Telemarketers : Do Not Call (Vietnamese)

Công ty quảng cáo qua điện thoại: Xin đừng gọi!

Một phương cách mới ngăn chận quảng cáo không mời cũng gọi

Bạn có bị mệt mỏi bởi các cú điện thoại không mời mà vẫn gọi tới quảng cáo? Hiện nay, có một biện pháp mới của chính phủ giúp bạn ngăn chận các cú điện thoại mà bạn không muốn nhận. Danh bạ toàn quốc Xin Đừng Gọi (Do Not Call Registry) là một danh bạ miễn phí bạn có thể ghi danh để giảm bớt số điện thoại gọi đến nhà và điện thoại lưu động của bạn trong năm năm. "Công ty quảng cáo qua điện thoại: Xin đừng gọi!" giải thích phương sách ghi danh vào danh bạ dễ dàng, bạn có thể trông mong gì khi ghi danh và làm thế nào để tránh những cú điện thoại quảng cáo mà mình không muốn nhận.

Are you tired of unwanted telemarketing calls? Now there is a new government tool to help stop unwanted calls. The National Do Not Call Registry is a free list you can join to limit calls to your home and cell phone for five years. "Telemarketers: Do Not Call!" explains how easy it is to put your name on the registry, what you should expect when you register and how to deal with unwanted telemarketing calls.

Telemarketers : Do Not Call (Vietnamese)

Publication Series

 • This publication is not currently associated with any training series.

Download File

PDF files may contain outdated links.

Telemarketers : Do Not Call (Vietnamese)
File Name: DoNotCall_Viet.pdf
File Size: 0.11MB

Languages Available

Table of Contents

Bạn có bị mệt mỏi bởi các cú điện thoại không mời mà vẫn gọi tới quảng cáo? Hiện nay, có một biện pháp mới của chính phủ giúp bạn ngăn chận các cú điện thoại mà bạn không muốn nhận. Danh bạ toàn quốc Xin Đừng Gọi (Do Not Call Registry) là một danh bạ miễn phí bạn có thể ghi danh để giảm bớt số điện thoại gọi đến nhà và điện thoại lưu động của bạn trong năm năm. Nếu bạn tham gia trước tháng 9 năm 2003, bạn chắc chắn sẽ thấy được mức độ giảm xuống của các cú điện thoại quảng cáo bắt đầu từ tháng 11.

Cư dân California có thể ghi danh trước trên mạng điện toán và tên của họ sẽ được tự động đưa vào danh sách toàn quốc trước khi bắt đầu được áp dụng vào mùa thu năm 2003. Tới mùa hè 2003, bạn có thể ghi danh qua điện thoại.

Danh bạ toàn quốc mới Xin Đừng Gọi được điều hành bởi Ủy Ban Mậu Dịch Liên Bang (Federal Trade Commission, FTC). Vào mùa thu 2003, cơ quan FTC sẽ ban hành các hướng dẫn để giúp người tiêu thụ ngăn chận các cú điện thoại bán hàng mà bạn không muốn nhận. Dưới một số tu chính cho luật liên bang Thương Mại Quảng Cáo Qua Điện Thoại, cơ quan FTC sẽ tiến hành Danh Bạ Xin Đừng Gọi và có thêm quyền lực mới để phạt vạ các công ty nếu họ gọi đến những người trong danh bạ.

Tôi ghi danh bằng cách nào?

Ghi danh toàn quốc sẽ bắt đầu từ tháng 7 trên mạng điện toán của cơ quan FTC (http://www.donotcall.gov). Số điện thoại miễn phí là: 888-382-1222 (TTY: 866-290-4236).phone image

Bạn sẽ cần cho biết tên, số điện thoại, và số bưu chính (zipcode) vùng. Nếu bạn có hai số điện thoại hay nhiều hơn, bạn sẽ cần ghi danh từng số điện thoại riêng rẽ. (số điện thoại dùng cho công việc có thể không được tính). Bạn có thể lấy tên của bạn ra khỏi danh bạ, hay đổi số điện thoại bất cứ lúc nào.

