Teens and Money

This training series is designed primarily for parents but may also be useful for older teens. The materials cover—budgeting, figuring out if a purchase is a “need” or a “want,” banking, writing checks, savings, credit cards, credit reports, driving and cell phones.

Publications are available online, with most also available as a PDF download. Government agencies, nonprofits and other community-based organizations who wish to distribute our publications for educational purposes can use the PDF file to instantly produce a professional-looking brochure using an office printer.

 

Publication List

Teens & Money - Talking to teens about money (English)

Teens & Money - Talking to teens about money (English)

This 21-page booklet is designed primarily for parents but may also be useful for older teens. It covers many topics, including working, budgeting, figuring out if a purchase is a “need” or a “want,” banking, writing checks, savings, credit cards, credit reports, driving and cell phones. The booklet contains illustrations and examples of a weekly spending evaluation, a paycheck stub, how comparison shopping can save money and how to write a check. It also contains a list of helpful web sites for parents and kids.

Talking to Teens about Money - PowerPoint Training Slides (English)

Talking to Teens about Money - PowerPoint Training Slides (English)

The Talking to Teens about Money PowerPoint training file is available for download in the “Download File” section.

Talking to Teens about Money - Seminar Lesson Plan Packet (English)

Talking to Teens about Money - Seminar Lesson Plan Packet (English)

This PDF file provides guidance for teachers and team leaders. The packet contains a detailed curriculum, classroom activities and take home worksheets.

Teens & Money - Talking to teens about money (Spanish)

Teens & Money - Talking to teens about money (Spanish)

Esta guía de 21 páginas está diseñada principalmente para padres, pero también puede ser utilizada por adolescentes. Cubre muchos temas incluso los que tratan con el trabajo, con el presupuesto, con cómo determinar si una compra es una necesidad o sólo un deseo, con la banca, con cómo escribir cheques, con el ahorro, con las tarjetas de crédito, con los informes de crédito, con el manejo de automóviles y con los teléfonos móviles. Esta guía contiene ilustraciones y ejemplos de una evaluación de gastos semanales, de un recibo de sueldo, de cómo la comparación de precios en las compras resulta en ahorros y de cómo escribir un cheque. También contiene una lista de sitios web útiles para padres e hijos.

Talking to Teens about Money - Class Activities (Spanish)

Talking to Teens about Money - Class Activities (Spanish)

Este archivo en PDF contiene traducciones en español de las actividades para hacer en clase y los ejercicios para hacer en casa tomados del plan de enseñanza en inglés Talking to Teens About Money.

Talking to Teens about Money - PowerPoint Training Slides (Spanish)

Talking to Teens about Money - PowerPoint Training Slides (Spanish)

El archivo de la presentación en PowerPoint del seminario Cómo hablar con los adolescentes sobre el dinero está disponible en la sección “Download File”.

Teens & Money - Talking to teens about money (Korean)

Teens & Money - Talking to teens about money (Korean)

21페이로 구성된 이 소책자는 일, 예산, 구매에 있어서 필요한 것과 원하는 것 구분, 은행 이용, 개인 수표 사용, 저축, 신용 카드, 신용 보고서, 운전과 휴대폰 등의 여러가지 주제에 대해 설명하고 있으며 부모들을 위해 만들어 졌지만 청소년들에게도 도움이 될 수 있습니다. 이 소책자는 또한 주간 지출 분석, 월급 명세서, 비교구매를 통한 절약, 개인 수표 사용 등에 대한 예와 삽화를 싣고 있으며 부모들과 자녀들에게 도움을 줄 수 있는 웹 사이트들에 대해서도 안내히고 있습니다.

Teens & Money - Talking to teens about money (Vietnamese)

Teens & Money - Talking to teens about money (Vietnamese)

Cẩm nang 21 trang này được phát hành với mục đích chính cho phụ huynh nhưng cũng có ích cho thiếu niên lớn tuổi. Bài viết bao gồm nhiều đề tài, kể cả làm việc, dự thảo ngân sách, tính xem vật mua là thứ “cần” hay thứ “muốn,” ngân sách, viết chi phiếu, tiết kiệm, lái xe, và điện thoại di động. Cẩm nang cũng ghi những minh họa và thí dụ ước tính chi tiêu hàng tuần, một cùi chi phiếu, làm thế nào để so sánh khi mua sắm có thể tiết kiệm được tiền bạc và làm thế nào để viết một chi phiếu. Bài viết cũng ghi rỏ những trang điện toán hữu ích cho phụ huynh và thiếu niên.

Teens & Money - Talking to teens about money (Chinese)

Teens & Money - Talking to teens about money (Chinese)

這本21頁的手冊原先是為家長設計的﹐但對於較大年齡的青少年也很有用處。主題包括多方面﹕工作﹑預算﹑衡量購物究竟是”需要”或”想要”﹑銀行事務﹑支票﹑儲蓄﹑信用卡﹑信用報告﹑駕駛及手機等等。這本手冊對於每週開支評估﹑工資支票存根﹑如何以比價購物來省錢以及如何寫支票等均有舉例說明。手冊也包括一系列可供家長及青少年尋求協助的網站。

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T