Get Covered: Navigating private and government health insurance (Vietnamese)

Có Bảo Hiểm: Hướng dẫn về bảo hiểm cá nhân và của chính phủ

Nếu không có bảo hiểm do sở trả hay Medicare, việc chọn bảo hiểm sức khỏe có thể gây khó khăn cho quý vị. Ấn bản này giải thích các nguồn mua bảo hiểm cá nhân khác nhau (không phải bảo hiểm cho “nhóm”) (bao gồm các chi tiết về Thị Trưởng Bảo Hiểm Sức Khỏe theo Sắc Luật ACA), cách mua bảo hiểm, và các loại bảo hiểm cho người có lợi tức thấp hay không đủ tiểu chuẩn vào các chương trình bảo hiểm sức khỏe nào đó.

If you don’t have employer-sponsored health insurance or Medicare, figuring out your coverage options can be daunting. This publication explains the various sources of individual (not “group”) health insurance (including detailed information about the ACA Health Insurance Marketplace), how to purchase coverage, and what your options for health care are if you have very low income or are ineligible for certain programs.

Bảo hiểm sức khoẻ là chuyện cần thiết, nhưng nếu không có bảo hiểm sức khoẻ của sở làm hay Medicare, quý vị khó biết tìm bảo hiểm ở đâu, chọn loại nào tốt, và tiền đóng hàng tháng cũng như các phí tổn khác.

Ấn bản này giải thích các nguồn bảo hiểm sức khoẻ cá nhân (không phải “nhóm”) khác nhau, cách mua bảo hiểm, và các lựa chọn nếu quý vị có lợi tức thấp.

Các loại bảo hiểm sức khoẻ trong thị trường bảo hiểm

Thị Trường Bán Bảo Hiểm Sức Khoẻ (Health Insurance Marketplace) là dịch vụ được thành lập từ Sắc Luật “Affordable Care Act” (Obamacare) để giúp dân chúng tìm mua và gia nhập vào các chương trình bảo hiểm có thể trả được. Chính phủ liên bang điều hành Thị Trường Bảo Hiểm chính tại trang mạng HealthCare.gov, trong khi một số tiểu bang điều hành thị trường bảo hiểm riêng của tiểu bang (cũng gọi là “trao đổi” (exchange)). Quý vị có thể tìm mua và gia nhập các dịch vụ này qua mạng điện toán, gọi tổng đài và tự đến tận nơi.

Thị Trường Bán Bảo Hiểm Sức Khoẻ cung ứng các thuận lợi quan trọng cho người tiêu thụ cần có bảo hiểm.

Một trong các thuận lợi là có thể đủ tiêu chuẩn tiết kiệm được tiền để mua được bảo hiểm. Trợ giúp đầu tiên là được tín dụng giảm thuế “Advance Premium Tax Credit.” Tín dụng giảm thuế này áp dụng trực tiếp vào tiền đóng hàng tháng của quý vị, giúp giảm ngay phí tổn bảo hiểm hàng tháng

Tiết kiệm thứ hai là chính phủ trợ giúp đóng tiền bảo hiểm cho quý vị (chỉ có sẵn cho mức bảo hiểm loại “Bạc” (Silver)-- xin đọc phần dưới). Quý vị tiết kiệm được tiền phải tự trả- tiền trả trước (deductibles), phụ trả (copayments), đồng bảo hiểm (coinsurance) và số tiền tối đa phải tự trả--khi đi bác sĩ khám hay nhập viện. (Lệ phí phụ trả cố định, quý vị có trách nhiệm phải trả khi dùng dịch vụ y tế. Đồng bảo hiểm là tiền được tính theo phần trăm của phí tổn dịch vụ quý vị phải trả sau khi đã trả hết số tiền phải trả trước. Tiền trả trước là tiền quý vị phải trả cho dịch vụ trước rồi hãng bảo hiểm sẽ trả cho bất kỳ dịch vụ y tế nào quý vị sử dụng, ngoại trừ các dịch vụ phòng ngừa được miễn phí. Số tiền tối đa phải tự trả là tiền quý vị tự trả đến mức tối đa cho nguyên năm khi có bảo hiểm - không bao gồm tiền đóng hàng tháng- trước khi hãng bảo hiểm trả 100% cho các phí tổn dịch vụ y tế.)

