WirelessED

There are three topics covered in this module: Using Mobile Data Wisely, Choosing and Using Mobile Devices, and Wireless International Roaming. There is a separate booklet for each topic; the manual, lesson plan and PowerPoint slides cover all three topics together.

Publications are available online, with most also available as a PDF download. Government agencies, nonprofits and other community-based organizations who wish to distribute our publications for educational purposes can use the PDF file to instantly produce a professional-looking brochure using an office printer.

 

Publication List

Using Mobile Data Wisely

Using Mobile Data Wisely

Being connected has many benefits, but it’s important to know your needs and manage your usage to avoid unanticipated charges. Learn about mobile data, networks, devices and service plans.

Choosing and Using Mobile Devices

Choosing and Using Mobile Devices

This WirelessED publication explains how to select a smartphone or other data-ready wireless device and service plan, monitor and manage your usage, and get the best value for your budget and your needs.

Roaming the World with Your Phone

Roaming the World with Your Phone

Being connected can make an international vacation more enjoyable, and an overseas business trip more productive. Planning ahead will enable travelers to save money on calls and messaging as well as keep their international data charges predictable.

Wireless Service Backgrounder Guide

Wireless Service Backgrounder Guide

This WirelessED training manual can help answer many questions about wireless service, from how to choose a device and a service plan to how to avoid overages and guard your privacy.

Learning About Wireless Services - Powerpoint Training Slides

Learning About Wireless Services - Powerpoint Training Slides

The Learning About Wireless Services PowerPoint Training Slides is available for download in the “Download File” section.

Learning About Wireless Services - Lesson Plan and Class Activities

Learning About Wireless Services - Lesson Plan and Class Activities

This packet, only available as a PDF file, provides guidance for teachers and team leaders. The 27-page packet contains a detailed curriculum, classroom activities and worksheets.

Using Mobile Data Wisely (Spanish)

Using Mobile Data Wisely (Spanish)

Estar conectado tiene muchos beneficios, pero es importante conocer sus necesidades y administrar bien el uso de servicios para evitar los cargos imprevistos. Aprenda sobre datos móviles, redes, dispositivos, y planes de servicio.

Choosing and Using Mobile Devices (Spanish)

Choosing and Using Mobile Devices (Spanish)

Esta publicación forma parte del módulo WirelessEd y le explica cómo seleccionar un teléfono inteligente u otro dispositivo capacitado para datos inalámbricos y cómo seleccionar un plan de servicio. También le explica cómo monitorear y administrar la cantidad de datos que usa y cómo conseguir el mejor precio según su presupuesto y sus necesidades.

Roaming the World with Your Phone (Spanish)

Roaming the World with Your Phone (Spanish)

Estar conectado le permite disfrutar más de sus vacaciónes internacionales y ser más productivo en un viaje de negocios en el exterior. Si hace planes con anticipación, el viajero puede ahorrar dinero en llamadas y mensajes de texto y también mantener previsibles los cargos por datos móviles.

Using Mobile Data Wisely (Korean)

Using Mobile Data Wisely (Korean)

모빌 장치로 항상 연결될 수 있는 것은 여러가지 장점이 있지만 예상치 못한 요금 부과를 방지하기 위해 여러분이 필요한 것이 무엇인지 그리고 사용량을 어떻게 관리하는지에 대해 아는 것은 중요합니다. 이 자료는 모빌 데이터, 네트워크, 모빌 장치, 서비스 등에 대한 정보를 제공합니다.

Choosing and Using Mobile Devices (Korean)

Choosing and Using Mobile Devices (Korean)

이 WirelessED 출판물은 스마트폰 혹은 데이터 기능을 가진 모빌 장치와 서비 스 플랜을 선택하는 요령, 여러분의 사용량을 관찰하고 관리하는 요령, 그리 고 가장 저렴한 비용으로 여러분의 필요를 충족시키는 요령 등을 설명하고 있 습니다.

Roaming the World with Your Phone (Korean)

Roaming the World with Your Phone (Korean)

스마트폰으로 연결되는 것은 해외 여행의 즐거움을 더하며 해외 출장의 능률을 향상시킵니다. 미리 계획을 세우는 것은 여행자들이 음성 통화와 문자 메시지 요금을 절약하게 해 줄 뿐만 아니라 국제 데이터 요금을 계속 예측할 수 있게 해 줍니다.

Roaming the World with Your Phone (Chinese)

Roaming the World with Your Phone (Chinese)

出國度假時如能和國內保持通訊,會是一件令人愉快的事,如果是去出差,行程也將更有收獲。事先做好計劃可以讓遊客在通電話或發短訊時節省開銷,同時也能預估國際數據服務的消費額。

Using Mobile Data Wisely (Chinese)

Using Mobile Data Wisely (Chinese)

和外界聯系固然好處多多,但你應該善計個人真正所需,才能避免超過預算。瞭解數據計劃,網絡,通訊器材和服務計劃。

Choosing and Using Mobile Devices (Chinese)

Choosing and Using Mobile Devices (Chinese)

本手冊詳細解釋如何選購智能電話或其它的無線數據器材和服務計劃,並說明如何查核跟管理你的用量,以及根據你的預算和需要作出最好的選擇。

Using Mobile Data Wisely (Vietnamese)

Using Mobile Data Wisely (Vietnamese)

Vào được mạng có nhiều lợi ích, nhưng điều quan trọng là biết nhu cầu của quý vị và quản lý việc sử dụng để tránh bị tính tiền vô ích.  Quý vị nên tìm hiểu về các lựa chọn về hợp đồng trữ liệu di động, mạng điện toán, dụng cụ và các dịch vụ. 

Choosing and Using Mobile Devices (Vietnamese)

Choosing and Using Mobile Devices (Vietnamese)

Ấn bản WirelessED giải thích cách chọn một máy điện thoại sáng suốt (smartphone) hay các dụng cụ có cài sẵn trữ liệu và sự lựa chọn về hợp đồng dịch vụ, theo dõi và quản lý việc sử dụng của quý vị, cũng như tìm được giá tốt nhất cho vừa túi tiền và nhu cầu của quý vị. 

Roaming the World with Your Phone (Vietnamese)

Roaming the World with Your Phone (Vietnamese)

Vẫn liên lạc được qua điện thoại có thể làm chuyến đi nghỉ mát thế giới hứng thú, và chuyến đi công tác ích lợi hơn. Hoạch định trước sẽ giúp người đi xa tiết kiệm tiền điện thoại và các lời nhắn cũng như đoán trước được lệ phí dùng trữ liệu quốc tế.

WirelessED Wireless Device Buying Guide

WirelessED Wireless Device Buying Guide

Just in time for the holidays, Consumer Action releases its WirelessED Wireless Buying Guide.

Controlling Data Use

Controlling Data Use

This WirelessED fact sheet lists ways you can control the use of data services on your data-ready mobile device.

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T