California Immigrants and Credit (Vietnamese)

Vấn Đề Nhập Cư Và Tín Dụng Tại California

Bài hướng dẫn giải thích tín dụng cho người di dân California: phương cách đạt tiêu chuẩn để lấy tín dụng, cách sử dụng đúng đằn, và phương cách tránh vấn đề xảy ra với tín dụng. Bài viết giải thích các cơ quan cho tín dụng, lý lịch tín dụng, cơ quan báo cáo tín dụng, mánh lới lường gạt và lạm dụng. Bài viết cũng đính kèm một bảng chú giải danh từ tín dụng và các nguồn hướng dẫn trong cộng đồng.

A fact sheet designed to explain credit to California immigrants: how to qualify for it, how to use it properly, and how to avoid problems. Discusses creditors, credit history, credit bureaus, scams, and abuses. Includes a short glossary of credit terms and a listing of community resources for further information.

California Immigrants and Credit (Vietnamese)

Publication Series

  • This publication is not currently associated with any training series.

Download File

PDF files may contain outdated links.

California Immigrants and Credit (Vietnamese)
File Name: 1993_ImmigrantsCredit_vn.pdf
File Size: 1.72MB

Languages Available

Table of Contents

Available as Download

Published / Reviewed Date

Published: April 01, 1993

Download File

California Immigrants and Credit (Vietnamese)
File Name: 1993_ImmigrantsCredit_vn.pdf
File Size: 1.72MB

Sponsors

BACEF

Filed Under

Credit   ♦  

Copyright

© 1993 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T