Understanding Your Credit Score (Vietnamese)

Hiểu Biết Về Điểm Tín Dụng Của Quý Vị

Ðiểm tín dụng là sự tường trình ngắn gọn về lý lịch tín dụng của quý vị được sử dụng bởi công ty cho vay mượn, bảo hiểm, và các công ty khác để đo lường tín dụng của quý vị và khả năng trả hóa đơn và các món nợ còn lại. Ấn bản này giải thích phương cách lấy điểm tín dụng của quý vị, diễn giải, và làm thế nào để giữ và cải thiện điểm tín dụng.

Your credit score is a "snapshot" of your credit history that is used by lenders, insurers and others to assess your creditworthiness and the likelihood that you will pay your bills and repay outstanding loans. This publication explains how to learn your score, how to interpret it and how to maintain or improve it.

Understanding Your Credit Score (Vietnamese)

Publication Series

 • This publication is not currently associated with any training series.

Download File

PDF files may contain outdated links.

Understanding Your Credit Score (Vietnamese)
File Name: credit_score_brochure_vn.pdf
File Size: 0.68MB

Languages Available

Table of Contents

Quý vị có thể không nhận thức ra, nhưng có ba con số đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời quý vị. Con số này là điểm tín dụng và nó tóm tắt các tin tức trong bản báo cáo tín dụng của quý vị.

Thông thường các điểm tín dụng nằm ở mức từ thấp 300 tới cao 800 hay hơn. Các công ty cho vay tiền và các cơ quan khác dùng điểm tín dụng ngắn gọn này như là lý lịch tín dụng của quý vị để kiểm tra tín dụng và thói quen trả tiền hoá đơn và trả nợ trễ hạn của quý vị.

Ðiểm tín dụng lấy từ bản báo cáo tín dụng của quý vị, đây là bản báo cáo chi tiết lý lịch tín dụng của quý vị, nó liệt kê cách quý vị trả tiền hoá đơn cách quý vị quản lý tín dụng từ trước tới giờ.

Khi quý vị nộp đơn xin tín dụng, quý vị cho cơ sở cấp tín dụng được xem điểm tín dụng của quý vị. Cơ sở tín dụng dựa vào đó để quyết định:

 • có nên làm ăn với quý vị hay không
 • tính lãi xuất cho quý vị là bao nhiêu

Ðiểm tín dụng có thể giúp thủ tục chấp thuận đơn của quý vị nhanh hơn, quý vị có thể được “tín dụng cấp tốc” khi quý vị cần đến.

Quý vị có thể trả $15 để dễ dàng kiểm tra điểm tín dụng của quý vị. Ðiều quan trọng là quý vị nên tìm hiểu về điểm tín dụng để biết số điểm, ý nghĩa của nó và cách giữ gìn hay cải thiện số điểm của mình. (Quý vị có thể xin bản báo cáo tín dụng không có điểm hàng năm. Xin xem phần "Lấy Ðiểm Tín Dụng của Quý Vị.")

Ðiểm Tín Dụng Của Quý Vị Rất Quan Trọng

Tất cả các chủ nợ từ cửa tiệm bán lẻ và cơ sở cấp tín dụng cho tới hãng bán xe và các công ty cho vay tiền địa ốc đều kiểm tra điểm tín dụng khi quý vị nộp đơn xin tín dụng. Nếu điểm tín dụng của quý vị cao, đơn xin của quý vị sẽ được chấp thuận.

Ðiểm tín dụng của quý vị sẽ ảnh hưởng đến số tiền tín dụng quý vị sẽ được cho mượn và lãi xuất công ty cho vay sẽ tính cho quý vị. Nghĩa là quý vị sẽ biết tốn phí là bao nhiêu khi mượn tiền.

Ðiểm tín dụng càng cao thì lãi xuất sẽ thấp hơn. Ngay cả lãi xuất khác biệt trên tiền nợ xe hay nợ nhà có thể tiết kiệm đến hàng trăm hay hàng ngàn mỹ kim tiền trả nợ trong thời kỳ mang nợ. (Xin xem phần "Ðiểm Tốt Có Lợi.")

Các công ty cho vay nợ kiểm tra điểm tín dụng của quý vị trước khi họ liên lạc với quý vị để cho một tín dụng mới.

Thông thường, chủ nợ hiện thời của quý vị sẽ duyệt xét điểm tín dụng của quý vị khi họ quyết định có nên thay đổi lãi xuất hay mức tín dụng tối đa để cho quý vị vay.

Ngay cả khi quý vị không xin tín dụng, có điểm tốt vẫn quan trọng. Nhiều chủ thuê, công ty điện thoại và chủ nhân lượng định mức rủi ro của người nộp đơn bằng cách kiểm tra điểm tín dụng. Hãng bảo hiểm dùng bảng tính điểm rủi ro cho hãng bảo hiểm để biết có nên bán bảo hiểm và tiền trả hàng tháng. (Một số tiểu bang có luật hạn chế dùng bảng này.)

