Health Records Privacy in California (Vietnamese)

Sự Riêng Tư Trong Hồ Sơ Sức Khỏe tại California

Bảo vệ sự riêng tư khi hồ sơ bệnh nhân được lưu trữ trong kỹ thuật điện số

Tài liệu này giới thiệu về sự lưu trữ hồ sơ sức khỏe và quyền riêng tư của quý vị. Để biết thêm chi tiết, xin xem tài liệu đi kèm, Health Records Privacy in California: Answers to Frequently Asked Questions, bản cung cấp thêm các chi tiết qua khuôn khổ Câu Hỏi & Trả Lời (Q&A).

This fact sheet provides an introduction to electronic health records and your health information privacy rights. To learn more, refer to the companion resource, Health Records Privacy in California: Answers to Frequently Asked Questions, which provides additional information in a Q&A format.

Lời Giới Thiệu

Khi viếng bác sĩ, lấy thêm thuốc kê toa, chụp quang tuyến X hay xét nghiệm máu, quý vị muốn có cảm giác tự tin rằng hồ sơ sức khỏe cá nhân của quý vị sẽ vẫn được bảo mật trừ khi việc sử dụng có lý do y tế hay thương mại chánh đáng Trong nhiều năm qua, đã có các hình thức giữ an toàn để ngăn ngừa các sử dụng trái phép hồ sơ của bệnh nhân, gồm cả một số các thay đổi được đưa ra mới đây về cách thâu thập tin tức, quản lý và chia sẻ tin tức sức khỏe cá nhân.

Khi cả nước đang trong chiều hướng chuyển hồ sơ bằng giấy sang hồ sơ kỹ thuật điện số, điều quan trọng quý vị cần ý thức được cả hai mặt hữu ích và nguy hiểm của hồ sơ điện toán khi tin tức về quý vị được chia sẻ, và hiểu các quyền riêng tư cũng như các bước quý vị cần làm để giữ hồ sơ của quý vị được bảo mật ở bất kỳ dạng nào.

Tin tức về sức khỏe dưới dạng công nghệ

Tin tức về sức khỏe dưới dạng công nghệ giúp bác sĩ, các cơ quan y tế, bệnh viện, phòng xét nghiệm, chuyên viên làm thủ tục bảo hiểm và những người khác sử dụng máy điện toán để tạo, lưu trữ và chia sẻ tin tức về sức khỏe của quý vị qua đường điện tử. Lưu trữ và chia sẻ hồ sơ sức khỏe cá nhân qua kỹ thuật điện số có các tiềm năng sau:

  • Truy tìm ra được gần như ngay lập tức tất cả các tin tức cấp thiết về sức khỏe của quý vị ngay cả khi quý vị ở xa nhà;
  • giảm thiểu tối đa cảnh bác sĩ này biên toa không đúng thuốc với bác sĩ kia hay làm xét nghiệm giống nhau;
  • bỏ được các sai lầm vì chữ viết tay không chính thức;
  • bảo vệ hồ sơ ngay cả trong thiên tai, khi hồ sơ giấy có thể bị hủy hoại hay không xem được;
  • bệnh nhân coi được các kết quả xét nghiệm và tin tức về sức khỏe cá nhân trên mạng; và
  • hạn chế người có thể được xem hồ sơ (nhờ sự bảo vệ của mật mã và mã hóa) và dò biết ai đã vào xem hồ sơ của bệnh nhân.

Sự riêng tư gặp nguy hiểm mới

Đi đôi với các tiềm năng này và các lợi ích khác là các mối nguy hiểm mới cho sự riêng tư. Vì hồ sơ sức khỏe ở dạng kỹ thuật điện số lưu trữ quá nhiều tin tức (trữ liệu cá nhân, chi tiết trả tiền và các ghi chú bệnh lý) cũng như rất nhiều hồ sơ của bệnh nhân được lưu giữ cùng một chỗ, chỉ cần một sử dụng trái phép (trữ liệu bị tiết lộ sai trái) có thể là mối đe dọa lớn cho số lượng hồ sơ khổng lồ và nhất là nó tác hại đến các cá nhân.

