Saving to Build Wealth - Make Money Work For You (Hmong)

Ua Kom Koj Cov Nyiaj Ua Hauj Lwm Rau Koj - Khaws Nyiaj Kom Nplua Nuj

Daim ntawv no yog los qhia vim li cas tseem ceeb heev rau yus khaws nyiaj, npaj homphiaj me thiab homphiaj loj los pab yus khaws nyiaj, qhib ib lub txhab nyiaj tau paj me thiab tej kev uas yuav pab tau koj cov nyiaj ntau ntxiv thiab ceev dua, nrog qhia txog rau cov txhab ciaj nyiaj tau paj, nyiaj laus rau yus tus kheej, nyiaj qiv ntawm nomtswv thiab nyiaj khaws rau menyuam mus kawm ntawv qib siab.

This brochure provides information about the importance of saving, setting short- and long-term goals to promote saving, opening a savings account and ways to make your money grow faster, including certificates of deposit (CDs), individual retirement accounts (IRAs), U.S. Savings Bonds and college savings accounts.

Kev pib khaws nyiaj

Kev tsim tsa kev npluajnuj me ntsiv zoo li kev tsim tsa ib lub phob nra. Koj muab ib lub pobzeb txawb rau sau lwm daim pobzeb thiab muab meem zoo zoo ua ntej mam muab lwm lub los. Kev pib khaws nyiaj kom npluanuj zoo ib yam nkaus li no—koj yuavtsum npaj tej lub homphiaj uas taug thiab khwv tiag thiaj li tau ib kaujruam uantej uas koj mus rau kauj ruam tom ntej, thiab mus rau kab taug tom ntej ntxiv.

Tej zaum koj xav tias yuav nyuaj heev. Tiabsis yog koj muab me ntsiv nyiaj me me txhua zaus, tsis ntev xwb ces koj twb muaj txau los pab thaum muaj tej yam teebmeem, xwsli kho koj lub tsheb losis tej lub tshuab me uas noj haus (appliance).

Siv koj lub sijhawm

Koj yuav tsim tsa kom muaj kev npluanuj tib hmo xwb tsis tau. Thawj kaujruam uas zoo yog los qhib ib lub txhab nyiaj uas tau paj me rau tej yam teebmeem me. Ib lub txhab nyiaj uas tau paj me yog tsim rau thaum muaj teebmeem me yuav los pab koj them tej nuj nqi thaum koj poob haujlwm losis raug kev mob nkees uas yuav uas rau koj tawm haujlwm.

Cov txhab nyiaj uas tau paj me yog tsim rau thaum muaj teebmeem me no yuavtsum muaj txaus siv li peb hli txog rau lub hli. Cov nyiaj no yuav pab koj npaj tau them tej yam hauv koj lub tsev thiab them yam yuav kim heev, xwsli kho tsheb losis lub taub dej kub.

Tej paj uas tau los thiab tau them

Yog leej twg qiv nyiaj ces nws yuav tsum tau them paj. Koj lub tsev txhab nyiaj yuav them paj rau koj thaum koj muab nyiaj tseg rau koj lub txhab. Yog koj qiv nyiaj, koj yuavtsum them paj laum rau tus uas koj qiv los. Cov tsev tso nyiaj ntau zaus siv cov lus APY (losis annual percentage yield) nrog cov paj laum. Qhov no qhia tau tias yog koj muab koj cov nyiaj cia rau hauv lub txhab li uas ib xyoo no thaum kawg koj tus paj yog dabtsi. Muaj ob yam paj, yam yoojyim thiab yam nyuaj. Yam paj yoojyim them koj rau tuav cov nyiaj uas koj muab xwb. Tiabsis cov paj nyuaj zoo dua, vim tias cov no yuav them koj rau cov nyiaj uas koj muab ntxiv nrog cov paj laum uas yuav tau thiab.

