Financial assistance for undocumented workers (Vietnamese)

Trợ giúp tài chánh cho những người lao động nhập cư bất hợp pháp

Đối phó với COVID-19

Hàng triệu người lao động nhập cư bất hợp pháp không đủ điều kiện nhận được sự tài trợ kinh tế của chính phủ liên bang giống như những công dân Hoa Kỳ trong đại dịch COVID-19. Ấn bản này cung ứng các chỉ dẫn và nguồn giúp đỡ để tìm các chương trình trợ giúp tài chánh của chính phủ tiểu bang, địa phương và của tư nhân được thiết lập đặc biệt cho những người nhập cư bất hợp pháp hay không hỏi về diện nhập cư khi cứu xét tiểu chuẩn.

Millions of undocumented workers are ineligible for the federal economic aid available to U.S. citizens during the COVID-19 pandemic. This publication provides tips and resources for finding state, local and private financial assistance programs that are designed specifically for undocumented immigrants or don’t ask for immigration status when determining eligibility.

Financial assistance for undocumented workers (Vietnamese)

Publication Series

Download File

PDF files may contain outdated links.

Financial assistance for undocumented workers (Vietnamese)
File Name: Undocumented_COVID_2020_VN_v1.2.pdf
File Size: 0.12MB

Languages Available

Table of Contents

Trong khi đại dịch coronavirus đang ảnh hưởng đến mọi người tại Hoa Kỳ, nhưng vì một số lý do nào đó, nạn dịch gây tổn thất nhiều hơn đến một nhóm dân này so với một nhóm dân số khác. Hàng triệu người lao động không có đủ giấy tờ hợp pháp nên họ không đủ tiêu chuẩn được trợ giúp tài chánh giống như các công dân Hoa Kỳ, cho dù họ đóng hàng tỷ dollars tiền thuế cho chính phủ tiểu bang và liên bang mỗi năm. Vì không thể nhận được tiền thất nghiệp như thông lệ hay tiền khích lệ (“economic impact” [stimulus]) của chính phủ liên bang, những người nhập cư bất hợp pháp bị mất lợi tức vì nạn đại dịch, phải dựa vào các nguồn trợ giúp tài chánh rất giới hạn khác.

Các lựa chọn chính là từ các chương trình của tư nhân, vô vụ lợi, cũng như của chính phủ địa phương và tiểu bang lập ra để đặc biệt giúp đỡ những người nhập cư bất hợp pháp hay không đòi hỏi đến tình trạng nhập cư khi cứu xét tiêu chuẩn.

Tìm sự giúp đỡ

Các nguồn giúp đỡ dưới đây, không trợ giúp tài chánh, nhưng nó chỉ dẫn cho quý vị về các chương trình giúp đỡ tài chánh.

211.org. Bấm số 2-1-1 để được kết nối đến chuyên gia trong cộng đồng nơi quý vị ở, họ có thể giúp tìm các nguồn trợ giúp cho các nhu cầu cấp thiết, bao gồm nhà ở, thực phẩm và nhiều thứ khác. 211 là chương trình miễn phí cho tất cả mọi người, và nói tiếng Anh cùng với 180 thứ tiếng khác. Xin xem thêm trong trang “COVID-19” và trang “di dân” của chương trình.

Chương trình Informed Immigrant cung ứng các nguồn giúp đỡ mới nhất cho người di dân trong giai đoạn nạn dịch coronavirus, bao gồm các chương trình như giúp $500 của Quỹ Mission Asset Fund cho người di dân không đủ tiêu chuẩn được nhận tiền cứu trợ từ Sắc Luật CARES Act (tiền khích lệ).

Chương trình Immigrant Rising cung ứng một danh sách các nguồn giúp đỡ cho người nhập cư bất hợp pháp đối phó với vấn nạn, bao gồm các nguồn cứu trợ toàn quốc và địa phương (như quỹ trợ giúp người bán hàng rong ở Los Angeles) và các nguồn giúp đỡ cho các doanh nhân nhập cư bất hợp pháp tìm được nguồn giúp vốn đầu tư.

Chương trình Legal Aid at Work, cung cấp một danh sách các quỹ giúp đỡ ở California cho những người lao động nhập cư bất hợp pháp, chương trình cũng có nhiều nguồn giúp đỡ khác cho toàn quốc.

Chương trình The Betancourt-Macias Family Scholarship Foundation xếp ra các nguồn giúp đỡ cho người di dân không những theo cấp toàn quốc và tiểu bang mà còn theo loại trợ giúp (y tế, tài chánh v.v.).

