Money Management 1-2-3

This module covers all aspects of money management from building a strong financial foundation, achieving financial goals and planning a secure financial future.

Publications are available online, with most also available as a PDF download. Government agencies, nonprofits and other community-based organizations who wish to distribute our publications for educational purposes can use the PDF file to instantly produce a professional-looking brochure using an office printer.

 

Publication List

Money Management 1-2-3: ONE: Getting a Strong Start

Money Management 1-2-3: ONE: Getting a Strong Start

The “Money Management 1-2-3: Be Smart About Money All Your Life” series focuses on basic money management skills at the beginner, intermediate and advanced level. Part one, Getting a Strong Start, addresses how to manage your income, use credit wisely and live within your means. Topics include understanding your pay stub, filing your tax returns, creating a budget, setting up bank accounts, establishing and building good credit and managing student loans.

Money Management 1-2-3: TWO: Achieving Financial Goals

Money Management 1-2-3: TWO: Achieving Financial Goals

The “Money Management 1-2-3: Be Smart About Money All Your Life” series focuses on basic money management skills at the beginner, intermediate and advanced level. Part two, Achieving Financial Goals, addresses updating your budget, accumulating a nest egg and protecting your assets. Topics include budgeting and debt management, saving and investing, homeownership and insurance.

Money Management 1-2-3: THREE: Planning a Secure Future

Money Management 1-2-3: THREE: Planning a Secure Future

The “Money Management 1-2-3: Be Smart About Money All Your Life” series focuses on basic money management skills at the beginner, intermediate and advanced level. Part three, Planning a Secure Future, focuses on leaving the workforce, funding your retirement and protecting what you’ve accumulated. Topics include tapping your investments and home equity, staying adequately insured, managing medical expenses, the basics of estate planning and, for some grandparents, raising a second family.

Money Management 1-2-3: Seminar Lesson Plan and Class Activities

Money Management 1-2-3: Seminar Lesson Plan and Class Activities

This packet, only available as a PDF file, provides guidance for teachers and team leaders. It contains a detailed curriculum, classroom activities and take-home worksheets.

Money Management 1-2-3: PowerPoint Slides

Money Management 1-2-3: PowerPoint Slides

The Money Management 1-2-3 PowerPoint training file is available for download in the “Download File” section.

Money Management 1-2-3: Backgrounder

Money Management 1-2-3: Backgrounder

This backgrounder guide is part of our “Money Management 1-2-3” financial empowerment educational and training module. The module also contains three multilingual brochures and a lesson plan with PowerPoint training slides.

Money Management 1-2-3: ONE: Getting a Strong Start (Spanish)

Money Management 1-2-3: ONE: Getting a Strong Start (Spanish)

La serie Money Management 1-2-3, contiene consejos para tomar decisiones financieras prudentes en cada etapa de la vida y ofrece los fundamentos para desarrollar habilidades financieras en la etapa inicial, intermedia y avanzada. La parte UNO: Establezca una base sólida, aborda temas sobre cómo administrar sus ingresos, usar el crédito de manera prudente y vivir dentro de sus posibilidades. Algunos de los temas que abarca son: información para comprender el talón de su cheque, la preparación de su declaración de impuestos, la creación de su presupuesto, uso de cuentas bancarias, cómo establecer y construir buen crédito y la gestión de préstamos estudiantiles.

Money Management 1-2-3: TWO: Achieving Financial Goals (Spanish)

Money Management 1-2-3: TWO: Achieving Financial Goals (Spanish)

La serie Money Management 1-2-3, contiene consejos para tomar decisiones financieras prudentes en cada etapa de la vida y ofrece los fundamentos para desarrollar habilidades financieras en la etapa inicial, intermedia y avanzada. La parte DOS, Logre sus metas financieras, aborda temas sobre la actualización de su presupuesto, el ahorro para acumular capital y la protección de sus activos. Algunos de los temas son: la preparación de un presupuesto, administración de la deuda, el ahorro y las inversiones.

Money Management 1-2-3: THREE: Planning a Secure Future (Spanish)

Money Management 1-2-3: THREE: Planning a Secure Future (Spanish)

La serie Money Management 1-2-3, contiene consejos para tomar decisiones financieras prudentes en cada etapa de la vida y ofrece los fundamentos para desarrollar habilidades financieras en la etapa inicial, intermedia y avanzada. La parte TRES, Planifique un futuro seguro, está dedicada a su retiro de la fuerza laboral, la financiación de su jubilación y la protección de lo que ha acumulado. Los temas incluyen: el retiro de fondos de sus inversiones y del valor líquido de su casa, cómo mantener el seguro adecuado, administración de gastos médicos, conceptos básicos de planificación sucesoria y, para algunos abuelos, la crianza de una segunda familia.

Money Management 1-2-3: ONE: Getting a Strong Start (Korean)

Money Management 1-2-3: ONE: Getting a Strong Start (Korean)

“자금 관리 1-2-3: 항상 돈을 현명하게 관리하십시오” 시리즈는 초급, 중급 그리고 고급 수준의 기본 자금 관리 능력에 초점을 맞추고 있습니다. 첫번째 부분인 견고한 시작은 소득 관리, 현명한 크레딧 사용 그리고 소득에 맞는 생활 등에 대해 다루고 있습니다. 급여 명세서에 대한 이해, 세금 보고, 예산 작성, 은행 계좌 개설, 좋은 크래딧 수립 및 구축 그리고 학자금 대출 관리 등의 주제를 포함하고 있습니다.