Các Loại Ðiểm Tín Dụng

Mặc dù có nhiều hệ thống để tính điểm tín dụng, nhưng loại nổi tiếng, thông dụng nhất là FICO® (Fair Isaac Corporation) tên của công ty đặt ra hệ thống này.

Các cơ quan báo cáo tín dụng là các công ty thâu thập các báo cáo tín dụng, họ cung cấp các điểm tín dụng cho các công ty cho vay tiền và cho người tiêu thụ. Mỗi công ty trong ba công ty báo cáo tín dụng toàn quốc bán điểm FICO cho các công ty cho vay tiền dưới nhiều danh hiệu khác nhau. Quý vị có thể lấy điểm tín dụng FICO của mình ở trang điện toán của Fair Isaac’s MyFICO. (Ðể biết tên các cơ quan báo cáo tín dụng và hướng dẫn về cách mua báo cáo điểm tín dụng của quý vị, xin xem phần "Lấy Ðiểm Tín Dụng của Quý Vị.")

Ba cơ quan báo cáo tín dụng cũng hợp tác khai triển phương thức tính điểm tín dụng Vantage Score cho riêng họ. Ðiểm tín dụng này dùng mức thang tính điểm khác với FICO và nó có “bảng báo cáo” tính hạng A, B, C, C, D hay F. Ðiểm loại Vantage không được các công ty cho vay dùng nhiều.

Các phương thức tính điểm khác cũng được khai triển bởi các cơ quan tín dụng, công ty cho vay và các công ty khác. Ðiểm tín dụng dựa vào các dữ kiện mà các cơ quan báo cáo tín dụng thâu thập được về quý vị. Các dữ kiện này lấy từ các công ty tín dụng mà họ báo cáo các sự việc như thói quen trả tiền của quý vị, tiền còn nợ và mức tín dụng giới hạn. Nó cũng lấy từ các báo cáo công cộng cho biết nếu quý vị có khai phá sản, nợ tiền vì phán quyết toà án hay nợ tiền thuế.

Ðiểm tín dụng của quý vị khác nhau tùy theo nguồn cung cấp vì:

 • Công thức được dùng khác nhau.
 • Có sự khác biệt về dữ kiện cơ bản được dùng ra sao (không phải tất cả các công ty cho vay gởi tin tức của người tiêu thụ tới tất cả ba cơ quan báo cáo tín dụng.)

Công ty cứu xét đơn xin mượn tiền hay tín dụng của quý vị có thể xem một báo cáo điểm tín dụng hay giống như các công ty cho vay khác họ “gộp cả ba” (trimerge) bản báo cáo tín dụng cộng với điểm FICO của ba cơ quan báo cáo tín dụng chính. Các công ty cho vay mua các bản báo cáo gộp cả ba từ các công ty đặc biệt mà họ kiểm chứng và gộp chung các dữ kiện từ các cơ quan tín dụng khác.

Ðiểm Tốt Có Lợi

Woman with keys imageTrả tiền nợ đúng hạn và quản lý tín dụng của quý vị một cách khôn ngoan thường đem lại điểm tín dụng tốt.

Giang và Sang muốn mượn tiền mua nhà giá $300,000 với 20% đặc cọc.

Giang có điểm tín dụng FICO cao 775 và Sang có điểm thấp 630.

Với lãi xuất không đổi trả trong 30 năm, Giang sẽ trả $1,795 mỗi tháng (lãi xuất 5.98%), trong khi Sang sẽ trả $2,057 (lãi xuất 7.29%).

Mỗi năm, Sang phải trả $3,144 hơn Giang cho cùng một giá nhà.

Ðiểm Tín Dụng Là Gì?

Ðiểm tín dụng là sự tường trình ngắn gọn về lý lịch tín dụng của quý vị tại thời điểm lúc đó. Nó thay đổi thường xuyên mỗi lần công ty tín dụng báo cáo về các chi tiêu tín dụng của quý vị. (Ða số các công ty cấp tín dụng cứ cách 30 ngày nộp bản báo cáo.)