Ghi tên gia nhập vào Thị Trường bảo hiểm sức khoẻ (của chính phủ liên bang hay tiểu bang) là cách duy nhất quý vị tiết kiệm được tiền bảo hiểm – không có sẵn trong các dịch vụ bảo hiểm ở ngoài Thị Trường Bảo Hiểm (hay trong bảo hiểm trao đổi của tiểu bang).

Quý vị vẫn mua được bảo hiểm qua Thị Trường Bảo Hiểm của chính phủ nếu lợi tức của quý vị không đủ tiêu chuẩn nhận được tín dụng giảm thuế hay trợ giúp đóng bảo hiểm. Một trong các thuận lợi khi mua bảo hiểm của chính phủ cung ứng là tất cả các loại bảo hiểm đó được công nhận là “bảo hiểm sức khoẻ có phẩm chất” (cũng gọi là “bảo hiểm thiết yếu tối thiểu”), nghĩa là bảo hiểm đó hội đủ tiêu chuẩn đòi hỏi của Sắc Luật “Affordable Care Act (xem trong phần đóng khung), bao gồm 10 lợi ích sức khoẻ thiết yếu (https://familiesusa.org/blog/10-essential-health-benefits-insurance-plans-must-cover).

Sắc Luật ACA bảo vệ người tiêu thụ

Sắc luật Affordable Care Act buộc:

 • Hãng bảo hiểm phải bán bảo hiểm sức khoẻ cho quý vị
 • Giá công bình và không được lên giá vô lý
 • Được chọn bác sĩ gia đình
 • Được hưởng chung bảo hiểm của cha mẹ nếu quý vị dưới 26 tuổi
 • Không giới hạn năm hay thời gian được hưởng bảo hiểm
 • Không bị từ chối vì có tiền bệnh lý hay bị giới hạn bảo hiểm
 • Không được tự ý hủy bảo hiểm của người mua
 • Không gặp trở ngại trong dịch vụ khẩn cấp
 • Không trả phí tổn cho các dịch vụ y tế phòng ngừa
Mua bảo hiểm trong Thị Trường Bảo Hiểm

Thị Trường Bán Bảo Hiểm của chính phủ Liên Bang có trong trang mạng HealthCare.gov. Trang mạng của chính phủ liên bang sẽ dẫn quý vị đến bảo hiểm trao đổi của chính phủ tiểu bang nếu có, hay tìm tại đây: https://www.healthcare.gov/marketplace-in-your-state/.

Để mua được bảo hiểm trong Thị Trường Bảo Hiểm, quý vị:

Những ai đủ tiêu chuẩn mua bảo hiểm qua Thị Trường có thể mua trong thời hạn “Ghi Tên Gia Nhập.” (Open Enrollment) (thường là kỳ hạn một tới hai tháng trước cuối năm). Ngoài thời gian Ghi Tên Gia Nhập quí vị chỉ có thể gia nhập hay thay đổi bảo hiểm nếu quý vị đủ tiêu chuẩn hưởng bảo hiểm Medicaid hay Chương Trình Bảo Hiểm cho trẻ em -CHIP (Chidren’s Health Insurance Progam) (xem chi tiết phía dưới) hay nếu đủ tiêu chuẩn cho các biến cố trong đời sống (thí dụ, mất bảo hiểm của sở, dọn ra khỏi vùng hãng bảo hiểm trả, lập gia đình hay có thêm con nhỏ trong gia đình) quý vị sẽ đủ tiêu chuẩn được vào Gia Nhập Đặc Biệt. (xem chi tiết tại https://www.healthcare.gov/coverage-outside-open-enrollment/special-enrollment-period/. Để biết quý vị có đủ tiêu chuẩn nhận hay đổi bảo hiểm sức khoẻ, xin vào https://www.healthcare.gov/screener/.) Nếu đủ tiêu chuẩn cho thời hạn Gia Nhập Đặc Biệt, quý vị thường có tới 60 ngày sau biến cố để ghi tên vào một chương trình bảo hiểm. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, quý vị sẽ phải chờ đến thời hạn Ghi Tên Gia Nhập kế.

Các bảo hiểm có trong Thị Trường Bảo Hiểm được phân loai làm bốn hạng mục –Đồng, Bạc, Vàng và Bạch Kim,--Bảo hiểm loại Đồng có giá tiền đóng hàng tháng thấp nhất nhưng tiềm năng phải tự trả phí tổn dịch vụ y tế cao nhất và bảo hiểm loại Bạch Kim có tiền đóng hàng tháng cao nhất nhưng tiền tự trả phí tổn thấp nhất (https://www.healthcare.gov/choose-a-plan/plans-categories/). (Chỉ có loại Bạc đủ tiêu chuẩn để chính phủ trợ giúp đóng tiền bảo hiểm).

