California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Tagalog)

Isinulong ng Estado ng California ang programang ito upang mabigyan ang mga karapat-dapat sa kita, mahuhusay na tagapagmaneho ng daan para sa makakayang pananagutang seguro ng awto. Ang mga polisa ay iniisyu ng mga lisensiyadong seguro ng kompanya sa California. Ipinagkakaloob ng batas ng estado ng California na ang polisa ng Mababang Halagang Seguro ng Awto sa California ay natutugunan ang mga batas ukol sa pampinansiyal na responsibilidad.

California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Tagalog)

Publication Series

Download File

PDF files may contain outdated links.

California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Tagalog)
File Name: 2019-FAQ-Tagalog.pdf
File Size: 0.2MB

Languages Available

Table of Contents

Available as Download

View Outreach Materials of California's Low Cost Insurance.

Ayon sa batas ng California kinakailangan na ang lahat ng mga drayber ay may insyurans pangsasakyan. Kung ikaw ay magmamaneho na walang seguro, maaaring:

 • Masuspinde ang rehistrasyon ng iyong sasakyan
 • Masuspinde ang iyong lisensiya
 • Masamsam ang iyong kotse
 • Magbayad ng multa

Kayo ba ay nagmamaneho ng walang insyurans dahil hindi ninyo kayang bayaran ang presyo nito?

Ang Estado ng California ay gumawa ng programa upang tulungan ang mga nararapat ang kita at matitinong drayber na makakuha ng mababang insyurans pangsasakyan sa halagang mura pa sa $556 sa bawat taon. (Pang liability lamang)

Ang mga policy ay ipinagkakaloob ng mga kompanya ng insyurans na lisensyado sa California. Ang mga policy ng Low Cost na Insyurans PangSasakyan ng California ay alinsunod sa tuntunin ng estado ukol sa liability insyurans.

Ikaw ay maaaring maging karapat-dapat sa Programang Mababang Halagang Seguro ng Awto sa California kung ikaw ay:

 • May magandang rekord sa pagmamaneho
 • Ay hindi kukulang sa 16 taong gulang
 • Tuloy-tuloy ang pagiging lisensiyadong magmaneho sa tatlong taon
 • May-ari ng sasakyan na nagkakahalaga ng $25,000 o mas mababa
 • Natutugunan ang mga pangangailangan ng pagiging karapat-dapat sa kita

There are 2 payment plans available:

 • Full annual premium
 • Or, 20% deposit with balance to be paid 7 bi-monthly installments (for each installment payment there will be a $4 transaction fee.)

Ang mga Payak na mga limitasyon ng Pananagutan ng Polisa ay:**

 • $10,000 sa pinsala ng katawan o pagkamatay ng tao
 • $20,000 sa pinsala ng katawan o pagkamatay kada aksidente
 • $3,000 na pananagutan sa kapinsalaan ng ari-arian kada aksidente
* Magkakaroon ng $4.00 na kabayaran kada hulog para sa mga opsiyong ito. Ang kada dalawang buwan ay nangangahulugang kada ibang buwan ang bayad.

** Karagdagang direktang benepisyo ng pagkasakop ay maaaring makukuha sa dagdag na bayad.

Pagiging Karapat-Dapat Batay Sa Kita (Rev 2019)

BILANG NG MGA TAO SA PAMILYA PINAKAMATAAS NA KITA
1 TAO $31,225
2 TAO $42,275
3 TAO $53,325
4 TAO $64,375
5 TAO $75,425
6 TAO $86,475
7 TAO $97,525
8 TAO $108,575
 • Eligibility is based on the household’s gross annual income which must be 250% or less of the federal poverty level.
 • For Low Cost Automobile Insurance Program (LCA) income eligibility purposes, “Household” means, all the persons who occupy a housing unit (house or apartment) and who are related by blood, marriage, registered domestic partnership, adoption, or guardianship. If more than one family is living in the same housing unit, they constitute different families for eligibility purposes even though they reside at the same address.

Presyo ng Insyurans sa mga County (2019)

Click here to view the 2019 County Premium

Tawagan Ngayon!
1-866-602-8861
mylowcostauto.com

Ang Programa sa Low Cost na Insyurans PangSasakyan sa Estado ng California ay handog sa inyo ng Kagawaran ng Paseguruhan ng California at pinamamahalaan ng California Assigned Risk Plan.

Published / Reviewed Date

Reviewed: May 09, 2019

Download File

California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Tagalog)
File Name: 2019-FAQ-Tagalog.pdf
File Size: 0.2MB

Sponsors

Filed Under

Auto Lending/Insurance   ♦   Insurance   ♦  

Copyright

© 2008 –2024 California Department of Insurance. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T