California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Armenian)

The State of California has developed this program to provide income eligible, good drivers with access to affordable automobile liability insurance. The policies are issued by California licensed insurance companies. California state law provides that a California Low Cost Automobile Insurance policy satisfies financial responsibility laws.

California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Armenian)

Publication Series

Download File

PDF files may contain outdated links.

California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Armenian)
File Name: 2019-FAQ-Armenian.pdf
File Size: 0.2MB

Languages Available

Table of Contents

Available as Download

View Outreach Materials of California's Low Cost Insurance.

Քալիֆորնիոյ Նահանգի օրէնքները կը պահանջեն, որ բոլոր ինքնաշարժ վարորդները ունենան ինքնաշարժի ապահովագրութիւն: Եթէ առամց ապահովագրութեան ինքնաշարժ վարէք՝ հնարաւոր է որ,

 • Ձեր ինքնաշարժի գրանցումը առկախուի
 • Ձեր ինքնաշարժ վարելու արտօնագիրը առկախուի
 • Ձեր ինքնաշարժը բռնագրաւուի
 • Տուգանքի ենթարկուիք

Արդեօ՞ք առանց ապահովագրութեան կը վարէք ձեր ինքնաշարժը: Արդեօ՞ք անկարող էք վճարել ապահովագրութեան գինը:

Քալիֆորնիա Նահանգը մշակած է նոր ծրագիր մը, ըստ որուն պիտի օգնէ եկամուտով անկարող եղող լաւ ինքնաշարժ վարողներուն, որպէսզի տարեկան $556-էն պակաս գինով ինքնաշարժի ապահովագրութիւն ստանան (միայն liability):

Սոյն տեսակի ապահովագրութիւնը կը տրուի Քալիֆորնիա Նահանգին կողմէ արտօնուած ընկերութիւններէ: Քալիֆորնիոյ Մատչելի Ինքնաշարժի Ապահովագրութեան Ծրագիրը (ՔՄԻԱԾ, California Affordable Car Insurance Program) կը բաւարաէ նահանգի ինքնաշարժի ապահովագրութեան պատասխանատուութիւններն ու պահանջները:

ՔՄԻԱԾ-էն կրնաք օգտուիլ, եթէ՝

 • Ձեր ինքնաշարժ վարելու անցեալը մաքուր է
 • Առնուազն 16 տարեկան էք
 • Առնուազն երեք տարիէ ի վեր ինքնաշարժ վարելու արտօնագիր ունիք
 • Ձեր վարած ինքնաշարժը $25,000 կամ պակաս կ՛արժէ
 • Ըստ ծրագրին եկամուտի իմաստով ատակ էք ու կ՛ամբողջացնէք նահանգի պահանջները (տեսնել՝ կողքի աղիւսակը)
 • Կը բնակիք ծրագրին համաձայն ատակ նկատուող գաւառի (Eligible County) մը մէջ (տեսնել՝ գաւառներու աղիւսակը)

There are 2 payment plans available:

 • Full annual premium
 • Or, 20% deposit with balance to be paid 7 bi-monthly installments (for each installment payment there will be a $4 transaction fee.)

ԵԿԱՄՈՒՏԻ ԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ ԱՂԻՒՍԱԿ (Rev 2019)

ԸՆՏԱՆԻՔԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐՈՒ ԹԻՒ ԱՌԱՒԵԼԱԳՈՅՆ ԵԿԱՄՈՒՏ
1 անձ $31,225
2 անձ $42,275
3 անձ $53,325
4 անձ $64,375
5 անձ $75,425
6 անձ $86,475
7 անձ $97,525
8 անձ $108,575
 • Eligibility is based on the household’s gross annual income which must be 250% or less of the federal poverty level.
 • For Low Cost Automobile Insurance Program (LCA) income eligibility purposes, “Household” means, all the persons who occupy a housing unit (house or apartment) and who are related by blood, marriage, registered domestic partnership, adoption, or guardianship. If more than one family is living in the same housing unit, they constitute different families for eligibility purposes even though they reside at the same address.

ՀԱՃԱԽ ՏՐՎՈՂ ՀԱՐՑԵՐ: https://www.mylowcostauto.com/faq/armenian

ԾԱՆՕԹ (2019)

Click here to view the 2019 County Premium

ՀԵՌԱՁԱՅՆԵՑԷՔ ԱՅՍՕՐ ԻՍԿ
1-866-602-8861Թիւին
mylowcostauto.com

ՔՄԻԱԾ-ն (California Affordable Car Insurance Program) հանրութեան կ՛ընծայուի Քալիֆորնիոյ Ապահովագրութեան Բաժանմունքին (California Department of Insurance) կողմէ: Անոր տնօրինումը վստահուած է Քալիֆորնիոյ Վտանգի Լիազօր Ծրագիրը (California Assigned Risk Program)

Published / Reviewed Date

Reviewed: May 09, 2019

Download File

California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Armenian)
File Name: 2019-FAQ-Armenian.pdf
File Size: 0.2MB

Sponsors

Filed Under

Auto Lending/Insurance   ♦   Insurance   ♦  

Copyright

© 2008 –2024 California Department of Insurance. Rights Reserved.

 

Tags/Keywords

 
 

Quick Menu

Facebook FTwitter T