Danh bạ sẽ được các công ty quảng cáo qua điện thoại sử dụng, và các công ty bắt buộc phải tuân theo luật bằng cách cứ cách 90 ngày họ phải so sánh danh sách các số điện thoại liên lạc của họ với các số điện thoại trên danh bạ và phải loại bỏ ra khỏi danh sách của họ tất cả tên những người đã có trong danh bạ. Dữ kiện trong danh bạ không được bán lại, hay dùng vào bất cứ việc gì khác. Văn phòng biện lề tiểu bang California cho biết họ sẽ truy tố các công ty dùng danh bạ cho bất cứ việc gì khác.

Điều này có thể ngăn chận tất cả các cú điện thoại quảng cáo hay không?

Ghi danh số điện thoại của bạn vào danh bạ Xin Đừng Gọi có thể ngăn chận được hầu hết, nhưng không phải tất cả, các cú điện thoại quảng cáo. Một số công ty thương mãi và hội đoàn được miễn và có thể sẽ vẫn gọi đến dù bạn đã ghi danh vào danh bạ Xin Đừng Gọi. Các hội từ thiện, chính trị gia tranh cử, và các công ty thương mãi có số nhân viên ít hơn 5 người không bị buộc phải tuân hành luật này. cellphone image

Bằng cách ghi danh, bạn chỉ loại ra các cú gọi quảng cáo từ các công ty bạn không có giao dịch thương mãi. Các công ty được phép gọi đến khách hàng hiện có của họ, hay các khách hàng có giao dịch với họ trong 18 tháng trước. Nếu bạn không muốn nhận các cú điện thoại quảng cáo từ các công ty bạn có giao dịch, hãy gọi đến yêu cầu các công ty đó đừng gọi đến bạn để quảng cáo. Hãy giao dịch với các công ty khác nếu như công ty đó tiếp tục quấy nhiễu bạn với các cú điện thoại mà bạn không muốn nhận.

Nếu bạn gọi tới các công ty để hỏi chi tiết về các dịch vụ của họ, hay nếu bạn nộp đơn xin tín dụng hay các dịch vụ khác, các công ty mà bạn có ý muốn giao dịch với được quyền gọi đến bạn trong ba tháng tính từ sau khi bạn liên lạc tới các công ty đó.

Nếu tôi vẫn bị nhận các cú điện thoại quảng cáo?

Bắt đầu từ tháng 10 năm 2003, các công ty quảng cáo qua điện thoại bị buộc phải kiểm lại danh sách của họ với tên trong danh bạ, và họ phải làm như vậy cách mỗi 90 ngày. Tháng 10 năm 2003 là thời hạn sớm nhất mà các công ty quảng cáo qua điện thoại sẽ bắt đầu sử dụng danh sách mới. Sau đó, họ phải ngưng gọi đến người trong danh bạ trong vòng 30 ngày sau khi nhận được danh sách mới.

Nếu bạn ghi danh trước tháng 10, nhưng vẫn tiếp tục nhận các cú điện thoại quảng cáo sau khi danh sách đã được áp dụng trong 2 tháng, hãy khiếu nại tới cơ quan FTC. (Xem phần “Những Nguồn Trợ Giúp” để biết thêm chi tiết liên lạc.) Tùy theo bạn ghi danh khi nào trong tương lai, thời gian có thể mất ít nhất là vài tháng trước khi bạn hết nhận các cú điện thoại.

Cơ quan FTC, Văn Phòng Biện Lý Tiểu Bang California, và các cơ quan tư pháp địa phương có thẩm quyền thi hành các biện pháp với các công ty quảng cáo qua điện thoại đã phạm luật. Cơ quan FTC sẽ phối hợp với các tiểu bang để chuyển đạt các khiếu nại. Các công ty quảng cáo qua điện thoại tảng lờ danh bạ Xin Đừng Gọi có thể bị phạt tới 11,000 mỹ kim cho mỗi cú điện thoại gọi đến người có tên trong danh bạ.