Quý vị có hay không có đủ tiêu chuẩn hưởng tín dụng giảm thuế hay được trợ giúp trả bảo hiểm còn tùy vào lợi tức ước tính của cả gia đình quý vị (https://www.healthcare.gov/income-and-household-information/how-to-report/).

Một lựa chọn khác, nhưng hạn chế tiêu chuẩn, là bảo hiểm tai ương, chỉ cho những người tiêu thụ trẻ (dưới 30 tuổi) hay những người đủ tiêu chuẩn “được miễn vì cơ cực” ở bất kỳ tuổi nào (https://www.healthcare.gov/health-coverage-exemptions/hardship-exemptions/). Bảo hiểm này cho đóng tiền hàng tháng thấp hơn các bảo hiểm khác, nhưng thường hay buộc quý vị trả tất cả các phí tổn y tế tới mức tối đa tiền trả trước, và nó không đủ tiêu chuẩn để quý vị hưởng tín dụng giảm thuế hay được chính phủ giúp đóng bảo hiểm.

Khi chọn một loại bảo hiểm, nên suy xét phí tổn tổng cộng – tiền đóng mỗi tháng, tiền trả trước, tiền phụ trả/đồng bảo hiểm và tiền tự trả tối đa (số tiền tối đa quý vị phải tự trả cho dịch vụ y tế có bảo hiểm trong một năm, sau đó hãng bảo hiểm sẽ trả 100% cho các phí tổn y tế được bảo hiểm) -- cùng với bất kỳ các trợ giúp chính phủ nào mà quý vị đủ tiêu chuẩn hưởng trong loại bảo hiểm Bạc.

Quý vị cũng cần uớc tính phí tổn y tế trong năm. Nói chung, nếu quý vị sẽ cần nhiều chăm sóc y tế (đi gặp bác sĩ nhiều lần, toa thuốc, mổ xẻ v.v.) nên nghĩ đến loại bảo hiểm Vàng hay Bạch kim. Nếu không cần nhiều dịch vụ y tế hay thuốc kê toa, loại Đồng có thể phù hợp hơn. Và nếu đủ tiêu chuẩn hưởng trợ giúp của chính phủ, quý vị chỉ có thể được giúp với bảo hiểm loại Bạc. Quý vị cũng có thể thay đổi loại bảo hiểm trong thời hạn Ghi Tên Gia Nhập kế nếu cuộc sống thay đổi.

Ngoài phí tổn, quý vị cũng nên chọn loại bảo hiểm dựa theo phẩm chất được đánh giá (https://www.healthcare.gov/quality-ratings/) và dễ sử dụng các cơ sở y tế. (Trang HealthCare.gov’s What You Should Know About Provider Networks giải thích sự khác biệt giữa các loại bảo hiểm PPOs, HMOs, EPOs và POS và các điều cần suy xét khi chọn bảo hiểm.)

Các loại bảo hiểm trực tiếp (không trong Thị Trường Bảo Hiểm)

Bảo hiểm sức khoẻ cá nhân có trong loại “không trao đổi” – bảo hiểm không có trong thị trường bảo hiểm của chính phủ liên bang và tiểu bang (ngoại trừ ở Washington D.C.) Các loại bảo hiểm này quý vị mua từ hãng bảo hiểm, chuyên viên bán bảo hiểm, người môi giới hay người bán bảo hiểm trên mạng điện toán. (một chuyên viên môi giới hay người bán bảo hiểm trên mạng điện toán có thể chỉ bán các loại bảo hiểm của công ty đó, vì thế quý vị nên liên lạc với các hãng bảo hiểm khác để có thêm lựa chọn.)

Tuy nhiên, mua bảo hiểm sức khoẻ ở ngoài Thị Trường Bảo Hiểm, quý vị sẽ không đủ tiêu chuẩn hưởng tín dụng giảm thuế và/hay được chính phủ giúp đóng bảo hiểm dựa theo lợi tức của quý vị. Vì thế, trước khi mua ở ngoài, quý vị nên lên mạng điện toán xem mình có đủ tiêu chuẩn được giảm tiền bảo hiểm: https://www.healthcare.gov/lower-costs/.

