Giving Yourself Some Credit (Vietnamese)

Hãy Tạo Uy Tín Cho Bạn Trong Vấn Đề Tín Dụng

Một trang hướng dẫn giải thích tín dụng, làm thế nào để có tín dụng, và cách sử dụng. Bài viết cũng giải thích điểm tín dụng, các cơ quan báo cáo tín dụng, và sự quan trọng của việc người tiêu thụ kiểm soát thường xuyên sự chính xác của báo cáo tín dụng. Bài viết giải thích Đạo Luật Về Cơ Hội Tìn Dụng Bình Đẳng(Equal Credit Opportunity Act).

An illustrated fact sheet describing what credit is, how to obtain it, and how to use it. Also describes credit ratings, credit bureaus, and the importance of consumers periodically reviewing a copy of their credit report for accuracy. Explains the Equal Credit Opportunity Act.

Giving Yourself Some Credit (Vietnamese)

Publication Series

  • This publication is not currently associated with any training series.

Download File

PDF files may contain outdated links.

Giving Yourself Some Credit (Vietnamese)
File Name: 1993_GivingYourselfCredit_vi.pdf
File Size: 1.75MB

Languages Available

Table of Contents

Available as Download

Published / Reviewed Date

Published: April 02, 1993

Download File

Giving Yourself Some Credit (Vietnamese)
File Name: 1993_GivingYourselfCredit_vi.pdf
File Size: 1.75MB

Sponsors

AT&T

Filed Under

Credit   ♦  

Copyright

© 1993 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T