Money Management 1-2-3: TWO: Achieving Financial Goals (Korean)

Money Management 1-2-3: TWO: Achieving Financial Goals (Korean)

“자금 관리 1-2-3: 항상 돈을 현명하게 관리하십시오” 시리즈는 초급, 중급 그리고 고급 수준의 기본 자금 관리 능력에 초점을 맞추고 있습니다. 두번째 부분인 재정 목표 달성은 예산 갱신, 밑천 마련 그리고 재산 보호 등을 다루고 있습니다. 예산 수립 및 부채 관리, 저축 및 투자, 주택 소유 및 보험 등의 주제를 포함합니다.

Money Management 1-2-3: THREE: Planning a Secure Future (Korean)

Money Management 1-2-3: THREE: Planning a Secure Future (Korean)

“자금 관리 1-2-3: 항상 돈을 현명하게 관리하십시오” 시리즈는 초급, 중급 그리고 고급 수준의 기본 자금 관리 능력에 초점을 맞추고 있습니다. 세번째 부분인 안정적인 미래 설계는 은퇴 및 은퇴 자금 마련 그리고 축적한 재산 보호 등을 다루고 있습니다. 투자금 및 홈 에퀴티 활용, 충분한 보험 가입, 의료 비용 관리, 재산 관리 계획 그리고 일부 조부모들을 위한 손자 양육 등의 주제를 포함하고 있습니다.

Money Management 1-2-3: ONE: Getting a Strong Start (Chinese)

Money Management 1-2-3: ONE: Getting a Strong Start (Chinese)

“Money Management 1-2-3: 你一生都應精明理財” ,這本系列手冊的詳述重點著重於初級,中級,和高級程度的基本理財技術方面。第一部份:慎重開始,詳列如何打理個人收入,明智使用信貸,與個人財富長久共存。主題內容包括:瞭解個人薪資單內容,編列預算,開立銀行帳戶,建立良好信貸紀錄,以及妥善處理個人學生貸款。

Money Management 1-2-3: TWO: Achieving Financial Goals (Chinese)

Money Management 1-2-3: TWO: Achieving Financial Goals (Chinese)

“Money Management 1-2-3:你一生都應精明理財” ,這本系列手冊的詳述重點著重於初級,中級,和高級程度的基本理財技術方面。第二部份:完成財務規劃目標,列明如何更新個人預算表,積存老本,以及保護個人資產。主題內容包括:如何處理預算及債務,申報所得稅需知,關於儲蓄和投資,以及成為屋主及購買相關保險等等。

Money Management 1-2-3: THREE: Planning a Secure Future (Chinese)

Money Management 1-2-3: THREE: Planning a Secure Future (Chinese)

Money Management 1-2-3:你一生都應精明理財” ,這本系列手冊的詳述重點著重於初級,中級,和高級程度的基本理財技術方面。第三部份:規劃安定的未來,為失業預做準備,積存退休金,以及保障已儲存的積蓄。主題內容包括:提升個人投資及房產淨值,擁有足夠的保險,善加處理醫療開支,基本的遺產規劃,以及祖父母輩如需養育下一代的準備工作。

Money Management 1-2-3: ONE: Getting a Strong Start (Vietnamese)

Money Management 1-2-3: ONE: Getting a Strong Start (Vietnamese)

Phần 1: Loạt bài “Quản Lý Tài Chánh 1-2-3: Nên Khôn Ngoan Về Tài Chánh Cho Cả Đời Của Quý vị” tập trung vào các kỹ năng căn bản về quản lý tiền bạc ở mức ban đầu, trung bình và cấp cao. Phần một, Khởi Sự Vững Vàng, trình bày cách quản lý tiền thâu nhập, sử dụng tín dụng cho khôn ngoan và sống trong khả năng tài chánh của quý vị. Các đề tài bao gồm hiểu biết về ngân phiếu tiền lương, khai thuế, tạo một quỹ chi thu, mở các trương mục ngân hàng, tạo và gầy dựng tín dụng tốt và quản lý tiền mượn đi học.

Money Management 1-2-3: TWO: Achieving Financial Goals (Vietnamese)

Money Management 1-2-3: TWO: Achieving Financial Goals (Vietnamese)

Phần 2: Loạt bài “Quản Lý Tài Chánh 1-2-3: Nên Khôn Ngoan Về Tài Chánh Cho Cả Đời Của Quý Vị” tập trung vào các kỹ năng căn bản để quản lý tiền bạc ở mức ban đầu, trung bình và cấp cao. Phần hai, Hoàn Thành Mục Tiêu Tài Chánh, trình bày cập nhật ngân quỹ của quý vị, sung túc thêm tổ trứng tiết kiệm và bảo vệ tài sản của quý vị. Các đề tài bao gồm cân bằng ngân quỹ và quản lý nợ, tiết kiệm và đầu tư, chủ nhân căn nhà và bảo hiểm.

Money Management 1-2-3: THREE: Planning a Secure Future (Vietnamese)

Money Management 1-2-3: THREE: Planning a Secure Future (Vietnamese)

Phần 3: Loạt bài “Quản Lý Tài Chánh 1-2-3: Nên Khôn Ngoan Về Tài Chánh Cho Cả Đời Của Quý Vị” tập trung vào các kỹ năng căn bản để quản lý tiền bạc ở mức ban đầu, trung bình và cấp cao. Phần ba, Hoạch Định Tương Lai An Toàn, tập trung về nghỉ hưu, bỏ tiền vào quỹ tiết kiệm và bảo vệ tài sản sinh lời của quý vị. Các đề tài bao gồm dùng tiền đầu tư và tiền sinh lời từ nhà, có đủ bảo hiểm thích đáng, quản lý phí tổn khám bệnh, các bước đầu lập di chúc tài sản, và về một số ông bà nội/ngoại có nuôi thêm một gia đình.

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T