Nếu không, quý vị cũng vẫn mua được bảo hiểm sức khoẻ qua Thị Trường Bảo Hiểm, nhưng cũng nên khôn ngoan so sánh các loại bảo hiểm trong và ngoài Thị Trường Bảo Hiểm. Nhất là đối với người nào muốn mua loại Bạc nhưng không đủ tiêu chuẩn hưởng tín dụng giảm thuế hay chính phủ trợ giúp sẽ tìm được loại bảo hiểm ngoài thị trường với giá rẻ hơn. (Xin đọc bài “Should you look outside the ACA’s exchange?” trong trang mạng HealthInsurance.org để biết mua bảo hiểm sức khoẻ ở đâu: https://www.healthinsurance.org/obamacare-enrollment-guide/off-exchange-plans/.)

Khi mua bảo hiểm ngoài Thị Trường trao đổi, quý vị nên coi qua các bước so sánh bảo hiểm giống như trong loại bảo hiểm của Thị Trường: suy xét phí tổn tổng cộng --tiền đóng hàng tháng, tiền trả trước, phụ trả/đồng bảo hiểm và số tiền tối đa tự trả; thử ước tính lượng chăm sóc sức khoẻ quý vị sẽ cần trong năm có bảo hiểm để có thể phân tích phí tổn (đóng tiền hàng tháng cao hơn và được bảo hiểm nhiều hơn hay đóng tiền hàng tháng thấp hơn và bảo hiểm ít hơn); so sánh bảo hiểm được đánh đánh giá ra sao (phẩm chất, khách hàng hài lòng, v.v.); và kiểm xem loại mạng lưới và bác sĩ nào đáp ứng được nhu cầu của quý vị.

Tất cả các loại bảo hiểm “y tế chính yếu” dù được bán qua Thị Trường Bảo Hiểm hay ngoài Thị Trường đều phải tuân theo Sắc Luật ACA, nghĩa là nó phải hội đủ các tiêu chuẩn bảo hiểm tối thiểu, chiếu theo luật. Các bảo hiểm được bán qua Thị Trường (hay qua chương trình trao đổi) cũng phải có giấy phép thừa nhận đủ tiêu chuẩn như là các chương trình bảo hiểm sức khoẻ, và chương trình trao đổi có thể buộc các loại bảo hiểm đủ tiêu chuẩn phải bảo hiểm hơn cả các quy định căn bản trong Sắc Luật ACA. Các bảo hiểm được bán ngoài chương trình trao đổi có thể xin được cấp giấy phép là bảo hiểm đủ tiêu chuẩn, nhưng không bắt buộc.Cho dù quý vị mua bảo hiểm qua Thị Trường Bảo Hiểm hay ngoài Thị Trường, Thời hạn Ghi Tên Gia Nhập và Gia Nhập Đặc Biệt vẫn phải tuân hành theo Sắc Luật ACA (ngoại trừ ở tiểu bang Nevada, được phép ghi tên gia nhập quanh năm). (Trong vài trường hợp ngoại lệ, hãng bảo hiểm bán bảo hiểm cá nhân không theo thời hạn Ghi Tên Gia Nhập nhưng vẫn được coi là bảo hiểm sức khoẻ có tiêu chuẩn, nhưng đa số thì không.)

Mặc dù luật của ACA “cá nhân phải có bảo hiểm” nếu không sẽ bị phạt tiền -đã bị bãi bỏ ở cấp liên bang, bắt đầu từ năm 2019, nhưng một số tiểu bang vẫn đặt để luật phạt tiền những người không có bảo hiểm sức khoẻ. New Jersey, Massachusetts, Vermont, Washington D.C., Rhode Island và California đã có luật buộc phải mua bảo hiểm sức khoẻ hay bắt đầu có hiệu lực trong năm 2020. Một số tiểu bang khác đang suy xét áp dụng luật buộc phải mua bảo hiểm này.

