California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Vietnamese)

Tiểu Bang California đã lập chương trình này để cung cấp bảo hiểm trách nhiệm xe vừa khả năng tài chánh cho những người lái xe an toàn, hội đủ điều kiện về lợi tức. Các khế ước bảo hiểm này do các công ty bảo hiểm có giấy phép hành nghề tại California cấp. Luật tiểu bang California quy định là khế ước Bảo Hiểm Xe Giá Rẻ California chu toàn điều kiện của các luật về trách nhiệm tài chánh.

The State of California has developed this program to provide income eligible, good drivers with access to affordable automobile liability insurance. The policies are issued by California licensed insurance companies. California state law provides that a California Low Cost Automobile Insurance policy satisfies financial responsibility laws.

California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Vietnamese)

Publication Series

Download File

PDF files may contain outdated links.

California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Vietnamese)
File Name: FAQ-Vietnamese.pdf
File Size: 0.1MB

Languages Available

Table of Contents

Available as Download

Click here to download/view the 2018 Vietnamese Rack Card.

Luật California yêu cầu tất cả người lái xe đều phải có bảo hiểm xe.
Nếu quý vị lái xe mà không có bảo hiểm, quý vị có thể:

 • Bị tạm treo giấy đăng bộ xe
 • Bị tạm treo bằng lái
 • Bị giam xe
 • Bị phạt tiền

Quý vị đang lái xe mà không có bảo hiểm vì quý vị không đủ khả năng mua?

Tiểu Bang California đã có chương trình giúp những người lái xe tốt có mức lợi tức hợp lệ được mua bảo hiểm xe giá thấp dưới $556 một năm. (Bảo hiểm trách nhiệm mà thôi)

Khế ước do các hãng bảo hiểm có bằng hành nghề ở California ban hành.

Khế ước Bảo Hiểm Xe Giá Thấp của California đáp ứng yêu cầu bảo hiểm trách nhiệm của tiểu bang.

Quý vị có thể hội đủ điều kiện của Chương Trình Bảo Hiểm Xe Giá Rẻ của California nếu quý vị:

 • Có quá trình lái xe tốt
 • Ít nhất là 19 tuổi
 • Có bằng lái xe liên tục được ba năm
 • Có xe trị giá từ $25,000 trở xuống
 • Hội đủ các điều kiện về lợi tức

There are 2 payment plans available:

 • Full annual premium
 • Or, 20% deposit with balance to be paid 7 bi-monthly installments (for each installment payment there will be a $4 transaction fee.)

Các mức giới hạn của Khế Ước Trách Nhiệm Cơ Bản là:**

 • $10,000 thương tích thân thể hoặc tử vong cho mỗi người
 • $20,000 thương tích thân thể hoặc tử vong cho mỗi tai nạn
 • $3,000 trách nhiệm hư hại tài sản cho mỗi tai nạn
* Sẽ có lệ phí $4.00 mỗi lần trả góp cho các chọn lựa này. Hai tháng một lần có nghĩa là trả tiền cách nhau hai tháng một.

** Có thể trả thêm tiền để bảo hiểm thêm quyền lợi trực tiếp.

Lợi Tức Hợp Lệ (Rev 2018)

SỐ NGƯỜI TRONG NHÀ LỢI TỨC TỐI ĐA
1 NGƯỜI $30,350
2 NGƯỜI $41,150
3 NGƯỜI $51,950
4 NGƯỜI $62,750
5 NGƯỜI $73,550
6 NGƯỜI $84,350
7 NGƯỜI $95,150
8 NGƯỜI $105,950
 • Eligibility is based on the household’s gross annual income which must be 250% or less of the federal poverty level.
 • For Low Cost Automobile Insurance Program (LCA) income eligibility purposes, “Household” means, all the persons who occupy a housing unit (house or apartment) and who are related by blood, marriage, registered domestic partnership, adoption, or guardianship. If more than one family is living in the same housing unit, they constitute different families for eligibility purposes even though they reside at the same address.

Mức Đóng Bảo Phí của Quận

Effective 2018, the annual premium for the California counties are shown in the chart below.

Base Rate is for most drivers with 3 years of good driving history.
25% Surcharge if the driver is a single male 19-24 years old.
30% Surcharge if the driver has less than 3 years of verifiable driving history.

The maximum surcharge on any CLCA policy is 30%.

County of Residence Base Rate 30% surcharge 40% surcharge 100% surcharge
Alameda $321 $417 $449 $642
Alpine $267 $347 $374 $534
Amador $267 $347 $374 $534
Butte $267 $347 $374 $534
Calaveras $267 $347 $374 $534
Colusa $267 $347 $374 $534
Contra Costa $321 $417 $449 $642
Del Norte $267 $347 $374 $534
El Dorado $267 $347 $374 $534
Fresno $247 $321 $346 $494
Glenn $267 $347 $374 $534
Humboldt $267 $347 $374 $534
Imperial $267 $347 $374 $534
Inyo $267 $347 $374 $534
Kern $267 $347 $374 $534
Kings $247 $321 $346 $494
Lake $267 $347 $374 $534
Lassen $267 $347 $374 $534
Los Angeles $490 $637 $686 $980
Madera $247 $321 $346 $494
Marin $321 $417 $449 $642
Mariposa $267 $347 $374 $534
Mendocino $267 $347 $374 $534
Merced $247 $321 $346 $494
Modoc $267 $347 $374 $534
Mono $267 $347 $374 $534
Monterey $247 $321 $346 $494
Napa $267 $347 $374 $534
Nevada $267 $347 $374 $534
Orange $490 $637 $686 $980
Placer $267 $347 $374 $534
Plumas $267 $347 $374 $534
Riverside $267 $347 $374 $534
Sacramento $321 $417 $449 $642
San Benito $247 $321 $346 $494
San Bernardino $267 $347 $374 $534
San Diego $267 $347 $374 $534
San Francisco $321 $417 $449 $642
San Joaquin $321 $417 $449 $642
San Luis Obispo $247 $321 $346 $494
San Mateo $321 $417 $449 $642
Santa Barbara $247 $321 $346 $494
Santa Clara $321 $417 $449 $642
Santa Cruz $247 $321 $346 $494
Shasta $267 $347 $374 $534
Sierra $267 $347 $374 $534
Siskiyou $267 $347 $374 $534
Solano $267 $347 $374 $534
Sonoma $267 $347 $374 $534
Stanislaus $321 $417 $449 $642
Sutter $321 $417 $449 $642
Tehama $267 $347 $374 $534
Trinity $267 $347 $374 $534
Tulare $247 $321 $346 $494
Tuolumne $267 $347 $374 $534
Ventura $267 $347 $374 $534
Yolo $267 $347 $374 $534
Yuba $267 $347 $374 $534
Hãy Gọi Hôm Nay!
1-866-602-8861
mylowcostauto.com

Chương Trình Bảo Hiểm Xe Giá Thấp của Tiểu Bang California được Bộ Bảo Hiểm California mang đến cho quý vị và do Chương Trình Ấn Định Rủi Ro Xe California thực hiện.

Published / Reviewed Date

Reviewed: August 21, 2018

Download File

California’s Low Cost Automobile Insurance Program (Vietnamese)
File Name: FAQ-Vietnamese.pdf
File Size: 0.1MB

Sponsors

Filed Under

Auto Lending/Insurance   ♦   Insurance   ♦  

Copyright

© 2008 –2019 California Department of Insurance. Rights Reserved.

 
 
 

Search

Quick Menu

Facebook FTwitter T
 

Consumer Help Desk

Advocacy