Credit Reports and Credit Scores (Vietnamese)

Báo Cáo Tín Dụng Và Điểm Tín Dụng

Quá khứ tín dụng của quý vị ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đạt được các mục tiêu tài chánh quan trọng. Nên hiểu biết về các tin tức được thâu thập về quý vị, cách diễn nghĩa và cải thiện tín dụng, cũng như quyền hạn của quý vị là gì.

Your credit history has a significant impact on your ability to achieve important financial goals. Learn what information is collected about you, how to interpret and improve it, and what your rights are.

Credit Reports and Credit Scores (Vietnamese)

Publication Series

Download File

PDF files may contain outdated links.

Credit Reports and Credit Scores (Vietnamese)
File Name: credit scores-reports-vi.pdf
File Size: 0.2MB

Languages Available

Table of Contents

Quá khứ tín dụng của quý vị—cách quý vị dùng tín dụng và trả hóa đơn trong quá khứ đóng một vai trò quan trọng để chủ nợ khảo sát đơn xin mượn tiền của quý vị.

Chủ nợ và các công ty khác có thể nhìn vào bản “báo cáo tín dụng” để biết quá khứ tín dụng của quý vị nhằm quyết định có nên bán buôn với quý vị và định phân lời là bao nhiêu.

“Điểm tín dụng” là công cụ dùng để đơn giản hóa các tin tức về bản báo cáo tín dụng của quý vị xuống còn ba đơn vị số để giúp chủ nợ quyết định nhanh chóng. Điểm tính dụng giúp các doanh thương tiên đoán người nộp đơn nào sẽ hay trả lại tiền nợ. Bản bảo cáo tín dụng của quý vị càng tốt chừng nào, và điểm tín dụng phát xuất từ đó, đơn xin mượn tiền của quý vị càng dễ được chấp thuận.

Vì bản báo cáo tín dụng có thể ảnh hưởng rõ ràng đến khả năng đạt được mục tiêu của quý vị như mua xe hay mua nhà, hoặc ngay cả mướn một căn chung cư hay xin việc, vì thế điều tối quan trọng là cần nên biết các tin tức nào của quý vị được thâu thập, cách diễn đạt và cải thiện nó, và các quyền hạn của quý vị là gì.

Tin tức nào có trong bản báo cáo và điểm tín dụng?

Các bản báo cáo tín dụng được các cơ quan báo cáo tín dụng thâu thập (CRAs-credit reporting agencies). Cho dù có nhiều cơ quan chuyên về báo cáo tín dụng thâu thập nhiều loại báo cáo về người tiêu thụ, nhưng chỉ có ba văn phòng chính thâu thập các báo cáo tín dụng: Experian, TransUnion và Equifax. Các tin tức do ba công ty này thâu thập từ các các chủ nợ và công ty cho tín dụng qua các nguồn như đơn xin tín dụng, các trương mục hiện thời và trong quá khứ, cũng như các hồ sơ công cộng liên quan đến tài chánh.

Các báo cáo tín dụng thường bao gồm:

 • tin tức cá nhân (thí dụ, tên, địa chỉ hiện thời hay trong quá khứ, ngày sinh, việc làm quý vị đã liệt kê trong đơn xin tín dụng, và số An Sinh Xã Hội);
 • tiền quý vị trả trong quá khứ, các món nợ chưa trả, tín dụng giới hạn trong trương mục trả liên tục (revolving accounts), ngày của từng trương mục được mở, và hiện trạng trương mục quý vị đang có cũng như các trương mục quý vị đứng tên chung hay cho người khác được quyền sử dụng;
 • các tin tức trong hồ sơ công cộng như khai phá sản, tài sản bị tiếp quản (cho nợ thuế chưa trả hay án lệnh phạt quý vị);
 • chưa trả tiền phụ cấp con cái, và
 • tên của các người đã yêu cầu xem bản báo cáo tín dụng của quý vị trong hai năm qua (gọi là “inquiries”).