Tiết lộ sai trái có thể là vô tình, như một nhân viên lỡ tải lên mạng hồ sơ chưa được mã hóa của bệnh nhân. Hay nó có thể cố ý và phạm pháp. Các tin tức lấy cắp có thể bị dùng để làm thẻ tín dụng giả hay sử dụng các dịch vụ y tế dưới tên của người khác có bảo hiểm đó.

Ngoài việc tiết lộ sai trái, các công ty quảng cáo, người gây quỹ và công ty dược phẩm lấy hồ sơ sức khỏe của quý vị để bán các sản phẩm cho quý vị và để quyên tiền.

Quyền riêng tư trong hồ sơ bệnh lý của quý vị

Điều quan trọng quý vị cần hiểu về cách thức luật pháp bảo vệ—hay không bảo vệ—tin tức trong hồ sơ bệnh lý của quý vị, bất kể ở dạng nào.

Luật chính yếu của liên bang chỉ đạo về cách thức thâu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ “các tin tức về sức khỏe bảo mật” là Sắc Luật Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA). (Bảo vệ tin tức về sức khỏe bao gồm ít nhất một yếu tố, như tên, địa chỉ hay số An Sinh Xã Hội, mà nó có thể được dùng để tiết lộ danh tính của quý vị.)

Trong khi Sắc Luật HIPAA thường áp dụng cho các hồ sơ sức khỏe ở bất kỳ dạng nào, Nội Quy An Toàn của HIPPA đặc biệt áp dụng cho các hồ sơ ở dạng điện tử. Nội quy buộc các cơ sở tuân theo luật này phải bổ sung hệ thống an ninh thích hợp để bảo vệ các tin tức riêng tư của bệnh nhân được lưu trữ dưới dạng kỹ thuật điện số.

Các cơ sở có áp dụng Luật HIPAA gồm bất kỳ các cơ sở y tế (bác sĩ, y tá, bệnh viện, dược sĩ, nha sĩ, v.v.), hãng bảo hiểm (bao gồm các HMOs và các chương trình như Medicare) hay các cơ quan chứa trữ liệu để truyền tải các văn bản khai báo, hóa đơn và các tin tức khác của bệnh nhân. Cá nhân và thương nghiệp có hợp đồng để cung cấp dịch vụ cho cơ sở y tế trên thường cũng phải tuân theo nội quy của HIPAA.

Tiểu bang lập ra các nội quy mạnh hơn (nhưng không yếu hơn) để bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân.

Cư dân California được bảo vệ bởi luật liên bang và một số quy định bảo vệ ở cấp tiểu bang còn mạnh hơn. Chiếu theo Luật HIPAA, Sắc Luật CMIA (California’s Confidentiality of Medical Information Act) và các quy luật khác của tiểu bang, quý vị có quyền được thông báo. Các cơ sở y tế phải đưa cho quý vị bản Notice of Privacy Practices (Thông Báo Thi Hành Quyền Riêng Tư), quý vị phải được giải thích rành mạch cách thức cơ sở y tế đó sử dụng các tin tức bảo mật về sức khỏe của quý vị ra sao, ai sẽ được xem, các quyền hạn của quý vị là gì và khiếu nại ở đâu.

Ký tên vào bản Thông Báo Thi Hành Quyền Riêng Tư (Notice of Privacy Practices) có nghĩa là quý vị đã nhận được và hiểu các quyền này, ký tên không có nghĩa quý vị cho phép được sử dụng hay tiết lộ bất cứ các tin tức về sức khỏe của quý vị cho các mục đích không ngoài mục đích thông thường khác (các cơ sở y tế có thể sử dụng và tiết lộ tin tức bảo mật về sức khỏe của quý vị cho việc chữa trị, trả tiền và điều hành chăm sóc sức khỏe như các phục vụ hành chánh mà không cần phải có chữ ký ưng thuận của quý vị) hay các sử dụng hoặc tiết lộ được pháp luật cho phép.