Khaws me ntsiv, tau ntau

Yog koj saib zoo zoo txhua hnub seb koj siv nyiaj rau dabtsi ces yuav pab koj kom tsis lam siv nyiaj thiab pab koj ua ib daim ntawv xyuas koj kev siv nyiaj. Daim ntawv no yog ib daim uas yuav qhia koj los siv nyiaj thiab soj seb yuav tau ua li cas yog muaj ub muaj nua tuaj thiab yuav pab koj tswj tau koj kev siv nyiaj. Thawj kaujruam yog kom koj paub tias koj siv nyiaj rau dabtsi thiab dabtsi.

Ntau tus tau pom tias yog khaws nyiaj me ntsiv xwb yuav tau ntau los. Yog koj xav npaj ua ib daim ntawv xyuas nyiaj txiag koj yuavtsum paub tias tagnrho no koj siv puas tsawg txhua hli—thiab muab tus leb no tiv nrog co nyiaj uas koj coj los tsev. Thaum koj tsim tau daim ntawv xyuas nyiaj txiag no lawm thiab ua koj lub neej kom siv li no xwb, koj yuav pom tias yam twg koj yuav txo tau. Yog koj siv tsawg dua li koj khwv tau los, koj yuav tseg tau nyiaj.

Mus kom txog homphiaj

Cov homphiaj nyiaj txiag yog cov yuav ua rau koj pom meej tias koj txog ib qeb mus rau ib qeb hauv koj lub neej lawm. Ntau zaus cov no yuav yog cov homphiaj me thiab cov homphiaj loj. Yog koj paub tias koj cov homphiaj nyiaj txiag yog dabtsi ces yuav pab rau koj khaws nyiaj kom mus txog xwb. Cov homphiaj me yog cov uas koj xav kom txog li ib losis ob xyoo, xwsli rov mus kawm ntawv kom tiav losis yuav ib lub tsheb. Cov homphiaj loj yog cov uas yuav siv sibhawm ntev thiaj li txog—tej zaum yuav yog li tsib xyoo ntau es koj li mam khaws tau nyiaj txaus los yuav ib lub tsev, thiab yog koj khaws nyiaj es thiaj li txaus koj los nyob noj nyiaj laus losis them koj cov menyuam kev kawv ntawv qib siab, tej zaum tseem yuav ntev tshab thiab.

Muab cov nyiaj cia

Nws yuav zoo dua yog koj muab koj cov nyiaj cia rau tej qhov chaw uas yog koj yuavtsum tau siv no koj rho tawm sai thiab yoojyim. (Yog koj noj nyiaj ntawd nomtswv, tej zaum yuav muaj tej cai los hais tias pub koj tso npaum li cas nyiaj xwb. Yog li uantej uas koj yuav muab nyiaj cia kom tau paj, ces koj yuavtsum nrog cov pab koj xyuas cov nyiaj no tham ua ntej).

Cov nyiaj uas koj mus muab tau yoojyim yog hu ua “liquid” (losis “li dej”). Tej nyiaj uas koj yuav muab tau yoojyim thiab sai mas yog cov txhab nyiaj tau paj me losis koj cov nyiaj ntawd cov tsev koom nyiaj los cov txhab nyiaj tau paj me uas nyob ntev zos losis tej cov txhab nyiaj tau paj loj.

Nyob rau cov txhab nyiaj tau paj me uas nomtswv lam pab yog pawv lawm, koj cov nyiaj yuav tsis ua paj ntau, tiabsis koj yuav tso siab tau rau thiab yog koj yuav rho no yuav yoojyim dua. Cov txhab nyiaj tau paj loj (CD) yuav them ntau dua cov txhab nyiaj tau paj me. Cov CD no mas yuav nyob tsawg li ib hlis xwb los muaj. Qhov chaw faisfab Bankrate.com yuav pab tau koj xyuas seb cov paj them rau koj yuav yog li cas thiab seb lub tsev tso nyiaj twg muaj li cas.

