Improve Your Credit -  Put Bad Credit Behind You (Vietnamese)

Cải Tiến Tín Dụng Của Quý Vị - Bỏ lại đằng sau tín dụng xấu

Một cẩm nang dễ hiểu giải thích sự quan trọng trong việc giữ tín dụng tốt, quyền lợi của quý vị khi bị bác tín dụng, làm sao kiểm soát bản báo cáo tín dụng, và làm thế nào để tranh cãi những sai lầm trong bản báo cáo tín dụng, và làm thế nào để cải tiến hạnh kiểm tín dụng.

An easy-to-read brochure that explains why having good credit is important, your rights if your credit application is rejected, how to check your credit report, how to dispute mistakes on your credit report and how to begin to rebuild good credit.

Cải tiến hạnh kiểm tín dụng của quý vị

Dù cho nhiều khi quý vị không phải cần có hạnh kiểm tín dụng, hạnh kiểm tín dụng là điều cần thiết để mua nhà, mua xe hay xin một thẻ tín dụng. Và hạnh kiểm tín dụng xấu có thể cản trở quý vị mướn nhà, mắc một đường dây điện thoại, mua bảo hiểm nhân thọ hay được mướn việc.

Nhiều người bắt đầu nhận thức được tầm ảnh hưởng của hạnh kiểm tín dụng khi họ bị khước từ một đơn xin mượn tiền, một việc làm hay chỗ thuê nhà. Các chủ nhà, công ty điện nước, hãng xưởng và các công ty bảo hiểm cũng như công ty cho vay tiền, tất cả đều có quyền duyệt xét hạnh kiểm tín dụng của quý vị trong quá khứ và dùng lý lịch hạnh kiểm tín dụng của quý vị như là một lý do để từ chối. Nếu chuyện này xảy ra, quý vị có quyền biết lý do.

Tại sao tôi bị từ chối?

Ðơn xin của quý vị có thể bị từ chối vì quý vị không có tín dụng tốt hay quý vị chưa bao giờ có tín dụng. Ðể có thể dùng đến tín dụng, quý vị cần có một quá khứ tín dụng--một hồ sơ về cách quý vị sử dụng tiền trong quá khứ.

Quá khứ tín dụng xấu là một vấn đề nghiêm trọng. Nó có thể là hậu quả của việc trả nợ trễ thẻ tín dụng, tiền mượn mà quý vị không hề trả lại, hay phá sản. Các dữ kiện không tốt nằm trong hồ sơ quá khứ tín dụng của quý vị từ bảy tới mười năm. Nếu gặp phải các vấn đề này, quý vị có thể khó mượn được tiền, hay làm các việc cần phải có một quá khứ tín dụng tốt. Cho dù quý vị có thể mượn được tiền, quý vị có thể bị yêu cầu phải trả lãi xuất, lệ phí cao hơn mức trung bình khi mua nhà, mượn tiền và xin thẻ tín dụng.

Nếu quý vị đã từng mang nợ hay có một thẻ tín dụng, quý vị chắc chắn là đã có một quá khứ tín dụng trong hồ sơ lưu của một trong cả ba văn phòng báo cáo hạnh kiểm tín dụng. Ðây gọi là bản báo cáo tín dụng. Nếu bản báo cáo tín dụng cho thấy quý vị đã thiếu trách nhiệm trả nợ trong quá khứ, quý vị chắc chắn sẽ bị từ chối khi mượn một món nợ mới.

Nếu quý vị chưa bao giờ có tín dụng, nếu quý vị mới bắt đầu dùng tín dụng hay chẳng hề dùng đến tín dụng trong nhiều năm, quý vị có thể không có bản báo cáo tín dụng. Không có bản báo cáo tín dụng, công ty cho vay tiền không thể nào quyết định được việc cho quý vị mượn tiền.

