Multi-Lingual Library

Library of Various Non-English Publications, Sorted by Date

All Consumer Action publications are available online, with most also available as a PDF download. Government agencies, nonprofits and other community-based organizations who wish to distribute our publications for educational purposes can use the PDF file to instantly produce a professional-looking brochure using an office printer.

Limit View by Language
Russian | Japanese | Tagalog | Armenian | Cambodian | Hmong | Laotian

 

Viewing Hmong Language Publications

California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Hmong)

Library: MultiLanguages | California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Hmong).

Lub Xeev Kalifonias tau tsim txoj kev pabcuam fajseeb rau tsheb uas pheejyig no los rau cov tibneeg uas tsav tsheb zoo thiab khwv tau nyiaj los tsawg. Cov kev fajseeb (policies) no yog muag los ntawm cov koomhaum uas muaj laixees muag fajseeb tsheb nyob rau hauv Kalifonias. Lub xeev Kalifonias txoj kevcai hais tias ib Qhov Fajseeb Rau Tsheb hauv Kalifonias Uas Pheejyig xwb los yeej siv tau raws li txoj kevcai lawm.

Filed Under: Auto Lending/Insurance Insurance on Apr 26, 2017

 
Saving to Build Wealth - Make Money Work For You (Hmong)

Library: MultiLanguages | Saving to Build Wealth - Make Money Work For You (Hmong).

This brochure provides information about the importance of saving, setting short- and long-term goals to promote saving, opening a savings account and ways to make your money grow faster, including certificates of deposit (CDs), individual retirement accounts (IRAs), U.S. Savings Bonds and college savings accounts.

Filed Under: Banking Investing Money Management on Oct 22, 2012

 
You can buy a home - The keys to homeownership (Hmong)

Library: MultiLanguages | You can buy a home - The keys to homeownership (Hmong).

Kev yuav tsev yog ib qho uas tseem ceeb tshaj ua koj yuav tau tshwm nyiaj yuav nyob hauv koj lub neej. Daim ntawv no yuav qhia txog tej yam tseemceeb uas tej tus yuav tsev yuavtsum paub, xwsli yuav npaj dabtsi ua ntej, seb cov nqi yuav muaj li cas, xyuas seb lub tsev twg yuav zoo rau yus, nrhiav chaw txais nyiaj thiab yuav muab tus nqi (offer) li cas.
Buying a home is one of the most important purchases you’ll ever make. In this brochure, we cover key topics for potential homeowners, including preparing to buy a home, predicting homeownership costs, finding the right home, shopping for a mortgage and making an offer.

Filed Under: Housing Buying a Home Home Financing Mortgages on Sep 06, 2012

 
Good Credit - Build it and keep it (Hmong)

Library: MultiLanguages | Good Credit - Build it and keep it (Hmong).

A fact sheet that explains what credit history is, what a credit report is, how to get your credit report, how to establish good credit and where to complain if you have a problem.

Filed Under: Credit Credit Reports/Scores Credit Scores Fraud/Scams on Nov 30, 2009

 
Manage Your Money Wisely - Tracking your money (Hmong)

Library: MultiLanguages | Manage Your Money Wisely - Tracking your money (Hmong).

Knowing what you spend now is the first step in creating a budget. A budget is a spending plan to help you forecast and control your expenses. To create a budget you need to know how much you spend each month - and compare that figure to your take home pay.

Filed Under: Money Management on Nov 30, 2007

 
Banking Basics - You can bank on it  (Hmong)

Library: MultiLanguages | Banking Basics - You can bank on it (Hmong).

A brochure that provides a simple introduction to the main services offered by banks and credit unions, including checking accounts, savings accounts, certificates of deposit and debit cards. It also covers opening an account and resolving problems.

Filed Under: Banking on Nov 30, 2002

 

Quick Menu

Facebook FTwitter T