Cov txhab nyiaj uas tau paj me

Cov txhab nyiaj uas tau paj me no yog tsim los pab kom koj tso siab tau muab koj cov nyiaj mus cia tom tsev txhab nyiaj thiab kom koj cov nyiaj tau paj ntxiv tuaj. Cov txhab no nyob rau cov tsev txhab nyiaj yog nomtswv ua tus lav yog pawv lawm txog li $250,000. Lub tsev txhab nyiaj yuav them paj rau koj rau cov nyiaj uas nyob hauv koj lub txhab no. Koj yuav ntxiv nyiaj rau thiab rho nyiaj tawm tau lub sijhawm thaum koj xav yuav.

Ib yam li cov tsev txhab nyiaj, cov tsev koom nyiaj muaj cov txhab nyiaj tau paj me no (hu ua cov txhab sis koom losis shared accounts) thiab lwm yam rau koj cov nyiaj. Cov tsev koom nyiaj no yog tshwm los kom lawv tsis npluanuj los pab khaws thiab qiv nyiaj xwb. Cov tsev koom nyiaj no qiv nyiaj rau ib pawg neeg twg uas ua haujlwm uake, nyob ib thaj tsam losis mus pehawm uake. Cov nyiaj uas koj muab rau cov tsev koom nyiaj uas nomtswv leeg paub ces nomtswv yuav lav txog li $250,000 los ntawd lub koomhaum hu National Credit Union Administration (NCUA).

Cov txhab nyiaj los pab ua neej zoo (hu ua Individual Development Accounts losis IDAs) yog cov pab tej tsev tibneeg uas tsis muaj nyiaj los kom lawv mus kawm txog kev txuag nyiaj, lawv thiaj li tseg tau nyiaj mus kawm ntawv siab losis kawm yam haujlwm tshiab, losis los yuav ib lub tsev losis pib ib lub npuaslisxav tshiab. Txhua lub tsev txhab losis tsev koom nyiaj (private and public) yuav tso me ntsiv nyiaj los piv koj yog koj tso nyiaj rau lub txhab. Feem ntau cov uas muaj IDA no yog cov mus kawm kom kho lawv cov ntawv nuj nqi (credit) kom zoo, cov mus kawm kom lawv ua tau ib daim ntawv xyuas lawv cov nyiaj txiag (budget) thiab pab lawv kom lawv khaws tau nyiaj rau cov txhab nyiaj tau paj me. Nyob ntawd cov chaws faisfab (internet directory) muaj cov IDA no thoob tebchaws Mekas no thiab nyob rau www.idanetwork.org. Koj yuavtsum nyem koj tus taw taw (click) rau qhov uas haistias “IDA Directory,” ces li mam ntaus koj tus leb thajtsaam uas koj nyob (ZIP code) rau qhov chaw uas lawv nug sub koj thiaj li nrhiav tau cov IDA uas nyob ze koj.

Kev qhib txhab nyiaj

Yog koj xav qhib txhab nyiaj, feem ntau cov tsev txhab nyiaj yuav kom koj nqa ob daim ntawv tseemceeb uas nomtswv xa tuaj rau koj (ID), ib daim yuavtsum muaj koj li duab. Ntau zaus, lawv yuav xav pom koj daim ntawv Social Security ua ntej lawv li mam qhib txhab rau koj. Cov nyiaj uas tsawg tshaj uas lawv xav kom koj muaj los qhib yuav txawv nyob ntawd lub tsev txhab nyiaj xwb. Tej cov yuav li $1 xwb—lwm cov yuav li $50, $100 losis $500. Koj yuav tau siv nyiaj ntsuab losis nyiaj ntawv sau nyiaj rau lawv los qhib cov txhab no.

