Good Credit - Build it and keep it (Vietnamese)

TÍN DỤNG Tốt - Gầy dựng lên và giữ nó

Một tờ thông tin giải thích hạnh kiểm tín dụng, báo cáo tín dụng là gì, làm sao có được một bản báo cáo tín dụng của quý vị, làm thế nào để có được hạnh kiểm tín dụng tốt và làm thế nào để khiếu nại khi quý vị gặp vấn đề.

A fact sheet that explains what credit history is, what a credit report is, how to get your credit report, how to establish good credit and where to complain if you have a problem.

Hạnh kiểm tín dụng quá khứ của quý vị là gì

Khi quý vị xin vay tiền hay nộp đơn xin thẻ tín dụng, công ty cho vay nhìn vào hạnh kiểm tín dụng quá khứ của quý vị để biết xem quý vị đáng tin ra sao trong việc trả lại tiền nợ hay tín dụng.

Tín dụng tốt giúp quý vị:

 • Mua nhà.
 • Kiếm được việc.
 • Mở được trương mục hóa đơn điện thoại, khí đốt và điện, nước hay dầu đốt lò sưởi.
 • Mướn một căn chung cư.
 • Mua các món hàng “nặng tiền” (bàn ghế, đồ điện hay các máy dùng trong nhà) mà không trả bằng tiền mặt.
 • Mượn tiền mua xe.
 • Hội đủ điều kiện được bảo hiểm.
 • Mượn tiền.
 • Xin được thẻ tín dụng.

Tín dụng tốt và tín dụng xấu

Nếu quý vị có các thẻ tín dụng hay có vay tiền và trả đúng thời hạn yêu cầu, quý vị chắc chắn có hạnh kiểm tín dụng quá khứ tốt. Một hồ sơ tín dụng tốt là kết quả biết dùng tín dụng khôn ngoan.

Người có hạnh kiểm tín dụng tốt có:

 • Tạo dựng tín dụng – họ đã từng mượn tiền và sử dụng thẻ tín dụng.
 • Một hồ sơ chứng minh họ ít ra có trả khoản tiền tối thiểu đúng kỳ hạn – đúng ngày hết hạn trả - và xài tiền trong phạm vi thẻ tín dụng cho phép.
 • Chỉ xin mượn tiền hay thẻ tín dụng họ có khả năng trả lại. Đừng xin quá mức – chỉ xin thẻ tín dụng nào quý vị có thể trả được.

Tín dụng xấu là hậu quả không trả được hóa đơn tiền nợ như đã đồng ý trả.

Tín dụng của quý vị có thể bị ảnh hưởng xấu chỉ vì:

 • Trả nợ trễ.
 • Trả ít hơn là số tiền tối thiểu cần phải trả.
 • Có quá nhiều thẻ tín dụng với tiền nơ lớn hay tiền tín dụng có sẵn quá nhiều – ngay cả quý vị có trả tiền đúng thời hạn.
 • Các món nợ trễ chưa trả bị chuyển tới văn phòng tịch thâu (collection agency).
 • Tuyên bố phá sản.
 • Bị lệnh từ tòa rút tiền thẳng từ ngân phiếu tiền lương của quý vị để trả nợ (garnishment).

Báo cáo tín dụng là gì?

Báo cáo tín dụng là một hồ sơ về các món nợ của quý vị, thẻ tín dụng, trả nợ và các món nợ còn thiếu mà chưa trả. Các dữ kiện này được cung cấp bởi các công ty đã từng cho quý vị tín dụng hay cho quý vị vay tiền (chủ nợ).

Các chủ nợ thường xuyên đưa các báo cáo về trương mục tín dụng của quý vị cho các công ty được gọi là văn phòng báo cáo tín dụng (credit report bureau). Các công ty này chuyên thâu thập các dữ kiện về người tiêu thụ do chủ nợ cung cấp (chẳng hạn như ngân hàng, ngân hàng tiết kiệm và cho vay, ngân hàng công đoàn, các công ty tài chánh và các cửa hiệu). Các văn phòng báo cáo tín dụng lưu lại các dữ kiện này trong máy điện toán và cung cấp cho các chủ nợ khi quý vị nộp đơn xin một thẻ tín dụng hay mượn tiền. Các văn phòng báo cáo tín dụng không có quyết định trong việc cho vay tiền.

