Checking/Savings Accounts

This module encourages unbanked and underbanked consumers to get checking and savings accounts, and guides them through selecting, opening, using and managing the accounts.

Publications are available online, with most also available as a PDF download. Government agencies, nonprofits and other community-based organizations who wish to distribute our publications for educational purposes can use the PDF file to instantly produce a professional-looking brochure using an office printer.

 

Publication List

The Right Overdraft Protection Plan

The Right Overdraft Protection Plan

Spending more money than is in your checking account can be a costly mistake. This fact sheet presents the consequences of overdrawing your account, the high cost of “courtesy” overdraft coverage, the better overdraft protection plans that exist and tips for avoiding overdrafts altogether.

Checking and Savings Accounts

Checking and Savings Accounts

This fact sheet presents the basics of checking and savings accounts, highlighting the advantages they offer over “fringe” banking services such as check cashers. The publication covers, among other topics, how checking and savings accounts work, how to choose a financial institution and open an account, and how to reduce or avoid account fees.

Questions & Answers about Bank Accounts

Questions & Answers about Bank Accounts

This backgrounder answers many questions about checking and savings accounts in much greater detail than the companion brochure. Written in Q&A format, the guide includes in-depth information on more than a dozen banking topics, from selecting a bank account, using an ATM and understanding overdraft protection to overcoming barriers to getting an account and how to use online and mobile banking services.

Checking and Savings Accounts - Seminar Lesson Plan and Class Activities

Checking and Savings Accounts - Seminar Lesson Plan and Class Activities

This downloadable packet guides community educators through a two-hour presentation on selecting, opening, using and managing checking and savings accounts. In addition to the lesson plan (to be used in conjunction with the downloadable PowerPoint presentation), the packet includes exercises, resources and a class evaluation form.

Checking and Savings Accounts - PowerPoint Training Slides

Checking and Savings Accounts - PowerPoint Training Slides

This downloadable PowerPoint presentation is designed to be used in conjunction with the “Checking and Savings Accounts” lesson plan. The slides provide a visual component to the training that will help to engage learners and improve retention.

Checking and Savings Accounts: A wise choice (Spanish)

Checking and Savings Accounts: A wise choice (Spanish)

Esta hoja informativa presenta los conceptos básicos sobre las cuentas de cheques y de ahorro. Se señalan las ventajas que las cuentas ofrecen en comparación a servicios “marginales” tal como los de cambio de cheques. Entre otros temas, la publicación explica cómo funcionan las cuentas de cheques y de ahorro, cómo seleccionar una institución financiera y abrir una cuenta, y cómo reducir o evitar cargos en las cuentas.

The Right Overdraft Protection Plan (Spanish)

The Right Overdraft Protection Plan (Spanish)

El gastar más dinero del que tiene en su cuenta de cheques puede resultarle muy caro. Este folleto le informa sobre las consequencias de sobregirar su cuenta, el alto costo de la protección contra sobregiros “de cortesía” y los mejores planes de protección contra sobregiro. Además, le ofrece consejos para evitar el sobregiro de su cuenta desde un principio.

Checking and savings accounts (Korean)

Checking and savings accounts (Korean)

이 안내문은 체킹과 세이빙 계좌의 기본에 대해 설명하고 있으며 체크 캐시어와 같은 “비주류” 은행 서비스에 비교한 이점들에 중점을 두고 있습니다. 이 안내문은 또한 첵킹과 세이빙 계좌의 이용 방법, 금융 기관의 선택과 계좌 개설, 그리고 계좌 수수료를 피하거나 줄이는 방법 등을 포함한 그 밖의 주제들에 대해서도 설명하고 있습니다.

The right overdraft protection plan (Korean)

The right overdraft protection plan (Korean)

첵킹계좌의 잔고보다 많은 금액을 인출하는 실수는 많은 비용 부담을 초래할 수 있습니다.이 출판물은 초과 인출의 결과, “편의” 초과 인출 보호의 높은 비용, 좀더 유용한 초과 인출 보호 그리고 초과 인출을 피하는 방법 등에 대해 설명하고 있습니다.

The right overdraft protection plan (Chinese)

The right overdraft protection plan (Chinese)

讓支票帳戶透支可能會是一個非常昂貴的錯誤。這本小冊子闡述了你的支票帳戶透支的後果,“善意”透支的昂貴費用,現有比較好的透支保護計劃以及如何避免透支的技巧。

Checking and savings accounts (Chinese)

Checking and savings accounts (Chinese)

本文不但詳述支票及儲蓄帳戶各項細節,也重點提及關於銀行的“附加”優惠服務,如客戶在本行兌現支票之類。本刊物所涵蓋包括的其它各類主題尚有:支票及儲蓄戶口運作方式、選擇合適的金融機構及開立帳戶,以及如何減少或避免開戶服務費等等。

Checking and savings accounts (Vietnamese)

Checking and savings accounts (Vietnamese)

Ấn bản xác tín này giới thiệu về trương mục ngân phiếu và trương mục tiết kiệm cơ bản, nhấn mạnh đến các lợi ích của hai trương mục này cung ứng dịch vụ tốt hơn là dịch vụ của các ngân hàng “bóc lột” như “check casher.” Nội dung của ấn bản trình bày nhiều đề tài, trong đó có phần hướng dẫn cách sử dụng trương mục ngân phiếu và tiết kiệm, cách chọn một ngân hàng và mở một trương mục, cũng như cách giảm hay tránh trả lệ phí.

The right overdraft protection plan (Vietnamese)

The right overdraft protection plan (Vietnamese)

Chi tiêu quá số tiền có trong quỹ ngân phiếu là một lỗi lầm đắt giá. Tập hướng dẫn xác thực này trình bày các hậu quả khi quỹ không tiền bảo chứng, bảo hiểm phép tắc “lịch sự” của ngân hàng rất cao, các loại bảo hiểm tốt hơn có sẵn để phòng chống quỹ không tiền bảo chứng và các chỉ dẫn khác giúp tránh tiêu xài quá số tiền có trong quỹ.

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T