Bản báo cáo tín dụng của quý vị không bao gồm phái tính, chủng tộc, tôn giáo, đảng phái chính trị, quá khứ bệnh lý, hồ sơ tội phạm, hay các trương mục nhà băng. Một cách khái quát, nó cũng không bao gồm tin tức về phá sản cũ hơn 10 năm hay các món nợ chưa trả hơn bảy năm (tính từ lần đầu không trả để đưa đến tình trạng bị mắc nợ chưa trả). Đồng thời nó không bao gồm bất kỳ các điểm tín dụng.

Những ai có “lý do chính đáng” chiếu theo luật, có thể xin một bản sao báo cáo tín dụng của họ. Luật bao gồm, nhưng không giới hạn cho người nào đang muốn mướn quý vị, cho mượn nợ hay tín dụng, bảo hiểm, hay một bất động sản cho mướn. Thông thường, phải có sự đồng ý của quý vị, và thường được làm trong lúc quý vị ký tên trong đơn xin các việc này. Các chủ nhân định mướn người phải có sự đồng ý của người xin việc viết trên giấy. Các cơ sở đòi nợ không cần phải có sự đồng ý của quý vị khi xin bản báo cáo tín dụng, và có thể ghi “trương mục đòi nợ” trên bản báo cáo tín dụng của quý vị mà không cần thông báo cho quý vị.

Các mô thức điểm tín dụng áp dụng một công thức cho các tin tức trong bản báo cáo tín dụng của quý vị, theo sự cân nhắc cụ thể, hay số điểm cho từng yếu tố trong hàmg trăm yếu tố trong quá khứ của quý vị. Các yếu tố nguy hiểm nghiêm trọng nhất là:

Quá khứ trả tiền: Quý vị có trả tiền hóa đơn đúng thời hạn như đã đồng ý không? Trong bản báo cáo của quý vị có mục nào đề là trương mục mắc nợ, phá sản, án lệnh, tiếp quản, hay chưa trả nợ trễ hạn không?

Tín dụng có sẵn và sử dụng: tổng số tín dụng có sẵn cho quý vị dùng và số tiền nợ chưa trả là bao nhiêu?

Tiền nợ: quý vị nợ tất cả bao nhiêu tiền?

Thời gian có tín dụng: quý vị đã dùng tín dụng trong bao lâu rồi?

Tín dụng mới: quý vị đang có bao nhiêu trương mục tín dụng mới mở hay đang tính mở?

Dùng các loại tín dụng: Quý vị có dùng nhiều loại tín dụng khác nhau (thí dụ tiền nợ nhà, nợ trả góp và thẻ tín dụng) không?

Định đoạt điểm là bao nhiêu cho từng yếu tố này tùy thuộc vào mô thức tính điểm được dùng và quá khứ dùng tín dụng cá biệt của quý vị. Tuy nhiên, một cách khái quát, việc quý vị trả tiền nợ trong quá khứ ảnh hưởng lớn nhất đến điểm tín dụng của quý vị. Các trương mục quý vị không trả hay không thể trả sẽ kéo điểm tín dụng xuống, ngược lại, trả tiền đúng kỳ hạn trong quá khứ sẽ làm cho điểm cao hơn. Đừng quá chú mục vào điểm của quý vị—nên tập trung sức lực của quý vị vào chuyện cải thiện quá khứ tín dụng bằng các trả nợ đúng thời hạn.

Diễn giải điểm tín dụng của quý vị

Để biết quý vị ở thang điểm nào, quý vị phải quan tâm đến mô thức tính điểm được dùng.

Có nhiều mô thức tính điểm khác nhau mà các chủ nợ dùng để giúp họ khảo sát nguy cơ về tín dụng. Mô thức được nhiều giới tiêu thụ nhận dạng ra nhất là do FICO thực hiện và có thang điểm từ 300 tới 850. Các cách tính điểm khác có thang điểm khác nhau. Thí dụ, VantageScore (là sự hợp tác giữa ba văn phòng báo cáo tín dụng chính) có thang điểm từ 501 tới 990. VantageScore cũng liên quan đến thang điểm bằng mẫu tự gống như hạng điểm trong trường ốc cho nhiều hạng khác nhau để giúp quý vị dễ hiểu các con số đại diện cho mối nguy cơ về tín dụng. Thí dụ, một điểm trong khoảng 901 và 990 bằng với hạng A, và một điểm là 750 là hạng C trung bình.