Nếu cơ sở y tế của quý vị sử dụng các dịch vụ bên ngoài để gởi và nhận hồ sơ sức khỏe qua đường kỹ thuật điện số, quý vị có thể được cho cơ hội chọn lựa một là “opt in” hay “opt out” hồ sơ chia sẻ qua đường điện tử. Dựa theo thể lệ ký đồng ý “opt-in,” quý vị được đưa cho mẫu đơn yêu cầu quý vị ký cho phép hay từ chối. Dựa theo thể lệ ký đồng ý “opt-out,” sự đồng ý của quý vị là tự động trừ khi trong một hạn định nào đó, quý vị từ chối không cho phép nữa bằng cách nộp một mẫu đơn từ chối.

Quý vị không bị mất đi các chăm sóc sức khỏe hay bảo hiểm hoặc bị phạt chỉ vì quý vị nói không cho chia sẻ tin tức của quý vị qua đường điện tử khi quý vị được lựa chọn. Tuy nhiên, trong trường hợp khẩn cấp hay trong biến loạn công cộng, lựa chọn “opt out” của quý vị có thể không được thi hành.

Bảo vệ quyền riêng tư trong hồ sơ bệnh lý của quý vị

Khi một số cách sử dụng các tin tức về quý vị ngoài vòng kiểm soát của quý vị, nhưng có các bước quý vị có thể làm để cải thiện sự an toàn và riêng tư trong các hồ sơ sức khỏe của quý vị.

Hiểu rõ quý vị ký tên cho việc gì. Đọc kỹ các đơn đồng ý cho tiết lộ hồ sơ bệnh lý. Nếu không hiểu điều gì, quý vị yêu cầu được giải thích. Đừng ký tên cho phép tiết lộ cái gì không ghi rõ hay bao quát. Nếu cần, chỉnh sửa lại đơn bằng cách gạch bỏ ngôn ngữ nào quý vị không đồng ý và viết xuống các giới hạn và thời hạn cụ thể. Viết tắt tên của quý vị trong các chỗ thay đổi.

Bàn thảo về quyền riêng tư của quý vị với cơ sở y tế của quý vị. Hồ sơ sức khỏe điện tử có thể cung ứng các lựa chọn an toàn tốt hơn hồ sơ bằng giấy, chẳng hạn như mã hóa (khiến người nào sử dụng trái phép không đọc được), truy ra bằng điện tử (lưu lại ai vào xem hồ sơ và có các thay đổi nào) cũng như thiết lập cách vào xem an toàn (mật mã và số PINs). Quý vị hỏi cơ sở y tế cách thức phòng chống các sử dụng trái phép.

Yếu cầu hạn chế. Nếu quý vị không muốn tiết lộ trị liệu, tình trạng bệnh lý, thăm viếng cụ thể, v.v., ngay cả cho các mục đích thông thường, hãy gởi thơ yêu cầu tới cơ sở y tế của quý vị. Cơ sở y tế không nhất thiết phải đồng ý, nhưng nếu họ đồng ý về các hạn chế này, họ không được sử dụng hay tiết lộ tin tức đã được hạn chế ngoại trừ nó cần thiết trong trường hợp khẩn cấp để chữa trị cho quý vị. Nếu thơ yêu cầu của quý vị bị từ chối, nên hỏi lý do tại sao.

Đừng trả lời ngoài đề các câu hỏi trên mẫu đơn. Nếu quý vị cần được chăm sóc cho cổ tay bị trật, cơ sở y tế không cần phải biết quý vị có hút thuốc hay không. Nếu thật sự cần phải có câu trả lời, cơ sở y tế sẽ hỏi quý vị.

Cẩn thận khi chia sẻ tin tức với các nơi không phải là cơ sở y tế. Nhiều quy luật về quyền riêng tư trong hồ sơ bệnh lý chỉ áp dụng cho các cơ sở y tế và các “cơ sở có áp dụng” luật riêng tư. Khi quý vị tham gia vào các khảo sát thăm dò về sức khỏe và các kiểm tra sức khỏe miễn phí hay giá hạ, ghi tên trên mạng hay ngoài mạng để nhận được các mẫu sản phẩm, dùng các “apps” của phòng tập thể dục và cân đối (health and fitness) bằng máy di động và viếng các trang mạng và diễn đàn về sức khỏe, quý vị không thể kiểm soát được ai xem những gì quý vị trả lời. Đọc các điều lệ về quyền riêng tư của công ty và bất kỳ các giấy đồng ý cho phép nào trước khi tiết lộ bất cứ điều gì (các trang mạng và apps trên mạng có thâu thập tin tức danh tính cá nhân của người dân California buộc phải cung ứng điều lệ về quyền riêng tư mà người tiêu thụ có thể tìm được dễ dàng). Đừng tải xuống một apps cho đến khi quý vị biết tin tức gì công ty này sẽ thâu thập và cách họ sử dụng và chia sẻ các tin tức đó.