Mỗi công thức tính điểm tín dụng cộng và trừ điểm dựa vào các dữ kiện trong bản báo cáo tín dụng của quý vị. Ðiểm FICO của quý vị thường dựa vào:

 • Quá khứ trả tiền (35%): phản ánh việc trả tiền đúng hạn và trả hết nợ cũng như trả trễ hạn, trương mục bị truy lùng đòi nợ, nợ thuế, phán quyết toà án, phá sản và các chuyện xấu khác.
 • Số tiền mắc nợ (30%): Phản ánh tất cả các món nợ và sự khác biệt giữa món nợ trễ hạn và tín dụng còn lại của quý vị.
 • Thời gian có lý lịch tín dụng (15%): Phản ánh thời gian quý vị có trương mục – thời gian càng lâu càng tốt.
 • Tín dụng mới (10%): Phản ánh “sự yêu cầu” xem lý lịch tín dụng của các cơ sở thương mại mà quý vị nộp đơn xin tín dụng và các trương mục quý vị mới mở.
 • Loại tín dụng (10%): Phản ánh tất cả các trương mục quý vị có (Thí dụ, một thẻ tín dụng của nhà băng chính có ảnh hưởng nhiều hơn là thẻ tín dụng của một tiện bán hàng. Tiền nợ xe và nợ nhà nếu trả đúng hạn sẽ giúp quý vị có điểm tín dụng tốt.)

Ðiểm FICO không tính trên lợi tức hay tài sản, nghề nghiệp, chức vị, lý lịch làm chủ hay làm công, tuổi tác, bưu chính (zip code) hay diện làm chủ căn nhà. Tuy nhiên, các công ty cho vay tiền có thể chú tâm đến các điều này và các yếu tố khác khi họ quyết định có nên cho quý vị tín dụng hay không. Thí dụ, các yếu tố khác mà các công ty cho vay tiền có thể chú tâm tới là số tiền quý vị đặt cọc và giá trị của căn nhà hay các bất động sản khác mà quý vị muốn mua.

Ðể tránh bị kỳ thị về tín dụng, tất cả các phương thức tính điểm phải tuân theo theo luật không được tiết lộ chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc gia sinh trưởng, giới tính, tình trạng hôn nhân, và trợ cấp xã hội của người nộp đơn xin tín dụng.

Diễn Giải Điểm Tín Dụng Của Quý Vị

Ðiểm tín dụng của quý vị có thể khác nhau tùy theo phương thức tính điểm tín dụng nào mà công ty cho vay dùng đến.

Số điểm 810 trên thang điểm FICO từ 300 đến 850 sẽ là điểm xuất sắc và thường bảo đảm cho quý vị có được lãi xuất tốt. Ða số người ta kiếm được điểm FICO trong khoảng 600 mấy đến 700 mấy; các điểm dưới 620 thường bị coi là có mối rủi ro cao. Ðể biết thêm chi tiết, xin xem mạng điện toán của FICO. (Xin xem phần "Lấy Ðiểm tín Dụng của quý vị.")

Số điểm 810 của thang điểm Vantage từ 510 đến 990 có thể xếp quý vị vào hạng “B.” Ðể biết thêm chi tiết, xin viếng mạng điện toán của VantageScore.

Cải Thiện Ðiểm Tín Dụng Của Quý Vị

Mặc dù công ty cho vay thường thông báo các tin tức tới các cơ quan báo cáo tín dụng, nhưng không có chuyện sửa chữa tín dụng nhanh chóng. Ðiểm tín dụng của quý vị sẽ cải tiến từ từ nếu quý vị trả nợ cho công ty cho vay đúng thời hạn và cải thiện cách quý vị dùng tín dụng. Các báo cáo tín dụng có vấn đề xấu từ từ cũng ảnh hưởng ít đi đến điểm tín dụng của quý vị, vì thế điểm tín dụng của quý vị có thể cải thiện theo thời gian.

Nên:

 • Trả tiền đúng thời hạn.
 • Giữ số tiền nợ thấp hơn với số tiền tín dụng có sẵn cho quý vị. (Cố gắng dùng ít hơn một nửa số tiền tín dụng có sẵn cho quý vị mượn.)
 • Trả bớt nợ.
 • Trả nợ trễ hạn và đúng hạn. (Trả hết tiền nợ thuế hay các trương mục bị truy lùng đòi nợ mà không thể xoá bỏ trong bản báo cáo tín dụng của quý vị, nhưng nó sẽ hiện lên món nợ đã được trả.)
 • Chỉ mở các trương mục tín dụng mới khi quý vị cần đến (ngoại trừ quý vị đang cố gắng gầy dựng tín dụng.)
 • Giới hạn việc để cho các công ty cho vay yêu cầu xem bản báo cáo tín dụng của quý vị bằng cách tìm các nơi để mượn tiền trong vòng 30 ngày. Ðiều này sẽ được tính chung như chỉ một lần tìm mượn tiền thay vì có ý định xin mở nhiều trương mục tín dụng (credit lines).
 • Gầy dựng tín dụng. Nếu cần, quý vị có thể bắt đầu xin một thẻ tín dụng bảo đảm bằng trương mục nhà băng của quý vị. Ðể gầy dựng một lý lịch tín dụng tốt, quý cần nên lâu lâu và thỉnh thoảng xài tín dụng có sẵn cho quý vị, nhưng quý vị không cần phải kéo dài món nợ trả từ tháng này sang tháng khác.
 • Theo dõi sự chính xác trong bản cáo cáo tín dụng của quý vị và sửa chữa bất cứ các sai lầm. Xóa bỏ các dữ kiện không chính xác và xấu là cách duy nhất để điểm của quý vị được cải thiện nhanh chóng và rõ rệt.
 • Yêu cầu những cơ sở bác đơn xin tín dụng của quý vị vì điểm thấp chỉ cho cách quý vị có thể cải thiện điểm.
 • Nên cảnh giác bất cứ người nào rêu rao họ có thể sửa chữa tín dụng hay tăng điểm cho quý vị với một lệ phí. Nói chung, dữ kiện xấu nhưng chính xác nằm trong bản báo cáo tín dụng của quý vị tới 10 năm. Không một ai có thể xoá bỏ các dữ kiện chính xác trong hồ sơ tín dụng trước khi nó hết hạn kỳ. Quý vị có thể tự mình xóa bỏ dữ kiện không chính xác - miễn phí.