Chương trình GrantSpace.org liệt kê các nguồn tài trợ khẩn cấp phân loại theo người nộp đơn (vô vụ lợi, cá nhân, tiểu thương-và nghệ sĩ), và xen kẽ giữa các loại này là phần dựa theo địa lý (toàn quốc, tiểu bang, hay khu vực cụ thể trong tiểu bang). Vì danh sách quá dài, nên tìm trang “undocumented” (bất hợp pháp) để nhanh chóng vào ngay nhiều nguồn giúp đỡ cho những người nhập cư bất hợp pháp.

Chương trình Congressional Hispanic Caucus cung ứng các nguồn giúp đỡ rộng lớn cho công đồng di dân về COVID-19 và các nguồn rộng lớn bằng tiếng Tây Ban Nha.

Chương trình My Undocumented Life liệt kê các nguồn giúp đỡ khác nhau cùng với tin tức hiện tại về các triển khai liên quan đến các chương trình trợ giúp tài chánh cho người nhập cư bất hợp pháp toàn quốc.

Các chương trình trợ giúp của tiểu bang, quận hạt và địa phương

Một số chính phủ tiểu bang, cũng như quận hạt và địa phương đang cố gắng trám vào lỗ hổng trong các quỹ cứu trợ của chính phủ liên bang gạt bỏ những người lao động nhập cư bất hợp pháp, bằng cách tự tạo ra cho họ các chương trình để trợ giúp những người nhập cư .

Thí dụ, California là tiểu bang đầu tiên trợ giúp tài chánh cho những người nhập cư bất hợp pháp trong nạn đại dịch bằng cách lập ra các quỹ cứu trợ đại nạn, giúp $500 một lần một cho những người nhập cư bất hợp pháp đủ tiêu chuẩn, bất kể họ bị mất việc hay không (số tiền lên lến $1000 cho mỗi gia đình). Các quỹ này được giao cho các cơ quan vô vụ lợi được tuyển chọn phụ trách phân phát vào giữa tháng năm 2020. Xin coi thêm trong COVID19.CA.GOV, và trong trang hướng dẫn cho người nhập cư ở California về COVID-19.

Ngoại trừ một số chương trình ngoại lệ, như của California, hầu hết các nguồi trợ giúp của tiểu bang là từ các quỹ tư nhân tài trợ, như Quỹ New York City COVID-19 Immigrant Emergency Relief Fund, tùy theo ngân quỹ, số tiền giúp cho những người lao động nhập cư bất hợp pháp và gia đình của họ bị mất việc hay bị khốn khó vì nạn đại dịch từ $400 đến $1,000, chỉ hỗ trợ một lần. Và chính quyền Los Angeles bổ sung chương trình Angeleno Card do tư nhân tài trợ, quỹ này giúp $1,500 bằng thẻ khấu trừ (debit) không tính lệ phí cho những gia đình có lợi tức thấp ở Los Angeles bị mất việc hay lợi tức bị hao hụt vì COVID-19, bất kể tình trạng nhập cư.

Để tìm sự trợ giúp có sẵn (công cộng hay tư nhân), nên dò tìm các nguồn giúp đỡ được đề cập phần trên cho các chương trình có trong khu vực quý vị ở. Các nguồn này không bao gồm thông tin của tất cả 50 tiểu bang-chỉ có khoảng 20-30 –nhưng vì các chương trình cứu trợ mới đang được thành lập, và một số chương trình tái hoạt động khi tiền cứu trợ lại quyên được, quý vị sẽ cần duyệt lại thường xuyên để biết tin tức mới. Đồng thời nên tìm trên mạng điện toán tên tiểu bang, quận hạt, thành phố/thị trấn cộng thêm các chữ chính “covid-19 financial assistance for undocumented immigrants” (vì covid 19, trợ giúp tài chánh cho người nhập cư bất hợp pháp) (hay tương tự).

Vào trang mạng của Trung Tâm Luật Pháp Cho Người Nhập Cư (Legal Resources Center) để tìm hiểu nhận trợ cấp của chính phủ có thể ảnh hưởng đến tiến trình nhập cư trong tương lai của quý vị ra sao, và các quy định về “public charge” đang bổ sung ra sao vì đại dịch COVID-19.

Published / Reviewed Date

Published: July 14, 2020

Download File

Financial assistance for undocumented workers (Vietnamese)
File Name: Undocumented_COVID_2020_VN_v1.2.pdf
File Size: 0.12MB

Sponsors

WellsFargoLogo

Notes

Cẩm nang này do Dự Án Hướng Dẫn COVID-19 của Cơ Quan Consumer Action biên soạn.

Filed Under

COVID-19 Pandemic   ♦   Discrimination   ♦   Money Management   ♦  

Copyright

© 2020 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T