Người mua nên cảnh giác

Ngoài các bảo hiểm sức khoẻ đủ tiêu chuẩn Luật ACA bán ngoài Thị Trường, còn có các loại bảo hiểm không tuân hành Luật ACA. Các loại này bao gồm “giới hạn bảo hiểm” và bảo hiểm ngắn hạn. (Vào giữa năm 2018, nội các Trump đã hợp pháp hoá các bảo hiểm sức khoẻ không tuân hành theo Luật ACA với điều lệ bảo hiểm lên tới 364 ngày – có thể gia hạn tới 36 tháng-- so sánh với 90 ngày trước đây. Một số tiểu bang áp dụng thể lệ giới hạn số ngày bảo hiểm khác nhau.) Tiền đóng bảo hiểm hàng tháng thấp với một số bảo hiểm loại này trông có vẻ hấp dẫn, nhưng nó thường đi với các thể lệ không bao thầu cho người mua có tiền bệnh án, dịch vụ bảo hiểm giới hạn, và hậu quả là người mua phải tự trả phí tổn y tế rất cao hay hãng bảo hiểm không chịu trả tiền cho các dịch vụ y tế mà người mua cần, khiến các loại bảo hiểm này trở thành vô giá trị. Đừng dựa vào các loại bảo hiểm kiểu này nếu quý vị đã có bệnh hay bệnh kinh niên. Xin đọc các rủi ro của loại bảo hiểm này tại: FamiliesUSA.org. Quý vị có thể tránh mua các bảo hiểm kém chất lượng này bằng cách mua bảo hiểm qua chương trình trao đổi hay kiểm qua kỹ các loại bảo hiểm không qua chương trình trao đổi đó có tuân hành theo Luật ACA.

Bảo hiểm sức khoẻ của chính phủ cho người có lợi tức thấp (Medicaid và CHIP)

Nếu quý vị không mua nổi bảo hiểm cá nhân, và không có bảo hiểm của sở làm hay có Medicare, chính phủ liên bang/tiểu bang phối hợp với nhau giúp quý vị có bảo hiểm sức khoẻ qua chương trình Medicaid và CHIP (Children’s Health Insurance Program). (Một số tiểu bang dùng tên khác nhau cho các chương trình này: https://www.healthcare.gov/medicaid-chip-program-names/.)

Chiếu theo luật liên bang, chương trình Medicaid trong tất cả các tiểu bang phải trợ giúp cho các nhóm cụ thể nào đó, bao gồm các gia đình có lợi tức thấp, phụ nữ mang thai và trẻ em, cũng như người nhận trợ cấp SSI (Supplemental Security Income) (https://www.medicaid.gov/medicaid/eligibility/index.html). Đa số các tiểu bang đã nới rộng bảo hiểm cho hầu hết những người Mỹ có lợi tức thấp dựa theo bảo hiểm Medicare cho người từ 65 tuổi. (Khoảng mười hai tiểu bang không cấp, người trưởng thành mà không có con sẽ gặp khó khăn vì không đủ tiêu chuẩn dù có lợi tức thấp.) Nói chung, người di cư hợp pháp (có thẻ xanh) đủ tiêu chuẩn nhận Medicaid và CHIP sau năm năm là thường trú nhân, nếu họ cũng đủ tiêu chuẩn của các chương trình này đề ra. (Tuy nhiên, những người chưa có quốc tịch nên cảnh giác sử dụng bảo hiểm Medicaid và một số các trợ cấp xã hội khác, vì nó có thể ảnh hưởng đến thủ tục di trú/nhập tịch của họ, chiếu theo điều lệ “public charge” . Để biết thêm chi tiết về cả hai bảo hiểm Medicaid và CHIP, xin vào trang mạng của HealthCare.gov (https://www.healthcare.gov/medicaid-chip/getting-medicaid-chip/).

Chương trình bảo hiểm Medicaid của liên bang trả cho một số dịch vụ y tế ấn định (các dịch vụ nằm bệnh viện và ngoại chẩn, các xét nghiệm và quang tuyến X, phòng khám khẩn cấp, v.v.) Chính quyền tiểu bang cũng có các chọn lựa trả cho các dịch vụ như thuốc kê toa, thể lực trị liệu, v.v. Tất cả mọi tiểu bang có chương trình Medicaid bảo hiểm khám răng cho trẻ em, và gần một nửa số các tiểu bang cũng có bảo hiểm răng cho người lớn. Đa số bảo hiểm của chính phủ tiểu bang trả cho tiền khám mắt và làm kiếng. (Để biết thêm chi tiết, xin xem trang Medicaid: https://www.medicaid.gov/medicaid/benefits/list-of-benefits/index.html.)

