COVID-19 Educational Resources

The coronavirus pandemic has shone a harsh light on the financial vulnerability of consumers from all walks of life. Consumer Action’s COVID-19 Educational Project offers fact sheets, webinars and resource lists to help improve the ongoing financial health of families and individuals during the pandemic. Check back frequently for new fact sheets and resource updates.

 

Publication List

Estate planning: Critical decisions for uncertain times

Estate planning: Critical decisions for uncertain times

The COVID-19 pandemic has driven home the wisdom of making critical end-of-life decisions before a crisis strikes. This publication outlines the key estate planning decisions everyone should make now, explains which documents and tools help ensure that your wishes are carried out, and provides resources for learning more, getting help and taking next steps.

Fair housing rights for those affected by the pandemic

Fair housing rights for those affected by the pandemic

The federal Fair Housing Act protects rental housing applicants, tenants, homeowners and prospective homebuyers from various forms of discrimination. This publication explains how these same rights may protect you from discrimination related to the COVID-19 pandemic, and the steps to take if you do experience discrimination.

Financial assistance for undocumented workers

Financial assistance for undocumented workers

Millions of undocumented workers are ineligible for the federal economic aid available to U.S. citizens during the COVID-19 pandemic. This publication provides tips and resources for finding state, local and private financial assistance programs that are designed specifically for undocumented immigrants or don’t ask for immigration status when determining eligibility.

Financial assistance for undocumented workers (Spanish)

Financial assistance for undocumented workers (Spanish)

Millones de trabajadores indocumentados no califican para la ayuda económica federal que se les ofrece a ciudadanos estadounidenses durante la pandemia del coronavirus. Esta publicación ofrece consejos y recursos para ayudarle a encontrar programas de asistencia financiera estatales, locales y privados diseñados especialmente para inmigrantes indocumentados o que no preguntan sobre su estado migratorio.

Fair housing rights for those affected by the pandemic (Spanish)

Fair housing rights for those affected by the pandemic (Spanish)

La ley federal de justicia en la vivienda, Fair Housing Act, proteje contra discriminación al consumidor que solicita alquilar una vivienda, al inquilino, al propietario de vivienda, y al comprador de una vivienda. Esta publicación explica cómo estas protecciones podrían también protejerlo contra la discriminación relacionada con la pandemia del coronavirus. También explica los pasos que puede tomar si sufre alguna discriminación.

Financial assistance for undocumented workers (Chinese)

Financial assistance for undocumented workers (Chinese)

在COVID-19(新冠肺炎)疫情期間,數百萬無證員工沒有資格獲得政府向美國公民所提供的聯邦經濟援助。這本刊物提供各項協助資源和申請提示,可供查詢各州、地方和私人之專門設置為無證移民或在確定申請資格時不需提供移民身份的財務援助計劃。

Fair housing rights for those affected by the pandemic (Chinese)

Fair housing rights for those affected by the pandemic (Chinese)

聯邦Fair Housing Act(公平住屋法案)保護租屋申請者、租客、屋主以及預備購屋者免受各種形式的住屋歧視。本刊物解釋在COVID-19新冠肺炎疫情期間,你應受到同樣的住屋權益保護而不被歧視,萬一當你不幸遭遇歧視時你應採取的什麼行動以保障自己的權益。

Financial assistance for undocumented workers (Korean)

Financial assistance for undocumented workers (Korean)

COVID-19 팬데믹 동안 수백만의 서류 미비 근로자들은 미국 시민들이 이용할 수 있는 연방 경제 지원을 받을 수 없습니다. 이 안내서는 서류 미비 이민자들을 위해 특별히 마련되었거나 자격을 결정할 때 이민 신분을 묻지 않는 주, 지역 및 민간 재정 지원 프로그램을 찾는데 도움이 되는 정보와 지원처를 제공합니다.

Fair housing rights for those affected by the pandemic (Korean)

Fair housing rights for those affected by the pandemic (Korean)

연방 공정 주택법 (Federal Fair Housing Act)은 임대 주택 신청자, 세입자, 주택 소유자 및 예비 주택 구매자를 다양한 형태의 차별로부터 보호합니다. 이 안내서는 이와 동일한 권리가 어떻게 COVID-19 팬데믹과 관련된 차별로부터보호할 수 있는지 그리고 차별을 당할 경우 취할 조치에 대해 설명하고 있습니다.

Fair housing rights for those affected by the pandemic (Vietnamese)

Fair housing rights for those affected by the pandemic (Vietnamese)

Sắc luật Công Bằng Gia Cư (Fair Housing Act) của chính phủ liên bang bảo vệ những người nộp đơn mướn nhà, người mướn, chủ nhà và chủ nhà tương lai không bị kỳ thị dưới nhiều hình thức khác nhau. Ấn bản này giải thích cách các quyền hạn như nhau này có thể bảo vệ quý vị không bị kỳ thị liên quan đến đại dịch COVID-19, và các bước cần làm nếu quý vị trải nghiệm sự kỳ thị.

Financial assistance for undocumented workers (Vietnamese)

Financial assistance for undocumented workers (Vietnamese)

Hàng triệu người lao động nhập cư bất hợp pháp không đủ điều kiện nhận được sự tài trợ kinh tế của chính phủ liên bang giống như những công dân Hoa Kỳ trong đại dịch COVID-19. Ấn bản này cung ứng các chỉ dẫn và nguồn giúp đỡ để tìm các chương trình trợ giúp tài chánh của chính phủ tiểu bang, địa phương và của tư nhân được thiết lập đặc biệt cho những người nhập cư bất hợp pháp hay không hỏi về diện nhập cư khi cứu xét tiểu chuẩn.

Financial health and FinTech COVID relief

Financial health and FinTech COVID relief
The financial health and FinTech community has mobilized to offer online resources, coaching, financial support and other relief to consumers.

 

COVID-19 Resource Guide

Information for consumers impacted by the pandemic
In light of the recent coronavirus outbreak, public and private resources are becoming available to help deal with lost wages, illness and school closures.

Search

Quick Menu

Facebook FTwitter T
 

Consumer Help Desk

Advocacy