Vì có sự khác biệt về thang điểm tín dụng, vì thế quý vị có thể có hai con số khác nhau cùng thể hiện mức nguy cơ khi cho mượn tiền, do đó điều quan trọng là quý vị hiểu mô thức tính điềm và thang điểm nào được dùng cho mô thức đó.

Quý vị có thể mua thêm bản cáo cáo điểm tín dụng khi quý vị xin một bản báo cáo tín dụng miễn phí hàng năm. Quý vị nên nhớ đọc các chi tiết đi với số điểm và biết cách diễn giải nó.

Quý vị cũng có thể mua điểm FICO tại www.myFICO.com, đây là trang mạng của Fair Isaac Corporation, công ty khai triển ra các mô thức liên hệ tới điểm FICO được gọi chung là “điểm FICO” (“FICO scores.”) Hiện giờ, chỉ có một cách lấy điểm tín dụng miễn phí, nhưng nó có thể là hay không phải là điểm FICO nếu quý vị nộp đơn xin mượn tiền và chủ nợ cho quý vị biết số điểm, hay nếu như quý vị mua các dịch vụ theo dõi tín dụng hay các lệ phí căn bản khác. (Đến tháng bảy 2011, một luật mới sẽ cho quý vị được biết điểm tín dụng nếu nó ảnh hưởng xấu đến một vụ chuyển dịch tiền bạc.)

Cho dù nếu quý vị mua cùng một loại điểm tín dụng từ hơn một nguồn cung cấp, quý vị có thể thấy các con số khác nhau. Tại vì không phải tất cả các công ty cho vay tín dụng nào cũng đều báo cáo đến cả ba văn phòng báo cáo tín dụng, một sai sót có thể được một văn phòng sửa chữa nhưng không phải hai văn phòng kia, hoặc có sự khác biệt nhỏ về công thức tính điểm tín dụng.

Cải thiện hạng điểm tín dụng

Có nhiều lý do hay để cải thiện tín dụng của quý vị, bao gồm được lãi xuất thấp khi quý vị mượn tiền. Cho dù chỉ có sự khác biệt nhỏ về lãi xuất trong nợ nhà hay nợ xe, nhưng nó có thể tiết kiệm được hàng trăm hay hàng ngàn mỹ kim trong suốt thời hạn mang nợ, quý vị sẽ hưởng lợi trong việc cải thiện tín dụng của quý vị. Các hướng dẫn này có thể hữu ích:

 • Trả hóa đơn đúng kỳ hạn.
 • Trả bù các kỳ nợ chưa trả lúc trước để bắt kịp trả đúng kỳ hạn.
 • Trả hết nợ thẻ tín dụng và các nợ không bảo đảm khác. Chỉ chuyển tiền nợ sang trương mục mới nếu quý vị có thể giảm lãi xuất xuống thật nhiều và trả nhanh hơn nhưng không thêm nợ nần khi quý vị vẫn tiếp tục dùng thẻ cũ.
 • Giữ mức tiền nợ ở 35% hay thấp hơn số tiền tín dụng cho xài đối với các trương mục trả liên tục (như thẻ tín dụng).
 • Cảnh giác khi đóng các trương mục tín dụng trả liên tục mà không dùng đến. Nếu quý vị có một thẻ với số tiền nợ cao ngang tới tỷ số giới hạn, có các thẻ khác với tiền nợ là zerô có thể giúp bù lại vào yếu tố nguy cơ của dùng tín dụng nhiều đó.
 • Nếu quý vị có vấn đề trong quá khứ, quý vị cần chứng tỏ quý vị có thể quản lý món nợ một cách có tránh nhiệm. Tái tạo lại tín dụng bằng cách dùng thẻ trong số nợ quý vị có thể trả hết mỗi tháng. Đây là cách giúp quý vị gầy dựng lại quá khứ tín dụng tốt thế cho các điều xấu.
 • Chỉ nộp đơn và mở các trương mục tín dụng mới khi cần, nhất là khi quý vị sắp xin mượn tiền. (Các trương mục mới có thể tạm thời làm cho điểm tín dụng của quý vị tuột xuống cho đến khi quý vị dùng lâu đủ để chứng tỏ quý vị có thể cáng đáng được nợ.)
 • Dùng đủ loại tín dụng (thí dụ, thẻ tín dụng, nợ trả góp và nợ mua nhà) để chứng tỏ quý vị có thể quản lý được tất cả các loại tín dụng.
 • Đọ giá một loại nợ đặc biệt nào đó (thí dụ, xe hay nhà) trong thời hạn 30 ngày—như vậy, quý vị sẽ không bị cho là đang ráng mở nhiều trương mục mới.
 • Đối chất về các mục không chính xác và các tiết mục nào đã cũ đáng lẽ phải được xóa đi trong bản báo cáo của quý hiện thời.