Medicaid trả cho một số dịch vụ (như phòng khám khẩn cấp), bệnh nhân không phải phụ trả. Các dịch vụ khác phải phụ trả, tùy theo quý vị ở tiểu bang nào. Mỗi tiểu bang đưa ra số tiền đóng hàng tháng, tiền trả trước và phí tổn phải tự trả là bao nhiêu cho người nhận Medicaid. Nói chung, những ai có lợi tức cao hơn, có thể phải đóng một số tiền nhỏ hàng tháng. (Để biết thêm chi tiết về Chương Trình Medicaid của chính phủ tiểu bang, xin vào: https://www.healthinsurance.org/medicaid/.)

Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khoẻ cho Trẻ Em CHIP (https://www.healthcare.gov/medicaid-chip/childrens-health-insurance-program/) là chương trình bảo hiểm giá rẻ cho các trẻ em trong gia đình có lợi tức quá cao không đủ tiêu chuẩn hưởng Medicaid nhưng không đủ tiền để mua bảo hiểm tư.

Quý vị có thể ghi tên gia nhập cả hai chương trình Medicaid và CHIP qua Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khoẻ (https://www.healthcare.gov/) bất cứ lúc nào (không có thời hạn Ghi Tên Gia Nhập), hay ghi tên thẳng với cơ quan Medicaid của tiểu bang. Nếu quý vị nộp đơn qua trang mạng của Thị Trường Bảo Hiểm của chính phủ liên bang, họ sẽ gởi tin tức của quý vị tới cơ quan chính phủ tiểu bang của quý vị nếu có người trong gia đình của quý vị đủ tiêu chuẩn nhận Medicaid hay CHIP. Họ cũng sẽ cho biết nếu quý vị đủ tiêu tiêu chuẩn nhận được bảo hiểm cá nhân có trợ giúp, dựa theo lợi tức của quý vị.

Bảo hiểm sức khoẻ cho người di cư bất hợp pháp

Người di cư bất hợp pháp không đủ tiêu chuẩn nhận các chương trình bảo hiểm sức khoẻ của chính phủ liên bang như Medicaid và CHIP (ngoại trừ một số tiểu bang nới rộng bảo hiểm chăm sóc thai nhi cho các phụ nữ có thai di cư bất hợp pháp), và không đủ tiêu chuẩn để mua bảo hiểm hay hưởng tín dụng giảm thuế hoặc được chính phủ trợ giúp đóng bảo hiểm qua Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khoẻ. Tuy nhiên, năm tiểu bang – California, Illinois, Massachusetts, New York và Washington - cũng như Washington D.C. cấp bảo hiểm sức khoẻ cho trẻ em dưới 18 tuổi di cư bất hợp pháp. (chính phủ tiểu bang California nới rộng bảo hiểm sức khoẻ cho người trưởng thành 25 tuổi trở xuống có lợi tức thấp và di cư bất hợp pháp.) Người di cư bất hợp pháp cũng có thể mua bảo hiểm sức khoẻ trực tiếp từ các chuyên viên môi giới, nhưng giá có thể rất cao để mua nếu không có sự trợ giúp của chính phủ và không có các bảo vệ khác dựa theo Sắc Luật Affordable Care Act.

Trong gia đình có diện di trú lẫn lộn có thể nộp đơn mua bảo hiểm trong Thị Trường Bảo hiểm, Medicaid và CHIP cho các thân nhân đủ tiêu chuẩn.

Người di cư bất hợp pháp có thể nhận được các dịch vụ khám khẩn cấp dựa theo chương trình Medicaid, và có thể nhận được các dịch vụ khám bệnh qua các chương trình y tế công cộng, bao gồm các trung tâm y tế được chính phủ liên bang thừa nhận. Các trung tâm y tế giá bình dân đặt trụ sở ở các vùng thành thị và nông thôn, các dịch vụ y tế tính tiền dựa theo lợi tức bao gồm khám tổng quát, khám phụ khoa, khám thai nhi, khám răng, các dịch vụ cai nghiện và giới thiệu đến các cơ sở chăm sóc chuyên môn. Nhân viên của trung tâm y tế không hỏi giấy tờ chứng minh diện di trú. Để tìm một trung tâm y tế gần khu vực quý vị ở, xin xem: https://www.findahealthcenter.hrsa.gov/.

Hiệp Hội Y Tế Từ Thiện Quốc Gia mang tên: “The National Association of Free & Charitable Clinics” là nguồn giúp đỡ khác giúp quý vị tìm một y viện gần nhà: https://www.nafcclinics.org/find-clinic.