Xây dựng một tín dụng tốt

Không bao giờ quá trễ để chỉnh đốn tín dụng xấu và bắt đầu gầy dựng lại một lý lịch tín dụng mới của quý vị. Một khi hồ sơ tín dụng được hoàn chỉnh, quý vị sẽ sử dụng được các nguồn tài chánh dự trữ mà tín dụng tốt có thể cung ứng.

Tùy vào tình trạng hạnh kiểm tín dụng của quý vị trong quá khứ hay trong hiện tại tệ như thế nào, quý vị cần có thời gian và kiên nhẫn để gầy dựng lại hồ sơ tín dụng cho tốt. Nếu quý vị chưa bao giờ mượn tiền, quý vị có thể mượn tiền như là cách để gầy dựng một hồ sơ tín dụng tốt. Nếu quý vị có một hồ sơ tín dụng hơi xấu chỉ vì một vài lần trả nợ trễ hạn, quý vị có thể cập nhật hoá trương mục tín dụng của mình và cải thiện quá khứ tín dụng chỉ trong vài tháng.

Kiểm soát bản báo cáo tín dụng của quý vị

Bước đầu tiên để gây dựng một tín dụng tốt là có một bản báo cáo tín dụng của quý vị. Theo luật liên bang, hàng năm quý vị có thể xin được một bản báo cáo tín dũng miễn phí từ cả ba công ty báo cáo tín dụng. Các công ty này là:

Ba công ty này đã lập trang điện toán “Annual Credit Report” (www.annualcreditreport.com) để quý vị có thể lấy bản báo cáo tín dụng miễn phí hàng năm theo luật liên bang. Quý vị có thể đặt lấy báo cáo tín dụng qua mạng điện toán, hay qua điện thoại 877-322-8228, hay qua thơ gởi. Để yêu cầu bản báo cáo tín dụng của quý vị qua bưu điện, quý vị phải viếng thăm trang điện toán để lấy mẫu đơn.

Quý vị được quyền lấy một bản báo cáo miễn phí hàng năm từ ba công ty. Quý vị có thể yêu cầu cả ba báo cáo cùng lúc, hay có thể yêu cầu riêng rẽ. Yêu cầu bản báo cáo ở mỗi công ty cho các tháng khác nhau trong năm giúp quý vị có cơ hội kiểm soát bản báo cáo thường xuyên hơn mà không cần trả thêm tiền xin các báo cáo khác.

Quý vị cũng có thể xin được một bản sao báo cáo tín dụng miễn phí nếu quý vị bị từ chối cho vay tiền, bảo hiểm hay không được mướn việc--nhưng chỉ khi nào quý vị xin có bản báo cáo miễn phí này trong vòng 60 ngày kể từ ngày bị từ chối. Nếu công ty từ chối đơn của quý vị, họ sẽ gởi cho quý vị thơ thông báo có tên, địa chỉ và số điện thoại của công ty đã cung cấp hồ sơ tín dụng. Quý vị cũng có quyền được một bản báo cáo tín dụng miễn phí nếu quý vị bị thất nghiệp, và dự định kiếm việc trong vòng 60 ngày; hay đang nhận trợ cấp xã hội, hoặc bản báo cáo tín dụng của quý vị không chính xác vì có sự gian lận, bao gồm bị trộm danh tính cá nhân. Khi tội ác trộm danh tính cá nhân càng gia tăng, kẻ gian dùng tin tức cá nhân của quý vị như số thẻ an sinh xã hội và ngày sinh tháng đẻ để nộp đơn xin thẻ tín dụng bằng tên của quý vị và dùng thẻ mua món đắt tiền như nữ trang hay đồ điện tử.

Nếu quý vị không hội đủ điều kiện để có một bản sao miễn phí, các cơ quan báo cáo tín dụng tính $10 cho mỗi bản sao. Quý vị có thể mua một bản bất cứ lúc nào.