Thaum koj qhib ib lub txhab nyiaj, cov tsev txhab nyiaj yuav xyuas koj cov keebkwm nrog lwm cov txhab nyiaj los ntawd tej lub chaw uas khaws tej keebkwm li no cia, xwsli lub ChexSystems. Yog koj tau muaj teebmeem nrog lwm lub tsev txhab nyiaj dua lawm, xwsli yog yav tag los koj tau kaw koj lub txhab nyiaj tiabsis koj tseem muaj nyiaj uas koj twb sau tawm lawm es lawv mam rho tom qab, yog li no ces lawv yuav tsis pub koj qhib txhab nyiaj tshiab. Yog lawv tau txwv koj lawm es koj xav paub vim li cas, ces mus rau www.chexhelp.com es lawv mam li muab ib daim ntawv qhia tias tej txhab nyiaj yav tag los hais li cas txog koj, daim no hu ua consumer report. Yog koj pom tias tej chaw soj tibneeg keebkwm no hais tsis yog lawm, koj muaj cai los hais lawv kom rho tej ntawd tawm.

Ua li cas cov nyiaj khaws thiaj tau ntau

Yog koj txawj khaws nyiaj, muaj ib hnub koj yuav muaj txaus yuav tej qhov khoom loj uas yuav muaj nqi nce ntxiv losis yuav ua tau nyiaj ntxiv rov los rau koj. Tej yam no yog tej txhab nyiaj tau paj me, tej kev tso nyiaj uas yuav pab tau koj thaum laus ua tsis tau num, nyiaj nrog losis qiv rau lwm tus mus ua lag ua luam kom tau nyiaj los losis yuav tsev uas tus nqi nce rau koj losis lwm yam chaw los av. Nyob rau hauv tebchaws Mekas no, qhov uas loj tshaj uas yuav nce los pab yus kom npluas nuj mas yog yus lub tsev tus nqi.

Feem cov uas yog cov paub txog nyiaj txiag qhia tias kom yus khaws li 10% ntawd yus cov nyiaj uas khwv tau txhua xyoo. Yog tej yam no loj dhau lawm es koj xav tias yuav nyuaj dhau lawm, pib me me tuaj. Yuav yuam kom koj khaws tau nyiaj xwb, hais kom koj lub tsev txhab nyiaj rho ib qhov ntawd koj cov nyiaj tom haujlwm mus rau koj lub txhab tau paj me losis lub txhab nyiaj cov nyiaj laus.

Cov txhab nyiaj tau paj loj, uas yog hu ua cov txhab nyiaj muaj , yog ib txojkev uas koj tso siab tau tias koj cov nyiaj yuav tsis poob tiabsis yuav ntau tuaj xwb. Feem ntau cov no yog cov tsev txhab nyiaj muaj xwb, tiabsis koj yuav tau ntawd cov pab xyuas nyiaj tau paj los tau thiab. Nomtswv tebchaws Mekas yeej yuav lav cov nyiaj uas cov tsev txhab nyiaj thiab cov saib nyiaj tau paj muaj ntawd txog li $250,000 rau txhua tus tibneeg.

Cov paj uas los ntawd cov CD txawv ntawd ib lub tsev txhab nyiaj rau lwm lub, tiabsis lawv yeej puav leej yog loj dua cov txhab nyiaj tau paj me. Koj tsua yog muab koj cov nyiaj rau cov txhab CD no rau lub uas koj xaiv kom tag ces koj yuav tau nyiaj paj ntxiv los rau koj. Feem ntau mas cov nyiaj uas koj tso ntev dua ces yuav tau tus paj loj dua. Cov sibhawm no yuav yog 1 hlis mus rau 5 xyoo. Yog koj rho koj cov nyiaj CD tawd uantej uas koj hais, ces lawv tseem yuav nplua koj thiab.