Nếu cần được khám khẩn cấp, quý vị có thể đến bất kỳ bệnh viện nào. Chiếu theo luật liên bang, bệnh viện nào có nhận tài trợ của chính phủ liên bang (hầu hết đều có) phải điều trị cho bệnh nhân cần khám khẩn cấp, không cần biết diện di trú hay bảo hiểm sức khoẻ của họ. (Để biết thêm chi tiết, xin vào AllLaw.com và trang PatientAdvocate.org.) Các quy luật trong tiểu bang quý vị ở cho biết thêm các quyền hạn bảo vệ quý vị.

Nếu bệnh trạng khẩn trương nhưng không quá trầm trọng hay nguy hiểm đến tính mạng, quý vị có thể được chăm sóc nhanh và ít tốn kém hơn bằng cách tới các cơ sở y tế độc lập chuyên khám bệnh khẩn trương (urgent care) hay có trong bệnh viện, thay vì tới phòng khẩn cấp. (Để biết thêm chi tiết, xin vào: https://www.cnet.com/news/how-to-find-urgent-care-and-avoid-a-hefty-hospital-bill/.)

Bảo hiểm sức khoẻ cho học sinh và người trưởng thành trẻ

Có nhiều yếu tố rộng lớn (bao gồm tuổi, tình trạng nghề nghiệp và quý vị là học sinh hay không) để biết loại bảo hiểm nào có sẵn cho quý vị. Tùy vào hoàn cảnh, quý vị có thể được bảo hiểm dưới bảo hiểm của phụ huynh hay chồng/vợ của quý vị, bảo hiểm của sở, của trường học, của Medicaid, hay được mua qua Thị Trường Bảo Hiểm.

Đây là các yếu tố chính xác cần để ý:

 • Quý vị có thể được trong bảo hiểm của cha mẹ đến khi quý vị 26 tuổi (nếu bảo hiểm có bảo hiểm cho người phụ thuộc).
 • Bảo hiểm của sở chắc chắn là lựa chọn tốt nhất cho quý vị (bảo hiểm đủ tiêu chuẩn như là “bảo hiểm các nhu cầu tối thiểu cần thiết.”
 • Nếu độc thân và tiền kiếm khoảng dưới $16,000 một năm, quý vị có thể đủ tiêu chuẩn được bảo hiểm Medicaid “không có phí tổn” trong 34 tiểu bang có mở rộng chương trình bảo hiểm cho nhiều người trưởng thành với lợi tức thấp.
 • Mua bảo hiểm qua Thị Trường Bảo Hiểm của chính phủ (HealthCare.gov) chắc chắn là lựa chọn tốt nhất nếu quý vị không được bảo hiểm miễn phí hay rẻ dưới bảo hiểm của cha/mẹ, sở làm, v.v. (Nên cảnh giác với các loại bảo hiểm bán ngoài Thị Trường Bảo Hiểm của chính phủ, vì nhiều loại không tốt.)

Để biết thêm chi tiết về các lựa chọn và cách chọn bảo hiểm cho khôn ngoan, quý vị nên đọc ấn bản “Young Invincibles” #HealthyAdulting 101: How Does My Health Insurance Work? (http://younginvincibles.org/wp-content/uploads/2018/10/2018-Healthy-Adulting-Toolkit.pdf).

Trợ giúp thuốc kê toa

Nếu không có bảo hiểm sức khoẻ, hay nếu bảo hiểm không trả nhiều cho phí tổn thuốc kê toa, quý vị có thể gặp khó khăn trả tiền thuốc hay không trả nổi nếu không được giúp đỡ. Dưới đây là các nguồn trợ giúp thuốc kê toa. (Quý vị cũng có thể tự lên mạng điện toán tìm các chữ chính “trợ giúp thuốc kê toa” để biết các nguồn giúp đỡ khác hay cập nhật tin tức.)

