Vietnamese Library

Library of Vietnamese Publications, Sorted by Date

Some of the following Consumer Action publications are available in bulk for non-profit or government agencies to distribute for educational purposes. Further info can be found on the How To Order Publications page.

Debtors’ Rights (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Debtors’ Rights (Vietnamese) Protecting yourself from debt collection lawsuits. Tập hướng dẫn này giúp người tiêu thụ hiểu cách nói chuyện với văn phòng đòi nợ, quyền của họ là gì và các lựa chọn khi bị văn phòng đòi tiền kiện ra toà, các bước cần làm để tránh bị kiện, tìm hướng dẫn và cố vấn pháp lý ở đâu, tổng hợp tiến trình hồi đáp một vụ kiện, quyền của người tiêu thụ nếu thua kiện và cách nộp đơn khiếu nại văn phòng đòi nợ.
This 16-page guide helps consumers who owe money understand how to avoid a debt collection lawsuit, what the legal process is if they can’t avoid being sued, their rights if they lose the suit and how to file a complaint against a debt collector. Filed Under: Bankruptcy Credit Debt Collection on Aug 26, 2015

 
Auto Insurance: The Basics (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Auto Insurance: The Basics (Vietnamese) . Trách nhiệm của người lái xe là phải có bảo hiểm đàng hoàng. Bản hướng dẫn này sẽ giúp quý vị biết giá tiền --và loại --bảo hiểm nào quý vị cần, và cách được bảo vệ với giá tốt nhất.
It’s every driver’s responsibility to have adequate auto insurance. This guide will help you determine how much—and what kinds of—coverage you need, and how to get protection at the best price. Filed Under: Auto Lending/Insurance Insurance on Apr 20, 2015

 
IP Transition: Making the Switch (Vietnamese)

Library: Vietnamese | IP Transition: Making the Switch (Vietnamese) The next communication evolution. Bản tin xác thực này giải thích dịch vụ điện thoại gọi qua mạng điện toán cơ bản IP (Internet-based) là gì, lý do tại sao có sự chuyển đổi từ từ để thay thế dịch vụ điện thoại cổ điển (dây dẫn bằng đồng) và dịch vụ điện thoại mới này cung ứng các ưu điểm cho khách hàng. Bản cẩm nang cũng giải thích các dịch vụ khác nhau để khách hàng lựa chọn và cách họ có thể nhịp nhàng chuyển sang dịch vụ mới.
This fact sheet explains what Internet-based (IP) telephone service is, why the transition away from traditional (copper-based landline) phone service is happening and what advantages this type of connection offers for consumers. The brochure also explains consumers’ service options and how they can make a smooth transition. Filed Under: Telecom on Jan 30, 2015

 
Checking and savings accounts (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Checking and savings accounts (Vietnamese) A wise choice. Ấn bản xác tín này giới thiệu về trương mục ngân phiếu và trương mục tiết kiệm cơ bản, nhấn mạnh đến các lợi ích của hai trương mục này cung ứng dịch vụ tốt hơn là dịch vụ của các ngân hàng "bóc lột" như "check casher." Nội dung của ấn bản trình bày nhiều đề tài, trong đó có phần hướng dẫn cách sử dụng trương mục ngân phiếu và tiết kiệm, cách chọn một ngân hàng và mở một trương mục, cũng như cách giảm hay tránh trả lệ phí.
This fact sheet presents the basics of checking and savings accounts, highlighting the advantages they offer over “fringe” banking services such as check cashers. The publication covers, among other topics, how checking and savings accounts work, how to choose a financial institution and open an account, and how to reduce or avoid account fees. Filed Under: Banking Money Management on Mar 05, 2014

 
Health Records Privacy in California (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Health Records Privacy in California (Vietnamese) Bảo vệ sự riêng tư khi hồ sơ bệnh nhân được lưu trữ trong kỹ thuật điện số. Tài liệu này giới thiệu về sự lưu trữ hồ sơ sức khỏe và quyền riêng tư của quý vị. Để biết thêm chi tiết, xin xem tài liệu đi kèm, Health Records Privacy in California: Answers to Frequently Asked Questions, bản cung cấp thêm các chi tiết qua khuôn khổ Câu Hỏi & Trả Lời (Q&A).
This fact sheet provides an introduction to electronic health records and your health information privacy rights. To learn more, refer to the companion resource, Health Records Privacy in California: Answers to Frequently Asked Questions, which provides additional information in a Q&A format. Filed Under: Medical/Healthcare Privacy Rights on Nov 12, 2013

