California LifeLine

Universal LifeLine Telephone Service (ULTS), also known as California LifeLine, provides discounts on basic residential telephone service to eligible low-income households. Consumers who qualify for California LifeLine pay a fraction of the regular cost for telephone connection and monthly local telephone service. This brochure explains the features and benefits of Lifeline phone service, how to apply for the program, and what you must do to continue participation.

 

Publication List

Connect to California LifeLine and Save! (2015)

Connect to California LifeLine and Save! (2015)
California LifeLine provides discounts on basic residential wireline (traditional landline) or wireless telephone service to eligible low-income households. Consumers who qualify for California LifeLine pay a fraction of the regular cost for telephone connection or activation and monthly service.This brochure explains the features and benefits of Lifeline phone service, how to apply for the program and what you must do to continue participation.

Lifeline Eligibility and Application Worksheets

Lifeline Eligibility and Application Worksheets
These worksheets will help consumers determine if they are eligible for Lifeline discounts and track their progress through the application and renewal process. A short "quiz" can be used in class to help participants understand key points about the Lifeline program.

California LifeLine Public Assistance Programs

California LifeLine Public Assistance Programs
Detailed description of various federal and state assistance programs.

List of Toll Free Numbers for California LifeLine Service

List of Toll Free Numbers for California LifeLine Service
Useful list of toll free numbers to give out to consumers while teaching the California LifeLine module.

California LifeLine Case Studies

California LifeLine Case Studies
These five case studies will give Lifeline workshop participants an opportunity to apply what they have learned about California LifeLine discounts, service options and eligibility.

Connect to California LifeLine and Save! (Spanish) (2015)

Connect to California LifeLine and Save! (Spanish) (2015)
California LifeLine ofrece descuentos por servicio telefónico residencial básico para familias de bajos ingresos que califican. Los consumidores que califican para recibir California LifeLine pagan una fracción del costo normal de la conexión y del servicio mensual de teléfono local. Este folleto le explica los beneficios del servicio Lifeline, cómo solicitar el programa y lo que debe hacer para continuar en el programa.

Connect to California LifeLine and Save! (Chinese) (2015)

Connect to California LifeLine and Save! (Chinese) (2015)
California LifeLine provides discounts on basic residential telephone service to eligible low-income households. Consumers who qualify for California LifeLine pay a fraction of the regular cost for telephone connection and monthly local telephone service. This brochure explains the features and benefits of Lifeline phone service, how to apply for the program, and what you must do to continue participation.

Connect to California LifeLine and Save! (2015) (Korean)

Connect to California LifeLine and Save! (2015) (Korean)
‘캘리포니아 라이프라인’으로도 알려져 있는 유니버셜 라이프라인 전화서비스(ULTS)는 자격이 되는 저소득층에 주거용 기본 전화 서비스를 할인 요금을 받고 제공합니다. 캘리포니아 라이프라인 혜택을 받는 소비자는 전화 연결비 및 월 로컬 전화 사용료에 대해 정상 가격의 일부만을 납부하면 됩니다. 이 소책자는 라이프라인 전화서비스의 요점과 이익, 라이프라인 프로그램 신청 방법, 그리고 가입상태를 유지하는 법 등을 설명하고 있습니다.

California Lifeline provides discounts on basic residential telephone service to eligible low-income households. Consumers who qualify for California Lifeline pay a fraction of the regular cost for telephone connection and monthly local telephone service. This brochure explains the features and benefits of Lifeline phone service, how to apply for the program, and what you must do to continue participation.

Connect to California Lifeline and Save! (2015) (Vietnamese)

Connect to California Lifeline and Save! (2015) (Vietnamese)
California Lifeline cung cấp dịch vụ với giá căn bản cho các gia đình trong tiêu chuẩn lợi tức thấp. Các khách hàng nào đủ điều kiện cho dịch vụ giá bình dân California Lifeline chỉ trả một phần tiền của giá thường cho dịch vụ mắc đường dây và tiền điện thoại hàng tháng. Cẩm nang này giải thích các đặc điểm và lợi ích của dịch vụ điện thoại Lifeline, cách nộp đơn vào chương trình, và quý vị phải làm gì để tiếp tục được tham gia chương trình.

California Lifeline provides discounts on basic residential telephone service to eligible low-income households. Consumers who qualify for California Lifeline pay a fraction of the regular cost for telephone connection and monthly local telephone service. This brochure explains the features and benefits of Lifeline phone service, how to apply for the program, and what you must do to continue participation.

 

Quick Menu

Support Consumer Action

Support Consumer
Facebook FTwitter T

Consumer Help Desk

Advocacy