 • RxHope giúp tiến hành nhanh chóng thủ tục nộp đơn và hướng dẫn qua Chương Trình Trợ Giúp Bệnh Nhân của các công ty bào chế thuốc (https://www.rxassist.org/faqs), chương trình phát thuốc miễn phí hay bán giá rẻ cho các người tiêu thụ có lợi tức thấp. Các dịch vụ cho bệnh nhân đểu miễn phí.
 • RxAssist cung cấp trữ liệu tổng hợp của Chương Trình Trợ Giúp Bệnh Nhân, có các công cụ, tin tức và bài viết thực tế giúp quý vị kiếm các hướng dẫn cần thiết.
 • NeedyMeds là nguồn hướng dẫn về các chương trình trợ giúp thuốc kê toa, phiếu giảm giá, trả lại tiền và các loại trợ giúp khác. Quý vị lướt lên nút “Patient Savings” phía trên của trang mạng để xem danh sách các lựa chọn.
 • Các Công Cụ Trợ Giúp Dược Phẩm là máy dò tìm miễn phí và bảo mật , giúp người sử dụng tìm các tin tức về các chương trình trợ giúp tài chánh của các công ty bào chế thuốc.

Để biết thêm chi tiết, xin xem “Chương Trình Trợ Giúp Thuốc Tây” trong trang mạng của chính phủ: https://www.medicare.gov/pharmaceutical-assistance-program/.

Khiếu nại

Nếu muốn khiếu nại về bảo hiểm cá nhân của quý vị, nên viết thơ khiếu nại tới cơ quan phục vụ khách hàng của hãng bảo hiểm. Quý vị cũng có thể gởi thơ đến cơ quan điều hành hãng bảo hiểm sức khoẻ trong tiểu bang quý vị ở. Đây có thể là Cơ Quan Bảo Hiểm (tìm cơ quan của quý vị tại:https://www.naic.org/documents/members_membershiplist.pdf), Cơ Quan Quản Lý Sức Khoẻ (The Department of Managed Health Care) (nếu tiểu bang của quý vị có một trong các cơ quan này) hay tương tự như vậy.

Nguồn giúp đỡ

 • HealthCare.gov là trang mạng của Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khoẻ của chính phủ liên bang, nơi quý vị tìm hiểu và ghi tên gia nhập vào các loại bảo hiểm đủ tiêu chuẩn (và liên đới quý vị đến chương trình bảo hiểm trao đổi của chính phủ tiểu bang, nếu có, và tới Medicaid và CHIP). Trang các thuật ngữ (https://www.healthcare.gov/glossary/) tổng hợp các từ ngữ giúp quý vị hiểu hơn những gì quý vị đọc trong HealthCare.gov và các trang mạng liên quan đến chăm sóc sức khoẻ khác.
 • Medicaid.gov có các hướng dẫn cụ thể cấp liên bang và tiểu bang về Medicaid và CHIP.
 • HealthFinder.gov, Do Bộ Y Tế và Dân Sinh quản trị, cung ứng các nguồn giúp đỡ liên quan đến các đề tài rộng lớn về sức khoẻ.
 • Navigators (Người Hướng Dẫn) là các cá nhân và hội đoàn làm dịch vụ tiếp cận, hướng dẫn khách quan và trợ giúp ghi tên gia nhập cho Thị Trường Bảo Hiểm (HealthCare.gov) và bảo hiểm Medicaid. (Quỹ tài trợ cho các người hướng dẫn đã bị cắt; Trang HealthInsurance.org giải thích các lựa chọn khác cho quý vị để giúp ghi tên mua bảo hiểm sức khoẻ: https://www.healthinsurance.org/obamacare-enrollment-guide/who-should-help-me-enroll-in-a-health-plan.)
 • HealthInsurance.org chỉ dẫn bao quát cho người tiêu thụ về các lãnh vực của chăm sóc sức khoẻ, từ Thị Trường Bảo Hiểm và các loại bảo hiểm không tuân hành theo Sắc Luật ACA đến Medicare và Medicaid.
 • Consumer Action’s Health Insurance module có các tin tức xác thật miễn phí như ấn bản này về các đề tài bảo hiểm sức khoẻ của sở làm và Medicare, cũng như có thêm phần Hỏi&Trả Lời chi tiết về các đề tài liên quan đến bảo hiểm sức khoẻ.

Published / Reviewed Date

Published: April 07, 2020

Download File

Get Covered: Navigating private and government health insurance (Vietnamese)
File Name: Individual_Health_Insurance_2019_VN_v1.1.pdf
File Size: 0.36MB

Sponsors

Notes

Tập hướng dẫn này do Dự Án Hướng Dẫn Bảo Hiểm của Cơ Quan Consumer Action biên soạn

Filed Under

Insurance   ♦   Medical/Healthcare   ♦  

Copyright

© 2020 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T