Fair housing rights for those affected by the pandemic (Vietnamese)

Các quyền hạn về công bằng gia cư cho người bị ảnh hưởng bởi đại dịch

Đối phó với COVID-19

Sắc luật Công Bằng Gia Cư (Fair Housing Act) của chính phủ liên bang bảo vệ những người nộp đơn mướn nhà, người mướn, chủ nhà và chủ nhà tương lai không bị kỳ thị dưới nhiều hình thức khác nhau. Ấn bản này giải thích cách các quyền hạn như nhau này có thể bảo vệ quý vị không bị kỳ thị liên quan đến đại dịch COVID-19, và các bước cần làm nếu quý vị trải nghiệm sự kỳ thị.

The federal Fair Housing Act protects rental housing applicants, tenants, homeowners and prospective homebuyers from various forms of discrimination. This publication explains how these same rights may protect you from discrimination related to the COVID-19 pandemic, and the steps to take if you do experience discrimination.

Fair housing rights for those affected by the pandemic (Vietnamese)

Publication Series

Download File

PDF files may contain outdated links.

Fair housing rights for those affected by the pandemic (Vietnamese)
File Name: Housing_COVID_2020_VN_v1.2.pdf
File Size: 0.22MB

Languages Available

Table of Contents

Sắc Luật Công Bằng Gia Cư (The Fair Housing Act) của chính phủ liên bang bảo vệ những người nộp đơn mướn nhà, người mướn, người sở hữu nhà và người sở hữu nhà tương lai không bị kỳ thị dựa trên chủng tộc, màu da, tín ngưỡng, giới tính, quốc gia sinh trưởng, gia cảnh hay khuyết tật. Nghĩa là chủ nhà không được từ chối hay đối xử khác biệt với quý vị vì các yếu tố này. Luật của chính phủ tiểu bang và địa phương có thêm các quyền hạn khác.

Trong thời gian có nạn đại dịch coronavirus, các quyền hạn tương đương có thể bảo vệ quý vị không bị kỳ thị liên quan đến COVID-19.

Chiếu theo Sắc Luật Công Bằng Gia Cư, chủ nhà không được:

 • Bắt quý vị phải tiết lộ tình trạng khuyết tật, bao gồm hỏi quý vị có bị mắc COVID-19 hay không, hay có dễ lây coronavirus, hoặc quý vị có được xét nghiệm bệnh này chưa.
 • Hỏi quý vị có khuyết tật và vì như vậy khiến dễ bị mắc COVID-19.
 • Từ chối nhà ở hay đuổi quý vị vì quý vị mắc, hay đã từng mắc bệnh COVID-19, hoặc vì quyết đoán rằng quý vị dễ bị nhiễm hay đã mắc bệnh này (thí dụ, vì quý vị là nhân viên y tế, hay vì quý vị đã được xét nghiệm).
 • Chia sẻ tình trạng bệnh lý hay khuyết tật của quý vị với các người mướn khác
 • Cấm người nào đến nhà quý vị ở để trợ giúp quý vị làm các việc cần thiết cho đời sống hàng ngày (như tắm rửa, nấu ăn hay đi chợ) vì quý vị bị khuyết tật
 • Kỳ thị quý vị dựa vào quốc gia (thí dụ, từ chối nhà ở cho quý vị dựa trên niềm tin thiếu xác thật rằng những người từ Trung Quốc hay Á Châu là nguyên nhân siêu vi khuẩn này đã bị lây lan).

Chủ nhà phải:

 • Sửa chữa nhu cầu cần thiết hợp lý (thay đổi hay có trường hợp ngoại lệ trong các nội quy thông thường) nếu quý vị bị khuyết tật (thí dụ, cho phép quý vị tạm dọn vào ở phòng riêng, nếu có, trong khu nhà dưỡng lão sau khi quý vị bị nhiễm COVID-19)

Chủ nhà có thể:

 • Buộc tất cả những người cư ngụ và khách phải tuân theo các đề nghị hay các quy định về sự an toàn công cộng để phòng chống sự lây lan COVID-19, bao gồm giữ khoảng cách và đeo khẩu trang.
 • Báo tin hàng xóm biết đã có trường hợp mắc COVID-19 trong khu nhà (nhưng không được tiết lộ tên, số nhà chung cư hay các tin tức sẽ lộ diện người bị nhiễm)
 • Khuyến khích người mướn hay người nộp đơn muốn mướn tự nguyện báo cáo họ nhiễm COVID-19 hay gần với môi trường có coronavirus (nhưng không được buộc họ phải tiết lộ các thông tin này)
 • Yêu cầu có giấy chứng cho biết sửa chữa chỗ ở là cần thiết vì tình trạng bệnh lý hay khuyết tật (nhưng không được yêu cầu biết chi tiết về kết quả chẩn bệnh hay khuyết tật)

Điền đơn khiếu nại bị kỳ thị nhà ở

Bộ Kiến Thiết Gia Cư và Đô Thị Hoa Kỳ (HUD- Housing and Urban Development) là cơ quan của chính phủ liên bang có trách nhiệm thực thi Sắc Luật Công Bằng Gia Cư. Nếu quý vị tin rằng mình bị kỳ thị gia cư, điền đơn khiếu nại đến Văn Phòng Công Bằng Gia Cư và Bình Quyền Trong Cơ Hội (Office of Fair Housing and Equal Opportunity) của HUD trên mạng điện toán, email, qua điện thoại (800-669-9777/TTY: 800-877-8339) hay gởi thơ. Để biết thêm chi tiết, bao gồm các đường kết nối đến nhiều mẫu đơn khiếu nại, xin vào trang mạng của HUD.

Trang mạng này (Learn About the FHEO Complaint and Investigation Process) của HUD cung cấp khái quát về tiến trình khiếu nại và điều tra.

Thời hạn nộp các khiếu nại về bị kỳ thị gia cư lên đến một năm sau ngày hành vi kỳ thị gia cư xảy ra hay chấm dứt, nhưng tốt hơn hết, quý vị nên nộp đơn càng sớm càng tốt.

Các nguồn trợ giúp

Biết về Sắc Luật Công Bằng Gia Cư, qua mô thức dễ đọc cho người tiêu thụ, tại HUD.gov.

Nếu quý vị không rõ mình có bị kỳ thị không? HUD có một số thí dụ về kỳ thị gia cư để giúp quý vị nhận biết (Examples of Housing Discrimination).

Quý vị có quyền kiện chủ nhà vì bị kỳ thị, cho dù quý vị đã nộp đơn khiếu nại đến HUD. Để biết về tiến trình và chỉ dẫn mướn một luật sư, viếng trang mạng hướng dẫn pháp lý của Nolo.

Để tìm các hội đoàn địa phương chuyên về công bằng gia cư và quyền của người mướn, bấm vào tiểu bang quý vị ở trong trang “Quyền của Người Mướn” của HUD. Các nhóm này có thể giúp quý vị biết nếu quý vị bị kỳ thị và tư vấn các lựa chọn cho quý vị (Housing Counseling).

Published / Reviewed Date

Published: July 17, 2020

Download File

Fair housing rights for those affected by the pandemic (Vietnamese)
File Name: Housing_COVID_2020_VN_v1.2.pdf
File Size: 0.22MB

Sponsors

Notes

Cẩm nang này do Dự Án Hướng Dẫn COVID-19 của Cơ Quan Consumer Action biên soạn.

Filed Under

Consumer Rights   ♦   COVID-19 Pandemic   ♦   Discrimination   ♦   Housing   ♦   Discrimination   ♦   Tenant Rights   ♦  

Copyright

© 2020 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T