Khi quý vị nộp đơn xin một thẻ tín dụng hay mượn tiền, chủ nợ dùng báo cáo tín dụng của quý vị để quyết định xem quý vị có tín nhiệm đủ để cáng đáng thêm nợ hay không.

Bản báo cáo tín dụng của quý vị bao gồm:

 • Các món tiền trả nợ hiện thời và trong quá khứ - quý vị trả tiền đúng hạn hay trễ.
 • Các dữ kiện về quý vị từ hồ sơ công cộng, như phá sản hay tiền thuế bất động sản chưa trả xong.
 • Trễ hạn trả tiền trợ giúp nuôi con.
 • Tên của từng người hỏi về bản sao báo cáo tín dụng mới đây.

Bản báo cáo tín dụng của quý vị không có:

 • Dữ kiện về chủng tộc, tôn giáo, đảng phái chính trị, lý lịch sức khỏe, lối sống, lý lịch cá nhân hay hồ sơ phạm pháp của quý vị.

Làm sao tôi lấy được một bản báo cáo tín dụng?

Theo luật liên bang, hằng năm quý vị có thể lấy được một bản báo cáo tín dụng miễn phí từ ba văn phòng cung cấp báo cáo tín dụng lớn nhất. Ba văn phòng này là:

Ba văn phòng này đã lập trang điện toán “Báo Cáo Tín Dụng Hàng Năm (Annual Credit Report, www.annualcreditreport.com)" để quý vị lấy được báo cáo tín dụng hàng năm miễn phí theo luật liên bang. Quý vị có thể yêu cầu được bản báo cáo qua mạng điện toán, bằng điện thoại tại số 877-322-8228, hay thư gửi qua bưu điện. Để gửi thư xin bản báo cáo tín dụng, quý vị cần viếng trang mạng và tải xuống đơn yêu cầu và gửi theo địa chỉ đề trên trang mạng.

Quý vị có quyền được một bản báo cáo tín dụng hàng năm từ ba văn phòng. Quý vị có thể yêu cầu cả ba báo cáo cùng lúc hay cách nhau. Yêu cầu báo cáo tín dụng từ ba văn phòng vào thời gian cách nhau trong năm có thể giúp quý vị có cơ hội theo dõi báo cáo tín dụng thường xuyên hơn mà không phải mua thêm bản báo cáo.

Quý vị sẽ cần cung cấp cho văn phòng tín dụng những chi tiết để họ có thể chứng nhận quý vị. Các chi tiết thường bao gồm:

 • Tên họ, bao gồm tên lót và tên đệm phía sau (Jr., Sr., hay III) nếu có.
 • Địa chỉ hiện thời và các địa chỉ trong khoảng hai tới năm năm về trước, tùy theo từng văn phòng.
 • Số an sinh xã hội.
 • Ngày sinh.
 • Chỗ làm hiện thời.
 • Số điện thoại.

Quý vị không phải trả tiền cho bản báo cáo tín dụng của mình nếu quý vị bị từ chối không được vay tiền trong 60 ngày vừa qua dựa theo bản báo cáo hạnh kiểm tín dụng của quý vị hay là nạn nhân của sự gian lận.

Tại sao đơn xin vay tiền của tôi bị từ chối?

Nhiều người nộp đơn xin vay tiền bị từ chối. Nếu chuyện này xảy ra, chủ nợ phải cho biết tại sao đơn của quý vị bị bác. Trong đa số trường hợp, đơn bị bác nằm trong các trường hợp dưới đây.

Quý vị không có hạnh kiểm tín dụng quá khứ. Nếu quý vị chưa hề có tín dụng, nếu quý vị chỉ mới bắt đầu dùng thẻ tín dụng hay nếu quý vị hiện chưa dùng thẻ tín dụng, chủ nợ có thể từ chối cho quý vị vay tiền vì quý vị không có lý lịch hạnh kiểm tín dụng. Không có dữ kiện này, chủ nợ khó biết được quý vị có giữ hạnh kiểm tín dụng tốt hay không.

Nếu quý vị chưa hề có tín dụng, hay không dùng tín dụng trong một thời gian dài, quý vị có thể bắt đầu kiến tạo một lý lịch tín dụng (Xin coi phần "Làm thế nào tôi tạo dựng được một hạnh kiểm tín dụng tốt?").