Tin tức xấu

Bản báo cáo tín dụng của quý vị có thể liệt kê các món nợ cũ chưa trả -- các món nợ quý vị đã quên trả. Có thể là một món nợ đã bị đưa qua cơ quan chuyên đòi nợ (collection agency). Khi cơ quan chuyên đòi nợ không thể nào kiếm ra quý vị, họ sẽ báo cáo món nợ chưa trả tới văn phòng báo cáo tín dụng. Ðây là một thí dụ về quá khứ tín dụng xấu.

Các chi tiết khác trong bản báo cáo tín dụng của quý vị trông có vẻ xấu trước con mắt của công ty cho vay, chủ nhà hay chủ hãng bao gồm:

 • Trả nợ thẻ tín dụng hay tiền nợ trễ
 • Các món nợ chưa trả
 • Phá sản
 • Án lệnh của toà phạt quý vị như tiền chu cấp con cái hay các vụ kiện quý vị nợ tiền.

Có khi bản báo cáo tín dụng của quý vị liệt kê các món nợ không phải của quý vị. Chuyện lẫn lộn hồ sơ không phải là chưa nghe tới, nhất là cho người nào có cùng tên với nhau.

Các sai lầm trong bản báo cáo của quý vị

Tất cả các tin tức sai lầm quý vị cần để sửa chữa đều nằm trong bản báo cáo tín dụng của quý vị. Nếu quý vị tìm thấy các tin tức không đúng trong bản báo cáo tín dụng của mình, điền vào mẫu đơn đối chất do văn phòng báo cáo tín dụng cung cấp hay biên một lá thơ tới văn phòng giải thích tại sao quý vị muốn đối chất.

Văn phòng báo cáo tín dụng có khoảng 30 ngày để điều tra và hồi đáp lại đối chất của quý vị. Quý vị sẽ nhận được một văn bản báo cáo về kết quả của cuộc điều tra. Nếu vụ đối chất đưa đến kết quả là có sự thay đổi trong bản báo cáo tín dụng, quý vị cũng có thể nhận được một bản sao miễn phí trong đó ghi rõ các sửa chữa.

Nếu cuộc điều tra cho thấy có sự sai lầm, quý vị có thể yêu cầu gởi bản báo cáo chính xác đến những người đã nhận được bản báo cáo trước đó trong vòng sáu tháng. Đối với người xin việc bản báo cáo đã chỉnh sửa có thể được gởi tới bất cứ ai đã nhận bản báo cáo tín dụng cũ trong vòng hai năm cho mục đích tuyển nhân viên.

Văn phòng báo cáo tín dụng không được đưa các tin tức sai lầm trở vào lại hồ sơ của quý vị ngoại trừ công ty cung cấp các tin tức này chứng nhận các tin tức đó là chính xác. Trong trường hợp này, văn phòng báo cáo tín dụng phải đưa cho quý vị một bản thông báo có tên, địa chỉ và số điện thoại của công ty cung cấp tin tức. Nếu các tin tức đó chính xác, nó sẽ được đưa vô lại trong hồ sơ quá khứ tín dụng của quý vị.

Viết thơ cho công ty đã cung cấp các dữ kiện không đúng để họ biết quý vị khiếu nại. Công ty này sau đó buộc phải ghi lại vụ đối chất của quý vị khi họ cung cấp tin tức về trương mục của quý vị tới văn phòng báo cáo tín dụng trong tương lai.

Quý vị cũng có thể cung cấp cho văn phòng báo cáo tín dụng biết chuyện theo phía quý vị bằng cách viết thơ giải thích không quá 100 chữ. Ghi rõ tình trạng của quý vị một cách ngắn gọn và gởi tới văn phòng báo cáo tín dụng. Thơ biện giải của quý vị sẽ được cho vào trong hồ sơ quá khứ tín dụng của quý vị.

