Budgeting and Planning (Vietnamese)

Hãy Hoạch Định Một Ngân Sách

Xây Dựng Một Tương Lai Tốt Đẹp Hơn

Một bản hướng dẫn giải thích phương cách kiểm soát các vấn đề tài chánh qua việc hoạch định và quản trị ngân sách. Bài viết giải thích các công dụng của ngân sách, phương cách phân tích sự lưu động của tiền mặt, làm thế nào để thiết lập một ngân khoản đúng đắn. Bài cũng giải thích phương cách tuân thủ ngân sách đã định.

An illustrated fact sheet explaining how to control financial problems by budgeting and planning. Explains the functions of a budget, how to do a cash flow analysis, and how to create a workable budget. Also describes how to stick to a budget and make it work.

Budgeting and Planning (Vietnamese)

Publication Series

  • This publication is not currently associated with any training series.

Download File

PDF files may contain outdated links.

Budgeting and Planning (Vietnamese)
File Name: 1993_BudgetingAndPlanning_vn.pdf
File Size: 1.81MB

Languages Available

Table of Contents

Available as Download

Published / Reviewed Date

Published: April 02, 1993

Download File

Budgeting and Planning (Vietnamese)
File Name: 1993_BudgetingAndPlanning_vn.pdf
File Size: 1.81MB

Sponsors

BACEF

Filed Under

Banking   ♦   Money Management   ♦  

Copyright

© 1993 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T