Quý vị có quá nhiều tiền nợ trễ chưa trả. Các chủ nợ miễn cưỡng cho quý vị vay tiền nếu quý vị đã có một số tiền nợ lớn chưa trả. Khi các chủ nợ đánh giá đơn xin của quý vị, họ quan tâm tới tiền lương của quý vị, tiền giới hạn trong thẻ tín dụng hiện thời và các món nợ trả để quyết định quý vị có thể trả được tiền nợ là bao nhiêu. Các chủ nợ thường phỏng đoán tới cảnh tượng tệ nhất có thể xảy ra – nếu như quý vị bỗng nhiên dùng tới mức tối đa tất cả tiền tín dụng trong thẻ, liệu rằng tiền lương của quý vị có thể trả nợ được không? Nếu câu trả lời là không, đơn của quý vị có thể bị bác.

Quý vị thiếu trách nhiệm trả nợ trong quá khứ. Có bao giờ quý vị vay được tiền nhưng không thể nào trả lại đàng hoàng không? Nếu quý vị đã trả nợ trễ, đã không trả lại được tiền nợ hay khai phá sản, các chủ nợ sẽ không muốn cho quý vị một thẻ tín dụng mới hay cho vay thêm tiền. Để cải thiện bản báo cáo tín dụng, quý vị phải trả nợ cũ và trả đúng hẹn trong vòng nhiều tháng, ngay cả trong nhiều năm, trước khi quý vị sẽ được coi là người muốn giữ hạnh kiểm tín dụng tốt.

Quý vị là nạn nhân của sự lừa đảo. Người gian trá có thể dùng tên của quý vị để làm một thẻ tín dụng. Một số người khám phá ra họ là nạn nhân khi nộp đơn xin mượn tiền và bị bác. Quý vị không có trách nhiệm gì cho các món nợ đó, nhưng khó để chứng minh quý vị là người muốn giữ hạnh kiểm tín dụng tốt cho đến khi tên của quý vị được gỡ oan.

Một cách để coi chừng các loại lừa đảo như vậy là kiểm soát bản báo cáo tín dụng của quý vị ít nhất một năm một lần. Nếu quý vị tìm thấy một trương mục nào quý vị không biết đến, gọi cho cơ quan chống lừa đảo tín dụng ngay lập tức. Để ngăn ngừa bị lừa, coi cho kỹ các bản kết toán trương mục thẻ tín dụng và các hóa đơn chi tiêu khác.

Nếu như đơn xin mượn tiền của tôi bị bác?

Các chủ nợ sẽ giải thích cho quý vị lý do tại sao đơn của quý vị bị bác và họ cũng nói cho quý vị biết văn phòng báo cáo tín dụng nào cung cấp báo cáo tín dụng của quý vị.

Nếu đã bị từ chối, quý vị đương nhiên xin được một bản sao miễn phí trong 60 ngày. Làm theo các hướng dẫn trong thơ “adverse action” (quyết định không như ý ) quý vị nhận được từ chủ nợ để yêu cầu có một bản báo cáo tín dụng miễn phí.

Nếu quý vị chưa từng có tín dụng và lý do bị từ chối dựa trên chưa có đủ hạnh kiểm tín dụng trong quá khứ, việc liên lạc với văn phòng tín dụng không giúp gì được cho quý vị cả.

Sau khi duyệt qua bản báo cáo tín dụng, nếu quý vị cảm thấy có điều sai lầm, liên lạc với văn phòng báo cáo tín dụng. Quý vị có quyền vạch ra bất cứ dữ kiện sai lầm nào trong bản báo cáo của quý vị và đối chất. Tiến trình đối chất rất rành mạch – chỉ cần làm theo hướng dẫn kèm theo với bản báo cáo tín dụng của quý vị.

Văn phòng báo cáo tín dụng sẽ liên lạc với người cho vay tín dụng nào đã đưa tin tức xấu hay không đúng về quý vị. Trong lúc đó dữ kiện còn trong vòng đối chất sẽ được xóa đi trong bản báo cáo của quý vị, nhưng nó sẽ được ghi vào trở lại nếu như chủ nợ nói với văn phòng dữ kiện đó chính xác.

Nếu chuyện này xảy ra, quý vị có quyền viết thêm tối đa là 100c hữ để giải thích từ phía quý vị về bản báo cáo tín dụng của mình. Khi quý vị nộp đơn xin mượn tiền, chủ nợ có thể chú ý tới lời biện giải này.