Tránh các điểm báo hiệu giới hạn tín dụng của quý vị. Ðể giữ hồ sơ quá khứ tín dụng được tốt, nên biết về các điểm báo hiệu tín dụng xấu khiến công ty cho vay bác đơn:

 • Tiền nợ cao. Nếu tiền nợ trong thẻ tín dụng của quý vị gần hay sắp tới mức tín dụng tối đa, nó có thể mang lại ảnh hưởng xấu cho tín dụng của quý vị. Trả hết nợ trước khi nộp đơn xin một cái nợ khác. Cho dù quý vị trả nợ đúng lúc, quý vị có thể cũng bị từ chối một món nợ mới vì ngườI cho vay nghĩ quý vị nợ quá nhiều tiền.
 • Có quá nhiều đơn xin. Nhiều đơn xin tín dụng mới có thể bị xem như là dấu hiệu quý vị sử dụng quá mức. Chỉ nộp đơn xin một tín dụng nào quý vị cần. Khi quý vị nộp đơn xin tín dụng, đơn xin xuất hiện trong bản báo cáo tín dụng của quý vị, cho dù được hay không. Văn phòng báo cáo tín dụng gọi đây là yêu cầu (inquiry).
 • Ðiểm hạnh kiểm tín dụng thấp. Hạnh kiểm tín dụng của quý vị được tổng cộng bằng con số biết đến như điểm tín dụng. Nói chung, điểm của quý vị dựa trên việc sử dụng tín dụng hiện thời, trả nợ trễ, quý vị nộp đơn xin mượn tiền bao nhiêu lần và các hành vi trong xã hội liên quan đến quý vị chẳng hạn như các vụ kiện cáo, tài vật sở hữu tạm thời, nhà bị tịch thu hay phá sản.

Ðiểm tín dụng của quý vị có thể thay đổi liên tục tùy vào cách quý vị dùng và trả nợ trương mục tín dụng. Ðể cải thiện điểm tín dụng, quý vị chỉ nên nộp đơn xin tín dụng quý vị cần, đừng quên trả nợ (ngay cả trả nợ trễ một chút đỡ hơn là không trả) và làm sáng tỏ các tin tức không đúng trước khi nó bị gởi tới cơ quan chuyên đòi nợ.

Sửa chữa các sai lầm trong tín dụng của quý vị

Gầy dựng hay sửa chữa tín dụng của quý vị không phải là chuyện một sớm một chiều mà làm được. Ðây là một tiến trình liên tục quý vị phải thi hành bằng sự tính toán, chuyên cần và kỷ luật. Nên làm theo các hướng dẫn sau:

 • Giữ trương mục tín dụng đang có cho thật tốt. Quý vị có thể sửa chữa lại hạnh kiểm tín dụng của mình bằng cách cải thiện cách quý vị dùng trương mục tín dụng đang có và xin tín dụng mới. Nói chung, trả nợ nhiều hơn là số tiền tối thiểu phải trả hàng tháng, nhưng nếu như quý vị đang kẹt tiền, ít ra nên trả số tiền công ty cho vay yêu cầu trả định kỳ trong lúc quý vị cải thiện tình trạng tài chánh của mình. Tuy nhiên, ngay cả khi trả thêm $20 mỗi tháng sẽ thu ngắn đáng kể thời hạn trả hết số tiền nợ.
 • Ðể gầy dựng lại tín dụng, nộp đơn xin thẻ tín dụng hay mượn một số tiền nhỏ nơi nhà băng, ngân hàng công đoàn, hay tiệm bán hàng địa phương của quý vị. Giải thích rằng quý vị đã từng có vấn đề về tín dụng, nhưng quý vị rất nghiêm chỉnh về chuyện cải thiện lý lịch hạnh kiểm tín dụng của mình. Nếu hạnh kiểm tín dụng của quý vị thật tệ và/hay mới, đơn xin của quý vị có thể bị bác. Ðừng cảm thấy tự ái bị tổn thương. Ða số đơn xin mượn tiền bị bác -- ngay cả bởi các tiệm bán hàng địa phương, nhà băng và ngân hàng công đoàn -- đều dựa trên bản báo cáo hạnh kiểm tín dụng hay thiếu lý lịch tín dụng.
 • Hỏi họ hàng hay bạn bè có hạnh kiểm tín dụng tốt “co-sign” tức ký tên chung vào đơn xin tín dụng với quý vị. Người ký tên chung hứa trả tiền nếu quý vị không trả -- nên biết chắc là người ký tên chung hiểu rõ trách nhiệm nghiêm túc này. Sau một năm trả nợ đúng hạn, hãy tự nộp đơn xin tín dụng một mình và khi quý vị xin được rồi, đóng trương mục quý vị đã mở với người ký tên chung.
 • Xin một thẻ tín dụng bảo đảm (secured credit card). Thẻ này được bảo đảm bởi số tiền quý vị ký thác và giữ trong nhà băng. Nếu quý vị không trả hết nợ thẻ tín dụng, tiền trong trương mục nhà băng của quý vị sẽ được dùng để trả cho món nợ này. Ngay cả những người có hạnh kiểm tín dụng xấu cũng có thể xin được thẻ tín dụng bảo đảm. Thẻ tín dụng bảo đảm có thể giúp quý vị sửa chữa hạnh kiểm tín dụng của mình. Quý vị chắc chắn sẽ đủ điều kiện để có một thẻ tín dụng bảo đảm nếu quý vị trả hết tất cả các biên lai tiền nợ và quý vị đã không có điểm xấu trong tín dụng của quý vị ít nhất là sáu tháng.