Đóng một trương mục không làm nó biến mất trong bản báo cáo tín dụng của quý vị hay điểm tín dụng được cải thiện ngay, và cũng không trả hết một trương mục chính thức đang bị đòi nợ—nó sẽ trong bản báo cáo của quý vị trong bảy năm. (Tuy nhiên, đối chất sự thiếu chính xác trong một trương mục bị đòi nợ để nó bị xóa ra khỏi bản báo cáo tín dụng, có thể cải thiện điểm tín dụng của quý vị.)

Trả nợ trễ một trương mục còn hơn là không bao giờ trả. Trả trễ 60 ngày tệ hơn là trả trễ 30 ngày, nhưng nó không tệ như trả trễ 90 ngày. Thế nhưng, bất kỳ các vụ trả trễ nào cũng bị coi là xấu và mang tầm ảnh hưởng (giảm đi với thời gian) đến điểm tín dụng của quý vị cho đến bảy năm.

Tin tức bị ngân hàng tịch thâu nhà nằm trong bản báo cáo của quý vị trong bảy năm tính từ ngày nộp hồ sơ. Nhưng tầm ảnh hưởng của nó sẽ giảm dần với thời gian. Để ráng tránh các thiệt hại vì bị tịch thâu nhà, một số các chủ nhà đang thiếu hụt chọn bán lỗ (quý vị có thể xin sự cho phép của nhà băng để bán nhà thấp hơn với giá quý vị nợ nhưng vẫn không quá lỗ) hay từ bỏ chủ quyền (quý vị trao lại nhà cho chủ nợ để đánh đổi lại, chủ nợ xóa nợ cho quý vị.) Cả hai cách này vẫn sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến điểm tín dụng của quý vị vì tiền nợ không được trả như đã đồng ý.

Khai phá sản thường mang ảnh hưởng xấu cho điểm tín dụng của quý vị hơn là bị nhà băng tịch thâu nhà, bán lỗ hay từ bỏ chủ quyền nhà vì nó ảnh hưởng tới nhiều trương mục khác. Nhiều người khám phá ra khai phá sản không làm cho họ không xin được một tín dụng mới trong một hay hai năm sau khi vụ phá sản kết thúc (miễn thiếu tiền). Tuy nhiên, họ gần như phải trả các lãi xuất hay lệ phí rất cao khi xin tín dụng đó.

Nếu quý vị đang gặp rắc rối tiền bạc, liên lạc với các cơ quan tham vấn tín dụng vô vụ lợi tín nhiệm. (Viếng www.nfcc.org hay www.aiccca.org để biết thêm chi tiết.) Điểm tín dụng của quý vị sẽ không cải thiện liền, nhưng nó có thể sẽ giúp quý quản lý lại được các món nợ và chấm dứt sự căng thẳng đầu óc vì nợ nần.

Quyền hạn của quý vị

Quý vị có các quyền hạn nhất định về tín dụng chiếu theo sắc luật Liên Bang Fair Credit Reporting Act (FCRA) và sắc luật Fair and Accurate Credit Transactions Act (FACTA).

