Multi-Lingual Library

Library of Various Non-English Publications, Sorted by Date

All Consumer Action publications are available online, with most also available as a PDF download. Government agencies, nonprofits and other community-based organizations who wish to distribute our publications for educational purposes can use the PDF file to instantly produce a professional-looking brochure using an office printer.

Limit View by Language
Russian | Japanese | Tagalog | Armenian | Cambodian | Hmong | Laotian

 

Viewing Tagalog Language Publications

California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Tagalog)

Library: MultiLanguages | California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Tagalog).

Isinulong ng Estado ng California ang programang ito upang mabigyan ang mga karapat-dapat sa kita, mahuhusay na tagapagmaneho ng daan para sa makakayang pananagutang seguro ng awto. Ang mga polisa ay iniisyu ng mga lisensiyadong seguro ng kompanya sa California. Ipinagkakaloob ng batas ng estado ng California na ang polisa ng Mababang Halagang Seguro ng Awto sa California ay natutugunan ang mga batas ukol sa pampinansiyal na responsibilidad.

Filed Under: Auto Lending/Insurance Insurance on Apr 26, 2017

 

Quick Menu

Facebook FTwitter T