Multi-Lingual Library

Library of Various Non-English Publications, Sorted by Date

Most Consumer Action publications are available for download, some available in bulk for non-profit or government agencies to distribute for educational purposes. Further info can be found on the How To Order Consumer Action's Publications page.

Limit View by Language
Russian | Japanese | Tagalog | Armenian | Cambodian | Hmong | Laotian

 

Viewing Tagalog Language Publications

California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Tagalog)

Library: MultiLanguages | California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Tagalog).

Isinulong ng Estado ng California ang programang ito upang mabigyan ang mga karapat-dapat sa kita, mahuhusay na tagapagmaneho ng daan para sa makakayang pananagutang seguro ng awto. Ang mga polisa ay iniisyu ng mga lisensiyadong seguro ng kompanya sa California. Ipinagkakaloob ng batas ng estado ng California na ang polisa ng Mababang Halagang Seguro ng Awto sa California ay natutugunan ang mga batas ukol sa pampinansiyal na responsibilidad.

Filed Under: Auto Lending/Insurance Insurance on Apr 26, 2017

 

Search

Quick Menu

Facebook FTwitter T
 

Consumer Help Desk

Advocacy