Filing a Housing Discrimination Complaint (Vietnamese)

Điền Đơn Khiếu Nại Bị Kỳ Thị Gia Cư

Luật Công Bằng Gia Cư bảo vệ người mướn và người mua không bị kỳ thị. Nếu quý vị nghĩ mình là nạn nhân của nạn kỳ thị gia cư, quý vị có quyền điền đơn khiếu nại bị kỳ thị gia cư đến HUD. Hiểu về tiến trình khiếu nại và giải pháp sẽ giúp quý vị cân nhắc sự lựa chọn của mình và chủ động.

Fair housing laws protect renters and buyers from discrimination. If you believe you were a victim of housing discrimination, you have the right to file a housing discrimination complaint with HUD. Understanding the complaint and resolution process will help you weigh your options and take action.

Filing a Housing Discrimination Complaint (Vietnamese)

Publication Series

  • This publication is part of the Fair Housing training module.

Download File

PDF files may contain outdated links.

Filing a Housing Discrimination Complaint (Vietnamese)
File Name: FileComplaint_vn.pdf
File Size: 0.6MB

Languages Available

Table of Contents

Lời Giới Thiệu

Sau hơn 40 năm kể từ khi Sắc Luật Công Bằng Gia Cư (Fair Housing Act) của liên bang được thực thi, nạn kỳ thị gia cư vẫn tiếp diễn gây phương hại đến hàng triệu người Hoa Kỳ. Sắc Luật Công Bằng Gia Cư nghiêm cấm kỳ thị gia cư dựa trên chủng tộc, màu da, quốc gia sinh trưởng, tôn giáo, phái tính, gia cảnh (gia đình có con dưới 18 tuổi) hay bị khuyết tật.

Trong một số tiểu bang và các thành phố tự trị, các luật về công bằng gia cư cũng bảo vệ cư dân không bị kỳ thị vì xu hướng tính dục, tuổi tác, và các căn nguyên khác. Đạo Luật áp dụng cho nhiều lại giao dịch nhà cửa khác nhau, bao gồm thuê nhà, bán nhà, quảng cáo, cho mượn tiển mua nhà ở, bảo hiểm nhà, tái tài trợ để cải thiện nhà và quy hoạch khu vực. Nếu quý vị tin rằng mình là nạn nhân của nạn kỳ thị gia cư, quý vị có quyền điền đơn khiếu nại bị kỳ thị gia cư với HUD. Gọi cho Bộ Gia Cư và Kiến Thiết Thành Thị (HUD) tại số 800-669-9777 (TTY - số cho người khiếm thính: 800-927-9275), hay viếng www.hud.gov để biết thêm chi tiết về việc điền đơn khiếu nại.

HUD và Nạn Kỳ Thị Gia Cư

HUD là cơ quan của chính quyền liên bang có trọng trách thực thi Đạo Luật Công Bằng Gia Cư. Nếu quý vị cần giúp nhanh chóng để ngưng nguy cơ mất nhà vì bị kỳ thị, HUD có thể xúc tiến đơn khiếu nại của quý vị ngay lập tức. Thí dụ, nếu quý vị đang dính dáng đến một hợp đồng mua nhà nhưng người bán đổi ý vì bị hàng xóm áp lực chủ nhà không được bán cho người da màu, quý vị có thể mất nhà nếu sự kiện không được giải quyết ngay. Để giải quyết những trường hợp như vậy, HUD có thể bổ nhiệm Văn Phòng Biện Lý ra tòa nhằm ngăn chặn việc cho mướn hay bán nhà cho đến khi vụ khiếu nại đã được điều tra.

Cách Điền Đơn Khiếu Nại

Điền đơn khiếu nại về kỳ thị gia cư có thời hạn cho đến một năm sau khi sự kiện kỳ thị gia cư xảy ra hay chấm dứt. Tuy nhiên, cách tốt nhất là quý vị nên điền đơn khiếu nại càng sớm càng tốt. HUD nhận đơn khiếu nại kỳ thị gia cư tại trụ sở ở Washington, DC và tại các văn phòng địa phương, qua điện thoại, và qua trang mạng của HUD. (Các chi tiết về cách liên lạc với văn phòng gần quý vị nhất có thể tìm thấy ở phần cuối của bài viết này.) HUD cũng sẽ chấp nhận thơ phác thảo ra việc khiếu nại của quý vị. Trong thơ đề tên, địa chỉ, tên và địa chỉ của người quý vị đang khiếu nại, địa chỉ hay mô tả căn nhà, một đoạn viết ngắn tuyên bố lý do quý vị nghĩ quyền của quý vị đã bị vi phạm và ngày sự việc đã xảy ra.

