Empower U

The Empower U training module provides you with tools and materials that you can use to educate your clients and community on four key telecommunications topics: TV service, wireless phone service, Internet service and telemarketing. It consists of four multilingual fact sheets, a PowerPoint presentation and companion guide, and a quiz with answer key.

 

Publication List

Wireless Phone Service

Wireless Phone Service

Whether you see your cell phone as a convenience or a necessity, you want service that will meet your needs at the best price. This fact sheet explains your options for wireless service. It also provides tips for managing your wireless costs, protecting yourself against fraud and theft, and handling billing or service issues.

Internet Service

Internet Service

The Internet has changed the way we work, socialize and shop—we can now do all those things without ever leaving home. But that doesn’t mean the Internet is always safe, or that it’s always free. This fact sheet explains your options for Internet and email service. It also explains some risks of using the Internet and provides tips for protecting yourself, your family, and your personal information and computer data.

Telemarketing Calls

Telemarketing Calls

Telemarketing calls can be a nuisance, particularly when they interrupt your sleep, dinner, or time with family or friends. This fact sheet explains the rules that legislators and consumer protection agencies have created to make telemarketing calls less annoying and help reduce the number of unwanted sales calls you receive. It also provides tips for protecting yourself from fraud and for filing a complaint, if necessary.

Television Service

Television Service

Television is a key source of safety and emergency information, entertainment, and education for U.S. households. With hundreds of channels to choose from and many service providers vying for business, TV is not as simple as it once was. This fact sheet will explain your options and help you make the right choices for you and your family.

Empower U PowerPoint Companion Guide

Empower U PowerPoint Companion Guide

The 13-page PDF Companion Guide provides guidance for teachers and team leaders in presenting the Empower U PowerPoint Slides.

Empower U Powerpoint Slides

Empower U Powerpoint Slides

The Empower U PowerPoint training file is available for download in the “Download File” section.

Empower U Classroom Quiz

Empower U Classroom Quiz

The Empower U quiz can help you educate your clients and community members on four key telecommunications topics: TV services, wireless phone services, Internet service and telemarketing.

Internet Service (Spanish)

Internet Service (Spanish)

Internet ha cambiado la forma en que trabajamos, sociabilizamos y hacemos compras; ahora podemos hacer todo esto sin salir de casa. Pero esto no significa que Internet siempre sea seguro o que siempre sea gratuito. Esta hoja informativa explica sus opciones para obtener servicios de Internet y correo electrónico. También expone los riesgos de usarlo y le ofrece consejos para protejerse y para protejer a su familia, a su información personal, y a los datos de su computadora.

Wireless Phone Service (Spanish)

Wireless Phone Service (Spanish)

Sea comodidad o sea necesidad para usted el teléfono móvil, lo que seguramente le interesa más es tener un servicio que cumpla sus requisitos al mejor precio. Esta hoja informativa explica sus opciones de servicio de teléfono móvil. También contiene consejos para administrar costos, para protegerse contra fraude y contra el robo de su teléfono, y para manejar problemas de facturación o servicio.

Telemarketing Calls (Spanish)

Telemarketing Calls (Spanish)

Las llamadas de mercadeo telefónico (telemercadeo o telemarketing) pueden ser fastidiosas, en particular cuando le interrumpen el sueño, la cena o el tiempo con su familia y amigos. Esta hoja informativa explica los reglamentos que la legislatura y las agencias de protección al consumidor han creado para que las llamadas de mercadeo telefónico sean menos enfadosas y para ayudar a reducir el número de llamadas indeseadas que recibe. También ofrece consejos para protegerse del fraude y sobre cómo presentar una queja si fuera necesario.

Television Service (Spanish)

Television Service (Spanish)

La televisión es fuente clave de información sobre seguridad y emergencias, entretenimiento, y educación para familias en Estados Unidos. La TV no es tan simple como antes ya que existen cientos de canales y muchos proveedores de servicio que compiten por clientes. Esta hoja informativa le explicará sus opciones y lo ayudará a elegir lo que más le convenga a usted y a su familia.

Internet Service (Korean)

Internet Service (Korean)

인터넷은 우리들의 업무, 사회생활 그리고 쇼핑 등에 많은 변화를 가져왔으며 이 모든 것들을 집을 떠나지 않고 할 수 있게 됐습니다. 그렇지만 이것이 인터넷이 항상 안전하거나 무료라는 것을 의미하지는 않습니다. 이 안내문은 인터넷과 이메일 서비스를 위한 여러분의 옵션에 대해 설명하고 있습니다. 이것은 또한 인터넷의 위험성에 대해 설명하고 있으며 여러분 자신과 가족 그리고 개인 정보와 컴퓨터 데이터를 보호하는 요령을 제공합니다.

Wireless Phone Service (Korean)

Wireless Phone Service (Korean)

여러분에게 휴대폰이 단순한 편의를 위한 것이든 꼭 필요한 것이든 여러분은 가장 저렴한 요금에 여러분의 필요를 충족시키는 서비스를 원할 것입니다. 이 자료는 휴대폰 서비스에 대한 여러분의 옵션에 대해 설명하고 있습니다. 이것은 또한 휴대폰 요금 관리, 사기와 도난 피해 방지, 청구서 처리, 서비스 문제 해결 등에 대한 도움말에 대해 설명하고 있습니다.

