습니다. 이 간행물은 여성이 직면하는 투자에 대한 장벽을 설명하고, 그럼에도 불구 왜 여성이 투자해야 하는지를 알려주며, 현명한 투자 포트폴리오를 시작하고 관리할 수 있는 팁과 리소스를 제공합니다.

Investing for Women: Take control of your financial future (Vietnamese)

Investing for Women: Take control of your financial future (Vietnamese)

Nữ giới có thêm các thử thách để vượt qua khi hoạch định cho tương lai và bắt đầu việc đầu tư. Ấn bản này vạch ra một số trở ngại nữ giới gặp phải khi đầu tư, giải thích vì sao nữ giới cần phải đầu tư và cung ứng các mẹo và nguồn giúp đỡ để bắt đầu và quản lý tập hồ sơ đầu tư một cách sáng suốt.

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T