Vietnamese Library

Library of Vietnamese Publications, Sorted by Date

Some of the following Consumer Action publications are available in bulk for non-profit or government agencies to distribute for educational purposes. Further info can be found on the How To Order Publications page.

Banking Basics - You can bank on it (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Banking Basics - You can bank on it (Vietnamese) . Một cẩm nang cung cấp các giới thiệu ngắn gọn về các dịch vụ của ngân hàng và công đoàn tín dụng, kể cả các trương mục chi phiếu, tiết kiệm, ký thác (certificates of deposit, CD) và thẻ rút tiền tự động. Cẩm nang cũng nói đến việc mở trương mục và giải quyết khi có vấn đề.
A brochure that provides a simple introduction to the main services offered by banks and credit unions, including checking accounts, savings accounts, certificates of deposit and debit cards. It also covers opening an account and resolving problems. Filed Under: Banking on Oct 01, 2002

 
Slammed! (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Slammed! (Vietnamese) What to do when your long distance service is switched without your permission. Cẩm nang giải thích quý vị có thể làm gì khi đường giây bị tráo đổi trái phép (slammed) -- nếu đường giây viễn liên bị đổi mà không có sự đồng ý của quý vị. Chuyển đường giây trái phép slamming bị cấm bởi luật liên bang và tiểu bang. Cũng có các luật bảo vệ người tiêu thụ mới của Cơ Quan Thanh Tra Thông Tin Liên Bang tức(Federal Communications Commission, FCC) để giúp quý vị khi đường giây điện thoại bị chuyển trái phép.
This brochure explains what to do if you are "slammed" -- if your long distance service is switched without your permission. Slamming is prohibited by federal and state law. Includes the new Federal Communications Commission (FCC) consumer protection rules to help you if you've been slammed. Filed Under: Telecom on Jul 09, 2002

 
Giving Yourself Some Credit (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Giving Yourself Some Credit (Vietnamese) . Một trang hướng dẫn giải thích tín dụng, làm thế nào để có tín dụng, và cách sử dụng. Bài viết cũng giải thích điểm tín dụng, các cơ quan báo cáo tín dụng, và sự quan trọng của việc người tiêu thụ kiểm soát thường xuyên sự chính xác của báo cáo tín dụng. Bài viết giải thích Đạo Luật Về Cơ Hội Tìn Dụng Bình Đẳng(Equal Credit Opportunity Act).
An illustrated fact sheet describing what credit is, how to obtain it, and how to use it. Also describes credit ratings, credit bureaus, and the importance of consumers periodically reviewing a copy of their credit report for accuracy. Explains the Equal Credit Opportunity Act. Filed Under: Credit on Apr 02, 1993

 
Banking Basics (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Banking Basics (Vietnamese) Những Điều Nên Biết Về Trương Mục Vãng Lai. Một bản hướng dẫn giải thích cách mở trương mục ngân hàng. Bài viết giải thích sự khác biệt giữa các loại trương mục và lệ phí, quá trình sử dụng chi phiếu, ký thác và chi trả tự động, và các thẻ ATM/ghi nợ.
An illustrated fact sheet that explains how to open a checking account. Explains different kinds of accounts and their fees, check processing, automatic deposit and bill paying, and ATM/debit cards. Filed Under: Banking Money Management on Apr 02, 1993

 
Surviving and Controlling Debt (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Surviving and Controlling Debt (Vietnamese) Bạn Phải Biết Mình Muốn Gì. Một bản hướng dẫn giải thích sự quan trọng trong việc kiểm soát được nợ nần để nó không trở thành một vấn đề. Giải thích những dấu hiệu báo nguy của nợ nần và phương cách giảm bớt nợ. Bài viết cũng giải thích những cơ quan đòi nợ, cố vấn về nợ nần, và phá sản.
An illustrated fact sheet that discusses the importance of managing debt so that it does not become a problem. Explains debt danger signals and how to reduce debt. Also explains collection agencies, debt counseling, and bankruptcy. Filed Under: Banking Money Management on Apr 02, 1993

 
Budgeting and Planning (Vietnamese)

Library: Vietnamese | Budgeting and Planning (Vietnamese) Xây Dựng Một Tương Lai Tốt Đẹp Hơn. Một bản hướng dẫn giải thích phương cách kiểm soát các vấn đề tài chánh qua việc hoạch định và quản trị ngân sách. Bài viết giải thích các công dụng của ngân sách, phương cách phân tích sự lưu động của tiền mặt, làm thế nào để thiết lập một ngân khoản đúng đắn. Bài cũng giải thích phương cách tuân thủ ngân sách đã định.
An illustrated fact sheet explaining how to control financial problems by budgeting and planning. Explains the functions of a budget, how to do a cash flow analysis, and how to create a workable budget. Also describes how to stick to a budget and make it work. Filed Under: Banking Money Management on Apr 02, 1993

 
California Immigrants and Credit (Vietnamese)

Library: Vietnamese | California Immigrants and Credit (Vietnamese) . Bài hướng dẫn giải thích tín dụng cho người di dân California: phương cách đạt tiêu chuẩn để lấy tín dụng, cách sử dụng đúng đằn, và phương cách tránh vấn đề xảy ra với tín dụng. Bài viết giải thích các cơ quan cho tín dụng, lý lịch tín dụng, cơ quan báo cáo tín dụng, mánh lới lường gạt và lạm dụng. Bài viết cũng đính kèm một bảng chú giải danh từ tín dụng và các nguồn hướng dẫn trong cộng đồng.

A fact sheet designed to explain credit to California immigrants: how to qualify for it, how to use it properly, and how to avoid problems. Discusses creditors, credit history, credit bureaus, scams, and abuses. Includes a short glossary of credit terms and a listing of community resources for further information. Filed Under: Credit on Apr 01, 1993

 

Quick Menu

Facebook FTwitter T

Consumer Help Desk

Advocacy