California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Tagalog)

Isinulong ng Estado ng California ang programang ito upang mabigyan ang mga karapat-dapat sa kita, mahuhusay na tagapagmaneho ng daan para sa makakayang pananagutang seguro ng awto. Ang mga polisa ay iniisyu ng mga lisensiyadong seguro ng kompanya sa California. Ipinagkakaloob ng batas ng estado ng California na ang polisa ng Mababang Halagang Seguro ng Awto sa California ay natutugunan ang mga batas ukol sa pampinansiyal na responsibilidad.

California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Tagalog)

Publication Series

Download PDF

No Download Available

Availability

 • Web Version Only

Languages Available

Click here to download/view the 2017 Tagalog rack card.

Ayon sa batas ng California kinakailangan na ang lahat ng mga drayber ay may insyurans pangsasakyan. Kung ikaw ay magmamaneho na walang seguro, maaaring:

 • Masuspinde ang rehistrasyon ng iyong sasakyan
 • Masuspinde ang iyong lisensiya
 • Masamsam ang iyong kotse
 • Magbayad ng multa

Kayo ba ay nagmamaneho ng walang insyurans dahil hindi ninyo kayang bayaran ang presyo nito?

Ang Estado ng California ay gumawa ng programa upang tulungan ang mga nararapat ang kita at matitinong drayber na makakuha ng mababang insyurans pangsasakyan sa halagang mura pa sa $556 sa bawat taon. (Pang liability lamang)

Ang mga policy ay ipinagkakaloob ng mga kompanya ng insyurans na lisensyado sa California. Ang mga policy ng Low Cost na Insyurans PangSasakyan ng California ay alinsunod sa tuntunin ng estado ukol sa liability insyurans.

Ikaw ay maaaring maging karapat-dapat sa Programang Mababang Halagang Seguro ng Awto sa California kung ikaw ay:

 • May magandang rekord sa pagmamaneho
 • Ay hindi kukulang sa 19 taong gulang
 • Tuloy-tuloy ang pagiging lisensiyadong magmaneho sa tatlong taon
 • May-ari ng sasakyan na nagkakahalaga ng $25,000 o mas mababa
 • Natutugunan ang mga pangangailangan ng pagiging karapat-dapat sa kita

There are 2 payment plans available:

 • Full annual premium
 • Or, 20% deposit with balance to be paid 7 bi-monthly installments (for each installment payment there will be a $4 transaction fee.)

Ang mga Payak na mga limitasyon ng Pananagutan ng Polisa ay:**

 • $10,000 sa pinsala ng katawan o pagkamatay ng tao
 • $20,000 sa pinsala ng katawan o pagkamatay kada aksidente
 • $3,000 na pananagutan sa kapinsalaan ng ari-arian kada aksidente
* Magkakaroon ng $4.00 na kabayaran kada hulog para sa mga opsiyong ito. Ang kada dalawang buwan ay nangangahulugang kada ibang buwan ang bayad.

** Karagdagang direktang benepisyo ng pagkasakop ay maaaring makukuha sa dagdag na bayad.

Pagiging Karapat-Dapat Batay Sa Kita (Rev 2017)

BILANG NG MGA TAO SA PAMILYA PINAKAMATAAS NA KITA
1 TAO $30,150
2 TAO $40,600
3 TAO $51,050
4 TAO $61,500
5 TAO $71,950
6 TAO $82,400
7 TAO $92,850
8 TAO $103,300
 • Eligibility is based on the household’s gross annual income which must be 250% or less of the federal poverty level.
 • For Low Cost Automobile Insurance Program (LCA) income eligibility purposes, “Household” means, all the persons who occupy a housing unit (house or apartment) and who are related by blood, marriage, registered domestic partnership, adoption, or guardianship. If more than one family is living in the same housing unit, they constitute different families for eligibility purposes even though they reside at the same address.

Presyo ng Insyurans sa mga County

Effective 2017, the annual premium for the California counties are shown in the chart below.

Base Rate is for most drivers with 3 years of good driving history.
25% Surcharge if the driver is a single male 19-24 years old.
30% Surcharge if the driver has less than 3 years of verifiable driving history.

The maximum surcharge on any CLCA policy is 30%.

County of Residence Base Rate 25% surcharge 30% surcharge
Alameda $322 $403 $419
Alpine $259 $324 $337
Amador $259 $324 $337
Butte $275 $344 $358
Calaveras $259 $324 $337
Colusa $275 $344 $358
Contra Costa $322 $403 $419
Del Norte $275 $344 $358
El Dorado $259 $324 $337
Fresno $252 $315 $328
Glenn $275 $344 $358
Humboldt $275 $344 $358
Imperial $259 $324 $337
Inyo $259 $324 $337
Kern $259 $324 $337
Kings $252 $315 $328
Lake $275 $344 $358
Lassen $275 $344 $358
Los Angeles $470 $588 $611
Madera $252 $315 $328
Marin $322 $403 $419
Mariposa $259 $324 $337
Mendocino $275 $344 $358
Merced $252 $315 $328
Modoc $275 $344 $358
Mono $259 $324 $337
Monterey $252 $315 $328
Napa $275 $344 $358
Nevada $259 $324 $337
Orange $470 $588 $611
Placer $259 $324 $337
Plumas $275 $344 $358
Riverside $259 $324 $337
Sacramento $322 $403 $419
San Benito $252 $315 $328
San Bernardino $259 $324 $337
San Diego $259 $324 $337
San Francisco $322 $403 $419
San Joaquin $322 $403 $419
San Luis Obispo $252 $315 $328
San Mateo $322 $403 $419
Santa Barbara $252 $315 $328
Santa Clara $322 $403 $419
Santa Cruz $252 $315 $328
Shasta $275 $344 $358
Sierra $259 $324 $337
Siskiyou $275 $344 $358
Solano $275 $344 $358
Sonoma $275 $344 $358
Stanislaus $322 $403 $419
Sutter $322 $403 $419
Tehama $275 $344 $358
Trinity $275 $344 $358
Tulare $252 $315 $328
Tuolumne $259 $324 $337
Ventura $259 $324 $337
Yolo $275 $344 $358
Yuba $259 $324 $337
Tawagan Ngayon!
1-866-602-8861
mylowcostauto.com

Ang Programa sa Low Cost na Insyurans PangSasakyan sa Estado ng California ay handog sa inyo ng Kagawaran ng Paseguruhan ng California at pinamamahalaan ng California Assigned Risk Plan.

Published / Reviewed Date

Published: April 26, 2017

Download PDF

No Download Available

Sponsors

Filed Under

Auto Lending/Insurance   ♦   Insurance   ♦  

Copyright

© 2008 –2018 California Department of Insurance. Rights Reserved.

 
 
 

Search

Quick Menu

Facebook FTwitter T
 

Consumer Help Desk

Advocacy