Hạn chế người coi được tin tức về quý vị. cần có giấy cho phép của quý vị trong mục đích chữa trị, trả tiền và hành chánh.

Nói chung, ngoài các sử dụng tin tức được bảo mật của quý vị đặc biệt được cho phép hay bắt buộc bởi pháp luật (thí dụ cho mục đích y tế công cộng và công lực) bất kỳ các sử dụng nào khác phải có giấy đồng ý “cho phép” của quý vị (thường gọi là “consent” (ưng thuận) ở California.)

Một giấy cho phép phải viết rõ tin tức sức khỏe cụ thể nào có thể được chia sẻ, ai được quyền tiết lộ và nhận các tin tức này, mục đích chia sẻ tin tức, và ngày hết hạn.

Quý vị có các quyền hạn về sự sử dụng và tiết lộ các tin tức về quý vị.

Không ưng thuận hay cho phép. Quý vị được quyền từ chối chia sẻ tin tức của quý vị cho nhóm thứ ba. Nếu quý vị trả bằng tiền mặt, quý vị có thể nói cho cơ sở y tế của quý vị biết họ không được chia sẻ tin tức về các trị liệu với hãng bảo hiểm của quý vị.

Thâu hồi lại sự ưng thuận và cho phép. Quý vị có thể hủy sự cho phép tiết lộ tin tức về sức khỏe của quý vị (trên giấy hay trên đường điện tử) bất cứ lúc nào. Quý vị cũng có thể cho phép lại nếu quý vị từ chối trước đó.

Nếu quý vị không còn ưng thuận cho trao đổi tin tức về quý vị qua đường điện tử, bất kỳ các tin tức nào đã được chia sẻ qua điện tử ngay tại thời điểm đó sẽ tiếp tục được lưu trữ ở dạng kỹ thuật điện số, nhưng nó sẽ không còn coi được dưới dạng điện tử này cho các trị liệu trong tương lai.

Biết ai đã coi tin tức về quý vị. Nếu có yêu cầu, cơ sở y tế của quý vị phải đưa cho quý vị một “accounting of disclosures,” danh sách liệt kê cách tin tức về sức khỏe của quý vị được chia sẻ cho các mục đích ngoài mục đích trị liệu, trả tiền và điều hành chăm sóc sức khỏe trong sáu năm về trước. Quý vị phải nhận được bản báo cáo này trong vòng 60 ngày tính từ ngày quý vị yêu cầu.

Quý vị cũng phải được thông báo các tiết lộ trái phép đã xảy ra về các tin tức sức khỏe của quý vị đã không mã hóa. Tại California, thông báo phải cho biết loại tin tức nào bị sử dụng trái phép, thời hạn xảy ra và số điện thoại gọi miễn phí và địa chỉ của các văn phòng báo cáo tín dụng chính.

Ngưng nhận các tin nhắn quảng cáo. Các cơ sở y tế không được phép cho hay bán tin tức về quý vị cho mục đích quảng cáo trực tiếp mà không có giấy ký cho phép của quý vị. Họ phải nói rành mạch cho quý vị cách thức tin tức sẽ được sử dụng ra sao và họ sẽ được trả tiền hay không khi cung cấp tin tức về quý vị. Quý vị cũng có quyền “opt out” không nhận các tin nhắn gây quỹ của cơ sở y tế đó.

Hãng bảo hiểm vẫn có quyền gởi cho quý vị thông tin về các dịch vụ sức khỏe của họ, bao gồm các trị liệu và thuốc men không cần có giấy cho phép của quý vị.