Qiv nyiaj tau paj ntawm nomtswv

Nomtswv cov ntawv qiv nyiaj ntawm pejxeem yog cov yus tso siab rau tshaj thiab yuav tsis poob li vim tias lawv yog nomtswv ua tus lav yog muaj dabtsi los raug cov nyiaj ntawd. Cov nyiaj qiv rau nomtswv no yog muaj tus nqi $50 mus rau $10,000. Tus nqi koj them yog tus tiamsim no es tsis yog tus uas yuav nce yav tom ntej. Cov paj tau los yuav txawv, tiabsis lawv yuavtsum muab koj yam tsawg nyob ntawd qhov koj yuav xwb. Cov nyiaj qiv rau nomtswv no tsua yog tus uas muaj npe nyob cov ntawv pauv nyiaj thiaj li mus pauv tau rov qab los.

Cov nyiaj qiv rau nomtswv no yog muaj ob hom xwsli cov Series EE (uas yuav paub meej tias yuav tsis poob nqi txog li 20 xyoo) losis cov Series I (uas hloov nce thiab poob lawd li nyiaj txiag Mekas teb no). Cov EE yuav yog li 50% ntawd tus nqi. (Rau ib daim $100 EE Bond koj yuav tau them $50). Huas cov Series I bonds yog lawv li tus nqi (ib daim $100 I Bond no koj yuav tau them $100) thiab lawv yuav them koj cov paj li ob zaug ib xyoo txhua lub tsau hli twg. Yog koj xav paub ntxiv ces mus saib nomtswv lub chaw faisfab (www.treasurydirect.gov).

Tej yam tsis them se rau cov nyiaj siv thaum laus

Cov txhab nyiag npaj nyiag nyiaj laus yog ib cov txhab nyiaj tau paj me uas lub homphiaj yog los pab tej tus tibneeg tseg nyiaj rau thaum lawv laus es nomtswv thiaj li suav tias yog tau thaum laus ces tsis them se los tau lawm. Yog koj xav paub tias nomtswv tsua yog pub qhov ntau tshaj txhua xyoo yog puastsawg ces mus xyuas nomtswv phab nyiaj ntxiag qhov chaw faisfab rau www.irs.gov. Thaum koj nkag tau rau hauv lawv qhov chaw no ces koj li mam nyem cov lus “Publication 590” rau qhov chaw nrhiav tej lus es li mam pom tej daim uas yuav qhia txog no ntxiv. Nomtswv txoj cai haistias kom cov IRA no yog cov uas ib txwm saib kev muab nyiaj mus ua luam ua tus saib, xwsli cov tsev txhab nyiaj, cov tsev koom nyiaj, cov chaw eesalaas, chaw coj lwmtus cov nyiaj mus ua lag ua luam losis tej pab uas los uake los coj lwmtus cov nyiaj mus ua lag ua luam.

Muaj ob yam nyiag npaj nyiag nyiaj laus, cov uas ib txwm ua tag los (traditional) thiab cov hu ua Roth IRA.

Cov uas ib txwm ua tag los (traditional IRA) yuav pab koj tsis them se vim tias cov nyiaj uas koj ntxiv rau yuav muab suav tau tias nomtswv tsis tau rhu se vim nomtswv xam cov nyiaj no yog cov ua ntej them se thiab tsis tag li nomtswv yuav muab suav tau tias tsis yog koj muab coj mus uas tej yam uas pab tau lwmtus dawb dawb rau lub xyoo ntawd. Koj yuav tsis laib them se rau cov nyiaj no losis cov nyiaj uas koj coj mus ua luam txog hnub uas koj mus coj los tsev, uas feem ntau mas yog thaum koj muaj 59 thiab ib nrab xyoo mam coj tau los. Yog koj rho koj cov nyiaj los ntawd koj cov IRA ua ntej lub sijhawm no, koj yuav mag nplua li 10% ntxiv rau cov se uas koj yuav them thaum ntawd thiab.

Cov Roth IRAs yuav tsum tau them se rau (koj siv cov nyiaj tom qab them se) tiabsis cov paj laum uas koj tau yuav tsis tsaug them se.