Trong trường hợp khi luật tiểu bang và địa phương cung ứng các quyền hạn, giải pháp và các bảo vệ cho quý vị “rất tương đương” so với Sắc Luật Công Bằng Gia Cư của liên bang cung ứng, HUD có thể giới thiệu hồ sơ khiếu nại tới cơ quan công lực tiểu bang hay địa phương thích đáng. HUD phải thông báo cho quý vị ngay nếu họ đã đưa hồ sơ của quý vị đi đâu và cơ quan nhận được phải bắt đầu điều tra trong vòng 30 ngày. Nếu không, HUD có thể lấy lại hồ sơ (hay “mở lại hồ sơ”) khiếu nại để HUD điều tra chiếu theo luật liên bang. Khi tiến trình khiếu nại, điều tra, hòa giải và kiện tụng về kỳ thị gia cư có thể không ít thì nhiều khác nhau giữa cơ quan này với cơ qua kia dựa theo luật tiểu bang hay địa phương, các cơ quan thực thi công bằng gia cư được HUD công nhận sẽ làm giống nhau về tiến trình giải quyết thiết yếu.

Hoà Giải

Trong lúc HUD (hay cơ quan của tiểu bang và địa phương) điều tra vụ khiếu nại của quý vị, họ cũng sẽ cùng một lúc cố gắng giúp quý vị đạt được một sự thỏa thuận hòa giải với phía bên kia (bên bị khiếu nại). Nếu sự dàn xếp ổn thỏa, nó sẽ được chính thức tuân hành. Tuy nhiên, cả hai phía và HUD phải đều đồng ý với giải pháp đó.

Điều tra

Trừ khi vụ hòa giải đã đạt đến kết quả, HUD (hay cơ quan thích đáng của tiểu bang và liên bang) sẽ tiếp tục điều tra vụ khiếu nại của quý vị và khẳng định nguyên nhân có lý hay không để tin rằng sự kỳ thị có xảy ra hay sắp xảy ra. Nếu có, HUD (hay cơ quan) sẽ ban hành một cáo buộc Kỳ Thị. Quý vị sẽ nhận được thông báo khẳng định của HUD (hay của cơ quan). Trong các trường hợp do HUD phụ trách, sẽ có một buổi trình tòa hành chánh, do một vị thẩm phán tòa hành chánh (ALJ - administrative law judge) phân xử trong vòng 120 ngày của Vụ Kiện bị Kỳ Thị. Các vị thẩm phán này làm việc cho các cơ quan công quyền và thực thi phán quyết của các cơ quan thẩm quyền, chiếu theo luật.

Cả quý vị và bên bị kiện đều có quyền ra tòa phân trần về Cáo Buộc Kỳ Thị (HUD Charge of Discrimination) thay vì gặp một vị thẩm phán tòa hành chánh ALJ. Dù chọn cách nào, là người khiếu nại, quý vị không phải trả tốn phí gì vì luật sư của chính phủ sẽ đại diện quý vị truy tố Cáo Buộc Kỳ Thị. Thêm vào đó, quý vị có thể mướn một luật sư riêng để đại diện cho quý vị.

Trình Tòa Hành Chánh

Trong buổi trình tòa trước vị thẩm phán, mỗi bên trình bày chứng cớ đã đính kèm, nếu phù hợp, có lời khai của nhân chứng. Vị thẩm phán sẽ có phán quyết mà nó được Trưởng Phòng của HUD và tòa án duyệt qua. Nếu có sự kỳ thị, vị thầm phán tòa hành chánh có thể ra lệnh phía bên kia phải:

  • trả tiền các tổn thất thật sự cho quý vị, bao gồm các tốn phí tự trả, bị bẽ bàng và khổ cực do bị kỳ thị. Các thiệt hại có thật nghĩa là tiền để đền bù cho bất kỳ các thương tổn quý vị đã gánh chịu vì hậu quả của sự kỳ thị, bao gồm luôn cả tinh thần bị suy sụp;
  • cung ứng các lệnh hay các đền bù công bằng khác như cho phép quý vị mướn hay mua căn nhà;
  • trả tiền phạt bồi thường dân sự cho chính quyền liên bang; và
  • trả các lệ phí và phí tổn luật sư cho quý vị, nếu quý vị đã mướn luật sư riêng.