Hồ sơ bệnh lý của quý vị

Bác sĩ hay hãng bảo hiểm phải cho quý vị xem qua hồ sơ bệnh lý của quý vị trong vòng năm ngày làm việc tính từ ngày nhận được thơ yêu cầu của quý vị và coi trong giờ làm việc của cơ sở. Luật California cho phép các cơ sở y tế tính tiền cho các chi phí văn phòng liên hệ đến việc chuẩn bị hồ sơ sẵn sàng cho quý vị xem.

Các bản sao hồ sơ quý vị yêu cầu phải được cung cấp trong vòng 15 ngày, hay 10 ngày nếu quý vị đồng ý nhận hồ sơ tóm lược. Tại California, các cơ sở y tế được phép tính tới 25 xu cho mỗi trang sao lại hay 50 xu cho mỗi trang sao lại từ microfilm, cộng với một lệ phí “hợp lý” cho chi phí hành chánh để chuẩn bị hồ sơ sẵn sàng cho quý vị, cũng như tiền tem nếu quý vị muốn nhận bản sao qua đường bưu điện. Lệ phí cho bản sao hình quang tuyến và các hồ sơ tương tự như vậy phải dựa trên tốn phí thật sự.

Vì hầu hết các hồ sơ bệnh lý gồm nhiều trang, quý vị chỉ nên yêu cầu các bản sao có các mục quý vị cần hơn là cả tập hồ sơ. Nếu hồ sơ của quý vị được lưu ở dạng kỹ thuật điện số, nhận được tin tức bằng đĩa CD, DVD hay tải xuống từ mạng điện toán rồi lưu vào ổ USB có thể rẻ và tiện lợi hơn cho quý vị.

Quý vị có toàn quyền nhận bản sao miễn phí các phần tin tức thích đáng nào trong hồ sơ bệnh lý của quý vị nếu tin tức đó cần dùng để kháng cáo đơn xin trợ cấp bị từ chối như Medi-Cal và An Sinh Xã Hội vì khuyết tật. Nếu kháng cáo thành công, lúc đó cơ sở y tế có thể tính lệ phí làm bản sao cho quý vị.

Nếu quý vị cảm thấy bị tính quá giá hay khó lấy được hồ sơ, xin liên lạc Medical Board of California để khiếu nại và được trợ giúp.

Tại California, quý vị có thể không được xem hồ sơ tâm thần của quý vị nếu cơ sở y tế tin rằng xem hồ sơ có thể nguy hại đến quý vị hay đến người nào khác. Quý vị cũng có thể không được xem tin tức nào ai đó không phải là chuyên viên y tế nói bí mật về quý vị ,nếu tiết lộ, danh tính người đó sẽ bị tiết lộ. Nếu quý vị bị từ chối không cho xem một phần nào trong hồ sơ, quý vị phải được cho biết lý do, và quý vị phải được cho biết nếu quý vị có quyền duyệt xét lại quyết định đó và cách thức quý vị có thể điền đơn khiếu nại.

Sửa đổi hồ sơ bệnh lý của quý vị. Quý vị có thể yêu cầu sử đổi hồ sơ bệnh lý của quý vị nếu tin tức trong đó không đúng hay thiếu sót. Nếu cơ sở y tế tin rằng tin tức chính xác và đầy đủ và họ không chịu sửa, quý vị có thể viết thêm một thơ công bố không đồng ý gồm 250 chữ đính kèm vào hồ sơ của quý vị.

Khi quyền riêng tư về hồ sơ bệnh lý của quý vị bị vi phạm

Nếu quý vị tin rằng các quyền riêng tư về hồ sơ bệnh lý của quý vị bị vi phạm, bắt đầu khiếu nại trực tiếp với cơ sở y tế của quý vị. Bản Thông Báo Thi Hành Quyền Riêng Tư (Notice of Privacy Practices) quý vị nhận được phải bao gồm tin tức về cách thức quý vị có thể nộp đơn khiếu nại. Chiếu theo quy luật liên bang, cơ sở có áp dụng quy luật này không được quyền trừng phạt quý vị nếu quý vị khiếu nại.