Ðừng Nên:

 • Xài đến mức tối đa tín dụng của quý vị.
 • Mở nhiều trương mục tín dụng mới trong một thời gian ngắn.
 • Ðóng trương mục cũ nhất trước, ngay cả khi nó là một trương mục không xài đến. Nếu quý vị làm như vậy, lý lịch tín dụng của quý vị sẽ bị ngắn đi khi trương mục bị đóng đã biến mất trong hồ sơ tín dụng của quý vị, và phần tiền nợ trễ hạn của quý vị trông lớn hơn so với tín dụng có sẵn của quý vị.
 • Lo lắng các chuyện xấu trong quá khứ của quý vị sẽ hại đến điểm tín dụng của quý vị suốt đời. Ðiểm tín dụng đặt nặng nhiều vào các sự kiện hiện thời hơn là các dữ kiện trong quá khứ.
Tránh Các Quảng Cáo Mờ Ám

Nhiều nơi quảng cáo cấp cho bản báo cáo điểm tín dụng, nhưng những chỗ cho miễn phí buộc quý vị phải mua các dịch vụ về theo dõi tín dụng và phòng ngừa bị trộm danh tính cá nhân. Nếu quý vị không hủy hợp đồng đúng lúc, quý vị sẽ phải trả trọn số tiền nếu thời hạn dùng thử miễn phí chấm dứt. Nên đọc các hàng chữ in nhỏ cho cẩn thận để biết cách hủy hợp đồng trước khi dịch vụ phải trả tiền bắt đầu.

Lấy Ðiểm Tín Dụng của Quý Vị

Quý vị có thể mua bản báo cáo điểm tín dụng của quý vị bất cứ lúc nào.

Cứ cách 12 tháng quý vị có thể xin một bản báo cáo tín dụng miễn phí từ ba cơ quan báo cáo tín dụng chính. Các bản báo cáo tín dụng miễn phí không có điểm tín dụng của quý vị, nhưng khi quý vị xin một bản cáo cáo tín dụng miễn phí, quý vị có thể mua bản báo cáo điểm tín dụng của quý vị cùng lúc đó.

Quý vị có thể lấy bản cáo cáo tín dụng miễn phí trên mạng điện toán tại Annual Credit Report , để có mẫu đơn đặt mua hay gọi số 877-322-8228.

Nếu đơn xin mượn tiền mua nhà của quý vị bị bác dựa vào điểm tín dụng, công ty cho vay phải đưa cho quý vị số điểm của quý vị nếu quý vị yêu cầu.

Với khoảng $15, quý vị có thể mua điểm tín dụng của quý vị bất cứ lúc nào ở trang điện toán của myFICO hay trên mạng điện toán hoặc gọi điện thoại tới bất kỳ ba cơ quan báo cáo tín dụng nào. Ðiểm tín dụng của quý vị bao gồm các dữ kiện về các yếu tố chính ảnh hưởng đến số điểm.

MyFICO

Equifax
(800) 685-1111

Experian
(888) 397-3742

TransUnion
(800) 888-4213

For more information

Các Chi Tiết Khác Và Chỉ Dẫn

Federal Trade Commission (FTC)
Ðiện thoại: 877-382-4357

National Foundation for Credit Counseling
Ðiện thoại: 800-388-2227

Published / Reviewed Date

Published: June 06, 2008

Download File

Understanding Your Credit Score (Vietnamese)
File Name: credit_score_brochure_vn.pdf
File Size: 0.68MB

Sponsors

Visa Inc.

Notes

Ấn bản này do Cơ Quan Tác Ðộng Giới Tiêu Thụ biên soạn với sự hợp tác của Visa, Inc. Viếng mạng điện toán của Visa: What’s My Score? Tai www.whatsmyscore.org.

Filed Under

Credit   ♦   Credit Reports/Scores   ♦  

Copyright

© 2008 –2024 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T