Nên biết rõ công ty thẻ tín dụng sẽ báo cáo với văn phòng báo cáo tín dụng về các món nợ quý vị trả. Ðể chứng tỏ quý vị có thể cáng đáng tín dụng của mình có trách nhiệm bằng cách dùng thẻ mua sắm vài lần. Trả tiền trước khi tới thời hạn và nếu được trả tiền hết mỗi tháng. Sau một năm, nộp đơn xin một thẻ tín dụng không bảo đảm bình thường.

Tiền tín dụng của quý vị, số tiền tối đa quý vị có thể xài thẻ tín dụng bảo đảm thường bằng với số tiền quý vị ký thác. Ði tìm thẻ sẽ trả tiền lời cho tiền ký thác của quý vị. Ða số thẻ tín dụng bảo đảm có tính lệ phí hàng năm. Nên biết rõ các sản phẩm cho sẵn để dùng và tránh phải trả các lệ phí không cần thiết.

Tìm đường hết nợ

Một trong những loại tin tức tai hại trong bản báo cáo tín dụng là nợ chưa trả. Cố gắng hết sức để trả các món nợ quá hạn. Bắt đầu bằng một thời khoá biểu trả nợ thiết thực -- đa số các công ty cho vay tiền và cơ quan chuyên đòi nợ sẽ cùng làm việc với quý vị để thiết lập một kế hoạch trả nợ thích đáng.

Nếu quý vị bị quá căng thẳng vì nợ, liên lạc với cơ quan địa phương Consumer Credit Counseling Service. Các cơ quan vô vụ lợi này có ở mỗi tiểu bang để cố vấn người tiêu thụ về nợ nần. Các dịch vụ miễn phí với giá rẻ bao gồm kế hoạch tính toán ngân quỹ và khấu trừ tiền nợ. Gọi số 800-388-2227 để kiếm văn phòng địa phương. Có nói tiếng Anh và Tây Ban Nha.

Ngay cả sau khi quý vị đã trả xong nợ, tin tức sẽ vẫn nằm trong hồ sơ tín dụng của quý vị trong bảy năm. (Phá sản nằm trong hồ sơ tới 10 năm). Nên biết rõ trương mục nợ đã được trả hết có trong hồ sơ tín dụng. Một trương mục nợ đã trả xong trông tốt hơn là chưa trả trong hồ sơ tín dụng của quý vị.