Làm thế nào tôi thiết lập một hạnh kiểm tín dụng tốt?

Ba ý kiến dưới đây giúp quý vị thiết lập một hạnh kiểm tín dụng tốt. Nếu quý vị thành công trong việc mở một trương mục, và sử dụng nó một cách có trách nhiệm trong một hay hai năm, quý vị sẽ bắt đầu gầy dựng một lý lịch hạnh kiểm tín dụng tốt.

Yêu cầu một công ty địa phương cho một tín dụng. Thử hỏi nhà băng, ngân hàng công đoàn hay một tiệm bán hàng địa phương của quý vị. Nhưng nên biết chắc là công ty này sẽ gởi dữ kiện trương mục tín dụng của quý vị tới một hay vài văn phòng báo cáo tín dụng để quý vị sẽ được giúp quý vị thiết lập một lý lịch hạnh kiểm tín dụng.

Kiếm một người đứng tên chung (co-signer). Hỏi họ hàng hay bạn bè có hạnh kiểm tín dụng tốt đứng tên chung cho đơn xin mượn tiền của quý vị. Người đứng tên phụ hứa sẽ trả tiền cho quý vị nếu như quý vị không trả được. Nếu quý vị không trả tiền đúng thời hạn, người đứng tên chung sẽ mang trách nhiệm trả món nợ. Quý vị sẽ làm phương hại đến tín dụng của thân nhân hay bạn bè của quý vị nếu quý vị không trả được tiền nợ.

Làm một thẻ tín dụng bảo đảm (secured). Một thẻ tín dụng bảo đảm là thẻ của nhà băng được bảo đảm bằng tiền quý vị ký thác trong trương mục nhà băng. Nếu quý vị không trả tiền nợ tín dụng trong hóa đơn, tiền trong trương mục của quý vị có thể bị dùng để trả cho món nợ.

Đi hỏi nhiều chỗ để kiếm thẻ tín dụng bảo đảm tốt. Quý vị có thể so sánh các tin tức về tín dụng bảo đảm tại www.bankrate.com. Trước khi nộp đơn, phải biết chắc là nơi cấp thẻ sẽ gởi tin tức về trương mục tín dụng của quý vị tới văn phòng báo cáo tín dụng. Đi tìm một thẻ tín dụng bảo đảm với:

 • Lệ phí hàng năm thấp.
 • Không phải đóng lệ phí ngay để nộp đơn, để tiến hành hay để là hội viên.
 • Có trả tiền lời khi quý vị ký thác.

Thẻ tín dụng "không bảo đảm" (unsecured)

Nhiều công ty cấp thẻ tín dụng không bảo đảm cho người không có lý lịch tín dụng hay hạnh kiểm tín dụng bị xấu. Đây có thể là các lựa chọn tín dụng tốn kém vì nhiều nhà băng:

 • Cho vay ít tiền.
 • Cho lãi xuất cao.
 • Bắt phải trả ngay lệ phí nộp đơn, thủ tục và dự trữ, thường được tính trong bản kết toán trương mục đầu tiên của quý vị.
 • Tính lệ phí hội viên hàng năm hay hàng tháng.
 • Tính lệ phí mượn tiền tăng.

Nếu quý vị có ý xin một trong những thẻ này, dò biết nhiều công ty cho vay khác nhau. So sánh các lệ phí và lãi xuất.

Các lựa chọn về dịch vụ thẻ tín dụng

Công ty cấp thẻ tín dụng cho quý vị có thể đưa ra các dịch vụ và sản phẩm với lệ phí đi kèm:

 • Bảo hiểm tín dụng – một dịch vụ giúp quý vị trả nợ thẻ tín dụng bằng một số tiền tối thiểu trong thời gian ngắn nếu quý vị bị bệnh hay bị tàn tật.
 • Dịch vụ kiểm soát tín dụng tính tiền để dòm chừng giùm bản báo cáo tín dụng của quý vị và cho quý vị biết về các sự thay đổi không tốt.
 • Các tập san hay chương trình mua sắm giá hạ.

Các dịch vụ này không bắt buộc – quý vị không phải ưng thuận dùng các dịch vụ này. Nếu quý vị nói không nhận các dịch vụ này, nó không có ảnh hưởng gì đến đơn xin thẻ tín dụng của quý vị.