Dù bạn đã ghi danh vào danh bạ, bạn có thể vẫn cho phép một số công ty gọi đến bạn nếu bạn viết thư cho phép. Và bạn cũng có thể ngăn chận một số công ty nào đó đừng gọi đến bằng cách ghi danh tên của bạn trong danh sách Xin Đừng Gọi của các công ty đó.

Quyền kiện cáo

Nếu một công ty không tuân hành ý muốn của bạn là không cho họ gọi đến quảng cáo -- qua việc bạn đề nghị thẳng đến công ty đó hay tên bạn có trong danh bạ -- bạn có quyền kiện công ty đó tại tòa án nhỏ, cho dù công ty đó có hay không có văn phòng thương mại chính thức nơi bạn ở.

Theo luật liên bang Bảo Vệ Người Tiêu Thụ Về Điện Thoại, bạn có quyền kiện các công ty quảng cáo qua điện thoại để đòi lại tiền mình bị mất là bao nhiêu, hay đòi đến 500 mỹ kim -- tùy theo bạn thấy khoản tiền nào lớn hơn, cho mỗi cú gọi bạn nhận được sau khi bạn đã ghi tên trên danh bạ Xin Đừng Gọi và đã yêu cầu công ty đó đừng gọi đến bạn. Nếu quan tòa nhận thấy công ty đã cố tình phạm luật, hình phạt tối đa có thể tăng gấp ba lần, tới 1,500 mỹ kim.

Quy luật cho các công ty quảng cáo qua điện thoại

Dù bạn có hay không có ghi danh, Quy Luật Liên Bang Về Quảng Cáo Qua Điện Thoại giúp bảo vệ bạn tránh khỏi các hành vi buôn bán lường gạt và các hành vi hà lạm quảng cáo qua điện thoại, và thi hành cũng như cấm ngặt các cú điện thoại quảng cáo vào ban đêm. Các công ty quảng cáo phải tuân hành các quy luật sau:

 • Họ chỉ có thể gọi điện thọai quảng cáo trong khoảng 8 giờ sáng tới 9 giờ tối.
 • Họ phải cho bạn biết ngay tên của công ty, và cho bạn biết cú gọi có phải là quảng cáo bán hàng, hay là điện thoại quyên tiền từ các cơ quan từ thiện.
 • Họ không được nói dối về các điều kiện trong giao kèo buôn bán hay không tiết lộ tất cả các chi tiết về phí tổn.
upset woman image

For more information

Các Nguồn Trợ Giúp

 • California Office of the Attorney General
  (Văn Phòng Biện Lý Tiểu Bang California)
  http://caag.state.ca.us/
  Public Inquiry Unit: 800-952-5225
 • Do Not Call National Registry
  (Danh Bạ Toàn Quốc Xin Đừng Gọi)
  www.donotcall.gov
  888-382-1222; TTY: 866-290-4236
 • The Federal Trade Commission
  (Ủy Ban Mậu Dịch Liên Bang)
  www.ftc.gov
  877-382-4357; TTY: 866-653-4261

Ấn bản được phát hành bởi Cơ Quan Tác Động Giới Tiêu Thụ (Consumer Action) dưới sự bảo trợ từ Quỹ Bảo Vệ Giới Tiêu Thụ California (California Consumer Protection Foundation).

Published / Reviewed Date

Published: July 14, 2003

Download File

Telemarketers : Do Not Call (Vietnamese)
File Name: DoNotCall_Viet.pdf
File Size: 0.11MB

Sponsors

California Consumer Protection Foundation

Filed Under

Telecom   ♦  

Copyright

© 2003 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T