Liên tục giữ cam kết

Tín dụng tốt đòi hỏi một sự cam kết liên tục là dùng tiền nợ một cách sáng suốt và tránh các sự thay đổi có thể ảnh hưởng xấu đến lý lịch tín dụng của quý vị. Kiểm soát hàng năm bản báo cáo tín dụng của quý vị tại ba văn phòng báo cáo tín dụng. Các tin tức sai lầm thường được tìm thấy trong bản báo cáo tín dụng và nạn gian lận tín dụng đang trên đà phát triển.

Ðể bảo vệ chính quý vị không bị nạn gian lận tín dụng, kiểm tra bản báo cáo tín dụng của quý vị cho thật kỹ để xem có các trương mục nào quý vị không nhận ra có thể là dấu hiệu ai đó dùng tên và số thẻ an sinh xã hội của quý vị để mượn tiền.

Các rêu rao sửa chữa tín dụng

Các công ty rêu rao trên truyền hình, báo chí, tờ quảng cáo và trên mạng điện toán là họ có thể sửa chữa hạnh kiểm tín dụng của quý vị. Các công ty này bảo đảm sửa chữa tín dụng với một lệ phí. Nên tìm hiểu thật rõ bất cứ công ty nào quý vị định hợp tác với họ.

Một số công ty sửa chữa tín dụng hứa cho quý vị một danh tánh tín dụng mới hay số thẻ cá nhân khai thuế mới. Ðây là chuyện bất hợp pháp. Nó thường được làm bằng sự giả mạo văn bản hay nộp đơn xin giả tạo để có số thẻ (ID number) khai thuế cá nhân mới. Quý vị vi phạm luật nếu như quý vị dùng quá khứ tín dụng giả hiệu.

Nếu quý vị hồi đáp lại sự rao mời của một công ty sửa chữa tín dụng, quý vị sẽ rất có thể bị gạt. Các nạn lừa lọc tín dụng săn tìm những người đang quá cùng đường. Họ lấy tiền của quý vị và bỏ trốn.

Các công ty sửa chữa tín dụng hợp pháp chỉ có thể làm những bước chúng tôi đã vạch ra trong bản cẩm nang này. Quý vị có thể tự làm mà không tốn tiền. Hãy tiết kiệm tiền: Chỉ có thời gian, kỷ luật và kiên nhẫn mới sửa được tín dụng xấu.

Các công ty sửa chữa tín dụng được phép hoạt động chỉ khi nào họ tuân theo luật liên bang và một số luật tiểu bang được ban ra để bảo vệ quý vị không bị lừa. Một công ty rao mời sửa chữa tín dụng cho quý vị không được làm bất cứ cái gì cho đến khi họ có chữ ký của quý vị trong bản hợp đồng. Quý vị có ba ngày để hủy hợp đồng mà không bị trả lệ phí phạt. Tất cả các bản hợp đồng phải viết ra các dịch vụ sẽ được làm và liệt kê rõ ràng chi tiết phí tổn, thời hạn trả tiền, thời gian kéo dài bao lâu và cách liên lạc với công ty.

Các công ty sửa chữa tín dụng không được đòi quý vị trả bất cứ món tiền nào cho đến khi họ hoàn tất bất cứ việc gì họ đã hứa. Thí dụ: nếu công ty hứa họ có thể xoá đi một mục trong bản báo cáo tín dụng của quý vị, quý vị không bị tính tiền cho đến khi họ đưa một bản sao báo cáo tín dụng của quý vị chứng minh tin tức đó đã được xoá đi.

Published / Reviewed Date

Reviewed: October 07, 2013

Download File

Improve Your Credit -  Put Bad Credit Behind You (Vietnamese)
File Name: Improve_Your_Credit_2013_VN.pdf
File Size: 0.15MB

Sponsors

Filed Under

Credit   ♦   Credit Fraud   ♦   Credit Reports/Scores   ♦   Credit Scores   ♦   Fraud/Scams   ♦  

Copyright

© 2002 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T