Quý vị có quyền nhận một bản báo cáo tín dụng một lần miễn phí mỗi 12 tháng từ ba cơ quan báo cáo tín dụng, nếu quý vị yêu cầu. Đặt xin các bản báo cáo tín dụng miễn phí trên mạng tại www.annualcreditreport.com hay gọi số 877-322-8228. Sự yêu cầu của quý vị sẽ không ảnh hưởng gì đến tín dụng hay giảm điểm tín dụng của quý vị.

Quý vị cũng được quyền có một bản báo cáo tín dụng miễn phí nếu quý vị thất nghiệp và đang kiếm việc, đang nhận trợ cấp chính phủ, có làm hồ sơ cảnh giác gian lận, hay khi ai đó dùng các tin tức trong hồ sơ của quý vị để từ chối quý vị. Điều này bao gồm từ chối cho quý vị tín dụng, mướn nhà, mở trương mục ngân phiếu hay tiết kiệm, bảo hiểm hay việc làm. Công ty hay tư nhân phải đưa cho quý vị bản “notice of adverse action” (thông báo hành động từ chối) bao gồm các lý do quý vị bị từ chối, cùng với nguồn cung cấp báo cáo (tên, địa chỉ và số điện thoại của cơ quan báo cáo tín dụng). Các lý do được cung cấp để từ chối đơn của quý vị phải cụ thể—thí dụ, “số lần không trả nợ trong quá khứ tín dụng của quý vị” hay “tiền nợ trong trương mục trả liên tục của quý vị quá cao.” Yêu cầu có bản báo cáo tín dụng miễn phí từ nguồn cung cấp trong vòng 60 ngày tính từ ngày nhận được thông báo.

Nếu quý vị không được một bản báo cáo tín dụng miễn phí, quý vị có thể mua với giá khoảng 8 tới 10 mỹ kim—hay khoảng 15 mỹ kim nếu quý vị chọn mua một bản báo cáo điểm tín dụng cùng một lúc.

Quý vị có quyền đối chất các tin tức không chính xác hay quá cũ. Cơ quan báo cáo tín dụng phải điều tra sự đối chất này nhanh chóng, và nếu quý vị đúng, cơ quan phải sửa lại tin tức hay xóa bỏ và gởi cho quý vị một thông báo về kết quả đối chất hoặc bản báo báo cáo đã được chỉnh sửa.

Không ai có thể xóa đi tin tức xấu trong bản báo cáo tín dụng nếu nó chính xác và đúng thời gian. Đừng trả tiền cho một dịch vụ đề làm các việc mà tự quý vị có thể tự làm được nhưng không mất tiền.

Luật tiểu bang có thế cho quý vị thêm quyền hạn. Tìm các chi tiết liên lạc với cơ quan bảo vệ người tiêu thụ ở địa phương hay ở cấp tiểu bang trên mạng hay trong trang chính phủ của cuốn điện thoại niên giám. Tìm văn phòng biện lý tiểu bang của quý vị trên mạng National Association of Attorneys General (www.naag.org.)

Nha Thanh Tra Mậu Dịch Liên Bang (the Federal Trade Commssion - FTC) thực thi các quyền hạn của người tiêu thụ chiếu theo Sắc Luật FCRA và FACTA, nhưng FTC không giải quyết các khiếu nại cá nhân. Để điền đơn khiến nại, hay để học hỏi thêm các điều lệ về báo cáo tín dụng, xin viếng www.FTC.gov (bấm vào Consumer Protection) hay gọi số 877-382-4357 (877-FTC-HELP).

Published / Reviewed Date

Published: April 08, 2011

Download File

Credit Reports and Credit Scores (Vietnamese)
File Name: credit scores-reports-vi.pdf
File Size: 0.2MB

Sponsors

Experian

Notes

Ấn bản này do Consumer Action biên soạn cùng với sự hợp tác của Experian.

Filed Under

Credit   ♦   Credit Reports/Scores   ♦   Credit Scores   ♦  

Copyright

© 2011 –2018 Consumer Action. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

credit, credit reports, credit scores, vietnamese


Article Statistics

Article Viewed: 7608
Tracker Stats: 8519 (Has Been Retired: 5/29/17)

 
 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T

Consumer Help Desk

Advocacy