Vị thẩm phán tòa hành chánh không thể ra lệnh bồi thường thiệt hại để trừng trị (punitive damages), nhưng loại bồi thường đó có thể được ban thưởng trong một vụ kiện tụng trên tòa.

Các Vụ Kiện Ra Tòa Liên Bang Khu Vực

Nếu quý vị hay người bị kiện chọn đưa hồ sơ lên Tòa Liên Bang Khu Vực, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ (United States Department of Justice) sẽ truy tố vụ kiện mà quý vị không bị tốn kém gì. Quý vị cũng có thể mướn một luật sư đại diện cho quý vị.

Tòa Án Khu Vực (District Court) có thể ra án lệnh và các đền bù công bằng khác, và ra lệnh phải bồi thường cho các thiệt hại thật sự, các lệ phí và tốn phí luật sư của quý vị cũng như các bồi thường thiệt hại để trừng trị.

Tái cứu xét và kháng cáo: Các quyết định của thẩm phán tòa hành chánh và của Tòa Án Liên Bang Khu Vực có thể được kháng cáo. Nghĩa là, nếu quý vị, chính quyền, hay bên bị kiện không đồng ý với quyết định đó, bất cứ ai nêu trên có thể yêu cầu Tòa Kháng Cáo liên bang thay đổi lại hay bổ túc nó.

Tự Đưa Đơn Kiện

Trong vòng hai năm sau khi một vụ kỳ thị gia cư xảy ra hay chấm dứt, quý vị cũng có thể đệ đơn kiện dân sự (civil lawsuit) lên Tòa Án Khu Vực Liên Bang (Federal District Court), nhưng quý vị phải tự trả cho các tốn kém. Quý vị vẫn giữ được quyền này cho dù quý vị đã điền đơn khiếu nại tới HUD, quý vị chưa ký vào văn bản đồng ý hòa giải hay chưa bắt đầu một vụ phân trần trước tòa hành chánh. Nếu quý vị không thể trả tiền mướn luật sư, quý vị có thể tìm sự trợ giúp nơi cơ quan trợ giúp pháp lý địa phương hay yêu cầu tòa chỉ thị một luật sư cho quý vị. Các cơ quan trợ giúp pháp lý có trong nhiều cộng đồng để đáp ứng cố vấn pháp luật miễn phí (gọi là pro bono) cho những người có lợi tức thấp.

For more information

Để Biết Thêm Chi Tiết
Liên lạc với HUD. Xin gọi Bộ Gia Cư và Kiến Thiết Thành Thị (HUD) tại số 800-669-9777 hay viếng mạng (/www.hud.gov ) để điền đơn khiếu nại hay được trả lời các thắc mắc về công bằng gia cư. Trang mạng của HUD cũng liệt kê các văn phòng địa phương của HUD; các cơ quan hợp tác về công bằng gia cư, và tin tức cũng như đơn điền khiếu nại. Để biết thêm chi tiết, xin viếng www.hud.gov/fairhousing

Published / Reviewed Date

Published: February 07, 2012

Download File

Filing a Housing Discrimination Complaint (Vietnamese)
File Name: FileComplaint_vn.pdf
File Size: 0.6MB

Sponsors

HUD

Notes

Ấn bản này do Cơ Quan Tác Động Giới Tiêu Thụ (Consumer Action) biên soạn với sự tài trợ của Bộ Gia Cư và Kiến Thiết Thành Thị (HUD).

Filed Under

Housing   ♦   Discrimination   ♦   Home Financing   ♦   Housing Insurance   ♦   Mortgages   ♦   Tenant Rights   ♦  

Copyright

© 2012 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T