Cấp tiểu bang và liên bang có luật riêng về quyền riêng tư bị vi phạm, vì thế nếu quý vị muốn đệ đơn khiếu nại ở cấp cao hơn cơ sở y tế của quý vị, quý vị có thể phải nộp đơn khiếu nại với hơn một cơ quan.

Các cơ sở có áp dụng luật HIPAA. Đối với các vi phạm từ những cơ sở áp dụng HIPAA hay các cơ quan liên đới với họ, quý vị có thể điền đơn khiếu nại đến U.S. Department of Health and Human Service Office for Civil Rights (OCR) (Sở Y Tế và Dân Sinh, Văn Phòng Quyền Dân Sự): www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints. Dùng tập tài liệu khiếu nại của OCR (Office of Civil Rights) (www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/complaints/hipcomplaintform.pdf), bao gồm thông tin nơi để quý vị gởi đơn khiếu nại. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 800-368-1019 (TDD: 800-537-7697) hay email .(JavaScript must be enabled to view this email address).

Hãng bảo hiểm và HMOs. California Department of Managed Health Care (Sở Quản Lý Y Tế Tiểu Bang California) chuyên về các khiếu nại của bệnh nhân liên quan đến hãng bảo hiểm và HMOs: www.hmohelp.ca.gov/dmhc_consumer/pc/pc_complaint.aspx. Khiếu nại khẩn cấp, xin gọi 888-466-2219 (TDD: 877-688-9891). Khiếu nại không gấp, xin điền và gởi đơn khiếu nại: www.hmohelp.ca.gov/dmhc_consumer/pc/pc_forms.aspx.

Các cơ sở “Division 2.” Chi Bộ cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề California Department of Public Health Licensing and Certification Division điều tra các khiếu nại dính líu đến các y viện, bệnh viện chăm sóc cấp tính, cơ sở y tá chuyên môn, trung tâm chăm sóc trong nhà giam, cơ quan chuyên chăm sóc tại nhà, nơi an dưỡng cuối đời và đơn vị chăm sóc di động. Để kiếm Văn Phòng Khu Vực gần nhất, xin viếng http://www.cdph.ca.gov/certlic/facilities/Pages/LCDistrictOffices.aspx.

Các cơ sở y tế và doanh nghiệp khác. Để báo cáo quyền riêng tư trong hồ sơ bệnh lý bị vi phạm bởi bất kỳ cơ sở y tế hay người nào, xin điền đơn khiếu nại với Văn Phòng Biện Lý Khu Vực của quận hạt đã xảy ra vụ vi phạm (www.cdaa.org/district-attorney-roster).

Người nhận Medi-Cal. Nếu quý vị nhận Medi-Cal, quý vị có thể báo cáo khiếu nại của quý vị đến California Department of Health Care Services (916-445-4646; www.dhcs.ca.gov; .(JavaScript must be enabled to view this email address)).

Các khiếu nại tổng quát về quyền riêng tư. Nha Thanh Tra Mậu Dịch Liên Bang (The Federal Trade Commision) thực thi luật đối với các hội đoàn nào vi phạm quyền riêng tư của người tiêu thụ hay không thể duy trì sự an toàn cho các tin tức quan trọng của người tiêu thụ. Để biết thêm chi tiết hay điền đơn khiếu nại: www.ftccomplaintassistant.gov.

Kiện tụng. Cư dân California có thể kiện người hay cơ sở nào bất cẩn tiết lộ tin tức hay hồ sơ bảo mật mà nó vi phạm quy luật của California - không có sự lựa chọn chiếu theo luật liên bang. Xin liên lạc với Bộ Tư Pháp California (California Attorney General) (800-952-5225; www.oag.ca.gov ( hay văn phòng biện lý khu vực của quý vị ( www.cdaa.org/district-attorney-roster). Quý vị cũng có thể xem và tìm danh sách các vụ tiết lộ trên trang mạng của AG.

Published / Reviewed Date

Published: November 12, 2013

Download File

Health Records Privacy in California (Vietnamese)
File Name: health_info_privacy_vn.pdf
File Size: 1.05MB

Sponsors

Rose Foundation

Filed Under

Medical/Healthcare   ♦   Privacy Rights   ♦  

Copyright

© 2013 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T