Debt Collection

Every year, millions of consumers must deal with the consequences of delinquent debt. This module is designed to help debtors understand their rights under federal law, communicate effectively with a debt collector, avoid a judgment or garnishment, find assistance or file a complaint. It also equips consumers to avoid debt collection scams and to stop collection efforts on a debt they do not owe.

Publications are available online, with most also available as a PDF download. Government agencies, nonprofits and other community-based organizations who wish to distribute our publications for educational purposes can use the PDF file to instantly produce a professional-looking brochure using an office printer.

 

Publication List

Debtors’ Rights

Debtors’ Rights

This guide helps consumers understand how to communicate with a debt collector, what their rights and options are when faced with a debt collection lawsuit, steps to take to try to avoid legal action, where to find legal information and advice, the general process of responding to a lawsuit, their rights if they lose the case and how to file a complaint against a collector.

The Fair Debt Collection Practices Act

The Fair Debt Collection Practices Act

This concise guide to the Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) makes consumers aware of what collectors must do under the law, what they are allowed to do, and what they are prohibited from doing. It also provides information about getting a collector to stop contacting you, what your options are if a collector violates the FDCPA and where to get more information or personal assistance.

Debt Collection: Know your rights - Seminar Lesson Plan and Class Activities

Debt Collection: Know your rights - Seminar Lesson Plan and Class Activities

This packet, only available as a PDF file, provides guidance for teachers and team leaders. It contains a detailed curriculum, classroom activities and take-home worksheets.

Debt Collection: Know your rights - PowerPoint Slides

Debt Collection: Know your rights - PowerPoint Slides

This downloadable PowerPoint presentation is designed to be used in conjunction with the “Debt Collection: Know your rights” lesson plan. The slides provide a visual component to the training that will help to engage learners and improve retention.

When a Collector Calls: An Insider’s Guide to Responding to Debt Collectors

When a Collector Calls: An Insider’s Guide to Responding to Debt Collectors

Millions of consumers are contacted by debt collectors every year. This concise “insider’s” guide to responding to a debt collection call or letter, written with input from an association of collectors, provides tips for communicating effectively with a collector, exercising and protecting your rights and avoiding debt collection scams.

Debtors’ Rights (Spanish)

Debtors’ Rights (Spanish)

Esta guía ayuda a los consumidores a entender cómo comunicarse con un cobrador de deudas, cuáles son sus derechos y opciones ante una demanda de cobranza de deuda, las medidas a tomar para tratar de evitar acciones legales, dónde encontrar información y asesoramiento legal, el proceso general para responder a una demanda, sus derechos si pierden el caso y cómo presentar una queja contra un cobrador.

The Fair Debt Collection Practices Act (Spanish)

The Fair Debt Collection Practices Act (Spanish)

Esta guía concisa acerca de la ley sobre el cobro de deudas justo (Fair Debt Collection Practices Act o FDCPA) le informa al consumidor sobre las obligaciones de cobradores; sobre lo que tienen permitido hacer los cobradores; y sobre lo que tienen prohibido hacer los cobradores. También ofrece información sobre cómo conseguir que un cobrador deje de comunicarse con usted; sobre sus opciones cuando un cobrador infringe la ley FDCPA; y dónde obtener más información y ayuda directa.

When a Collector Calls: An insider’s Guide to Responding to Debt Collectors (Spanish)

When a Collector Calls: An insider’s Guide to Responding to Debt Collectors (Spanish)

Los cobradores de deudas se comunican cada año con millones de consumidores. Esta guía “del conocedor” concisa sobre cómo responder a una carta o llamada de un cobrador fue escrita con la colaboración de una asociación de cobradores. Le ofrece consejos para comunicarse de manera eficaz con los cobradores, para hacer valer y proteger sus derechos y para evitar a estafadores que se hacen pasar por cobradores.

Debtors’ Rights (Korean)

Debtors’ Rights (Korean)

이 가이드는 소비자들에게 채권추심자들과 대화하는 방법, 채권추심 소송을 당했을 때의 권리 및 옵션, 법적 조치 방지를 위해 할 수 있는 것들, 법률 정보 및 지원 모색, 소송에 대응하는 일반적인 과정, 소송에 패소했을 경우의 권리 그리고 채권추심자에 대한 불만 신고 방법 등에 대한 도움을 제공합니다.

The Fair Debt Collection Practices Act (Korean)

The Fair Debt Collection Practices Act (Korean)

공정 채권 추심법(the Fair Debt Collection Practices Act, FDCPA)에 대한 이 안내서는 법으로 규정된 채권 추심자들의 의무, 허거된 추심 행위 그리고 불법 추심 행위 등을 소비자들에게 알립니다. 이 안내서는 또한 채권 추심자들로부터의 접촉 차단, 채권 추심자들의 법률 위반시 대처하는 방법, 추가 정보 또는 지원 받는 요령 등에 대한 정보도 제공합니다.

Debtors’ Rights (Chinese)

Debtors’ Rights (Chinese)

本指南旨在幫助消費者了解:如何與討債人溝通;當面對追債訴訟時,消費者有什麼權益;在哪裡可以找到法律資料和諮詢意見;應對訴訟的一般過程;如果消費者輸掉官司,他們會有什麼權益;以及如何向收債人提出投訴。

The Fair Debt Collection Practices Act (Chinese)

The Fair Debt Collection Practices Act (Chinese)

這本簡明的公平追討債務法案(FDCPA)小冊子讓消費者明白追債公司必須依照法律規定來追討債務,法律允許他們採取哪些行動,以及法律不允許他們採取哪些行動。該手冊還提供了關於如何阻止追債公司不斷聯繫你的資訊,如果追債公司違反公平追討債務法案(FDCPA)時你可以怎麼做,以及你可以從哪裡得到更多的資訊和個人援助。

Debtors’ Rights (Vietnamese)

Debtors’ Rights (Vietnamese)

Tập hướng dẫn này giúp người tiêu thụ hiểu cách nói chuyện với văn phòng đòi nợ, quyền của họ là gì và các lựa chọn khi bị văn phòng đòi tiền kiện ra toà, các bước cần làm để tránh bị kiện, tìm hướng dẫn và cố vấn pháp lý ở đâu, tổng hợp tiến trình hồi đáp một vụ kiện, quyền của người tiêu thụ nếu thua kiện và cách nộp đơn khiếu nại văn phòng đòi nợ.

The Fair Debt Collection Practices Act (Vietnamese)

The Fair Debt Collection Practices Act (Vietnamese)

Đây là tập hướng dẫn súc tích về Sắc Luật Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA) để giúp những người tiêu thụ nhận thức rằng các cơ sở đòi nợ cần phải tuân theo luật này, họ được phép và không được phép làm gì. Tập hướng dẫn cũng có các chi tiết về cách ngăn chặn cơ sở đòi nợ liên lạc với quý vị, các lựa chọn cho quý vị, nếu như cơ sở đòi nợ vi phạm Sắc Luật FDCPA và quý vị tìm thêm thông tin hay trợ giúp cá nhân ở đâu.

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T