Yog koj xav, koj qhib thiab ntxiv nyiaj tau rau cov IRA ib txwm ua tag los losis cov Roth IRA los tau, tiabsis txoj cai saum no tseem yuav tau tswj ob yam no lawv li. Yog koj xav paub tias nomtswv tsua yog pub koj ntxiv puastsawg txhua xyoo xwb ces mus rau www.irs.gov.

Yog koj laus tshaj 59 xyoo thiab ib nrab lawm, losis tsis tau txog tiabsis koj ua tsis tau haujlwm, ces koj mus rho tau koj cov Roth IRA es nomtswv yuav tsis kom koj them se yog tias cov nyiaj twb nyob qhov tsawg tshaj li tsib xyoo rov sauv lawd. Tsis tag li yog koj yuav tau rho mus yuav koj thawj lub tsev (first-time homebuyer) losis muaj nuj nqi rau kev mob nkees loj (out-of-pocket medical expenses) ces txawm yog tsis tau txog xyoo los koj tseem rho tau tsis muaj kev them se thiab. Yog koj xav paub lwm txojkev los rho uantej sijhawm thiab xav paub ntxiv txog cov IRA, mus rau (www.irs.gov).

Khaws nyiaj tom chaw haujlwm

Yog koj khaws tau nyiaj tom haujlwm no ces cia li khaws ntag. Tej tus tsis xav koom nrog cov nyiaj laus uas tej chaw haujlwm muaj vim lawv tsis xav coj nyiaj tsawg zos los tsev. Tiabsis koj yuavtsum saib tias yog koj nrog lawv koom, haujlwm tseem tso ntxiv tuaj tej npaug ntxiv koj cov thiab. Feem coob cov chaw haujlwm muaj qhov no seb lawv yuav ntxiv puastsawg feem xwb, ces yog koj muab koj cov mentsiv (uas nomtswv tsis rho se) ces lawv yuav muab mentsiv ntxiv nrog koj cov thiab. Thaum uas koj ua koj cov se, koj yuav raug them nomtswv tsawg zos rau koj cov nyiaj tau los vim cov nyiaj uas koj koom nrog tej yam no yuav tsis raug them se vim lawv yuav tsis suav tias yog koj tau los tiag.

Tej zaum koj yuav tau tswj koj li seb koj yuav muab tej cov xwb losis tagnrho koj cov nyiaj mus ua lag ua luam tom haujlwm txiav mus txiav los raws li qhov uas yuav pab koj tau nyiaj ntau dua. Yog li no, koj yuavtsum tau kuaj thiab hais tus uas saib tej no tom haujlwm los seb cov nyiaj puas nyob qhov zoo xwsli tsis yog tagnrho nyob ib los ob qhov chaw xwb. Cov nyiaj uas nyob ntau qhov chaw yuav muaj ntau qhov chaw ua lag ua luam rau koj—saib kom tsis yog los pab koj tus nai losis tus tswv tom chaw haujlwm xwb.

Koj tsis paub los yeejmeem mus mam tau los

Txhua tus xav kom tau nyiaj rov los ntau li uas ntau tau. Tiabsis nco tias yog koj xav kom los ntau dua thiab sai dua, yog poob ces yuav poob tagnrho li los tau thiab.

Cov txhab nyiaj tau paj me thiab cov txhab nyiaj tau paj loj yog nomtswv tebchaws ua tus lav los ntawd pab tswj nyiaj txiag FDIC tiabsis lawv ho tau paj tsawg dua lwm yam ua lag ua luam thiab vim tias yus tso siab rau ntau dua. Txawv li cov no yog cov nyiaj nrog lwmtus ua lag ua luam, cov ua qiv rau lawv ua lag ua luam, losis ntau yam ntawd ob qhov no los uake uas nomtswv yuav tsis lav tiabsis, lawv li keeb kwm yav tag los, yog muab saib ntev mus ho tau nyiaj ntau dua rov qab los.