Telemarketing Calls (Korean)

Telemarketing Calls (Korean)

텔레마케팅 전화는 골칫거리일 수 있으며 특히 여러분의 수면, 저녁식사 혹은 가족과 친구들과의 시간을 방해할 때 더욱 그렇습니다. 이 자료는 입법 관계자들과 소비자 보호 기관들이 텔레마케팅 전화를 덜 짜증스럽게 만들고 여러분이 원하지 않는 세일즈 전화의 횟수를 줄이는데 도움을 줄 수 있도록 만든 규정에 대해 설명하고 잇습니다. 이것은 또한 여러분 자신을 사기로부터 보호하는 요령과 필요할 경우 불만을 신고하는 방법에 대해 설명하고 있습니다.

Television Service (Korean)

Television Service (Korean)

텔레비전 서비스는 미국 내 가정들에 위한 안전과 비상시 정보, 오락, 그리고 교육 등을 제공하는 주요 군원 중 하나입니다. 선택 가능한 수백 개의 채널과 많은 서비스 제공자들이 비즈니스를 위해 경쟁하는 TV는 예전처럼 단순하지 않습니다. 이 안내문은 여러분의 옵션에 대해 설명하고 있으며 여러분 자신과 가족들을 위해 올바른 선택을 할 수 있도록 도와 줍니다.

Internet Service (Vietnamese)

Internet Service (Vietnamese)

Mạng điện toán đã thay đổi cách chúng ta làm việc, chuyện trò và mua sắm – chúng ta có thể làm tất cả việc này không cần ra khỏi nhà. Nhưng không có nghĩa mạng điện toán an toàn, hay lúc nào cũng miễn phí. Bản tin phổ biến sự thật này giải thích cho quý vị các lựa chọn cho dịch vụ Mạng điện toán và email. Nó cũng giải thích các nguy cơ khi dùng mạng điện toán và cho các hướng dẫn để quý vị tự bảo vệ mình, gia đình và các tư liệu và trữ liệu của quý vị.

Wireless Phone Service (Vietnamese)

Wireless Phone Service (Vietnamese)

Khi cho rằng điện thoại di động là sự thuận tiện hay cần thiết gì đi nữa, quý vị muốn một dịch vụ sẽ đáp ứng được nhu cầu của quý vị với giá tốt nhất. Bản thông tin phổ biến sự thật này sẽ giải thích cho quý vị các sự lựa chọn cho dịch vụ điện thoại di động. Bản tin này cũng cung cấp các hướng dẫn để quý vị quản lý phí tổn điện thoại di động, tự bảo vệ quý vị không bị lừa và và bị trộm, cũng như lo chuyện trả hóa đơn hay các vấn đề về dịch vụ khác.

Telemarketing Calls (Vietnamese)

Telemarketing Calls (Vietnamese)

Các cuộc gọi điện thoại rao hàng (telemarketing) có thể làm quý vị bực bội, nhất là khi nó phá rối giấc ngủ, bữa cơm tối, hay thời giờ với gia đình hoặc bạn bè của quý vị. Bản tin phổ biến sự thật này giải thích các quy luật do giới chức có thẩm quyền và các cơ quan bảo vệ người tiêu thụ lập ra để các cuộc gọi điện thoại rao hàng bớt khó chịu và giúp giảm thiểu số lần gọi rao bán quý vị nhận được. Bản tin cũng cung cấp các hướng dẫn để quý vị tự bảo vệ mình đừng bị lừa và điền đơn khiếu nại khi cần.

Television Service (Vietnamese)

Television Service (Vietnamese)

Vô tuyến truyền hình (TV) là nguồn cung cấp tin tức chính về sự an ninh và khẩn cấp, giải trí, cũng như giáo dục cho các gia đình ở Hoa Kỳ. Với hàng trăm băng tần để chọn từ các hãng cung cấp dịch vụ cạnh tranh thương mại với nhau, truyền hình không còn đơn giản như xưa. Bản tin phổ biến sự thật này sẽ giải thích về các lựa chọn và giúp quý vị quyết định đúng cho quý vị và cho gia đình.

Internet Service (Chinese)

Internet Service (Chinese)

互聯網已經徹底改變了大家在工作、社交以及購物等方面的傳統生活方式,我們現在足不出戶就可以 辦妥諸事。但這並不是說使用互聯網就萬無一失或全部免費。本文詳述各種可供你選用的互聯網和電 郵服務。同時也解說使用互聯網時的相對風險,並包括你應如何保護個人、家庭、隱私權以及電腦資 料等要訣。

Wireless Phone Service (Chinese)

Wireless Phone Service (Chinese)

你使用手機不論是想要生活方便還是確實有其必要,你都希望這項服務物美價廉。本文將詳述各項手機選項服務,也會提供如何掌握手機花費,保護你不致受騙及遭竊,同時指導你如何正確處理帳單及其它相關事宜。

Telemarketing Calls (Chinese)

Telemarketing Calls (Chinese)

電話推銷令人厭煩,尤其是它會干擾到你的睡眠、用餐或是正在和親朋相聚的時刻。本文將詳述各項由立法部門和消費者保護機構所訂立的規定,以減少消費者接聽無謂的電話推銷干擾。本文也詳述各項如何預防詐騙要訣,以及在必要時如何投訴。

Television Service (Chinese)

Television Service (Chinese)

多數美國家庭是以電視做為他們在安全、緊急資訊,娛樂以及教育方面的主要訊息資源。如今的電視有數百個播映頻道可以選擇,而且許多商家可利用它來做生意促銷, 電視的功能已不再像以前那樣單純。本文將詳述消費者的電視服務選擇以及如何為你和家人做出正確選擇。

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T