Quyền lợi của quý vị

Luật Fair Credit Reporting Act là luật của chính phủ liên bang để kiểm soát văn phòng báo cáo tín dụng và ngăn cấm các tin tức không đúng hay không có thật bị cho vào hồ sơ tín dụng.

Quý vị có quyền xin được một bản sao báo cáo hạnh kiểm tín dụng của mình hàng năm từ ba công ty báo cáo tín dụng (Xem phần "Làm sao tôi lấy được một bản báo cáo tín dụng?"). Khi quý vị nhận được bản báo cáo, kiểm tra kỹ càng tất cả các dữ kiện, bao gồm tất cả các số trương mục và hồ sơ trả nợ. Nên biết chắc các trương mục cũ quý vị đã đóng được liệt kê đúng đắn, với hàng chữ “closed at the consumer’s request.” ("đóng vì người tiêu thụ yêu cầu.”)

Quý vị có quyền sửa lại các sai lầm trong bản báo cáo tín dụng của quý vị. Trong bản báo cáo tín dụng của quý vị có đính kèm một mẫu thơ giải thích cần phải làm gì khi đối chất về các tin tức không đúng.

Sau khi quý vị bắt đầu với tiến trình đối chất, văn phòng tín dụng phải kiểm tra lại với nguồn cung cấp tin tức và gởi cho quý vị một bản báo cáo mới. Văn phòng phải hồi đáp lại sự đối chất của quý vị trong thời gian ngắn. Trong đa số trường hợp, quý vị phải nhận được sự hồi đáp trong vòng 30 tới 45 ngày.

Nếu sau khi nhận được hồi đáp từ văn phòng, quý vị không đồng ý, quý vị có thể viết thêm một thơ biện giải từ phía quý vị trong vòng 100 chữ tới văn phòng báo cáo tín dụng để đính kèm vào hồ sơ tín dụng lời biện giải từ phía quý vị.

Luật cũng kiểm soát thời hạn các tin tức được lưu giữ trong hồ sơ tín dụng của quý vị. Những trương mục đã trả dứt vẫn được ghi lại trong hồ sơ. Nếu quý vị trả nợ tín dụng tốt, các chi tiết đó sẽ nằm trong báo cáo tín dụng trong 10 năm sau khi đã trả hết hay đóng trương mục. Các chi tiết xấu, như trả trễ, sẽ nằm trong hồ sơ quý vị đến 7 năm, và chi tiết phá sản có thể nằm trong hồ sơ đến 10 năm.

Khiếu nại ở đâu

Nếu quý vị đã đối chất với văn phòng báo cáo tín dụng về các tin tức trong bản báo cáo tín dụng và quý vị không hài lòng về sự hồi đáp hay không nhận được hồi đáp nào, quý vị có thể điền đơn khiếu nại tới Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). CFPB sẽ giúp giải quyết vấn đề cho quý vị. 855-411-CFPB (2372); TTY: 855- 729-CFPB (www.consumerfinance.gov/Complaint)

Quý vị cũng nên điền đơn khiếu nại đến Federal Trade Commission (FTC). FTC không giải quyết các khiếu nại cá nhân, nhưng họ theo dõi sát nút để cơ quan công lực có thẩm quyền tìm ra các hành vi sai trái rập khuôn. 877-FTC-HELP (382-4357); TTY: 866-653-4261 (www.ftccomplaintassistant.gov)

Để khiếu nại về chủ nợ (công ty đã cho quý vị mượn thêm tín dụng và cung cấp chi tiết về trương mục của quý vị tới văn phòng báo cáo tín dụng), gọi cho công ty đó và yêu cầu họ cho tên và chi tiết liên lạc của cơ quan điều hành. Gởi thơ khiếu nại đến đó, và gởi thêm một bản tới Văn Phòng Biện Lý trong tiểu bảng quý vị ở.

Published / Reviewed Date

Reviewed: February 08, 2013

Download File

Good Credit - Build it and keep it (Vietnamese)
File Name: Good_Credit_2013_VN.pdf
File Size: 0.18MB

Sponsors

Filed Under

Credit   ♦   Credit Fraud   ♦   Credit Reports/Scores   ♦   Credit Scores   ♦   Fraud/Scams   ♦  

Copyright

© 2007 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T