Thaum koj tabtom saib seb koj yuav muab nyiaj mus ua lag ua luam li cas, koj yuavtsum tau nus seb qhov uas koj yuav tau rov qab los no yog dabtsi, saib seb yuav tso siab rau npaum cas thiab seb yog yuav siv li no puas yuav muab tau yoojyim (liquidity losis zoo li dej ua laub mus laub los yoojyim). Feem ntau mas yus yuav tsis tau ib txojkev ua lag ua luam uas yuav tau tagnrho peb yam no li: nyiaj ntau rov los, tso siab tau rau thiab muab los siv tau yoojyim.

Tshe yuav tsis muaj kev tso siab heev npaum yog leejtws los yuav cov stocks uas los nrog lwm tus ua lag ua luam. Tsis txhob lam dub muag quas dig ua lawv li lwmtus kev xav txog cov stocks no uantej uas koj mus xyuas tej no meej meej rau koj tus kheej. Yeej tsis muaj ib qhov rau koj cia siab tau tias cov nyiaj no yuav nce losis tias koj yuav tau nyiaj los ntawd cov stocks no li.

Ntau tus muab nyiaj mus rau cov uas muab ob peb yam suam no lo uake vim tias cov no yuav coj koj cov nyiaj mus rau ntau txojkev uas yuav tau paj los (losis “diversify”), losis yus muab saib tau haistias cov no yuav pab koj tso siab tau dua vim yog ib cov yuav tsis zoo los ib cov yuav zoo thiab. Cov no yog ib pab uas muaj cov nyiaj nrog lwm tus ua lag ua luam, cov nyiaj uas qiv rau lwm tus ua lag ua luam, thiab lwm yam nyiaj mus rau lwm tus qiv tau paj laum los ua sawvdaws tus twg xav yuav los tau. Txhua tus tibneeg yuavtsum nrog cov uas nws ua lag ua luam nrog los tau ntxiv, los poob losis los pab them tej nqi. Cov mutual funds no los tagnrho uake yuav ua rau koj poob nyiaj los kuj muaj thiab.

For more information

America Saves (www.americasaves.org) pub kev pabcuam dawb dawb nrog lawv koom es lawv yuav pab tswvyim rau txhua tus uas xav khaws nyiaj txhua hli.

Bankrate (www.bankrate.com) yog ib qhov chaw uas qhia tias tus nqi rau cov paj rau cov CD thiab txhab nyiaj tau paj me tiabsis tos ntev zos (money market) zoo li cas lawm.

Choose to Save (www.choosetosave.org) pub tswvyim dawb dawb rau koj los tseg nyiaj cia rau menyuam mus kawmntawv siab, yuav tsev losis npaj tawm haujlwm noj nyiaj laus.

Lub Corporation for Enterprise Development (www.cfed.org) muaj ib daim ntawv faisfab uas qhia tias cov txhab nyiaj los pab ua neej zoo nyob hauv koj lub zos losis thajtsam nyob twg.

The Credit Union National Association (www.creditunion.coop) pab tau koj nrhiav ib lub tsev koom nyiaj uas koj mus nrog lawv koom tau.

TreasuryDirect (www.treasurydirect.gov) yog nomtswv ib lub chaw faisfab uas qhia txog kev uas yuav muab nyiaj rau nomtswv ua dejnum kom tau paj (savings bond) thiab muab rau lawv tiabsis them tus nqi tsawg zos uantej mam tau paj tom qab.

Published / Reviewed Date

Published: October 22, 2012

Download File

Saving to Build Wealth - Make Money Work For You (Hmong)
File Name: 2012_savings_hm.pdf
File Size: 0.11MB

Sponsors

Capital One

Notes

This brochure was created by Consumer Action in partnership with Capital One Services, Inc.
Translation to Hmong is provided by SEARAC.

Filed Under

Banking   ♦   Investing   ♦   Money Management   ♦  

Copyright

© 2004 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T