 
Connect to California Lifeline and Save! (2018) (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Connect to California Lifeline and Save! (2018) (Vietnamese) Discounted telephone service can help your family stay in touch. California Lifeline cung cấp dịch vụ với giá căn bản cho các gia đình trong tiêu chuẩn lợi tức thấp. Các khách hàng nào đủ điều kiện cho dịch vụ giá bình dân California Lifeline chỉ trả một phần tiền của giá thường cho dịch vụ mắc đường dây và tiền điện thoại hàng tháng. Cẩm nang này giải thích các đặc điểm và lợi ích của dịch vụ điện thoại Lifeline, cách nộp đơn vào chương trình, và quý vị phải làm gì để tiếp tục được tham gia chương trình.
California Lifeline provides discounts on basic residential telephone service to eligible low-income households. Consumers who qualify for California Lifeline pay a fraction of the regular cost for telephone connection and monthly local telephone service. This brochure explains the features and benefits of Lifeline phone service, how to apply for the program, and what you must do to continue participation. Filed Under: Internet Telecom Wireless on Sep 23, 2013

 
Teens & Money - Talking to teens about money (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Teens & Money - Talking to teens about money (Vietnamese) . Cẩm nang 24 trang này được phát hành với mục đích chính cho phụ huynh nhưng cũng có ích cho thiếu niên lớn tuổi. Bài viết bao gồm nhiều đề tài, kể cả làm việc, dự thảo ngân sách, tính xem vật mua là thứ "cần" hay thứ "muốn," ngân sách, viết chi phiếu, tiết kiệm, lái xe, và điện thoại di động. Cẩm nang cũng ghi những minh họa và thí dụ ước tính chi tiêu hàng tuần, một cùi chi phiếu, làm thế nào để so sánh khi mua sắm có thể tiết kiệm được tiền bạc và làm thế nào để viết một chi phiếu. Bài viết cũng ghi rỏ những trang điện toán hữu ích cho phụ huynh và thiếu niên.
This 24-page booklet is designed primarily for parents but may also be useful for older teens. It covers many topics, including working, budgeting, figuring out if a purchase is a "need" or a "want," banking, writing checks, savings, credit cards, credit reports, driving and cell phones. The booklet contains illustrations and examples of a weekly spending evaluation, a paycheck stub, how comparison shopping can save money and how to write a check. It also contains a list of helpful web sites for parents and kids. Filed Under: Money Management on Oct 18, 2012

 
Improve Your Credit -  Put Bad Credit Behind You (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Improve Your Credit -  Put Bad Credit Behind You (Vietnamese) . Một cẩm nang dễ hiểu giải thích sự quan trọng trong việc giữ tín dụng tốt, quyền lợi của quý vị khi bị bác tín dụng, làm sao kiểm soát bản báo cáo tín dụng, và làm thế nào để tranh cãi những sai lầm trong bản báo cáo tín dụng, và làm thế nào để cải tiến hạnh kiểm tín dụng.
An easy-to-read brochure that explains why having good credit is important, your rights if your credit application is rejected, how to check your credit report, how to dispute mistakes on your credit report and how to begin to rebuild good credit. Filed Under: Credit Credit Fraud Credit Reports/Scores Credit Scores Fraud/Scams on Aug 28, 2012

 
Cell Phone Savvy (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Cell Phone Savvy (Vietnamese) How to avoid problems with your wireless device and service. Ấn bản này cung cấp tài liệu về các phương thức tránh vấn đề xảy ra với máy và dịch vụ di động của quý vị.
This publication provides information on how to avoid problems with your wireless device and service. Filed Under: Telecom Wireless on Jun 27, 2012

 
Your Digital Dollars - Safety and privacy in online and mobile transactions (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Your Digital Dollars - Safety and privacy in online and mobile transactions (Vietnamese) Protect your identity and data while banking or paying digitally. Các công việc hàng ngày từ mua sắm, vào ngân hàng cho đến làm việc và chuyện trò càng ngày càng được thực hiện nhiều trên máy điện toán hay máy di động, nhưng nguy cơ trữ liệu cá nhân bị lộ cũng gia tăng.
As more daily tasks, from shopping and banking to working and socializing, get done on a computer or mobile device, the opportunities to expose personal data increase. Filed Under: Fraud/Scams Internet Privacy Rights Telecom Wireless on May 15, 2012

 

Quick Menu

Facebook FTwitter T

Consumer Help Desk

Advocacy